رئیس کمیسیون عمران مهمان دفتر روزنامه یومیوری ژاپن در تهران

رئیس کمیسیون عمران مهمان دفتر روزنامه یومیوری ژاپن در تهران

محسن عباسی هرفته رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای شهر یزد مهمان دفتر روزنامه یومیوری ژاپن در تهران بود.
یزد در تلاش است مدل نوین و بومی گردشگری پایدار را عرضه کند.
خبرنگار این روزنامه پرتیراژ ژاپنی به زودی به یزد سفر می کند.
روزنامه یومیوری، روزانه ۸ میلیون تیراژ دارد.