رئیس کمیته امداد امداد خمینی (ره)استان یزد:می توانیم تا پنج سال آینده نیازمند در استان نداشته باشیم

رئیس کمیته امداد امداد خمینی (ره)استان یزد:می توانیم تا پنج سال آینده نیازمند در استان نداشته باشیم
در دویست وپنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد اعضای شورا و شهردار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد درصحن علنی شورا دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – در این جلسه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گزارشی از وضعیت کمیته امداد استان وچگونگی خدمات رسانی به افراد تحت پوشش ارائه نمود.
وی دررابطه با بهبود کیفیت خدمات رسانی ازشورا وشهرداری درخواست کمک جهت ایجاد مجتمع های تعمیراتی وخدماتی کرد و افزود: درراستای این مسئله، نیازمندکمک ومساعدت شورای شهروشهرداری می باشیم تاازاین طریق بتوان افراد نیازمند ومستمند را به کارگرفت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به اینکه ما در حال حاضر در شهرهای استان به جز شهر یزد مددجوی بدون مسکن نداریم ؛ از شورا و شهرداری در رابطه با عوارض مربوطه درخواست نمود : تخفیف ومعافیت های لازم به اینگونه افراد داده شود تا مشکل مسکن مابقی مددجویان بدون مسکن نیز در سطح شهر یزد مرتفع گردد.
وی باتاکید براینکه می توانیم تا پنج سال آینده نیازمنددراستان نداشته باشیم خاطرنشان ساخت:کمیته امداد طرحهایی دردست دارد که بااجرای آن طرحها ضمن اینکه مددجویان ازنظراقتصادی به خود کفایی خواهند رسیدتاپنج سال آینده نیازمند در استان نخواهیم داشت.