رييس كمسيون عمران و توسعه شهري شوراي شهر يزد خط مشي كلي اين كمسيون را تشريح كرد

رييس كمسيون عمران و توسعه شهري شوراي شهر يزد خط مشي كلي اين كمسيون را تشريح كرد
كوچك زاده، رييس كمسيون عمران وتوسعه شهري شوراي شهر يزد، توجه به انسان محوری در ایجاد معابر و پلهای جدید را از  خط مشي هاي اين كمسيون برشمرد.
  به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، مهندس محمدرضا كوچك زاده در خصوص خط مشي كمسيون عمران و توسعه شهري سومين دوره شوراي شهر يزد اظهار داشت: در هفتمین جلسه اين كميسيون خط مشي هاي كلي تشريح و به تصويب رسيده است كه عبارتنداز  پیگیری و پاسخ به نامه های ارجاعی به کمیسیون، پیگیری امور مربوطه به پروژه های نیمه تمام و در دست اجرا، پیگیری نیاز سنجی و انجام مطالعات و تهیه طرحهای عمرانی مورد نیاز آینده شهر با همکاری اداره طرحهای شهرداری و مهندسین مشاور منتخب و تهیه ماکت آنها برای تصمیم گیریهای آینده و اولویت بندی براساس طرح جامع و تفضیلی و پیگیری امور مربوط به ارتقاء کیفیت ساخت و سازها از نظر طراحی و اجراء در زمینه های معماری و شهرسازی ، سازه و مقاومت در مقابله زلزله با هماهنگی دستگاههای ذیربط و هدفمند کردن عوارض پروانه ساختمان و جرایم ازطریق کمیسیون مربوطه از جمله انهاست.
كوچك زاده ادامه داد: پیگیری امور مربوط به طرح جامع و طرح تفضیلی و کمیسیون ماده 5 تغییر کاربریها در شهرسازی، امور مربوط به بافت تاریخی و بافت فرسوده (غیرتاریخی) و اعمال سیاستهای لازم به منظور جلوگیری از توسعه بی رویه شهر با بهسازی و نوسازی در آن بافتها با هماهنگی میراث و سایر مراجع ذیربط، نظارت بر اولویت بندی آسفالت خیابانها و کوچه ها و روکش و تعمیرات و پیاده روسازی با هماهنگی با شهرداری مناطق و سازمان عمران شهرداری و خودیاری مردمی، پیگیری امورمربوط به ایجاد پارکها وتفرجگاه های خانوادگی با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز، پیگیری تهیه زمین و احداث پارکینگهای روباز و سرپوشیده مورد نیاز در سطح شهر با همکاری بخش خصوصی و شهرداری و  نظارت وپیگیری امور مربوط به آزادسازیهای به موقع و کنترل ارزیابی آنها از ديگر تصميمات اين كمسيون مي باشد.
رييس كمسيون عمران و توسعه شهري شوراي اسلامي شهر يزد تاكيد كرد:  پیگیری اصلاح شیب بندی طولی و عرضی خیابانها و کوچه ها به منظور دفع آبها سطحی و تهیه طرح جامعی در این خصوص، پیگیری اجراءکانال مشترک تاسیساتی برای نمونه دریکی ازخیابانهای در دست احداث و توسعه آن، پیگیری انجام مطالعات مربوط به مترو یا منوریل مورد نیاز آینده شهر و پیش بینی لازم در طرحهای در دست اجرا، پیگیری شروع اجراء خیابانها و طرحهائی که در طرح جامع جدید پیش بینی شده و اولویت بندی آنها و اعزام نماینده در جلسات بررسی و تقویت طرحهای عمرانی شهرداری و نیز در جلسات مشاورین و پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرداری از ديگر خط مشي اين كمسيون مي باشد.
مهندس كوچك زاده  توجه به انسان محوری در ایجاد معابر و پلهای جدید را يكي از خط مشي هاي اين كمسيون دانست.