رييس شوراي شهر يزد : وارد شدن شورا به مسائل اجرايي، آفت بزرگي است

رييس شوراي شهر يزد : وارد شدن شورا به مسائل اجرايي، آفت بزرگي است
رييس شوراي اسلامي شهر يزد معتقد است: وظيفه شورا بر سه محور سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارتي استوار است و چناچه شورا وارد مسائل اجرايي شود، دچار آفت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، سيد علي محمد ميرحسيني در خصوص رويكرد شوراي سوم شهر يزد اظهار داشت: آفت شوار وارد شدن به مسائل اجرايي است و اين آفت، شورا را از وظايف تعريف شده اش دور خواهد كرد.
وي با بيان اينكه وظيفه شورا بر سه محور سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارتي استوار است تاكيد كرد: شوراي سوم شهر مصمم است هر سه وظيفه خو درا با كمك و نظارت دقيق مردم انجام دهد.
وي به ضرورت نيازسنجي مردم اشاره كرد و گفت: بعضا نيازهايي كه مسئولين براي مردم تعريف مي كنند كه مردم آن را نياز تلقي نمي كنند، بنابراين بايد نياز مردم را از زبان مردم شنيد و بر همان اساس به برنامه ريزي براي اجراي طرح هايي كه مورد نياز مردم است، پرداخته شود.
ميرحسيني با اشاره به اهتمام شورا در اجراي  طرح شوراياران در شهر يزد، گفت: در اين طرح افرادي كه مورد اعتماد مردم و شورا هستند، انتخاب و به عنوان رابطين  محلي  بين مردم و شورا عمل خواهند كرد و مي توانند نسبت به اعلام نيازهاي مردم و بيان نارسايي ها و پيگيري امور، شوراي شهر و شهرداري  را ياري دهند.
رييس شوراي اسلامي شهر يزد با تاكيد بر اجراي اين طرح ابراز اميدواري كرد: شوراياران  با همكاري و حمايت مردم در انجام وظايف محوله در حل مشكلات شهري مردم موفق باشند.