رييس شوراي شهر يزد: مطبوعات محلي براي نياز سنجي شهروندان فعال شوند

رييس شوراي شهر يزد: مطبوعات محلي براي نياز سنجي شهروندان فعال شوند

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر، اعضاي شوراي مركزي خانه مطبوعات يزد با  رييس شوراي اسلامي شهر يزد ديدار و با بيان برخي مسائل و مشكلات،   خواستاررفع مشكلات  مطبوعات محلي شدند.

رييس شوراي شهر در اين ديدار با بيان اينكه مطبوعات بايد دغدغه فرهنگي داشته باشند، گفت: بايد از راه هاي مختلف، مطبوعات تحت حمايت قرار گيرند تا دغدغه هاي مالي، جايگزين دغدغه هاي فرهنگي نشود.

سيد علي محمد ميرحسني افزود: مطبوعات بايد با حضور در قشرهاي مختلف جامعه نيازها و مشكلات آنان را شناسايي و با انتقال آن به مسئولان زمينه رفع آن را فراهم كرد تا رضايت شهروندان جلب شود.

وي خاطرنشان كرد: حضور قوي مطبوعات در عرصه هاي مختلف مي تواند روند برخي امور را تغيير دهد.

ميرحسيني يادآور شد: شوراي شهر يك نهاد جمعي است و فعاليت ها بر اساس مصوبات شورا قابل پيگري است، شوراي سوم تلاش كرده است وارد بحث هاي سياسي و حاشيه اي نشود و به رسالت خود عمل كند.

وي تاكيد كرد: تمامي اعضاي شورا بر اين باور هستند، تمامي فعاليت هاي يك شهر به دست توانمند مردمان آن شهر قابليت اجرايي دارد و بر اين اساس، به شهردار توصيه كرده ايم در تمامي مراحل كاري اعم از فعاليت هاي تحقيقاتي ، مشاوره اي، نظارتي و اجرايي  از نيروهاي بومي استفاده كند و تمامي مراجع علمي همانند دانشگاه هاي استان در اين مسائل نقش فعالي ايفا كنند.

ميرحسيني با تاكيد برنقش مطبوعات محلي بر افزايش آگاهي جامعه گفت: رسانه هاي مختلف از جمله مطبوعات بايد با نگاه تيزبين تمامي مشكلات را رصد و با نيازسنجي و رضايت سنجي مردم، مسئولان جامعه را نيز مطلع كنند.