رئيس شوراي اسلامي شهر يزداعلام كرد:دلايل استعفاي آقاي مهندس كوچك زاده از كميسيون عمران و توسعه و ترافيك

رئيس شوراي اسلامي شهر يزداعلام كرد:دلايل استعفاي آقاي مهندس كوچك زاده از كميسيون عمران و توسعه و ترافيك
آقاي مهندس كوچك زاده در سال 87 نيز به عنوان عضو كميسيون عمران و توسعه و ترافيك بر حسب درخواست شخصي وي و پيشنهاد رييس شورا و رأي مثبت كليه اعضاء برگزيده شد. در ادامه جهت انتخاب رييس كميسيون آقايان كوچك زاده و پارساييان كانديداي رياست كميسيون گرديدند و در نتيجه آقاي پارسائيان با سه رأي براي يك سال به رياست كميسيون برگزيده شد. پس از انتخاب آقاي پارسائيان آقاي مهندس كوچك زاده در اعتراض به عدم انتخاب خود به عنوان رييس كميسيون استعفاي خود را از عضويت در كميسيون عمران و توسعه و ترافيك بصورت مكتوب اعلام نمود موضوع در صحن شورا مطرح و استعفاي وي از عضويت كميسيون مورد مخالفت اعضاء قرار گرفت پس از چند روز مجدداً استعفاي ديگري به شورا تحويل داد كه در نهايت مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و جهت خواسته ايشان عضويت در كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.
لازم به ذكر است استفاده از تخصص اعضاء در كميسيون‌ها امري بديهي مي‌باشد ولي رياست بر كميسيون بيشتر جنبه هماهنگي و اداره جلسات و مديريت كردن بر كميسيون است و بطور قطع افراد متخصص بدون نگاه به رياست كميسيون‌ها نيز حتي شايد بهتر بتوانند شورا و شهر را ياري نمايند. ضمناً كميسيون هم بر اساس نام خود هم نگاه عمراني مي‌خواهد هم توسعه و هم ترافيك و حمل و نقل و كميسيون مطلقي بنام عمران وجود خارجي ندارد. مضافاً به اينكه آقاي پارسائيان در دو دوره ديگر شوراي دوم سابقه رياست كميسيون عمران در كارنامه خود دارند.