رئيس شوراي اسلامي شهريزد: اهداي خون حياتي ترين كمك به هم نوع است

رئيس شوراي اسلامي شهريزد: اهداي خون حياتي ترين كمك به هم نوع است
رئيس شوراي اسلامي شهريزد اهداي خون را حياتي ترين كمك به هم نوع دانست و آن را در اولويت اول بر شمرد.
محمد فقيه خراساني در حين اهداي خون خاطرنشان ساخت : مردم يزد سابقه اي ديرينه در كارهاي خير دارند و از مردم خوب و خير استان ، علي الخصوص اهداكنندگان با گروه هاي خون منفي دعوت نمود تا در راستاي كمك به بيماران و نيازمندان حداقل سالي دو بار خون اهدا كنند.
در ادامه ايشان با برخي مشكلات و چالش هاي پايگاه انتقال خون يزد آشنا شده و قول همكاري جهت برطرف نمودن موانع و مشكلات آن را به مسئولين پايگاه داد.
همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر يزد از اهداكنندگان و كاركنان خدوم و زحمتكش پايگاه انتقال خون يزد تقدير و تشكر نمود.