رهسپاري كاروان راهيان نور شهرداري به مناطق جنگي غرب كشور

رهسپاري كاروان راهيان نور شهرداري به مناطق جنگي غرب كشور
با همت پايگاه مقاومت بسيج شهيد صدوقي شهرداري يزد بالغ بر 50 نفر از پرسنل شهرداري و دواير وابسته به اتفاق خانواده طي 5 روز راهي شمال غرب كشور شدند و از يادمان هاي شهيد باكري، شهيد كاظمي و شهداي گمنام واقع در اروميه ، منطقه عملياتي حاج عمران و يادمان شهداي آن در مرز تمر چين پيرانشهر و يادمان هاي شهداي شيميايي و شهداي عمليات نصر 7 واقع در منطقه مرزي شهرستان سردشت در استان آذربايجان غربي بازديد نموده وبا شهداي هشت سال دفاع مقدس تجديد ميثاق كردند.
گفتني است در طي اين بازديدها راويان فتح ضمن تشريح مناطق عملياتي مورد بازديد بصورت حضوري گوشه اي از خاطرات آن سالها و دلاور مرديهاي رزمندگان اسلام بويژه غيور مردان تيپ 18 الغدير در 8 سال دفاع مقدس در اين مناطق عملياتي را برشمردند.
ضمنا گشت و گزار در ساحل زيباي اروميه ، بازارچه هاي مرزي و پارك جنگلي شهرستان مهاباد از برنامه هاي جانبي اين بازديد بود كه مورد استقبال فراوان همكاران و خانواده ها قرار گرفت .
گفتني است براي اولين بار كاروان راهيان نور منطقه شمال غرب كشور بصورت خانوادگي اعزام شده بود كه خانوادههاي شركت كننده با امضا طوماري از پيگيري پايگاه مقاومت بسيج شهيد صدوقي شهرداري يزد در خصوص اعزام اين كاروان تقدير و تشكر نمودند.