راه اندازی مرکز نظارت تصویری وکنترل ترافیک بزودی در سه تقاطع سطح شهر یزد

راه اندازی مرکز نظارت تصویری وکنترل ترافیک بزودی در سه تقاطع سطح شهر یزد
شصت و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری ، حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضاء، فرمانده راهور استان ، کارشناسان عالی ورسمی دادگستری ترافیک ، معاونت خدمان شهری ، معاونت حمل ونقل وترافیک ، مدیرعامل سازمان فناوری واطلاعات شهرداری در صحن شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد – در ابتدا جلسه سید علی محمد میرحسینی رئیس کمیسیون خدمات شهری ، حمل ونقل وترافیک از اختصاص بیش از 43 میلیارد ريال اعتبار شهرداری در بخش حمل ونقل وترافیک سطح شهر درسالجاری خبر داد و تصریح کرد: در جامعه امروز و با وجود ترافیک درسطح شهرها قرار دادن نیروهای انتظامی بر سر تقاطع ها دیگر جوابگو نمی باشد لذا در راستای آرامش بخشی و افزایش ایمنی ترافیک باید ازدوربین های ثبت سرعت و سرعت گیر از نظر عرض و ارتفاع و قوس سینوسی مناسب در تقاطع ها ومعبرهای سطح شهراستفاده گردد.
درادامه، در راستای کاهش سرعت ترافیک و افزایش ایمنی آن کارشناسان عالی ورسمی دادگستری ترافیک در این جلسه بر ایجاد سرعت گیر استاندارد بین المللی ،نصب دوربینهای نظارت وکنترل ترافیک در تقاطع ها ومعابر سطح شهر، فرهنگسازی و ایجاد مبلمان شهری زیبا در شهر تاکید کردند.
 همچنین مدیرعامل سازمان فناوری واطلاعات شهرداری از استقرار و راه اندازی دوربینهای نظارت و کنترل ترافیک در دو تقاطع شهریزد تا سه ماه آینده خبرداد و افزود: طرح دوربینهای سرعت سنج درحال حاضرآماده شده ودرماه آینده این مقوله اجرا می شود.
پس از بحث وتبادل نظر در خصوص مهندسی ترافیک و راهکارهای کاهش سرعت و کنترل ونظارت بهتر بر ترافیک شهر در این جلسه تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید.
1- باتوجه به ماده 206آئين نامه راهور و اعلام نظر يكايك كارشناسان عالي ورسمي دادگستري ترافيك حاضر در جلسه، سرعت گيرهاي موجوددرسطح شهربه عنوان مانعي كه موجب انحراف و به نوعي سدمعبرتلقي مي گردد و در صورت لزوم شهرداري بايستي با همكاري ساير دستگاههاي مسئول سرعت گير را از نظر عرض و ارتفاع و قوس سينوسي مناسب ودارابودن كانال عابرپياده در بالاترين نقطه تعريف نموده و مكان آن نيز بايستي درمراجع ذيربط به تصويب برسد.ضمناً يكنسخه ازمحلهايي كه ايجاد سرعت گير درآن موردتصويب قرارمي گيرد به شورا اعلام نمايند و متعاقباً نسبت به جمع آوري سرعت گيرهاي قبلي اقدام گردد.
2-باتوجه به مذاكرات انجام شده و اعلام آمادگي سازمان آماروفناوري اطلاعات شهرداري تا تاريخ1/7/88 ، مقرر گرديد شهرداري نسبت به راه اندازي مركزنظارت تصويري وكنترل ترافيك حداقل درسه تقاطع ازسطح شهر اقدام نمايد و دراين زمينه كميسيون خدمات موضوع را پيگيري نمايد.
3- تأكيد مجدد مي گردد تا پايان مهرماه شهرداري با كمك سازمانهاي ذيربط و بويژه راهنمايي ورانندگي و دبيرخانه شوراي ترافيك نسبت به ايجاد معبر امن شامل ميدان شهيدبهشتي ، خيابان فرخي و ميدان آزادي بگونه اي اقدام نمايدكه كليه امورترافيكي وحمل ونقل وامورمهندسي ترافيكي و مديريت ترافيك درآن رعايت گردد.
4- با توجه به اينكه مسأله معاينه فني ازاهم امور ترافيكي سطح شهر مي باشد . مقررگرديدشهرداري تا پايان 15مردادماه سالجاري نسبت به تشكيل ستادمعاينه فني با تمامي اختيارات موجود واعضاء قانوني به شكل پويا اقدام نمايد. ضمناً نماينده اي ازشورا نيز درستاد حضورداشته باشد
5- پيشنهادگرديدشهرداري درجهت آرامش بخشي وافزايش ايمني ترافيك تا پايان سالجاري نسبت به نصب5دستگاه دوربين ثبت سرعت اقدام نمايد.