ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با خانواده مرحوم آيت الله ابوترابي

ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با خانواده مرحوم آيت الله ابوترابي

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به منظور تسلي خاطر با بيت شريف مرحوم آيت الله ابوترابي ديدار و گفتگو نمودند.