ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با اعضاي شوراي اسلامي شهرسبزوار

ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با اعضاي شوراي اسلامي شهرسبزوار
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- در پي سفر اعضاي شوراي اسلامي شهرسبزوار به يزد ، اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به همراه شهردار با اين اعضا ديدار و بحث وتبادل نظر كردند.
در اين ديدار ضمن گزارشي از عملكرد خود در موارد مختلف شهري در صحن شورا از بافت تاريخي و پروژه هاي عمراني شهر بازديد نمودند.