دويست ‌وهفتاد وچهارمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وهفتاد وچهارمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 24/1/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، فرارسیدن سالروز شهادت دهمین امام شیعیان حضرت امام هادی(ع) را برهمگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست مارا جزء محبین و رهروان راستین آن حضرت وسایر امامان بزرگوار قراردهد و در دنیا زیارت و درآخرت همه ما را از شفاعت آنان بهره مند سازد و از درگاه قادر متعال به پاس داشتن امنیت و آسایش این نعمت های  بزرگ در کشور ایران با توجه به اوضاع و احوال منطقه شکرگزاری نمود.

وی درادامه از پی گیری های صورت گرفته با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص تخریب قسمتی از درمانگاه واقع در ابتدای بلوار حضرت ولی عصر (عج) (52 متری امام شهر) جهت اجرای راستگرد توسط شهرداری برابر توافقات صورت گرفته و مصوبه شورا مطالبی را عنوان نمود و از شهرداری خواست ضمن پی گیری موضوع فوق نسبت به اجرای پروژه داروخانه تا داروخانه (کوچه شهید نقیب زاده) با توجه به احداث بیمارستان فرخی براساس بودجه منظور شده در سال جاری ، اجرای طرح ادامه بلوار جوکار تا جاده کنارگذر وباز نمودن مسیر در انتهای بلوار شهدای گمنام با همکاری اداره راه و شهرسازی اقدامات لازم به عمل آورد.

درادامه جلسه آقای شایق درسخنان پیش از دستورضمن آرزوی توفیق بهره گیری هرچه بیشتر از فیوضات معنوی ماه مبارک رجب،درخصوص ساخت بیمارستان فرخی و ضرورت پیاده راه نمودن آن خیابان توسط شهرداری درآینده نه چندان دور به دلیل تکمیل شدن بیمارستان فرخی برای جلوگیری از هرگونه ترافیک و همچنین اجرای پروژه های مشارکتی شهرداری که طی نامه ای به شورا ارسال نمودند به همراه اجرای پروژه مجتمع اداری ، تجاری ، تفریحی میدان حضرت امام علی(ع) ، اجرای طرح کمربند شمالی و همچنین ضرورت تخریب موتورخانه برق درحاشیه میدان باغ ملی جهت اجرای آبنما باهمکاری شرکت توزیع برق استان جهت استحضاراعضای شورا توضیحاتی را ارائه وخواهان پی گیری جدی آن ازسوی شهرداری گردید.

سپس آقای رادمنش ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص شکایت بانک صادرات شعبه خیابان حضرت مهدی از شهرداری ناحیه تاریخی به دلیل حفاری صورت گرفته در پیاده رو روبروی آن شعبه ،خواهان پی گیری و دادن تذکرات لازم به مسئولین و مدیران بانک صادرات گردید تا دیگر شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم . 

مصوبات :

    بودجه سال 95 سازمانهاي وابسته به شهرداري        

1- نامه شماره 950001691-18/1/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951000086-18/1/95: «رییس محترم شورای اسلامی شهر موضوع : ارسال بودجه سال 1395 سازمان های تابعه شهرداری- با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً ، پیرو لایحه شماره 940053432 مورخ 26/10/94 بدینوسیله سه نسخه از بودجه پیشنهادی تجمیعی ، تلفیقی شهرداری و سازمان های تابعه همراه با بودجه تفکیکی سازمان های مذکور که به تأیید شورای سازمان های مربوطه نیز رسیده است برای طرح درجلسه شورای اسلامی و ابلاغ آن به شهرداری به پیوست ارسال می گردد . عظیمی زاده – شهردار یزد »  

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده وجلسات برگزار شده با حضور مسئولین مربوطه در كميسيون برنامه و بودجه شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، بودجه تمامي سازمان‌ها به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:  

1-1سازمان آتش نشاني: به مبلغ هشتادونه ميلياردوهفتصد وشانزده ميليون ريال(000/000/716/89ريال) كه ‌مبلغ هشتاد و هفت ميليارد وهفتصد و شانزده ميليون ريال (000/000/716/87 ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ دو ميليارد ريال (000/000/000/2ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ هفتاد وپنج ميليارد و دويست دویست وچهل و شش ميليون ريال (000/000/246/75ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

2-1 سازمان آرامستانها : به مبلغ شصت و هشت ميلياردو دویست و بیست و شش ميليون ريال (000/000/226/68ريال) كه مبلغ بيست وشش ميلياردوششصدو هفتادوشش ميليون ريال (000/000/676/26 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ چهل و یک ميلياردو پانصدوپنجاه ميليون ريال (000/000/550/41ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ سه ميليارد ريال (000/000/000/3ريال) كمك‌هاي جاري شهرداری جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

3-1 سازمان آماروفناوري اطلاعات  :  به مبلغ پنجاه و پنج ميلياردونهصدوهشتادوشش ميليون ودویست و نودو هشت هزار و پانصد وهشتادو شش ريال ( 586/298/986/55ريال) كه مبلغ نونزده ميلياردو هفتصدونود ميليون و نهصدو شصت و هفت هزاروپانصدوهشتادوشش ريال (586/967/790/19 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ سی و شش ميلياردویکصدو نودوپنج ميليون وسیصدوسی و یک هزار ريال (000/331/195/36ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد ضمناً مبلغ هیجده ميليارد و ششصد هشتادوهفت ميليون ريال (000/000/687/18ريال) كمك‌هاي جاري شهرداری جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

4-1سازمان اتوبوسراني : به مبلغ دويست وهفتاد وپنج ميلياردونهصد چهل و پنج ميليون و پانصدهزار ريال                              ( 000/500/945/275 ريال) كه مبلغ یکصدوسی ودو ميليارد سیصدوبیست ميليون وپانصدهزارريال (000/500/320/132 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ یکصد وچهل وسه ميليارد وششصد وبیست وپنج ميليون ريال (000/000/625/143 ریال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ نود ميليارد ريال (000/000/000/90ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

5-1 سازمان پاركها و فضاي سبز: به مبلغ نود و سه ميلياردو هشتصد ميليون ريال ( 000/000/800/93 ريال) كه مبلغ هشتادوپنج ميلياردو چهارصد ميليون ريال (000/000/400/85ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ  هشت ميلياردو چهارصد ميليون ريال (000/000/400/8ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد . ضمناً مبلغ پنجاه و پنج ميلياردوپانصد میلیون ريال (000/000/500/55ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

6-1 سازمان پايانه هاي مسافربري:  به مبلغ بیست ميلياردوششصد وشصت ميليون ريال ( 000/000/660/20ريال)كه‌مبلغ هیجده ميلياردو پانصدو د ه ميليون‌ريال(000/000/510/18ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ دو میلیاردویکصدو پنجاه ميليون ريال (000/000/150/2ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ هفت ميلياردوششصد و هشتاد ميليون ريال (000/000/680/7ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

7-1 سازمان تاكسيراني:  به مبلغ هیجده ميليارد ريال (  000/000/000/18 ريال)  كه كل اين مبلغ  هزينه‌هاي جاري مي‌باشد. ضمناً مبلغ یازده  ميلياردو دویست و پنجاه ميليون ريال (000/000/250/11ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

8-1 سازمان رفاهي – تفريحي: به مبلغ شصت  ميليارد و پانصدو پنجاه میلیون ريال ( 000/000/550/60 ريال) كه مبلغ شانزده  ميليارد ششصدوسی و نه میلیون وششصدو شش هزار ريال (000/606/639/16ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ چهل و سه ميلياردو نهصدوده میلیون وسیصدو نودو چهارهزار ريال (000/394/910/43ریال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد . ضمناً مبلغ دو ميليارد و ششصد ميليون ريال (000/000/600/2ريال) كمك‌هاي جاري شهرداری جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

9-1 سازمان عمران و بهسازي : به مبلغ پانصدو هشت میلیارد وسیصدو سی و نه میلیون و چهارصد هزارريال ( 000/400/339/508ريال) كه مبلغ هفت ميلياردو پانصدو پنجاه و پنج ميليون ريال (000/000/555/7 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ پانصد ميلياردوهفتصدوهشتادوچهار میلیون و چهارصد هزار ريال (000/400/784/500ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد.

10-1 سازمان فرهنگي ورزشي:  به مبلغ هفتادو نه ميلياردوپانصد  ميليون ريال  ( 000/000/500/79ريال) كه مبلغ هفتادو دو ميلياردوپانصد ميليون ريال (000/000/500/72ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هفت میلیارد ريال (000/000/000/7ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ شصت و نه ميليارد ريال (000/000/000/69ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

11-1 سازمان مديريت پسماند: به مبلغ پنجاه ودو ميلياردو هشتصد ميليون ريال ( 000/000/800/52 ريال) كه مبلغ چهل ميلياردو پانصد ميليون ريال (000/000/500/40ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ دوازده ميلياردو سیصد ميليون ريال (000/000/300/12ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ بیست و هفت ميلياردو پانصد میلیون ريال (000/000/500/27ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

12-1 سازمان ميادين ميوه و تره بار:  به مبلغ چهارده ميلياردو نهصدمیلیون ريال( 000/000/900/14 ريال) كه مبلغ یازده ميلياردو سیصد میلیون ريال (000/000/300/11 ريال) آن هزينه‌هاي جاري و سه ميلياردو  ششصد ميليون ريال (000/000/600/3 ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد . ضمناً مبلغ دوازده ميليارد ريال (000/000/000/12ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.

 

    مساعدت به محمد کرونی         

2- لایحه دوفوریتی شماره 950001295-16/1/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951000058-16/1/1395 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال  1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله با عنایت به درخواست آقای کرونی به شماره 950001200 مورخ 16/1/94 (تصویر پیوست) و با توجه به اینکه ارزش اولیه خودرو حدوداً مبلغ 140 میلیون ریال برآورد گردیده و تقبل پرداخت مبلغ معادل 75 میلیون ریال توسط شرکت بیمه طرف قرارداد با شهرداری بابت مسئولیت مدنی و همچنین با توجه به اینکه خودرو خسارت دیده حداقل معادل 40 میلیون ریال ارزیابی می گردد، پیشنهاد می گردد در حد مبلغ حداقل 30 میلیون ریال از محل ماده 17 به نامبرده پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي کشفی پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

   طرح پیشنهادی         

3- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ،مدرسی ، پاک نژاد ، کاشفی زاده،رادمنش ، شایق سرکارخانم ها یادگار ، وزیری ، امینی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004813-4/12/94 به شرح زیر :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : اصلاح نحوه محاسبه عوارض حق مشرفیت . احتراماً از آنجائیکه بسیاری از شهروندان عزیز با مراجعات مکرر تقاضای اصلاح نحوه محاسبه حق مشرفیت و یا روشن نمودن وضعیت و شفاف سازی تعرفه عوارض شهرداری را داشته اند پیشنهاد می گردد اخذ حق مشرفیت بر مبنای دسترسی ارضی محاسبه گردد و محاسبه هوایی مؤثر نباشد . »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون عمران با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

الف : عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری که اعلام شده تا عمق 100 متر مشمول حق مشرفیت می شود مقرر گردید طول دسترسی خیابانها و گذرهای اصلاحی ، احداثی ، توسعه و تعریضی تا 100 متر از معابر مذکور در نظر گرفته و محاسبه شود .

ب : شهرداری در مورد پلاک های دومی که در عمق کمتر از 100 متر قرار گرفته است چنانچه پیشنهادی دارد به شورای اسلامی شهر اعلام تا در تعرفه سال 1396 مورد بررسی و تصویب قرار گیرد .  

 

   زمین مورد درخواست هیأت امناء مسجد حضرت ولی عصر(عج)         

4- لایحه شماره 940064794-17/12/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941005010-18/12/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به مصوبه بند 8 صورتجلسه مورخ 28/1/90 شوراي اسلامي محترم شهرمبني بر اختصاص دادن ده درصد از زمين به شماره قسمتي از پلاك9170 اصلي بخش4 يزد به كد نوسازي 1 – 13 – 16 – 3 واقع درآزادشهركه مساحت كل آن 4356 مترمربع ميباشد به منظور احداث مجموعه فرهنگي عمومي؛ به استحضار مي رساند هيئت امناء مسجد حضرت وليعصر( عج)بدين منظور نقشه و طرحي به مساحت تقريبي450 مترمربع (طبق نامه پيوست)جهت احداث مجتمع فرهنگي تهيه نموده اند كه كليات طرح مذكورمورد تأييد معاونت شهرسازي ومعماري نيزقرارگرفته است. ليكن پلاك مذكور جز اراضي واگذاري مسكن و شهرسازي به شهرداري جهت احداث بازارچه ميوه و تره بار  مي باشد كه داراي كاربري خدماتي ميباشد وطبق بند7 قرارداد فيمابين( تصوير پيوست)حق هرگونه تغييركاربري آن از شهرداري سلب گرديده است وانتقال وتحويل آن را مشروط به اجراي طرح و احداث بازارچه ميوه وتره بارنموده اند.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق وسوابق ضمیمه خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح  ونتیجه را اعلام تا اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق به عنوان مجموعه فرهنگی میدان میوه و تره بار با حفظ مالکیت شهرداری که در اختیار آن مسجد قرار گیرد ،مورد تصویب قرار گرفت .

 

   ساماندهی تابلوی پزشکان         

5- در راستای ساماندهی نمودن تابلو پزشکان واقع در بلوار طالقانی موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون خدمات شهری شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گردید شهرداری (سازمان رفاهی تفریحی ) ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ مصوبه نسبت به نصب یک نمونه از تابلو (طبق نمونه پیوست) در مکان مناسب درآن بلوار اقدام نماید . ضمناً تأکید می گردد شهرداری مکاتبات لازم با  پزشکانی که تاکنون عوارض مربوط به کسب و پیشه خود را به شهرداری پرداخت ننموده اند انجام داده ونسبت به وصول حقوقات خود اقدام نماید .

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت10خاتمه يافت.