دويست و چهل و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و چهل و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وچهل وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت30/16روز يكشنبه مورخ20/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدا رياست شورا باتقديروتشكر ازاعضاي شورا بدليل انجام انتخاب كميسيونهاي داخلي و مشخص نمودن نفرات و مسئولين هركميسيون اظهارداشت : اميدواريم بتوانيم همچون گذشته با ابتكارات و خلاقيت جديد در جهت بهترعمل نمودن كارهاي شورا موفق باشيم  و در ادامه از اعضاي شورا خواست تا با برنامه ريزي بهتر، بودجه تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري بررسي گردد .
 سپس آقاي ميرحسيني ازهماهنگي هاي بعمل آمده با خانه مطبوعات جهت حضورمستمر و مداوم در جلسات علني شورا وانعكاس وانتشاراخبار وعملكردشوراجهت اطلاع وآگاهي عموم شهروندان توضيحاتي ارائه نمود .
 درادامه آقاي كوچك زاده براساس بند يك صورتجلسه مورخ16/2/88 شورا در رابطه با اقدامات و رايزني هاي صورت گرفته و جلسه برگزارشده با حضور نماينده مالك و مسئولين مربوطه شهرداري پيرامون تملك پلاك آقاي ديهيمي واقع در طرح شهداي محراب جهت اطلاع و استحضاراعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود.
* مصوبات :
    *معرفي اعضاء بعنوان نمايندگان شورا در شهرداري و....   
1- در خصوص انتخاب ومعرفي اعضاء بعنوان نمايندگان شورا درشهرداريهاي مناطق ،كميسيونهاي مختلف شهرداري ، كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري وادارات مربوطه ،موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
 
1) محمدفقيه خراساني:
نماينده شورا درشهرداري منطقه دو- سازمان ميوه وتره بار- سازمان بازيافت- شورايعالي مشاركتهاي شهرداري- كميسيون درآمدي شهرداري- كميته رفاه شهرداري- كميته اصلاح و بهبودروشهاي شهرداري- كشتارگاه صنعتي.
 
2) سيده حميده وزيري:
نماينده شورادركميسيون شماره شش ماده صد- شهرداري منطقه سه- سازمان پاركهاوفضاي سبز- شوراي آموزش وپرورش استان - ستاد ديه- روابط عمومي واموربين الملل شهرداري.
 
4) سيدعلي محمدميرحسيني:
نماينده شورادركميسيون شماره  سه ماده صد- شهرداري منطقه يك- كميسيون يك ماده 77- سازمان تاكسيراني- سازمان پايانه هاي مسافربري - شوراي ترافيك استان- كارخانه كمپوست- اداره اجرائيات.
 
3) وحيدرضا خباززاده يزدي:
نماينده شورادركميسيون شماره يك ماده صد - شهرداري منطقه دو- سازمان آمارو فناوري- سازمان اتوبوسراني- شورايعالي مشاركتهاي شهرداري- كميسيون نظارت(نرخ گذاري)- سازمان ميراث فرهنگي و تاريخي-  كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغيربهداشتي اجرائيات شهرداري - ستاداصلاح الگوي مصرف.
 
5) زهراحيدري:
نماينده شورادركميسيون شماره دوماده صد- كميسيون ماده14(قطع درخت)- شوراي بهداشت استان – شوراي بهداشت شهرستان – شورايعالي مشاركتهاي شهرداري - كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغير بهداشتي اجرائيات شهرداري.
 
6) محمدرضاكوچك زاده:
نماينده شورادركميسيون دوماده77 - شهرداري منطقه يك- سازمان بهسازي ونوسازي- سازمان عمران- كميسيون تحويل موقت-قطعي پروژه ها-كميسيون نامگذاري معابرواماكن- اداره املاك شهرداري.
 
7) ناصرپارسائيان:
نماينده شورادركميسيون شماره چهارماده صد - شهرداري ناحيه تاريخي – ذيحسابي شهرداري.
 
8) حميدرضا مطهريان:
نماينده  شورادركميسيون شماره هفت ماده صد- شهرداري منطقه سه- سازمان آرامستانها-سازمان آتش نشاني- كميسيون عالي معاملات شهرداري- سازمان آموزش وپرورش شهرستان- كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغير بهداشتي اجرائيات شهرداري - ستاداصلاح الگوي مصرف .
 
9) محمدمهدي حرزاده :
نماينده شورادرشهرداري ناحيه تاريخي- سازمان فرهنگي و تفريحي- كميته انضباطي سازمان تاكسيراني- اداره حقوقي شهرداري.
درپايان مقررگرديد علاوه برنماينده شورا، ناظرشورا نيز دركميسيون عالي معاملات شهرداري بصورت تخصصي و بدون حق رأي درجلسات مربوطه حضور داشته باشند .
 
    *دررابطه با سهام شهرداري درفروشگاه زنجيره اي رفاه
2- دررابطه با سهام شهرداري درفروشگاههاي زنجيره اي رفاه ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظرمقررگرديد آقاي پارسائيان به نمايندگي ازشورا موضوع را بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي به شورا گزارش نمايند .
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت40/19خاتمه يافت.