دويست و چهل و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و چهل و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وچهل وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7 صبح روزچهارشنبه مورخ23/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدا سركارخانم وزيري نائب رئيس شورا ضمن آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمندفرارسيدن روز فردوسي شاعرحماسه سراي فارسي ايران را تبريك عرض نمود.
 سپس براساس دستوركارجلسه و سخنان پيش ازدستور، سركارخانم حيدري مطالبي را درباره ايجاد وحدت ، هماهنگي، يكدلي و صداقت مطرح نمود و از اعضاي شورا خواست تا همچون گذشته درجهت رفاه حال شهروندان و عمران وآباداني شهر با تعامل و هماهنگي و برنامه ريزيهاي لازم بتوانندگامهاي مؤثر و مثبت بردارند.
 درادامه باتوجه به هماهنگيهاي بعمل آمده قبلي وباحضورآقاي اقبالي (مشاورشورا)، آقاي مجيدي (مديرمالي شهرداري)، مديران عامل و مديران مالي سازمانهاي اتوبوسراني، تاكسيراني ، ميادين ميوه وتره بار، بودجه پيشنهادي سال88 سازمانهاي مربوطه موردبررسي و بحث وتبادل نظر قرارگرفت.
* مصوبات :    
  
   * كلينيك تخصصي قلب
1- نامه شماره 730/30936 – 22/12/87 شهرداري منطقه يك ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5663- 22/12/87 دررابطه با مسائل ومشكلات مربوط به كلينيك تخصصي قلب واقعدر بلوار جمهوري اسلامي جنب بيمارستان افشار،موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده باحضورآقاي دكترفروزان نيا (مدير كلينيك) ،آقاي شمسايي (به نمايندگي از همسايگان) ،آقاي قانع ( شهردارمنطقه يك ) وتوضيحات آقاي پارسائيان وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف، موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
1-1 درخصوص خريدملك كلينيك تخصصي قلب جهت انتقال آن به محل ديگر با توجه به پيشنهادهاي آقاي شمسايي وآقاي دكتر فروزان نيا مقرر گرديد ملك مذكور با نظر هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري ، با معرفي يك نفر كارشناس ازسوي خريدار، يك نفركارشناس ازسوي فروشنده ويك نفركارشناس به عنوان مرضي الطرفين ازسوي شورا انتخاب تا پس از اعلام نظر كارشناسي وموافقت طرفين ، معامله صورت گيردتا پس ازانجام معامله حداكثرتا ظرف مدت يكسال كلينيك مورد نظر به مكان جديدي انتقال يابد .
2-1 بنا به پيشنهادآقاي دكتر فروزان نيا ، به منظور جلوگيري وكاهش ترافيك و مراجعات مردمي، تا قبل ازانتقال كامل كلينيك ، بخشهاي غير قلبي كلينيك در كوتاهترين زمان از كلينيك حذف وجابه جا گردد .
3-1 در جهت كاهش بار ترافيكي درآن محل مقررگرديد با نصب پارچه وتابلو، پاركينگ فعلي جهت استفاده مراجعين اطلاع رساني شود وهمچنين پزشكان وكاركنان شاغل در كلينيك ازپاركينگ بيمارستان افشاراستفادهنمايند.
 
     *درخواست اهالي كوي باغ گندم
2- درخواست اهالي كوي باغ گندم ثبت دبيرخانه شورابشماره5598- 19/12/87 در رابطه با باز نمودن كوچه جهت ارتباط حسينيه باغ گندم به خيابان سيدگلسرخ وهمچنين تأمين پاركينگ درون محله اي، موضوع درصحن علني شورامطرح با عنايت به بازديدانجام شده توسط اعضاي كميسيون عمران ومدارك ومستندات موجودوازآنجائيكه خانه هاي پيشنهادي مجاورحسينيه شرايط تبديل كاربري به تجاري وتأمين پاركينگ درون محله اي رادارد پس ازبحث وتبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت بهجكارشناسي پلاكها وخريد ملك جهت پاركينگ درون محله اي كه بخشي ازآن بصورت تجاري مي باشداقدام  نموده  وپيشنهادات خودراطي لايحه اي جهت بررسي وتصميم گيري به شورا تقديم نمايد .
  
     *طلب گروه تبليغاتي كسري از شهرداري
3- نامه شماره 1510/12 – 10/12/87 گروه تبليغاتي كسري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5430- 11/12/87 در خصوص طلب خود از شهرداري بابت پخش تبليغات از تلويزيون شهري موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ، مخالف مقرر گرديد با توجه به اينكه درآن قرارداد شرايط آئين نامه مالي شهرداريها از جمله برگزاري مزايده وغيره رعايت نگرديده است وقرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانوني بوده، شهرداري موظف است تا پايان خرداد ماه سال جاري نسبت به فسخ قرارداد وهمچنين جمع آوري تلويزيون مورد نظروتسويه حساب كامل با گروه تبليغاتي كسري اقدامات لازم معمول ونتيجه را به شورا گزارش نمايند .
 
 
 *نامه سازمان فرهنگي وتفريحي مبني بر نامگذاري معابر  
4- لايحه شماره 400/57650– 7/12/87 شهرداري ثبت دبیرخانه شورا به شماره5457- 12/12/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تصوير نامه هاي شماره 6280، 6281 مورخ 12/11/87 سازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري منضم به دو نسخه صورتجلسات پيشنهادي كميته نامگذاري معابر مورخ 24/10/87 و 30/10/87 جهت استحضار وارسال ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، درصورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً‌ آقاي نيكونژاد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »   
 
«صورتجلسه 24/10/87 كميته نامگذاري در 18 رديف »
رديف
واقعدركوي(مسير اصلي)
نام قبلي
نام مصوب
1-
كسنويه فرعي كوچه عروه الوثقي
معروف به پاچنار
كوچه پاچنار زيرنويس شهيد خاني
2-
كوچه دكتر مرتاض فرعي كوچه هيجدهم
فاقد نام
كوچه شهيد زماني
3-
صفائيه فرعي بلوار شهيدان انتظاري
فاقد نام
    
4-
خيابان مسجد جامع
كوچه پنجم
كوچه نيايش
5-
بلوار 17 شهريور فرعي بلوارآيت ا... سيد كاظم يزدي
كوچه 56
كوچه 56 ويادبود شهيد شريفي مقدم
6-
بلوار مدرس فرعي خيابان فروردين
فاقد نام
كوچه شهيد قانع
7-
بلوار دهه فجر فرعي كوچه وحدت
فاقد نام
كوچه ايثار
8-
بلوار شهيد نواب فرعي خيابان بهارآزادي
فاقد نام
كوچه اصلي بنام آل ياسين وشماره گذاري
كوچه هاي فرعي
9-
بلوار جمهوري فرعي كوچه پروين اعتصامي
فاقد نام
كوچه بهارستان
10-
خيابان امام (مالمير)
معروف به دبستان شيخ حسن
كرباسي
كوچه شيخ حسن كرباسي وشماره گذاري فرعي آن
11-
بلوار 17 شهريور فرعي كوچه شهيد لوك زاده
فاقد نام
كوچه بنفشه
12-
بلوار شهيدان اشرف فرعي خيابان جيحون
چهارم جيحون
كوچه 4 جيحون زيرنويس شهيد هنزايي زاده
13-
بلوار رسالت فرعي كوچه شقايق
معروف به گچ كوبي
كوچه گلها
14-
خيابان شهيد مطهري كوچه 61
فاقد نام
كوچه شهيد جهان بين وشماره گذاري بن بستي
15-
خيابان مهدي
كوچه فردوسي
كوچه فردوسي ويادبود شهيد دهقان بنادكي
16-
خيابان شهيد چمران فرعي كوچه شهيد دانشجو
فاقد نام
كوچه شهيد فقيهي
17-
خيابان شهيد رجايي فرعي كوچه شهيد فلاحي
معروف به كوچه مسجد
بزرگ چهارمنار
كوچه حجت الاسلام عالمي
18-
بلوار 17 شهريور فرعي شيخ كليني
6 جابر تابلو ديوار كوب و
تابلو ايستاده 19 شيخ كليني
كوچه 19 شيخ كليني (6 جابر)
* مقررگرديد رديف 3 درحال حاضر مسكوت بماند .
« صورتجلسه 30/10/87 كميته نامگذاري در 27 رديف »
 
رديف
واقعدركوي(مسير اصلي)
نام قبلي
نام مصوب
1-
حد فاصل ميدان امام علي(ع) وپل شهيد تقوي
جديد الاحداث
ميدان حضرات آيات مدرسي
2-
بلوار شهيد بهشتي فرعي كوچه شهيد باهنر
كوچه يكم
كوچه يكم شهيد حاتمي 
3-
بلوار جمهوري اسلامي فرعي كوچه ياسمن
فاقد نام
كوچه گل نرگس     
4-
بلوار جمهوري اسلامي كوچه ياسين فرعي كوچه نرگس
فاقد نام
بن بست نسترن
5-
خيابان خرمشهر فرعي كوچه شهيد جعفري
فاقد نام
بن بست وحدت
6-
بلوار شهيد دهقان جنب كارواش ستاره
فاقد نام
كوچه شهيد حفيظي
7-
بلوار دهه فجرفرعي كوچه شهيد ملك ثابت
فاقد نام
كوچه شبنم 
8-
بلوار دهه فجرفرعي كوچه شهيد ملك ثابت
كوچه شهيد محمد رضا
صادقيان 
با زنويسي تابلو كوچه شهيد صادقيان
9-
بلوار فردوسي فرعي خيابان حافظ
فاقد نام
كوچه شهيد جمالي زاده 
10-
خيابان مهدي خيابان شهيد اشترزاده فرعي كوچه
آشپزخانه حضرت ابوالفضل (ع)
فاقد نام
بن بست سقا
11-
فرعي خيابان آذر يزدي
معروف به زيتون
بن بست زيتون
12-
بلوار دانشجو فرعي كوچه شماره 49 
فاقد نام
بن بست برنا
13-
خيابان آذر يزدي فرعي 18 ترابي
بن بست هيجدهم
بن بست هيجدهم زير نويس شهيدان خاني
14-
خيابان مسكن فرعي كوچه شماره 15
فاقد نام
بن بست مهتاب 
15-
خيابان خرمشهر فرعي كوچه شهيد جعفري
فاقد نام 
بن بست همت
16-
خيابان ايمان فرعي كوچه شهيد زحمتكش
فاقد نام
بن بست شهيد ميرعلي 
17-
بلوار شهيد جوكار فرعي كوچه باغشاهي
فاقد نام
بن بست دانيال
18-
بلوار رسالت فرعي كوچه شقايق
فاقد نام
بن بست شهيد سيد كوثر
19-
انتهاي خيابان امام فرعي كوچه امام حسن(ع)
فاقد نام
بن بست شهيد بيدكي
20-
بلوار طالقاني فرعي كوچه قدس
فاقد نام
بن بست ادب
رديف
         واقعدركوي(مسير اصلي)
     نام قبلي
                         نام مصوب
21-
بلوار دانشجو فرعي كوچه دكتر اولياء
فاقد نام
بن بست شهيد زينلي
22-
خيابان انقلاب فرعي كوچه گلبانگ
فاقد نام
بن بست گل نرگس
23-
بلوار امام جعفر صادق (ع)فرعي كوچه شهد جعفري
فاقد نام
بن بست صدف
24-
ميدان امام حسين (ع) فرعي كوچه جلوه
فاقد نام
بن بست حجت
25-
خيابان انقلاب فرعي كوچه ميراماد
معروف به چاه آب
كوچه چاه آب وبن بست جويبار
26-
ميدان امام حسين (ع) فرعي كوچه ترابي
فاقد نام
بن بست اطلس
27-
بلوار فردوسي فرعي كوچه 13 فروغ
بن بست يكم
بن بست يكم شهيد برزگر
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت50/10خاتمه يافت.