دويست و چهل و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و چهل و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وچهل وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ30/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
درابتدارياست شورا ارتحال جانگدازمرجع عاليقدر،اسوه تقوي حضرت آيت ا...العظمي محمدتقي بهجت را به ساحت مقدس آقاامام زمان(عج) ونائب برحقش مقام معظم رهبري،خانواده محترم آن مرحوم وملت شريف ومتدين ايران اسلامي تسليت عرض نمودوازخداوندمتعال براي آن مرحوم علّودرجات وغفران الهي وسايربازماندگان صبري عظيم واجري جزيل مسئلت نمودواظهارداشت اميدواريم به ياري خداوندمتعال بتوانيم قدردان زحمات مراجع علما و پيرو مكتباهل بيت(ع) باشيم.
    درادامه باعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به اعضاي محترم شوراي اسلامي استان كه قبول زحمت نمودند و درجلسه شوراي اسلامي شهرحضوريافتندتقدير وتشكرنمود و گفت اميدواريم بتوانيم درجهت خدمت رساني صادقانه و خالصانه به مردم ونظام مقدس با همكاري وتعامل سايرشوراهاموفق ومؤيدباشيم.سپس هريك ازاعضاي محترم شوراي اسلامي استان باعرض تسليت رحلت عالم رباني حضرت آيت ا...العظمي بهجت وتقديروتشكراز رياست وساير اعضاي شوراي شهربخاطر برپايي اين جلسه وعرض تبريك به آقاي فقيه خراساني به جهت انتخاب شدن ايشان به عنوان رياست شوراي اسلامي شهروهمچنين شوراي اسلامي استان وهمچنين انتخاب شوراي اسلامي شهربعنوان شوراي نمونه وبرتردرسال87 و آرزوي موفقيت براي كليه خدمتگزاران به مردم وميهن عزيزاسلامي مواردي بشرح ذيل مطرح وموردبحث وگفتگو قرارگرفت :‌
- برنامه ريزي جهت ارتباط و تعامل بيشتر با شوراهاي فرادست و استفاده از تجربيات آنان.
- ارائه راهكارهاي مناسب جهت هماهنگي وارتباط بيشترشوراي اسلامي شهروهمچنين نشست مشترك شوراهاي اسلامي و بررسي مسائل و مشكلات شوراها.
- تدابيرلازم درجهت اجرا وعملي نمودن نهضت آسفالت باكمك و همكاري سايردستگاههاي اجرايي استان .
- پيگيري اعتبارات تخصيص يافته جهت رسيدگي به وضعيت ورودي شهر يزد و ساماندهي نمودن آن.
- رسيدگي به مسائل و مشكلات شهرداريها و دفاع از حق وحقوقات كاركنان بخصوص كارگران شهرداري.
   درادامه جلسه آقاي ميرحسيني ضمن عرض تسليت به مناسب رحلت عالم وارسته حضرت آيت ا...محمدتقي بهجت ، پيرامون جلسه برگزارشده توسط اعضاي كميسيون خدمات شهري درسازمان تاكسيراني دررابطه با مشكلات ومديريت دوگانه موجود بر آژانس هاي سطح شهرتوضيحاتي را ارائه نمودند.
    درادامه پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي و با حضورآقاي ميروكيلي(شهردارمحترم)، آقاي مجيدي(مديرمالي) ، مديران عامل ومديران مالي سازمانهاي پاركها و فضاي سبزو همچنين سازمان آماروفناوري اطلاعات بودجه پيشنهادي سازمانهاي فوق موردبررسي وبحث وتبادل نظرقرارگرفت.
* مصوبات :  
    * مديريت دوگانه موجود برتاكسي هاي تلفني
1- با توجه به بررسي هاي بعمل آمده توسط اعضاي كميسيون خدمات شهري شورا دررابطه با مديريت دوگانه موجود بر تاكسي هاي تلفني موسوم به آژانس و بلاتكليفي اتحاديه صنفي ذيربط كه درتبعيت مجامع امور صنفي ، سازمان بازرگاني و سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري و همچنين بلاتكليفي موجود كه منجر به سوءاستفاده برخي ازرانندگان و مديران مؤسسات گرديده و با عنايت به اينكه متأسفانه بعضاً پروانه هاي بهره برداري بدون بررسي و غيركارشناسي نيزصادرشده است مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد به جهت حفظ امنيت جاني ، مالي ، ناموسي شهروندان و رفع اين بلاتكليفي و باستناد مواد 9و12 قانون توزيع سوخت و احكام جديد الصدور دادگاه چهارم عمومي حقوقي و تجديدنظر يزد و ماده203 آئين نامه راهنمايي ورانندگي و ماده55قانون شهرداريها و سايرمستندات قانوني، مصوبات و ابلاغيه هاي وزارت كشور، موضوع فوق  به استاندارمحترم ارجاع تا قاطعانه نسبت به رسيدگي اين موضوع و تعيين تكليف نهايي اقدامات اساسي و لازم توسط ايشان صورت پذيرد.
 
     *تفويض قسمتي از اختيارات به هيأت مديره سازمان پايانه هاي مسافربري
2- لايحه شماره 20/630 – 15/1/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره77-16/1/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، باستحضارمي رساند باتوجه به اينكه سازمان پايانه هاي مسافربري فاقدآئين نامه مالي ومعاملاتي مي باشد براساس بند 7 ماده12 اساسنامه مي بايست آئين نامه مالي شهرداري را درانجام معاملات رعايت نمايد از سويي با عنايت به اينكه دراساسنامه ساير سازمانها اختيارات شوراي اسلامي شهر در آئين نامه مالي به هيأت مديره و به شوراي سازمان واگذار گرديده خواهشمنداست جهت تسريع درامورسازمان وباعنايت به ماده35 آئين نامه مالي شهرداريها درموارد زير ازسوي شوراي محترم اسلامي شهر به هيأت مديره سازمان تفويض اختيار تا با مسئوليت خود و رعايت ساير ضوابط و مقررات نسبت به بررسي وتصويب پيشنهادات سازمان اقدام نمايد.
1) اختيارات مندرج دربندالف ماده4 آئين نامه مالي شهرداري. 2)‌ تعيين نماينده درخصوص ماده 6و11آئين نامه مالي شهرداريها در رابطه با تأييد يك عضو كميسيون معاملات عالي سازمان و انتخاب عضو كميسيون تحول معاملات عمده . 3)‌اختيارات مندرج درماده19آئين نامه مالي شهرداريهادررابطه باانجام معامله باوزارتخانه ها و مؤسسات شركت دولتي و يا وابسته به دولت وشهرداري.4) اختيارات مندرج درماده20آئين نامه مالي شهرداريهادررابطه بارفع اختلاف سازمان با پيمانكاران. ضمناً آقاي محمدصلواتي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:‌
بند1:‌ درخصوص ماده4آئين نامه مالي شهرداريها فقط بند(الف) ازماده4 موردتصويب قرارگرفت.
بند2:‌ درخصوص مواد6و11آئين نامه مالي شهرداريها مقررگرديدنمايندگان اين شورادرشهرداري جهت كميسيونهاي معاملات عالي و همچنين كميسيون تحويل شركت نمايند.
بند3:‌ اختيارات مندرج درماده19 آئين نامه مالي شهرداريها موردتصويب قرارگرفت.
بند4:‌ ‌ اختيارات مندرج درماده20 آئين نامه مالي شهرداريها موردتصويب قرارگرفت.
 
     *پرداخت حق الجلسه اعضاءشوراي سازمان پايانه هاي مسافربري
3- نامه شماره 600/61643 – 28/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره38-11/1/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستحضار مي رساند با توجه به اينكه بر اساس بند10 ماده 12 اساسنامه سازمان پايانه هاي مسافربري (تصويرپيوست) پرداخت حق الجلسه اعضاء شوراي سازمان در نظر است جهت سال1387 جمعاً به مبلغ سه ميليون ريال3.000.000ريال براي هر نفر پرداخت گردد . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدام بعدي اعلام فرمائيد. ميروكيلي – شهردار يزد»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مشروط بر پرداخت آن در طول يكسال (87) و براي هرنفر يك بار ، مورد تصويب قرارگرفت.
 
      * مزايده مراكزمعاينه فني خودرو
4- لايحه شماره 204/10274- 26/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره773-26/2/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره240/40447-28/8/87 و بند 1 صورتجلسه5/2/88آن شورا موضوع مزايده مراكز معاينه فني خودرو و با عنايت به نامه 9057-19/2/88 سرپرست محترم معاونت حمل ونقل وترافيك (تصويرپيوست) خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اصلاحات زير درپيشنهاد فوق الذكر اعمال گردد:
‌1- تعداد مراكز از دو مركز به پنج مركز افزايش يابد. 2- تجهيز محل و خريد دستگاهها و ادوات بصورت كامل از طريق سرمايه گذاري صورت پذيرد.3- بقيه موارد پيشنهاد به قوت خود باقي بماند.
ضمناً درصورت نياز آقاي آثاري سرپرست معاونت حمل ونقل وترافيك جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني مطرح ، با عنايت به توضيحات آقاي آثاري وشهردار محترم وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق عيناً مورد تصويب قرار گرفت.
 جلسه باذكرصلوات در ساعت50/10خاتمه يافت.