دويست و چهل و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و چهل و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وچهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 7صبح روز چهارشنبه مورخ16/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدا رياست شورا فرارسيدن ايام فاطميه سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) را تسليت عرض نمود واز خداوند متعال خواست تا با بهره گيري هرچه بيشتر از مكتب چهارده معصوم (ع) رهرو صديق آنان باشيم . سپس براساس دستور كار جلسه ودرسخنان پيش از دستور سركار خانم وزيري درخصوص بررسي هاي انجام شده دررابطه با نرخ وكرايه سرويس هاي مدارس جهت دانش آموزان توضيحاتي ارائه نمودند .
* مصوبات :
    *تصرف پلاك متعلق به آقاي حميد ديهيمي وشركاء  
1- لايحه شماره 502/50177 – 23/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4665-24/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 505/18432 مورخ 22/05/86 و بازگشت به بند يك صورتجلسه مورخ 24/05/86 آن شوراي محترم ، همانگونه كه استحضار داريد ششدانگ پلاكهاي 2/1/7320 الي 41/1/7320 و باقيمانده 1/7320 همگي بخش 4 يزد متعلق به آقاي حميد ديهيمي و شركاء در طرح ميدان شهداي محراب قرار گرفته و شهرداري در راستاي اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و با اخذ تأئيديه از وزير محترم كشور برابر مفاد قانون با حضور نماينده محترم دادستاني و كارشناس رسمي نسبت به تنظيم صورتمجلس وضع موجود اقدام و مبادرت به تصرف پلاكهاي مذكور نموده است و از هنگام تصرف تا كنون عليرغم دعوتهاي شهرداري و حضور مالك هيچگونه توافقنامه اي في مابين تنظيم نشده است ، با مذاكرات شفاهي كه با آقاي حميد ديهيمي مالك 34 پلاك از 41 پلاك ذكر شده صورت گرفته ، ايشان با نظريه كارشناسي آقاي مهندس سجاد در خصوص عوض و معوض موافقت نموده اند. لذا از آقاي مهندس سجاد دعوت به عمل آمد و ايشان ملك آقاي حميد ديهيمي را به مبلغ يكصدو نوزده ميلياردو نهصدو هشتادو چهار ميليون وهفتصدو پنجاه وشش هزارو چهارصدريال ( 400/756/984/119 ريال) كارشناسي و ملك معوض شهرداري واقع در راستگرد ميدان شهداي محراب ، جنب ملك آقاي ميروكيلي به مساحت 5116 مترمربع ، با كاربري تجاري با سطح اشغال 50% و تراكم 200%  در طبقات همكف و اول تجاري و در طبقات دوم و سوم دفاتر تجاري اداري را به مبلغ نودو دو ميلياردو هشتادو هشت ميليون ريال( 000/000/088/92 ريال )كارشناسي كرده اندكه به پيوست نظريه و توضيحات نامبرده ارسال مي گردد.لذا با عنايت به مشروحه فوق و عدم وجود اعتبار درسال جاري خواهشمند است موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت با كارشناسي فوق مراتب را به اين شهرداري اعلام تا طبق مقررات نسبت به تنظيم توافقنامه با آقاي ديهيمي اقدام و املاك به طرفين منتقل گردد.ضمناً اجازه فرمائيداز مبلغ كل غرامت مبلغ  نودو دو ميلياردوهشتادو هشت ميليون ريال (000/000/088/92 ريال) به كد 02-20-531 تملك ميدان شهداي محراب به بودجه 87 اضافه و درقبال آن رديف درآمدي فروش زمين كد7201-2-417 به همين مبلغ افزايش يابد و تتمه مبلغ غرامت در صورت امكان اصلاحيه در بودجه سال 87 منظور گردد.در غير اين صورت در بودجه سال 88 از محل تملك املاك در مسير اقدام خواهد شد . ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً‌ مقررگرديد موضوع از طريق اعضاي شورا پيگيري تا براساس آن شهرداري پيشنهادهاي جديدي را طي لايحه اي جهت بررسي وتصميم گيري نهايي به شورا ارائه نمايد .
 
    *توافقنامه فيمابين شهرداري وآقاي دكتر عابديني  
2- لايحه شماره 502/60529 – 22/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5666-22/12/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله باستحضار مي رساند با عنايت به توافقنامه اي كه في مابين شهرداري و آقاي دكتر عابديني در سال 80 تنظيم شده است ايشان مساحت88 متر مربع از پلاك شماره 9696 بخش 4 يزد بصورت خالص پس از رعايت نوار سبز بر بلوار به عمق 10 متر بابت تغيير كاربري از فضاي سبز به پمپ بنزين پلاكهاي 9692 الي 9695 بخش 4 يزد به صورت قولنامه اي و وكالت رسمي به شهرداري واگذار نموده است نظر به اينكه پلاك فوق بصورت مشاعي تحت مالكيت شهرداري وآقاي عابديني مي باشد وعرض بر بلوار پلاك مذكور 5 متر بوده كه از نظر سهم مالكيت عرض متعلق به شهرداري 65/3 متر وعرض سهم مالكيت آقاي عابديني 35/1 متر مي باشد عملاً امكان واگذاري بصورت معوض ، توسط شهرداري ميسر نبود لذا با توجه به درخواست ثبت شده به شماره 47975 مورخ 8/10/87 آقاي عابديني جهت تعيين تكليف وپيشنهاد واگذاري يك واحد آپارتمان تجاري همكف ملك بشماره 9707 بخش 4 يزد به جاي سهم مشاعي بشهرداري مراتب به هيأت كارشناسان منتخب طرفين ارجاع گرديد و دو پلاك توسط كارشناسان كارشناسي گرديد و موضوع با نظريه كارشناسان در جلسه ازاد سازي مطرح و توافقنامه اي في مابين تنظيم شده و مقرر شد كه در ازاي واگذاري ملك يك واحد آپارتمان تجاري همكف به پلاك شماره 9707 بخش 4 موضوع توافقنامه قبلي به ايشان بازگرداند عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از توافقنامه منضم به نمايي از برگ كارشناسي هاي مربوطه و نقشه هوايي كه موقعيت دو پلاك بر روي آن مشخص شده است،خواهشمند است، موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد كه اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري جهت توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد شهرداري مبني بر واگذاري يك مغازه در طبقه همكف به جاي زمين  ، مورد تصويب قرار گرفت .
 
    *تملك قسمتي از پلاك ثبتي متعلق به امير علي عطار وشركاء 
3- لايحه شماره 502/59309 – 17/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5549-18/12/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به پيشنهاد شماره 505/38303 مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 213/64/6319 بخش 8 يزد واقع درمسير 18 متري نگاران ومتعلق به امير علي عطار وشركاء اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً‌ مبلغ ششصدو هفتادو دو ميليون و نهصدو سي هزار ريال (672.930.000 ريال)بابت غرامت ملك درمسير تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ نهصدو چهل ميليون ريال (940.000.000 ريال)جمعا‌ً به مبلغ دويست وشصت وهفت ميليون وهفتاد هزارريال (267.070.000 ريال)شهرداري از نامبرده بستانكار مي باشد كه مي بايست به شهرداري پرداخت نمايد ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 71- 020- 531 رديف 10 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد .ضمناً درصورت نيازآقاي فتوحي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق  مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً‌ مقررگرديد شهرداري از رديف اعتباري بودجه سال 88 اقدامات لازم معمول نمايد .
 
    *اعتراض فرمانداري دررابطه با بند 2 صورتجلسه مورخ 25/10/87   
4- لايحه شماره 502/59151– 15/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5519-15/12/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 5433 مورخ 11/12/87 وپيرو پيشنهاد شماره 502/ 45126 مورخ 23/9/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 25/10/87 آن شوراي محترم وبا عنايت به نامه شماره 813/26730 مورخ 12/12/87 شهرداري منطقه دو درخصوص اعتراض فرمانداري نسبت به مصوبه فوق بدينوسيله به استحضار مي رساند براساس اصول كلي ومقررات حاكم انتقال رسمي اسناد داراي سند بنام ارگان تملك كننده ضرورت دارد واقدامات لازم درخصوص نقل وانتقال اينگونه پلاكات طبق قوانين توسط شهرداري انجام مي پذيرد وليكن به جهت تسريع درروند امور تملكي وآزادسازي املاك درمسير طرح هاي عمراني ، شهرداري درمواردي كه مداركي دال بر مالكيت وجود داشته باشد مانند (پرسش ثبتي ، استشهاديه محلي و....) وملك نيز در تصرف مالك باشد واستناد به قاعده يد (مبني براينكه هركسي مالك مالي كه دريد اوست) محسوب مي شود وبا توجه به موارد ذكر شده وبررسي كه توسط شهرداري درخصوص مالكيت ملك انجام مي گردد كه ملك مورد اعتراض شخص يا اشخاصي حقيقي وحقوقي وادارات ، سازمانها و.... نباشد ومضافاً‌ اينكه مالك موظف به انتقال قولنامه وسپردن تعهد محضري مبني بر هرگونه كشف فساد تا پنجاه سال را بعهده خواهد گرفت وطبق توافقنامه في مابين كه داراي 5 بند مي باشد نسبت به تملك وتصرف ملك اقدام نموده عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير درخواست منطقه دو خواهشمنداست موضوع مجدداً‌ به نحو مقتضي درجهت تسريع در امر آزادسازي پروژه هاي عمراني وحل مشكل پيش آمده براي مالك فوق وساير مالكين مشابه كه مصوبه آنها مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفته است موضوع به فرمانداري محترم انعكاس ونتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمايند . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق با شرط احراز مالكيت واخذ تعهد محضري از مالك ، شهرداري مي تواند براساس ضوابط ومقررات اقدام نمايد . ضمناً‌ مقررگرديد كارگروهي با محوريت آقاي كوچك زاده جهت بررسي وحل اينگونه موارد با مسئولين مربوطه تشكيل گردد.
 
    *تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به ورثه مرحوم عباسعلي مير شمسي
5- لايحه شماره 502/58247– 12/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5452-12/12/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 5065/5066 بخش 8 يزد واقع درمسير خيابان 24 متري محمودآباد ومتعلق به ورثه مرحوم عباسعلي ميرشمسي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي وباعنايت به اينكه كل ملك در تصرف شهرداري قرار مي گيرد جمعاً‌ به مبلغ يك ميلياردو دويست وهفتاد وسه ميليون وهشتصدو شصت هزار ريال (1.273.860.000 ريال) بستانكاري مالكين تعيين ومقررگرديد مبلغ مذكور پس از انتقال رسمي ملك به نام شهرداري دروجه مالكين پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از تملك اراضي 24 متري محمودآباد كد 08- 020- 531 اقدام ودر بودجه سال 87 اعمال گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي فتوحي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ضمناً پيشنهاد جابه جايي اعتبار طي شماره 505/52993 مورخ 8/11/87 ارسال گرديده است . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*افزايش نرخ بليط اتوبوس
6- لايحه شماره 204/5502– 5/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره413-5/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه سازمان اتوبوسراني بشماره 11945 مورخ 26/12/87 وصورتجلسه هيأت مديره وشوراي سازمان اتوبوسراني (تصاوير پيوست)نظر به اينكه نرخ بليط اتوبوس از طريق سامانه بليط الكترونيك از 400 ريال به 500 ريال وبراي بليط كاغذي به 600 ريال افزايش يافته وطي بند يك صورتجلسه مورخ 10/11/87 هيئت مديره وبند يك صورتجلسه مورخ 12/12/87 شوراي سازمان به تصويب رسيده است ، خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد موارد فوق اجرا گردد . ضمناً‌ آقاي آثاري معاونت حمل ونقل وترافيك به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقرر گرديد تا زمانيكه امكانات تهيه وبهره برداري از سامانه بليط الكترونيك فراهم نگرديده است با افزايش مبلغ بليط كاغذي از چهارصد ريال (400 ريال)به پانصد ريال (500 ريال)موافقت مي گردد . بديهي است به محض اينكه امكانات استفاده از سامانه بليط الكترونيكي فراهم شد اين شورا با افزايش بليط كاغذي از پانصد ريال(500 ريال)به ششصد ريال (600 ريال)موافقت مي نمايد .
  
*مساعدت دربرگزاري مراسم روز پرستار  
 7- نامه شماره 346/13– 14/2/88 مدير مركز جامع روانپزشكي استان يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره593- 15/2/88 درخصوص مساعدت جهت برگزاري مراسم روز پرستار، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگرديد به پاس زحمات وخدمات ارزنده پرستاران وگراميداشت روز پرستار به چهارده نفر از پرستاران (از هر بيمارستان ومراكز درمانگاهي سطح شهر يك نفر)كه بعنوان نمونه شناخته شدند طي مراسمي درصحن علني شورا با اهداء لوح تقدير ويكعدد ربع سكه بهار آزادي تجليل بعمل آيد . ضمناً هزينه آن از اعتبارات ماده 17 سهم شورا مي باشد . 
 
*طرح پيشنهادي اعضاي شورا  
8- طرح پيشنهادي تني چندازاعضاي شورا بنام آقايان فقيه خراساني، حرزاده ، ميرحسيني ، كوچك زاده ، مطهريان ، خباززاده وسركار خانم وزيري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 207-23/ 1/88 مبني بر اينكه معابري را كه به نام خاصي در ميان مردم مشهورند وحداقل سابقه 10 سال را داشته باشند واز نظر عرف وقانون ايرادي به آن وارد نباشد آن نام مشهور درنامگذاري انتخاب شود و با نظم خاصي، شماره نيز قيد گردد.  
 
*درخواست شركت تعاوني مسكن كاشانه ساز يزد
9- نامه شماره 1315- 18/11/87شركت تعاوني مسكن كاشانه ساز يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5173- 21/11/87 درموردپلاك باقيمانده 46 فرعي كه ازسوي سازمان مسكن وشهرسازي تفكيك وانتقال داده شده ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق وبا توجه به گزارش مشاور كميسيون عمران ثبت دبيرخانه شورا بشماره 313 – 30/1/88 مقرر گرديد شهرداري ضمن بررسي هاي لازم پيشنهادات خود را طي لايحه اي جهت تصميم گيري به شورا تقديم نمايد .  
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت10خاتمه يافت.