دويست و پنجاه و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و پنجاه و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وپنجاه ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روز چهارشنبه مورخ13/3/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدا رياست شورا فرارسيدن بيستمين سالگرد ارتحال ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) وهمچنين فرارسيدن قيام خونين پانزده خردادوشهادت جمعي ازهموطنان درآن روز را به ملت شهيدپرورايران تسليت عرض نمودوازخداوند متعال خواست تابا رهبري وهدايت عالمانه وفرزانه مقام معظم رهبري همچون گذشته ايران سرافرازوسربلنددرميان سايرملتها داشته باشيم وهرروزبه عزت آن افزوده واميدواريم نسل آينده قدردان اين انقلاب عظيم الشأن كه با مجاهدت وايثار مردم شريف ودلسوز ايران بدست آمده باشند .
 وي درادامه ضمن رضايت از عملكرد خوب كميسيونهاي داخلي شورا ازبازديد بعمل آمده از ساختمان شهرداري منطقه سه واقع درقاسم آباد ، كتابخانه وسالن ورزشي مجاهد وپيش بيني بودجه جهت بهره برداري آن تا ظرف دو ماه آينده جهت استفاده مردم آن منطقه وهمچنين تأكيد بر پيگيري كارهاي عقب افتاده ترمينال مسافربري از سوي شهرداري جهت بهره برداري هرچه زودتر آن وشركت دركميسيون درآمدي شهرداري واستفاده از نقدينگي موجود واخذ وام هاي بانكي جهت اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري مطالبي را عنوان نمودند . ايشان درادامه ازجلسه برگزار شده درشوراي اسلامي استان با حضور آقاي مهندس چمران رياست شوراي عالي استانها دررابطه با جايگاه وشخصيت شوراها ، هماهنگي با شوراهاي فرادست وحقوق شهرداران توضيحاتي ارائه نمودند .
* مصوبات : 
 *درخواست آقاي كاظم جوهري نعيمي در رابطه با مراحل ساخت پارك جوان واقع دراكبرآباد
1- لايحه شماره 204/5852– 6/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره430-6/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، وبا عنايت به درخواست 53189- 9/11/87 آقاي كاظم جوهري نعيمي وگزارش مسئول اماني ناحيه تاريخي وتأييد معاونت عمراني و خدمات شهري (تصاوير پيوست)با توجه به اينكه درمراحل ساخت پارك جوان واقع دراكبرآباد تعداد 18.000 قالب آجر فشاري از محل كارگاه خارج شده واز طرفي پروژه به اتمام رسيده است خواهشمنداست موافقت فرمائيد به تعداد فوق آجر فشاري وبه وزن تقريبي36 تن به مبلغ هشت ميليون ويكصد هزار ريال( 8.100.000 ريال) توسط شهرداري خريداري واز محل ديون سال 88 به آقاي جوهري نعيمي پرداخت گرديد. ضمناً كليه مدارك و مكاتبات ضميمه مي باشد . ضمناً‌ آقاي مهندس حكيمي زاد بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق با توجه به بررسيهاي بعمل آمده و همچنين نامرغوب بودن آجرها و غيرقابل استفاده بودن ونهايتاً بارگيري وحمل به گودزباله شهرداري ، مقررگرديد هيجده هزار عدد (18.000 عدد) آجردرخواستي ، مشابه آجرهاي حمل شده توسط شهرداري تهيه وتحويل نامبرده گردد.
 
*درخواست مؤسسه خيريه علي ابن موسي الرضا (ع)
2- لايحه شماره 230/6395– 7/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره581-14/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصويردرخواست مؤسسه خيريه علي ابن موسي الرضا (ع) ارسال ميگردد.خواهشمنداست باتوجه به خيريه بودن مؤسسه ، درصورت موافقت شوراي محترم باحذف عبارت "معافيت مادامي كه بصورت موقوفه دراختيار مؤسسه مي باشد" از بند 1 صورتجلسه مورخ 19/10/86 دستور فرمائيد امر به ابلاغ گردد . ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت . ضمناً اين معافيت اختصاص به مجتمع مسكوني ، تجاري واقع درخيرآباد مي باشد .
 
*پاركينگ طبقاتي واقعدرمجاورخيابان مسجدملااسماعيل
3- لايحه شماره240/7217– 10/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره517-10/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو شق 21-3 از بند صورتجلسه مورخ28/1/87 باستحضار مي رساند نظر به اينكه پاركينگ طبقاتي واقع درمجاورخيابان مسجد ملااسماعيل به رسم اجاره از طريق مزايده با آقاي سيدحسين دشتي (كه جانبازمي باشد) از قرارماهيانه بيست ويك ميليون ويكصدهزارريال(21.100.000ريال) براي مدت يكسال ازمورخ8/10/87 لغايت7/10/88 واگذار گرديده و مستأجر طبق درخواست شماره58188- 11/12/87 تصويرپيوست به شهرداري اعلام نموده كه درآمد پاركينگ جوابگوي هزينه هاي جانبي نبوده و درخواست لغو قرارداد را دارد ، نظر به اينكه طبق تصوير نظريه هيأت كارشناسان مبلغ اجاره بهاء را ماهيانه چهارده ميليون ريال(14.000.000ريال) اعلام نموده است ، لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائيد نسبت به لغو قرارداد بامستأجرفعلي اقدام ومجدداً براساس نرخ كارشناسي جديد نسبت به برگزاري مزايده عمومي اقدام گردد. ضمناً آقاي هدايت كريمي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ،باتوجه به شرايط خاص آقاي دشتي درخواست نامبرده مبني به لغوقراردادموردتصويب قرارگرفت.ضمناً مقررگرديدشهرداري دررابطه بامفادلايحه فوق اقدامات رابشرح ذيل انجام ونتيجه رابه شوراجهت بررسي وتصميم گيري گزارش نمايد:‌
الف- شهرداري دراولين فرصت نسبت به برگزاري مزايده عمومي اقدامات لازم معمول نمايد.
ب- كارشناسي پايه مزايده پاركينگ طبقاتي مسجدملااسماعيل توسط كا رشناسان ذيصلاح ترافيكي مجدداً موردكارشناسي قرارگيرد.
ج- آقاي دشتي ديگرحق شركت درمزايده پاركينگ طبقاتي فوق را نخواهدداشت .
 
*فروش 35 واحد تجاري مجتمع تجاري ستاره
4- لايحه شماره240/12718– 6/3/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره1015-9/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظردارد به استناد ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها نسبت به فروش 35 واحد تجاري مجتمع تجاري ستاره طبقه اول طبق نظريه كارشناسي پيوست از طريق مزايده نسبت به فروش واحدهاي مذكور اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي هدايت حسين كريمي  بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ،پيشنهاد فوق مطابق نظريه كارشناسي پيوست صرفاً جهت تشريفات مزايده عمومي موردتصويب قرارگرفت .ضمناً مقررگرديدشهرداري درخصوص موارد تهاتري با انجامجكارشناسي عوض ومعوض توسط يك هيأت كارشناسي بصورت همزمان جهت تعيين قيمت واقعي اقدام ونتيجه راجهت بررسي وتصميم گيري گزارش نمايند .  
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي متعلق به آقاي محمد علي رستگاري علي آباد
5- لايحه شماره502/12287– 5/3/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره967-5/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 3 فرعي 1733 بخش 5 يزد واقع در طرح تعريض خيابان كاشاني ومتعلق به آقاي محمد علي رستگاري علي آباد اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصدو چهل وپنج ميليون وسيصدوچهل هزارريال (1.445.340.000 ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشريف مبلغ دويست وچهل وچهار ميليون ويكصدو پنجاه هزار ريال (244.150.000 ريال)جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست ويك ميليون ويكصدو نودهزار ريال (1.201.190.000 ريال) بستانكاري مالك از شهرداري مي باشد با عنايت به اينكه پلاك ثبتي شماره 2 فرعي 1773 پشت باقيمانده همين پلاك ومتعلق به نامبرده مي باشد وقصد تجميع آن را دارند لذا طبق نظريه هيأت ارزياب مذكور جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصدو سي ميليون وپانصدو پنجاه هزار ريال (1.430.550.000 ريال)بابت عوارض حق تشرف حاصل از تجميع دو پلاك تعيين كه پس از كسرعوارض حق تشرف دو پلاك از غرامت ملك درمسير جمعاً مبلغ دويست وبيست ونه ميليون وسيصدو شصت هزارريال (229.360.000 ريال) بدهكاري ايشان به شهرداري مي باشد ومقرر گرديد مبلغ يكصد ميليون ريال(100.000.000 ريال) آن به صورت نقد ومابقي درشش ماه اول سال 88 به شهرداري پرداخت نمايند ومالك موظف به انتقال رسمي پلاك درمسير به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد كد 21-020-531 تملك طرح تعريض خيابان كاشاني به صورت تهاتري افزايش وكد درآمدي حق تشرف به همين مبلغ افزايش ودر اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*مساعدت به كانون بازنشستگان كشوري
6- لايحه شماره204/12594– 6/3/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره999-6/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزددرنظر دارد بر طبق روال سالهاي گذشته به كانون بازنشستگان كشوري بابت اجاره مساعدت نمايند، لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد جمعاً مبلغ سي وشش ميليون ريال (36.000.000ريال) براي كل سال88 ازمحل كد01-417-512(كمك به مؤسسات خصوصي واشخاص ) ازمحل سهم شهرداري به كانون فوق الذكر پرداخت گردد. ضمناً آقاي مجيدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي       مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مصوبات قبلي شورا دراين زمينه كان لم يكن تلقي مي گردد.
 
*نحوه بازسازي خودروخاورتصادفي توسط آقاي محمدعلي شريف يزدي
7- لايحه شماره204/11450– 31/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره919-2/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به صورتجلسه مورخ8/8/87 (تصويرپيوست) موضوع نحوه بازسازي خودروخاورتصادفي كه توسط راننده كاميون بازوغلتان آقاي محمدعلي شريف يزدي مقررگرديد 50% مبلغ خسارت برآوردشده به مبلغ بيست ودوميليون وپانصدهزارريال (22.500.000ريال) توسط شهرداري و در جهت كمك به نامبرده پرداخت و ما بقي مبلغ بيست ودوميليون و پانصدهزارريال (22.500.000ريال) بحساب بدهي نامبرده و بصورت اقساط ازحقوق نامبرده كسر گردد . لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان رحيمي نژاد وانتظاري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، با توجه به مدارك و مستندات موجود و بررسيهاي بعمل آمده پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري هرچه سريعتر نسبت به تعميرخودروفوق اقدام و جهت بهره برداري آن دراختيار اداره موتوري قراردهد.
 
*طراحي وچاپ پوستروتقويم سال88هفت سين قرآني
8- پيرو بند3 ازصورتجلسه مورخ20/12/87 شورا در رابطه با طراحي وچاپ پوستر و تقويم سال88 مزين به هفت سين قرآني تا سقف مبلغ پنج ميليون ريال(5.000.000ريال) ازاعتبارات شورا درسال88 با ترك تشريفات توسط گروه تبليغاتي طرح برتر، موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرموردتصويب قرارگرفت .
 
* نصب پل عابر پياده مكانيزه دربلوار جمهوري
9- دررابطه با نصب پل عابر پياده مكانيزه دربلوار جمهوري اسلامي روبروي امامزاده سيدجعفر(ع) مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، با توجه به ضرورت ونيازمقررگرديدشهرداري اقدامات لازم دراين زمينه معمول ونتايج فعاليتهاي صورت گرفته را به شورا گزارش نمايد .
 
*طرح پيشنهادي اعضاي شورا
10- طرح پيشنهادي اعضاي شورا (بنامهاي آقايان فقيه خراساني ،كوچك زاده ، حرزاده ، پارسائيان ، مطهريان ، خباززاده ،) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 814- 28/2/88 دررابطه با شناسايي وبرخورد با متخلفين درشهرداري بابت انعقاد قرارداد تلويزيون شهري با شركت تبليغاتي كسري ومعرفي افراد قاصر ومقصرجهت برخورد قانوني موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد شهرداري ضمن بررسي موضوع فوق ، گزارش كاملي دراين زمينه تا ظرف حداكثر دو ماه از ابلاغ اين مصوبه به شورا تقديم نمايد .
 
*گزارش عملكرد يك ماهه درآمد وهزينه شهرداري
11- نامه شماره8622– 16/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره638-19/2/88 دررابطه با ارسال يك نسخه از گزارش عملكرد يك ماهه درآمدوهزينه سال 88 مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ،مخالف با توجه به بررسي هاي بعمل آمده تكاليف تعيين شده به شرح ذيل جهت اجرا در شهرداري مورد تصويب قرار گرفت : 
الف) موارد كلي ومرتبط با گزارش
1- فرم الف حاكي از آن است كه از بودجه 644.395.665 هزارريالي مصوب ، در يك ماهه اول سال 88 معادل 17.793.385 هزارريال بيشتر وصول نگرديده ، درحاليكه مي بايست تا پايان يك ماهه اول مبلغ 53.699.639 هزارريال وصول مي گرديدكه با اين اوصاف ميزان 35.906.254 هزارريال معادل 1/33 درصد كاهش وصولي وجود داشته است واين بدان معناست كه شهرداري با اين روند قادر نخواهد بود منابع پيش بيني شده را محقق سازد وضروري است توجه اساسي در وصول درآمدها بعمل آورد .
2- بررسي فرم الف /1 بيان كننده اين امر است كه دريك ماهه اول سال 87 ميزان 4/40 درصد سهميه درآمد پيش بيني شده مدت مذكور وصول گرديده واين درحالي است كه دريك ماهه اول سال 88 معادل 1/33 درصد درآمدهاي پيش بيني شده براي يك ماهه مذكور محقق گرديده است واز نظر سرجمع ارقام وصولي يك ماهه اول سال 88 نسبت به يك ماهه اول سال قبل معادل 4/8 درصد افزايش داشته است ، هرچند مواردي وجود دارد كه منابع وصولي مستمر نسبت به يك ماهه سال قبل با افزايش مواجه بوده است ولي اين موضوع كوشش وسيعتر مسئولين شهرداري را بخصوص بحث مشاركتها ومنابع مستمر را طلب مي نمايد تا امكان تحقق منابع پيش بيني شده را ميسر سازد .
3- مقايسه منابع خاص درفرم الف /2 حكايت ازآن دارد كه بخشي از درآمدهاي مستمر شهرداري نسبت به دوره مشابه قبل داراي افزايش وبخشي داراي كاهش بوده اند ، ليكن رشد بعضي از منابع حاكي ازوجود توان بالقوه در وصول درآمدها مي باشد .
4- فرم ب مشخص كننده ميزان هزينه هاي عمراني وجاري انجام شده شهرداري درمقطع يك ماهه مي باشد ، دركليه برنامه هايجعمراني هزينه اي معادل سهميه يك ماهه صورت نگرفته است ،هرچند ممكن است اقدامات عمراني شهرداري منجربه پرداخت قطعي نشده باشدكه لازم است شهرداري به اين موضوع توجه جدي مبذول دارد. 5- كنترل فرم ب/1 حكايت از آن دارد كه ميزان جذب اعتبارات اعم از جاري وعمراني در يك ماهه اول سال 87 معادل 7/24 درصد بوده است ، درحالي كه اين ميزان دريك ماهه اول سال 88 معادل 8/0 درصد مي باشد ودرمجموع اعتبارات جذب شده يك ماهه اول سال 88 نسبت به يك ماهه سال قبل داراي كاهشي معادل 5/95 درصد مي باشد . مقايسه كلي فرم الف /1 منابع با فرم ب/1 مصارف ، بيان كننده ميزان اعتبارات بلوكه شده درحسابهاي بانكي وعدم مصرف وصولي آن درپروژه هاي عمراني ويا پرداخت علي الحسابهايي است كه هنوز به حساب هزينه قطعي منظور نشده است . 
6- بررسي فرم ب/2 نشان دهنده اين موضوع است كه براساس پيش بيني هاي مشخص شده دربودجه ‌، مصرف اعتبارات عمراني وجاري صورت نپذيرفته است وبه بيان اعداد وارقام ، حاكي از آن است كه 7/66 درصد ازاعتبارات عمراني دربخش جاري مصرف شده است. همچنين موجودي بانكها دردوره كنترل مشخص مي نمايد كه چه مقدار وچه درصدي از درآمدهاي وصولي به صورت موجودي در حسابهاي شهرداري بلوكه شده ودرهمان ماه مصرف نگرديده است . اين موضوع درمقايسه با ستون درصدهاي كسري اعتبارات عمراني نسبت به بودجه ، حكايت از آن دارد كه عملاً بخشي از اعتبارات عمراني بصورت بلوكه شده درحسابهاي شهرداري باقي مانده ودرصورتي كه موجودي مذكورصرف هزينه هاي عمراني مي گرديد اين نقيصه برطرف مي گشت . درمجموع موجودي حسابها درپايان يك ماهه اول سال 88 معادل 25.893.995 هزارريال كه معادل 5/145 درصد درآمد وصولي مي باشد.
7- فرم ج نيز بيان كننده موازنه وكنترل عمليات است واين موضوع را اثبات مي نمايد كه شهرداري بخشي از موجوديها رابه صورت مازاد منتقل نموده است كه ايجاب مي نمايددرماههاي بعدي جهت تخصيص به هزينه ها وقطعي نمودن علي الحسابها اقدام جدي بعمل آورد .
8-درمجموع درآمدهاي وصولي معادل 17.793.385 هزارريال ليكن هزينه هاي قطعي معادل 454.137 هزارريال مي باشد واين بدان معناست كه 17.339.248 هزارريال از منابع وصولي يا دربانك بلوكه شده ويا به صورت پيش پرداخت وعلي الحساب پرداخت گرديده وبه حساب هزينه قطعي منظور نشده است .
ب) نتيجه گيري كلي :
1- درصورتيكه اين فرمهاي هفتگانه مطابق قانون درزمانهاي تعيين شده تكميل وارسال گردد ، علاوه براينكه پس ازبررسي وتصويب بنحوي كنترل عمليات مالي را ممكن خواهد ساخت ، مديران شهرداري نيز مي توانند تصويري نسبتاً‌ شفاف از وضعيت شهرداري را دردست داشته باشند وشوراي اسلامي شهر نيز قادر خواهد بود بخشي از نظارتهاي قانوني خودرا اعمال نمايد .
2- صورت جامع درآمدهزينه يك ماهه اول درصورتيكه باگزارشات تخصيص سه ماهه توأم گردد، شوراي اسلامي شهرراقادرخواهدساخت تانظارت برهزينه ها وكنترل وصوليها رابصورت حساب شده تري دنبال نمايدوعملاً اقدامهاي كنترلي ونظارتي درزماني صورت گيردكه فرصت جبران نيزبراي مسئولين شهرداري وجود داشته باشد .
3- گزارش ماهانه وتخصيص سه ماهه بمنزله علائم كنترلي وهشداردهنده درسيستم مالي شهرداري هستند تا قبل از اتمام سال مالي ، مديران شهرداري وتصميم گيران شهري بتوانند اقدامهاي بازدارنده ويا تشديد كننده را براي رسيدن به مقصد به كار گيرند .
4- به علت عدم ضميمه نمودن تراز آزمايشي فروردين ماه كنترل حساب سپرده ها ميسرنگرديد .
5- هشتاددرصددرآمدهاي وصولي ازحريم معادل 49.205.737 ريال است درحالي كه در روستاهها وشهركهاي واقع درحريم هزينه اي صورت نگرفته است وبه بيان ديگر تبصره 3 بند 3 ماده 99 قانون شهرداريها اجرا نگرديده است . لذا ضروريست درماههاي بعدي سال مالي جبران مافات گردد .
6- درآمدهاي وصولي از محل عوارض حذف پاركينگ معادل 657.164.650 ريال است ،ليكن براي احداث پاركينگ هزينه اي صورت نگرفته است ، لذا ضروري است شهرداري منابع حاصل از حذف پاركينگ صرفاً‌ جهت احداث پاركينگ هزينه نمايد ومصرف اين منبع درآمدي درساير موارد غيرمرتبط با احداث پاركينگ مجاز نمي باشد .
7- بدهي شهرداري بابت كسورات (بيمه كاركنان ، بيمه پيمانكاران ، ماليات حقوق كاركنان ، ماليات پيمانكاران وساير كسورات احتمالي) به علت عدم ضميمه نمودن تراز آزمايشي ميسر نگرديده است .
8- متن بررسي فوق الذكر شامل موارد كلي مرتبط با گزارش طي هشت بند وجزئيات آن ونتيجه گيري كلي طي هفت بندهمواره بخشي تفكيك ناپذيراز گزارش عملكرد يك ماهه اول سال 1388 شهرداري يزد تلقي وگزارش موصوف بدون اين متن ومصوبه فاقد ارزش قانوني مي باشد .  
 
 جلسه با ذكرصلوات در ساعت10خاتمه يافت.