دويست و پنجاه و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و پنجاه و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    دويست وپنجاه وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روز يكشنبه مورخ7/4/88 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد .
  درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) فرارسيدن سالروز شهادت حضرت آيت ا... دكتر بهشتي و هفتادو دوتن ازياران باوفاي حضرت امام راحل و همچنين فرارسيدن سالروز شهادت حضرت آيت ا... شهيدصدوقي سومين شهيدمحراب كه بدست منافقين كوردل به درجه رفيع شهادت نائل آمدندراتسليت عرض نمود.
   ايشان درادامه تأكيد نمود شهرداري با پيگيري وسرعت عمل بيشتر دركارها ازجمله اخذ سند كارخانه كمپوست وپايانه مسافربري جديدواقعدرجاده شهرك صنعتي باهمكاري سازمان مسكن وشهرسازي وهمچنين سرعت بخشيدن و فعال تر نمودن مسئله مشاركت درشهرداري و استفاده بيشتر شهرداري ازمنابع بانكي و پرداخت هزينه توافقات انجام شده اقدامات لازم معمول نمايند.
    سپس براساس دستوركارجلسه و درسخنان پيش ازدستور سركارخانم وزيري ضمن گراميداشت يادوخاطره شهداي هفتم تير مواردي بشرح ذيل مطرح نمودند:‌
- بررسي و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با درخواست كانون هموفيلي ايران.
- ساماندهي وضعيت زيباسازي ، مبلمان شهري و نورپردازي و روشنايي درشهر با تعامل وهمكاري همه جانبه مسئولين استان .
- رسيدگي به مشكلات و مسائل مربوط به پنجشنبه بازارو رفع مشكلات ترافيكي آن با همكاري نيروي انتظامي.
- اقدامات و بررسيهاي انجام شده درابطه با برنامه زنده راديويي شوراي شهر و شهرداري.
- تكميل پروژه نيمه تمام شهرداري ازميدان شهداي محراب تاميدان ابوذرصفائيه وعقب نشيني ملك نيروي انتظامي.
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم درخصوص مأموريتشان به تهران و پيگيريهاي انجام شده توسط ايشان در وزارت كشور در رابطه با خريد ماشين آلات با توجه به سهميه شهرداريها جهت انجام نهضت آسفالت، پيگيري تخصيص اعتبارات لازم جهت كارخانه كمپوست ، كمكهاي انجام شده ازسوي وزارت كشوربابت خريد قير در سالجاري خارج ازسهميه ، پيگيري بابت خريد يكدستگاه آتش نشاني و پيگيري اعتبارات لازم جهت ايجاد نهضت فضاي سبزدر داخل حريم و خارج ازحريم شهر مطالبي عنوان نمودند.
 درادامه آقاي مطهريان نماينده شورادركميسيون عالي معاملات شهرداري پيرامون مزايده برگزارشده بابت غرفه هاي ترمينال توضيحاتي ارائه نمودند.
* مصوبات :  
*برگزاري دومين همايش با عنوان "شهرهاي پويا نيازمند زنان هستند "
1- نامه شماره 33928/88/401-28/3/88 دبيرخانه دفتر منطقه اي شبكه زنان مترو پليس شهرداري مشهد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1561- 4/4/88 درخصوص برگزاري دومين همايش با عنوان "شهرهاي پويا نيازمند زنان هستند " كه ازتاريخ 29 مهرماه الي 2 آبان ماه سال 88 درشهرسئول كره جنوبي برگزارمي گرديدموضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرمقررگرديدسركارخانم وزيري به عنوان نماينده اين شورا درهمايش فوق شركت نمايند.
*مطالبات سال87 سازمان پاركها وفضاي سبز
2- لايحه شماره 502/10472–27/2/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره826-28/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزددرنظرداردبابت مطالبات سال87 سازمان پاركها و فضاي سبز تعدادي از اراضي شهرداري كه براساس تفاهم نامه پيوست و نظريه كارشناس رسمي دادگستري بمبلغ چهارميليارد و سيصد و شصت ميليون و يكصد و بيست وپنج هزارريال(4.360.125.000ريال) به سازمان مذكور واگذار نمايد، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم بر اساس تفاهم نامه پيوست انجام گردد. ( ازمحل و رديف درآمدي فروش زمين كد7201-2-417 افزايش يابد. ضمناً آقاي خواجه منصوري- خانم مرشدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
 مراتب درصحن علني شورامطرح،باعنايت به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت.
 
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي متعلق به گاراژعليچي
3- لايحه شماره 502/11453–31/2/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره920-2/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 3336 بخش يك يزد موسوم به گاراژ عليچي واقع در طرح راستگرد خيابان سلمان به خيابان امام درميدان اميرچقماق ومتعلق به شركت مسكن سازان اقدام نمايدكه در اين خصوص صورتجلسه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ ده ميلياردوهفتصد و شصت ونه ميليون وپانصدهزارريال(000/500/769/10ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف ازغرامت به مبلغ ده ميلياردوپانصدوهفتادوسه ميليون ودويست هزارريال(000/200/573/10) ريال جمعاًمبلغ يكصدونودوشش ميليون وسيصدهزارريال(000/300/196ريال) بستانكاري آن شركت تعيين و مقرر گرديد غرامت و عوارض حق تشرف بصورت پاياپاي و صدور مجوز ساخت و ساز در باقيمانده ملك در طبقه همكف و اول بعنوان تجاري و زيرزمين بعنوان انباري و پاركينگ ضمن اخذ نظر ميراث فرهنگي و رعايت ساير ضوابط طرح تفضيلي و براساس طرح مصوب گذر ذكر شده و ديگر موارد آن با دريافت عوارض هاي متعلقه و رعايت پاركينگ مورد نياز اقدام شود و آن شركت موظف به اصلاح سند مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير صورتجلسه و برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك روي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدكد50-20-531 تملك طرح راستگرد خيابان سلمان به خيابان امام به صورت تهاتري افزايش و به همين مبلغ كد درآمدي حق تشرف و عوارض افزايش يابد. و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*اصلاح قراردادپرسنل اداره حقوقي شهرداري
4- لايحه شماره 505/13013–9/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1164-17/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به هماهنگي بعمل آمده با آن شوراي محترم ، همانگونه كه استحضار داريد كارشناسان اداره حقوقي شهرداري همگي به صورت قرارداد شركتي با آن اداره همكاري دارند كه اين امر صرف نظر از اينكه از بعد قانوني داراي ايراد مي باشد در زمينه اجرايي نيز همواره مشكلات عديده اي را به همراه داشته است مضافاً اينكه به استناد تصويب نامه هيأت وزيران اين قبيل نيروها بايد از طريق انعقاد قرارداد كار ( در چارچوب قانون تأمين اجتماعي) بكارگيري شوند. بنا به مراتب خواهشمند است موافقت فرمائيد ضمن اصلاح قرارداد چهارنفر از پرسنل مذكور و به كارگيري يك نفر ديگر با مدرك كارشناسي ارشد هزينه هاي لازم از محل كد 11ـ205ـ511 و 11ـ205ـ512 هزيمه واگذاري خدمات شهري تأمين و كسري اعتبار در اصلاحيه بودجه لحاظ گردد. ضمناً آقاي محمد برزگري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهرداريزد.»
 مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مشروط برانعقادقرارداد حداكثر به مدت شش ماه مورد تصويب قرارگرفت.
 
*مساعدت جهت برگزاري مراسم اعتكاف
5- نامه شماره 109/1ف–6/4/88 مسئول ستادبرگزاري اعتكاف يزدثبت دبیرخانه شورا به شماره1583-6/4/88 مبني بر مساعدت جهت تأمين بخشي ازهزينه هاي مربوط به برگزاري مراسم اعتكاف ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرمقررگرديدشهرداري مبلغ ده ميليون ريال(10.000.000ريال) ازرديف ماده17 سهم شورا پرداخت نمايد.
 *درخواست ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند
6- نامه شماره300/1206/29–4/3/88 مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 996- 6/3/88 دررابطه با عدم پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال (100.000.000 ريال)درجشن گلريزان مورخ 6/7/87 ويژه آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگرديد شهرداري نسبت به تعهدات خود عمل نمايد .
 
 *زمان تعطيلي شورا
7- براساس ماده 23 آئين نامه اجرايي قانون تشكيلات و وظايف شوراها درخصوص تعيين زمان تعطيلي شورا موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر ،تعطيلات اين شورا از روز دوشنبه مورخ 12/5/88 الي روز سه شنبه مورخ 27/5/88 به مدت 15 روز تعيين گرديد .
 
*معافيت هزينه هاي صدور پروانه ساختمان بيمارستان دكتررهنمون 
8- نامه شماره 100/18497–7/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1630-7/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن وبا عنايت به درخواست شماره2424-11 مورخ 30/2/88 بيمارستان رهنمون نظر به اينكه با تخصيص اعتبارات رهبري درپي سفر معظم له احداث وتكميل اين بيمارستان به صورت خاص وبا كيفيت بسيار عالي مد نظر واقع شده وطرح هاي آن تهيه شده واجراي آن قابل اقدام است ، خواهشمنداست موافقت فرمائيد درراستاي تحقق اين امر وبه خاطر بهره مند شدن امور شهروندان از اين توسعه بهداشتي احداث بناي ياد شده عام المنفعه تلقي واعلام گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، با توجه به عام المنفعه بودن مكان ياد شده وبراساس تبصره دو بند 6-5 رديف 5 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 شهرداري با معافيت پرداخت هزينه هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني ، مورد تصويب قرارگرفت .
 
*طراحي ،تجهيز وساخت خانه هاي فرهنگ محلات وفرهنگسراها   
9- نامه شماره 100/18496 – 7/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1629- 7/4/88 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن وبا عنايت به نامه شماره 470/886-16/3/88 سازمان رفاهي ،تفريحي ورهنمودهاي كميسيون فرهنگي بدينوسيله عين نامه سازمان مورد تأئيد بوده وتقاضا دارد با توجه به بررسي بعمل آمده موضوع درصحن شورا مطرح واتخاذ تصميم گردد . چنانچه نياز به تنظيم لايحه جهت اعلام رديف بودجه باشدمتعاقباً ارسال خواهد شد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، مقرگرديد سازمان فرهنگي ،تفريحي شهرداري نسبت به تجهيز وراه اندازي كتابخانه پارك بزرگ شهر ، فرهنگسراي شهرداري ، مجموعه فرهنگي سيدالشهداء (مجاهد)به صورت فرهنگسراي عمومي وهمچنين مكانهاي پيش بيني شده شامل خانه مرحوم وزيري ،زمين خيابان كاشاني پشت مسجد اتابكي ، كاروانسراي حيدري درمحل چهارمنار ، زمين جنب سالن ورزشي وحدت (باغ كاج)وسينماي روباز پارك هفتم تير به صورت فرهنگسراي تخصصي ، اقدامات لازم معمول ونتيجه را به شورا گزارش نمايند .
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 30/19 خاتمه يافت.