دويست و پنجاه و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و پنجاه و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    دويست وپنجاه ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز چهارشنبه مورخ10/4/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدارياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) باتوجه به فرارسيدن سالروز ولادت حضرت علي (ع) پيشنهادنمودشهرداري طبق سنوات گذشته بابرگزاري مراسم ،ازكارگران زحمتكش وخدوم خدمات شهري شهرداري تجليل بعمل آورد . وي درادامه تأكيدنمود شهرداري مسئله مشاركتها را با توجه به ضرورت با برنامه ريزي وجديت هرچه بيشتري دنبال نمايد .سپس ايشان از عملكرد نه چندان خوب شهرداري درزمينه كسب درآمد با توجه به حضورشان درجلسه كميسيون درآمدي شهرداري اظهارداشت : شهرداري بايد هرچه زودتر با ارائه سازوكارهاي مناسب وحتي گرفتن مشاور قوي دراين زمينه راهكارهاي مناسبي انديشيده شود تا بتواند بودجه سال 88 شهرداري محقق نمايد كه درپايان مقررگرديد جلسه اي با حضور مسئولين مربوطه درشهرداري موضوع درصحن علني شورا مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرارگيرد . وي درادامه از گزارش ارسالي از سوي بازرسي كل دررابطه با كميسيونهاي ماده صد وتأكيد بر حضور دائمي سه نفر از اعضاء درآن جلسات و ايجاد وحدت رويه درصدور آراء و همچنين درخصوص وضعيت كشتارگاه صنعتي وفعال نمودن شركت فرآوري ومواد پروتئيني وانتقال مديرعامل آن به كشتارگاه صنعتي مطالبي را عنوان نمودند .
   سپس آقاي ميرحسيني درخصوص پيگيري هاي انجام شده وجلسات برگزارشده با حضور مسئولين ذيربط وبازديد بعمل آمده از محل پنجشنبه بازار ، مديريت داخلي آن مجموعه ، بررسي صلاحيت فردي واجتماعي فروشندگان ، صدور مجوز جهت فروشندگان وكاهش بار ترافيكي درآن منطقه توضيحاتي ارائه نمودند .
    درادامه آقاي مطهريان نماينده شورا در سازمان خلدبرين درخصوص جلسه هيأت مديره آن سازمان بابت خريد قطعات توسط هيأت مديره مهديه يزد تحت عنوان طرح باقيات الصالحات كه درسالهاي قبل خريداري نمودند وتعهداتي نظير نورپردازي وانجام فضاي سبز را كه تاكنون از سوي آن هيأت مديره عملي نشده است مطالبي را مطرح نمودند كه مقررگرديد موضوع از طريق كميسيون خدمات شهري شورا مورد بررسي قرارگيرد .
   درادامه جلسه با توجه به درخواست اعضاي هيأت مديره سازمان آمار وفناوري اطلاعات شهرداري وبا حضور آقايان فعالي مديرعامل سازمان ، تجمليان و اقبالي درخصوص تحليل فلسفه وجودي سازمانهاي تابعه شهرداري با توجه به وظايف وتخصص آنها ، موضوع مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .       
* مصوبات :
 
*طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات وارتباطات  
1-لايحه شماره 144/17517–2/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1649- 8/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن شهرداري يزد در نظر دارد  بابت طرح توسعه كاربري فن آوري اطلاعات وارتباطات بر اساس آئين نامه مالي شهرداريها وبودجه مصوب سال1388 بشرح ذيل باسازمان فن آوري اطلاعات وارتباطات (فاوا) شهرداري يزد تفاهم نامه هايي منعقد نمايد:
كد پروژه دربودجه88
شرح
مبلغ كل
اعتبار مصوب
08-040-531
تفاهم نامه عامل چهارم اجراي پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري منطقه سه يزد
530.000.000
2.615.974.200ريال
07-040-531
تفاهم نامه عامل چهارم اجراي پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري منطقه دو يزد
600.000.000
3.514.365.400 ريال
09-040-531
تفاهم نامه عامل چهارم اجراي پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ناحيه تاريخي يزد
225.000.000
803.747.460 ريال
16-040-531
تفاهم نامه طراحي وتدوين طرح جامع امنيت اطلاعات شهرداري مركزومنطقه يك شهرداري يزد
635.700.000
800.000.000 ريال
پروژه‌هايي كه سازمان فاوا به عنوان عامل چهارم شهرداري در نظر گرفته مي‌شود. عامل چهارم به اين معني است كه آن سازمان از طرف شهرداري كليه مراحل انجام پروژه (از قبيل تهيه RFP، برگزاري مناقصات، تشكيل كميته فني، ارزيابی، انتخاب و ... ) را بر عهده داشته و در نهايت جهت انعقاد قرارداد برنده را به شهرداري معرفي مي‌نمايد و در حين اجراي پروژه نظارت را نيز عهده‌دار خواهد بود. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد بر اساس تفاهم نامه هاي پيوست به شرح فوق اقدامات لازم بعمل آيد. ضمناً آقاي فعالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، مقررگرديد سه بند اول پيشنهاد فوق حداكثرتا بيست درصد (20%) مبلغ قراردادبه عنوان پيمان مديريت(عامل چهارم)پيمانكاران با شهرداري ، توسط سازمان فناوري اطلاعات به عنوان عامل چهارم قرارداد منعقد گردد و بند چهارم با مبلغ پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد بررسي انواع روشهاي مناسب همكاري سازمانها با شهرداري تا پايان تيرماه توسط كميسيون عمران پيگيري ونتيجه به شورا گزارش شود .
*تغيير وتفكيك كميسيونهاي ششگانه ماده صد (بدوي وتجديد نظر) 
2- نامه شماره 520/18908 – 9/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1672- 9/4/88 درخصوص تغيير وتفكيك كميسيون هاي ششگانه ماده صد (بدوي ، تجديد نظر) ومعرفي نمايندگان شورا جهت حضور در جلسات كميسيونها موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگرديد شهرداريهاي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي هركدام داراي يك كميسيون بدوي ويك كميسيسون تجديد نظر مستقل با حضور نمايندگان شورا به شرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
كميسيون شماره يك :
شامل شهرداري منطقه يك وناحيه تاريخي ، نماينده شورا دركميسيون بدوي : آقاي ميرحسيني ، ونماينده شورا دركميسيون تجديد نظر : آقاي مطهريان .
كميسيون شماره دو :
شامل شهرداري منطقه دو ، نماينده شورا دركميسيون بدوي سركار خانم وزيري ونماينده شورا دركميسيون تجديد نظر : آقاي پارسائيان .
كميسيون شماره سه :
شامل شهرداري منطقه سه ، نماينده شورا دركميسيون بدوي : آقاي خباززاده ونماينده شورا دركميسيون تجديد نظر:  سركار خانم حيدري . 
*معافيت از پرداخت عوارض ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
3-لايحه شماره 230/14857–19/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1244-20/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن به پيوست تصوير نامه شماره 610 مورخ 6/2/82 شوراي محترم دور دوم ، منضم به نامه شماره 769/83/ن مورخ 3/2/86 ايفاد مي گردد ، خواهشمنداست دستور فرمائيد درخصوص معافيت ستاد اجرايي فرمان امام (ره) از پرداخت عوارض 2% مزايده ارائه طريق و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمايند .ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، با توجه به اينكه مي بايد دو درصد ( 2% ) عوارض مزايده از طرف برندگان مزايده پرداخت گردد ،لذا معافيت عوارض مذكور براي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) معنايي نداشته و مي بايست مؤديان را به شهرداري معرفي ويا دو درصد (2%) عوارض را وصول وبه حساب شهرداري واريز نمايند .
  
*طرح اجرايي گذر 12 متري حسينعلي گل (منشعب از بلوار دانشجو)
4- نامه شماره310/14325-17/3/88شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1210- 19/3/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، باسلام؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذر12متري حسينعلي گل (منشعب ازبلوار دانشجو) به انضمام كپي طرح تفصيلي و فايل كامپيوتري (CD) آن ارسال مي گردد ، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
 
 *طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب از بلوار امام جعفرصادق (ع) (كوچه شهيد عظيمي)
5- نامه شماره310/14280-17/3/88شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1211- 19/3/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، باسلام؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذر12متري منشعب ازبلوار امام جعفرصادق(ع) (كوچه شهيدعظيمي) به انضمام كپي طرح تفصيلي و فايل كامپيوتري آن ارسال مي گردد ، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
*طرح اجرايي شبكه12 متري لاله منشعب از شبكه نعيم آباد
6- نامه شماره310/14854-19/3/88شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1216- 19/3/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، باسلام؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي شبكه 12متري منشعب ازشبكه نعيم آباد به انضمام كپي طرح تفصيلي ، گزارش توجيهي وCD  مربوطه ارسال مي گردد ، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
 
*طرح اجرايي شبكه 12 متري مسجد سه راه كسنويه
7- نامه شماره310/16090-26/3/88شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1366- 26/3/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، سلام عليكم ؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي شبكه 12متري مسجد سه راه كسنويه به انضمام كپي طرح تفصيلي ،گزارش توجيهي وCD  مربوطه ارسال مي گردد، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
 *تهيه طرح هاي اجرايي شبكه ها توسط شهرداري  
8- درخصوص تهيه طرحهاي اجرايي شبكه ها توسط شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظرمقررگرديد شهرداري الزام نمايد طراح قبل از تهيه طرح به اتفاق نماينده كميسيون عمران شورا از محل بازديد نموده وملاحظات فني لازم را با توجه به شبكه ها وبناهاي احداث شده درطرح مورد نظرمنظور نمايد .
*ايفاد تفاهم نامه في مابين شهرداري يزد وبانك ملي استان يزد
9- لايحه شماره 230/17745–3/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1562-6/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به تفاهم نامه في مابين شهرداري يزد وبانك ملي استان يزد (تصوير پيوست)خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد طبق بند يك تفاهم نامه ، بابت تملك باغ فخار كد 060- 020-531 به مبلغ دو ميلياردو پانصدو سي ميليون ريال (2.530.000.000 ريال)افزايش ودر قبال آن طبق بند 2 تفاهم نامه به صورت تهاتري كد درآمدي 6301 جريمه كميسيون ماده صد به مبلغ بيست وشش ميليون ويكصدو چهل هزارريال(26.140.000 ريال) وكد 1202 عوارض برپروانه هاي ساختماني به مبلغ چهار ميليون ودويست وپنجاه وهشت هزارو هشتصدو هفتادو پنج ريال(4.258.875 ريال) وكد 1202 عوارض حذف پاركينگ به مبلغ سه ميلياردو هفتادو سه ميليون ونهصدو چهل ونه هزارو هشتصدو پنجاه ريال (3.073.949.850 ريال) وكد 1209 عوارض نوسازي به مبلغ دويست وسي وسه هزارو دويست وپنجاه ريال (233.250 ريال) وكد 1205 عوارض بر بالكن وپيش آمدگي به مبلغ سه ميليون ويكصدو چهل وپنج هزارو پانصدو هشتاد ريال(3.145.580 ريال) افزايش وپس از تصويب وتأئيد امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً در صورت نياز آقاي پيرنيا جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت. ضمناً مقررگرديد شهرداري براساس توافقات انجام شده قبلي نسبت به تسويه حساب كامل وهمچنين پيگيريهاي مراحل قانوني بعدي اقدامات لازم معمول ونتيجه رابه شورا گزارش نمايند.
*صدور مجوز روي اراضي كميته امداد
10-لايحه شماره 204/18685-8/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1656- 9/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به ضرورت تسريع دراجراء طرح فوق الاشاره ، خواهشمنداست موافقت فرمائيد نسبت به صدور پروانه برروي اراضي ياد شده فوق درراستاي ارائه خدمات خاص به افراد بي بضاعت وبراساس تقاضاي كميته امداد امام خميني(ره) بدون اخذهزينه هاي صدور پروانه براساس بند 4-1 رديف يك دفترچه عوارض مصوب 88 شوراي اسلامي شهر با تلقي عام المنفعه بودن طرح اقدام گردد . خواهشمنداست موضوع با قيددو فوريت درصحن علني شوراي اسلامي شهر مطرح وموافقت خودرا امر به ابلاغ فرمائيد. توضيح اينكه هزينه صدورپروانه حدوديك ميلياردويكصدوشصت وسه ميليون سيصدوهشتادودو هزاروهشتادوشش ريال(1.163.382.086 ريال)مي باشد. وزيربناي مورددرخواست بالغ بربيست هزارمترمربع است. ميروكيلي – شهردار يزد » 
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* توزيع قبوض نوسازي
11- لايحه شماره 230/10005–24/2/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره859-29/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 204/54989- 20/11/87 وبند 11 صورتجلسه مورخ 21/12/87 شوراي محترم اسلامي شهر به پيوست پيش نويس قرارداد توزيع قبوض نوسازي مجدداً ايفاد مي گردد ، خواهشمنداست با توجه به درخواست اداره محترم پست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت صلاحديد نسبت به مصوبه مذكور كه به ازاي هرقبض مبلغ ششصد ريال (600 ريال) به شهرداري اجازه پرداخت داده شده است بازبيني وتجديد نظر بعمل آمده واجازه فرمائيد به ازاي هر قبض مبلغ هزارريال (1000 ريال) به اداره پست پرداخت گردد . ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت.
 
*تملك پلاك ثبتي واقع درچهارراه معلم ومتعلق به خانم فاطمه دشتبان نژاد
12-لايحه شماره 502/15964–25/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1339-25/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك سه دانگ از ششدانگ پلاك ثبتي شماره128/14528 بخش 8 يزد واقع در چهار راه معلم و متعلق به خانم فاطمه دشتبان نژاد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردودوازده ميليون وپانصدوچهل هزارريال(000/540/012/1 ريال) بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين و مقرر شد با عنايت به اينكه ششدانگ پلاك بصورت دو باب مغازه موجود مي باشد وسه دانگ پلاك مذكور بصورت يك باب مغازه در تصرفي نامبرده مي باشد جمعاً مبلغ پانصدو شش ميليون ودويست وهفتاد هزارريال( 000/270/506 ريال )سهم بستانكاري ايشان تعيين وبجاي مبلغ فوق بعنوان زمين معوض يك قطعه زمين شماره يك با كاربري تجاري از پلاك 14/1485 بخش4 يزد واقع در خيابان شهيد عابدي جنب باشگاه عاقلي نژادبه مساحت 20/34 مترمربع وبه ارزش پانصدوسيزده ميليون ريال(000/000/513 )ريال به ايشان واگذار و ما به التفاوت آن به مبلغ شش ميليون وهفتصدو سي هزارريال( 000/730/6 ريال )مالك بدهكار به شهرداري مي باشند كه طي دو قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايند مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در مسير طرح بنام شهرداري مي باشد و شهرداري موظف است بدون هيچ گونه عوارض نسبت به صدور پروانه ساختمان تجاري به صورت زيرزمين انباري همكف و طبقه اول تجاري در زمين معوض اقدام نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابيها و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه فوق كد 06-020-531   بصورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك پلاك ثبتي واقع درطرح تقاطع چهارراه معلم ومتعلق به آقاي محمد جواد درويش  
13-لايحه شماره 502/15962–25/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1340- 25/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك چهارسهم از هفت سهم پلاك ثبتي شماره 131/14528 بخش 8 يزد به مساحت كل70/22 متر مربع واقع در طرح تقاطع چهارراه معلم و متعلق به آقاي محمد جواد درويش اقدام نمايند كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو هفتادو دو ميليون ويكصدو نود هزارريال( /1.172.190.000 ريال )بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد با عنايت به اينكه چهارسهم از هفت سهم بصورت يك باب مغازه و در تصرف نامبرده مي باشد جمعاً مبلغ ششصدو شصت ونه ميليون وهفتصدو چهل وهشت هزار ريال (/669.748.000 ريال )در سهم بستانكاري ايشان تعيين و بجاي مبلغ فوق بعنوان زمين معوض يك قطعه زمين به شماره دو با كاربري تجاري از پلاك 14/1485 بخش 4 واقع در خيابان شهيد عابدي جنب باشگاه عاقلي نژاد به مساحت 20/34 مترمربع و به ارزش چهارصدوهفتادو هشت ميليون وهشتصد هزار ريال ( /478.800.000 ريال ) به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ يكصدو نود ميليون ونهصدو چهل وهشت هزار ريال ( /190.948.000 ريال ) مالك از شهرداري بستانكار    مي باشند كه پس از انتقال رسمي اسناد در مسير قابل پرداخت خواهد بود و شهرداري موظف است بدون دريافت هيچ گونه عوارضي نسبت به صدور پروانه ساختمان تجاري بصورت زيرزمين انباري همكف و طبقه اول تجاري در زمين معوض اقدام نمايد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ها و نقشه هاي مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است اجازه فرمائيد از محل كد 06ـ020ـ531 اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهادفوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت  45/10 خاتمه يافت.