دويست و پنجاه و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و پنجاه و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وپنجاه وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روز چهارشنبه مورخ20/3/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند وساير مسئولين درخصوص برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اظهارداشت : اميدواريم ملت هميشه درصحنه ايران يكبار ديگر همچون گذشته علاقه مندي وپايبندي خودرا به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي با حضور گسترده وپرشور خود درپاي صندوقهاي رأي با انتخاب فرد اصلح نشان دهند .
 سپس ايشان درجهت كسب درآمد بيشتر توسط شهرداري پيشنهاد نمود شهرداري با برنامه ريزي بهتر وفعال نمودن كميسيون عالي مشاركتها وهمچنين درجهت امكان پيش فروش غرفه هاي ميدان جديد ميوه وتره بار با توجه به داشتن داوطلب جهت خريد وارتباط بيشتر شهرداري با سازمان شهرداريها جهت اخذ وامها واعتبارات دولتي با حضور نماينده فعال وثابت درآن سازمان اقدامات لازم واساسي صورت گيرد .
 سپس درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي ودرخواست مدير كل اداره اوقاف وامور خيريه استان درجلسه حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خير مقدم وخوشامدگويي به ميهمانان اظهارداشت : با توجه به نياز وضرورت شهرداري دركارپروژه هاي عمراني جهت آزاد سازي نمودن مسير براي احداث خيابان وغيره ... زمينهاي وقفي را توافق نموده است كه تاكنون هنوز با اداره اوقاف تسويه حساب نشده است كه اين موضوعات هم دردوره قبلي شورا با حضور مسئولين وقت بررسي شده كه بايد شهرداري نسبت به تعهدات خود پايبند باشد .سپس ايشان خواستار رسيدگي به موضوع پيش خوان امامزاده جعفر(ع) همچنين تأمين پاركينگ مناسب آن با توجه به ترافيك موجود درروزهاي پاياني هفته با كمك دستگاههاي مربوطه شد .
 درادامه جلسه حجت الاسلام عاملي مدير كل اداره اوقاف وامور خيريه استان ضمن تقدير وتشكر از رئيس واعضاي شوراي شهر بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : اميدواريم دراين جلسه به نتايج اصلي ومهم برسيم كه ذخيره قيامت ماباشد.وي درادامه ضمن گزارش مختصري ازفعاليتها ،كارها واقدامات صورت گرفته توسط آن اداره، دررابطه با اهميت موضوع وقف وحفاظت وحراست آن ازلحاظ شرعي وفقهي مطالبي رايادآورشدندوگفتنداززمان قديم تاكنون همه مردم و قف رادرجهت امورخيريه مي پندارندكه اين موضوع صحيح نيست چراكه ملاك عمل راواقف تعيين مي كندكه مالك زميني يامغازه اي يامنزلي راوقف مي كندتا مورداستفاده افراديتيم وبي سرپرست واگذارشود لذادر بسياري ازجاها ومواردنمي توانيم به نظرواقف عمل نمائيم . متأسفانه دريزد بالغ بردو ميليون مترمربع ازبهترين زمينها دراختيار ارگانها به غيرازشهرداري مي باشدبخصوص موقوفات آقاي رشتي كه تحت اختياراداره راه آهن است وتاكنون ازدادن اجاره عليرغم مكاتبات متعددهيچ اقدامي دراين زمينه صورت نگرفته است .
 وي درادامه خواستار رسيدگي به مسائل ومشكلات في مابين اداره اوقاف وشهرداري وهمچنين درخواستهايي بشرح ذيل مطرح نمود:
- تعامل وهمكاري شوراي اسلامي شهر وشهرداري درخصوص معافيت پرداخت عوارض بابت ساخت 650 واحد آپارتمان ارزان قيمت با توجه به سفر مقام معظم رهبري به يزد توسط اداره اوقاف .
- تعيين تكليف اراضي موقوفي درمسيرطرح هاي عمراني شهرداري كه بصورت باغ وپارك بوده وهمچنين بلاتكليف مانده است .
- منظور نمودن يك حساب في مابين شهرداري واداره اوقاف بابت توافقات صورت گرفته پلاكهاي درمسير .
- تخصيص اعتبارات لازم وهمچنين همكاري ساير دستگاههاي استان از جمله سازمان ميراث فرهنگي وشهرداري جهت رفع مشكلات مربوط به پلاكهاي موقوفي متروكه دربافت قديم وتاريخي يزد .
- بررسي طرح هاي اجرايي مربوط به امامزاده هاي سطح شهر .
- همكاري وتعامل مسئولين استان وساير دستگاههاي مربوطه جهت برطرف نمودن مشكل پيش خوان امامزاده جعفر(ع) وتأمين پاركينگ آن .   
 درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان وتقدير وتشكر از اقدامات وفعاليتهاي خوب وارزنده اداره اوقاف وامور خيريه استان مواردي را بشرح ذيل مطرح نمودندكه مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت :
- معرفي نماينده اداره اوقاف جهت  تعيين تكليف اراضي درمسير،حسابهاي في مابين شهرداري با اداره اوقاف دركميسيونهاي شورا .
- اعلام آمادگي جهت هرگونه تعامل وهمكاري ومساعدت درجهت ساخت 650 واحد آپارتمان با توجه به مصوبات سفر مقام معظم رهبري به يزد .
- با توجه به اينكه سازمان مسكن درشهرداري درشرف تأسيس مي باشد مي توان خيلي ازمسائل مربوط به اداره اوقاف وزمينهاي موقوفي بصورت مشاركت حل وفصل گردد .
- تعريض نمودن بعضي ازكوچه هاي همجوارباغ دولت آباد جهت كاهش بارترافيكي ومشكلات اهالي آن منطقه با همكاري اداره اوقاف .
- تأمين فضاي سبز مناسب دراراضي موجود امامزاده سيدجعفر(ع) با همكاري سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري با توجه به ورود مسافرين به يزد درآن مكان مقدس .   
- همكاري ومشاركت اداره اوقاف وشهرداري جهت احداث پاركينگ هاي درون محله اي وايجاد درآمدزدايي .
- با توجه به زمينهاي موجودموقوفي درمحلات قديمي وبافت تاريخي كه به صورت متروكه ومحل فساد درآمده است تدابير لازم درجهت بازسازي نمودن آن ودرصورت امكان باهمكاري اداره اوقاف به جوانان وافرادبي بضاعت كه فاقدمسكن باشدواگذارشود .
- درجهت زنده نگهداشتن اراضي وقفي ، راهكارهاي مناسبي با تشكيل كميته اي با حضور نمايندگان اوقاف ، شهرداري وشورا بررسي شود .
- با توجه به اراضي وقفي موجود دربافت قديم مكان مناسبي جهت استفاده جوانان براي ورزش ونشاط آنان با همكاري اداره اوقاف وشهرداري درنظر گرفته شود .
- برگزاري جلسات متعددباحضورنمايندگان شهرداري واداره اوقاف جهت تعيين تكليف اراضي موقوفي درمسير .
- تسريع درتهيه طرح جامع امامزادهاي سطح شهروهمچنين تسريع درحل مشكل پيش خوان امامزاده جعفر(ع) .
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان اظهارداشت : بهترين طرحها را مي توان جهت احياء وترقي روي املاك موقوفي با تعيين مشاوران دراين زمينه از سه مرحله 1- شناخت 2- تحليل 3- طرح وبرنامه ريزي وبا همكاري مشاور محلي اقدام نمود . ايشان درادامه آمادگي شهرداري را درجهت هرگونه همكاري با اداره اوقاف بابت شناسايي پلاكهاي موجود موقوفي دربافت قديم با هماهنگي شهرداري ناحيه تاريخي ، تعيين و روشن شدن وضعيت حسابهاي في مابين وهمچنين مساعدت درجهت ساخت 650 واحد آپارتمان ومنظور نمودن عوارض مربوطه درحسابهاي في مابين اعلام نمود .
 درپايان مقررگرديد كارگروهي با حضور نمايندگان شهرداري واداره اوقاف طي برگزاري جلسات مشترك درجهت قطعيت وشفاف سازي ومشخص شدن حسابهاي في مابين تشكيل گردد . 
* مصوبات : 
* اتحاديه مؤسسات ومراكز قرآني مردمي استان يزد 
1- نامه شماره 190–11/3/88 اتحاديه مؤسسات ومراكز قرآني مردمي استان يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1065-11/3/88 دررابطه با همكاري آن مؤسسه درزمينه هاي قرآني ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي اين شورا ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت .
1-1 شوراي اسلامي شهر درجهت تجليل از مربيان (ملاهاي)مكتب خانه هاي قديمي يزد طي مراسمي به پاس خدمات ارزنده آنان تقدير وتشكر نمايد .
2-1 سازمان فرهنگي ،تفريحي جهت ترويج فرهنگ قرآني با استفاده از پتانسيل مديريت اتحاديه مؤسسات ومراكز قرآني مردمي اقدام به برگزاري محافل انس با قرآن در پاركها ويا اماكن عمومي نمايد .
3-2 سازمان فرهنگي ،تفريحي خانه مرحوم وزيري را جهت ايجاد فرهنگسراي قرآن تجهيز نمايد ومديريت آن را طي تفاهم نامه اي به مدت يكسال دراختيار اتحاديه مؤسسات ومراكز قرآني مردمي قراردهد .
4-2 اتحاديه مؤسسات ومراكز قرآني درخواستهاي مساعدت مالي مراكز قرآني را جمع آوري وبه شورا انعكاس نمايدو شورای شهر نیزدر حدامکان به آن مراکز مساعدت نماید.
5-2 سازمان فرهنگی ،تفریحی جهت برگزاری کلاسهای قرآنی ،فرهنگی برای خانواده های کارمندان شهرداری باتأمین هزینه از محل بودجه آموزش شهرداری اقدام نماید.
  
* كمك ومساعدت به مدارس ومقاطع مختلف سطح استان  
2- باتوجه به درخواست هاي مكرر مديران مدارس شهرستان يزد درمقاطع مختلف جهت مساعدت وكمكمراتب درصحن علني شورامطرحجپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد موضوع بامحوريت كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا با دعوت ازفرماندار محترم ورياست آموزش وپرورش استان دررابطه باپنج  درصد (5% )سهم عوارض صدورپروانه به آموزش وپرورش درراستاي كمك به مدارس بررسي ونتيجه درصحن علني شوراتصميم گيري شود .
 
* جمعه بازار درپارك سلمان  
3- نامه شماره 516/224/509/3914 – 2/1/88 رئيس پليس امنيت عمومي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 513 - 10/2/88 وهمچنين رونوشت نامه هاي مجامع امور صنفي واتحاديه صنف فروشندگان پوشاك دريزد دررابطه با راه اندازي جمعه بازار درپارك سلمان واقع درآزادشهر وهمچنين مسائل ومشكلات مربوط به روزبازارها(پنجشنبه بازار) درسطح شهر موضوع درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد شهرداري نسبت به ساماندهي روزبازار فعلي (پنجشنبه بازار)اقدامات لازم را معمول ودرحال حاضر از هرگونه راه اندازي روز بازارديگر مگر با مجوز از شوراي اسلامي شهر خودداري نمايد. ضمناً شوراي اسلامي شهرتأكيد بر اجراي مصوبه خود (بند 5-7 صورتجلسه مورخ 28/9/86) دررابطه با راه اندازي جمعه بازار كتاب درپارك باغ ملي را دارد .
 
*پلاك شماره3542 واقع در روبروي سينما ايران 
4- لايحه شماره 502/10977 – 29/2/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 889- 31/2/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن بدينوسيله به استحضار مي رساند نظر به اينكه براساس سوابق موجود در پرونده پلاك شماره 3542 بخش يك يزد واقع در روبروي سينما ايران، كل پلاك در طرح پاركينگ وفضاي سبز قرار داشته و در سال 69 شهرداري قصد تملك ششدانگ پلاك فوق الذكر را داشته است كه مالكين پلاك مذكور با واگذاري ششدانگ پلاك به شهرداري موافقت ننموده اند و خواهان توافق با شهرداري در خصوص قسمتي از باقيمانده پلاك شده اند كه شهرداري با مذاكراتي كه با مالكين انجام داده است بالاخره تصميم به توافق با مالكين نموده است ودر مورخ 30/1/69 توافقنامه اي في مابين شهرداري و مالكين به همين منظور تنظيم شده و مقرر گرديدكه در باقيمانده پلاك در ضلع شرقي به مساحت حدود1200 مترمربع زمين جهت مالكين منظور و مجوز تجاري درسه طبقه زيرزمين و همكف و اول صادر گردد و مابقي پلاك كلا به شهرداري واگذار گردد وشهرداري نيز در سمت غربي پلاك نسبت به واگذاري معوض تجاري اقدام نمايد كه صورتجلسه توافقي مذكور طي پيشنهاد شماره 3438 مورخ 13/2/69 به قائم مقامي شواري محترم اسلامي شهر ارسال گرديد. بديهي است بعد از تنظيم توافق مالكين طي درخواست ثبت شده به شماره 6338 مورخ 8/3/69 خواهان صدور مجوز تجاري در طبقه دوم نيز شدند كه تصوير درخواست نيز به قائم مقامي ارائه نمودند وقائم مقامي محترم شوراي اسلامي شهرطي مصوبه شماره 4/3552 مورخ 3/4/69 خواستاراينكه الف : شهرداري براساس پيشنهاد ارائه شده و توافق نامه ودرخواست مالكين اقدامات لازم بعمل آورد.ب : فضاي سبز و پاركينگ مورد لزوم با هزينه مالكين طبق طرح شهرداري ايجاد گردد.
 ج: در صورت عدم توافق شهرداري نسبت به تملك كل پلاك اقدامات لازم بعمل آورد كه مالكين طبق توافق فاصله نسبت به انتقال اسناد مشاعي بنام شهرداري ، وتحويل زمين اقدام نمودند وشهرداري نيز نسبت به صدور مجوز جهت باقيمانده زمين مالكين اقدام نمود و نسبت به واگذاري زمين سهم خود بصورت معوض اقدام نمود و سپس نقشه تفكيكي پلاك مذكور تهيه و به اداره ثبت اسناد واملاك يزد ارسال وآن اداره نسبت به تنظيم صورتمجلس تفكيكي اقدام نمود و صورتمجلس تفكيكي به منظور تنظيم تقسيم نامه رسمي بين مالكين مشاعي به دفتر اسناد رسمي شماره 25 يزد ارسال گردد كه آقاي زابلي وكيل مالكين دو دانگ از امضاء تقسيم نامه خودداري و خواهان صدور مجوز در طبقه دوم طبق درخواست قبلي شده و با توجه به گذشت چندين سال شهرداري ضمن دعوت از آقاي زابلي و جهت رفع مشكل باقيمانده مالكين و افرادي كه زمين معوض دريافت نموده اند توافقنامه اي در مورخ 2/11/87 تنظيم نمود و مقرر شد پس از امضاء تقسيم نامه توسط آقاي زابلي شهرداري نسبت به صدورمجوز تجاري به مساحت حداكثر60 متر مربع بصورت زيرزمين انباري تجاري، همكف تجاري ،طبقه اول تجاري، بدون دريافت هيچگونه وجهي اقدام نمايد كه تقسيم نامه در دفتر اسناد رسمي شماره 25 تنظيم و به امضاء كليه مالكين رسيد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه تصوير توافقنامه و تصوير تقسيم نامه بين مالكين مشاعي خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيدكه بر اساس توافق في مابين، شهرداري نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام نمايد.ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح ،با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*طرح پيشنهادي اعضاي شورا
5- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (بنامهاي آقايان فقيه خراساني ، كوچك زاده ، خباززاده ، وسركار خانم حيدري) ثبت دبيرخانه شورابشماره 1035- 10/3/88 درخصوص پرداخت حق الزحمه مشاورين وناظرين منتخب كميسيونهاي داخلي شورا موضوع در صحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل تا سقف 40 ساعت درهر ماه مورد تصويب قرار گرفت :
- دارندگان مدرك تحصيلي درمقطع ليسانس به ازاي هر ساعت كاركرد مبلغ هفتاد هزا ر ريال (70.000 ريال)
- دارندگان مدرك تحصيلي درمقطع فوق ليسانس به ازاي هر ساعت كاركرد مبلغ نود هزار ريال (90.000 ريال)
- دارندگان مدرك تحصيلي درمقطع دكتري به ازاي هرساعت كاركردمبلغ يكصدوبيست هزارريال (120.000 ريال)
بديهي است حق الزحمه افراد فوق الذكر با ارائه گزارش ماهيانه وتأئيد توسط مسئول كميسيون مربوطه ورياست شورا قابل پرداخت خواهد بود .
 
*چگونگي عملكرد وبررسي مسائل ومشكلات كميسيونهاي ماده صد  
6- با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وبرگزاري جلسات متعدد با حضور كارشناسان ، مأمورين فني شهرداري وافراد مرتبط دررابطه با چگونگي عملكرد وبررسي مسائل ومشكلات مربوط به كميسيونهاي ماده صد شهرداري ونتايج بدست آمده دراين زمينه ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق موارد بشرح ذيل جهت اجرا نمودن توسط شهرداري دركميسيونهاي ماده صد مورد تصويب قرارگرفت :
-  لزوم استفاده هر چه بيشتر از اتوماسيون درتشكيل پرونده هاي ارجاعي به كميسيونها تا صدور حكم به منظور شفاف سازي و تسريع دركارها و وحدت رويه .
- اختصاص كميسيونهاي بدوي وتجديد نظر براي هر منطقه شهرداري بصورت مجزا ولزوم ارجاع پرونده هاي مربوط به هرمحل به كميسيون مشخص حداكثر تا تاريخ 15/4/88 .
- بررسي اوليه مسائل فني وغيره هر پرونده قبل از ارجاع به كميسيونهاي صد توسط شهرداري هر منطقه به منظور تكميل اطلاعات وآماده سازي پرونده براي تسريع درصدور حكم باطراحي فرم خاص وتكميل توسط كارشناسان مجرب(درج خلاصه پرونده).
- عدم حضور ارباب رجوع در محل صدور حكم مگرافرادي كه دعوتنامه رسمي داشته باشند .
- ارسال احكام صادره باپست پيشتازدوقبضه براي ارباب رجوع وتأكيد به اينكه چنانچه پس ازدوماه جهت اجراي حكم مراجعه ننمايند باستناد تبصره يك ماده صد، شهرداري درخواست حكم تخريب بنمايند . ضمناٌ دركميسيونهاي ماده صد درپايان صدور رأي اين مورد نوشته شود .
- فرهنگ سازي واطلاع رساني به موقع وتهيه بروشورهاي مناسب به عنوان راهنماي مراجعين به شهرداري جهت متقاضيان پروانه ساختمان وغيره .
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت50/10خاتمه يافت.