دويست و پنجاه و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و پنجاه و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وپنجاه ودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روز يكشنبه مورخ17/3/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وبا آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند دررابطه با برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اظهار داشت : شوراي اسلامي شهر تاكنون دراين راستا از هيچ شخص يا جناحي هيچگونه حمايتي ننموده واميدواريم اين انتخابات با صحت و سلامت ونظارت كامل هرچه بيشتر برگزارشودوامت شهيد پرور ايران همچون گذشته با حضور گسترده وپرشور خود درروز جمعه مورخ22/3/88 پاي صندوقهاي رأي يكبار ديگر علاقه مندي وپاي بندي خودرا نسبت به نظام و ميهن عزيز اسلامي نشان دهندودشمنان اين نظام وانقلاب را مأيوس نمايند. ايشان درادامه درخصوص جلسه برگزارشده پيرامون واگذاري مسئوليت كارخانه كمپوست به سازمان بازيافت وپرداخت مطالبات به پيمانكاران مربوطه وتمهيدات لازم جهت هرچه سريعتر بهره برداري آن وهمچنين تأكيد برتأمين وخريد ماشين هاي يخچال دارجهت كشتارگاه با توجه به درخواست عده اي از شهروندان جهت رعايت مسائل بهداشتي آن و تخصيص اعتبارات واخذ تسهيلات بانكي جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام شهرداري توضيحاتي ارائه نمودند .
 سپس براساس دستور كارجلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم گزارشي از وضعيت شهرداري پيرامون اقدامات و پيگيري هاي انجام شده دروزارت كشور جهت اخذ چارت تشكيلاتي شهرداري واضافه شدن دو معاونت ديگر به نامهاي معاونت توسعه وبرنامه ريزي ومعاونت شهرسازي توضيحاتي ارائه نمود ودرادامه از طرح پپيشنهادي شهرداري دررابطه با صدورپروانه ساختماني به صورت يك روزه اظهار داشت : طرح فوق با شناسايي اراضي سطح شهر وقطعات همگون شامل 250 و300 متري كه درقالب يك آلبوم تكميل شده وتوسط دفتر فني شهرداري تهيه گرديده است مثل شهرك مهرآوران ، امام شهر ، آزادشهر و... به متقاضي فروخته مي شود تا بعدازآن با تعيين مهندس ناظرپروانه ساختماني صادرخواهد شدكه متقاضي ملزم است طبق پروانه صادرشده ساخت وساز انجام بدهد كه اين امرمي تواند ضمن تشويق شهروندان جهت اخذ پروانه ساختماني درصد ساخت وسازهاي غيرمجاز را كاهش دهد .
   وي درادامه دررابطه با جلسه برگزار شده با حضوراستاندار محترم دررابطه با توسعه شهر وپيگيريهاي انجام شده بابت فيبر نوري با همكاري وتعامل شركت مخابرات استان وتصويب نهايي طرح جديد جامع شهر يزد وابلاغ نمودن آن به شهرداري جهت اطلاع رساني به مردم از طريق روزنامه هاي محلي وبيلبوردهاي تبليغاتي درسطح شهر توضيحاتي ارائه نمود .
   سپس درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي ودرخواست مديركل كميته امدادحضرت امام خميني (ره)درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا آقاي فقيه خراساني رياست شورا ضمن عرض خير مقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم اظهارداشت : اميدواريم همه مسئولين با تعامل وهمكاري بايكديگر بتوانيم گامي مثبت درجهت خدمت رساني به مردم به خصوص قشر محروم ومستضعف جامعه برداريم ودرراستاي حل مسائل ومشكلات آن نهاد شهرداري وشوراي شهر آمادگي خودرا جهت هرگونه همكاري متقابل دررابطه با ساخت واحداث مجتمع رفاهي ، تأمين مسكن محرومين وغيره ، وبرطرف نمودن مشكلات مالي بيماران صعب العلاج وبيمه نمودن خانواده هاي محرومين اعلام مي نمايد.
 درادامه آقاي نصيري مديركل كميته حضرت امام (ره) ضمن تقديروتشكر از رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر بابت برپايي اين جلسه وعنايات شورا به كميته امداد ، گزارشي از وضعيت وعملكرد آماري آن نهاد درسطح استان خانواده هاي تحت پوشش ،دانش آموزان ،دانشجويان ، بيماران صعب العلاج ومشكلات افراد محروم و مستضعف تحت پوشش آن كميته درسطح شهرستان واستان وتأمين امكانات اوليه زندگي آنان ازجمله تهيه يخچال، فرش ،تلويزيون وهمچنين ساخت واحد هاي مسكوني واعتبارات درنظر گرفته شده درسفر مقام معظم رهبري ورياست محترم جمهوري به يزد ، مشكل اشتغال زايي ، درمان، آموزش وفرهنگي، آسيبهاي اجتماعي و ترك اعتياد معتادين ارائه نمود . وي درادامه از برنامه ها وفعاليتهاي انجام شده ازجمله واگذاري كار مددجويان به خودشان ، ايجاد مجتمع هاي گلخانه اي با همكاري سازمان جهاد كشاوزي استان وايجاد فرصت شغلي جهت بانوان با مديريت ونظارت كامل وبا استفاده از امكانات روز ، حضور بيشتر مردم وهمكاري با كميته امداد جهت شناسايي فقرا ،بحث آموزش ماهيگيري ،حمايت هاي هدفمندو زمان دار مطالبي را مطرح نمود .سپس ايشان درخواست نمود تا شوراي شهر وشهرداري درجهت حل ومسائل ومشكلات اساسي وعمده درحال حاضر كميته امداد از جمله احداث وساخت مجتمع خدماتي، رفاهي جهت افراد محروم وهمچنين مسكن مددجويان تخفيف ومساعدتهاي لازم را معمول نمايد .
 درادامه جلسه هريك ازاعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم به ميهانان وتقديروتشكرازخدمات ارزنده و فعاليت و عملكردخوب كميته امدادحضرت امام(ره) جهت خدمت به محرومين و اقشارضعيف وبي بضاعت استان مواردي را بشرح ذيل مطرح ومورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت .
- ايجادسرمايه گذاري در درازمدت توسط كميته امداد و فراهم نمودن فرصت شغلي با توجه به ركوداقتصادي با همكاري سايردستگاهها و صنايع استان.
- بيمه نمودن افرادمحروم وبي بضاعت جامعه واستفاده نمودن آنان ازخدمات تأمين اجتماعي و دادن امتياز بيشتر به محرومين.
- برنامه ريزي درجهت خودكفاشدن محرومين با ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و برطرف نمودن مشكل مسكن محرومين .
- درجهت حفظ شخصيت و كرامات انساني افرادمحروم وبي بضاعت برنامه ريزي لازم جهت عدم مراجعه آنان درايام هفته در ادارات استان جهت كمك ممانعت بعمل آيد.
- ارائه راهكارهاي مناسب جهت ادامه تحصيل دانش آموزان محروم و بي بضاعت.
- فراهم نمودن شرايط سهل وآسان جهت اشتغالزايي و انجام كاربراي افرادمحروم وقشرمستضعف جامعه.
- همكاري و مساعدتهاي لازم ازسوي كميته امدادجهت كمك به افراد بي بضاعت معرفي شده ازسوي شورا.
- پيگيريهاي لازم جهت برقراري سهام عدالت به اقشارمحروم جامعه .
- راه اندازي وتقويت نمودن مجتمع هاي توليدي جهت اشتغالزايي وصادرات (مجتمع توليدي انارستان مهريز).
- معرفي افرادمحروم ومستمندازسوي شورا وتأييد نمودن آن افرادازسوي كميته امدادجهت استفاده رايگان از بيمه ايرانيان .
- تعامل و همكاري سايردستگاههاي استان جهت برنامه ريزي و اشتغالزايي افرادمحروم جامعه وايجادشرايط ايده آل و روحيه نشاط كاردرجوانان و همچنين بازديدازخانواده هاي افرادمحروم و آسيب پذيرجامعه جهت برطرف نمودن مشكلات آنان.
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري ومساعدت دربخش تأمين مسكن مددجويان و همچنين مشاركت شهرداري دراحداث وساخت مجتمع رفاهي،خدماتي درقالب پروژه مشاركتي با كميته امداداعلام نمود.
    
* مصوبات : 
* اجراء طرح نهضت آسفالت
1- لايحه شماره 300/14493–17/3/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره1176-17/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، باتوجه به ضرورت تسريع دراجراء طرح نهضت آسفالت و ازآنجا كه قيرموردنيازجهت اجراءآسفالت درطول ماههاي گذشته تحويل سازمان عمران شده و از طرفي معادل هشت ميلياردوپانصدميليون ريال(8.500.000.000ريال) به عنوان بخشي ازهزينه اجراء نهضت يادشده بحساب شهرداري واريزگرديده، خواهشمنداست موافقت نمائيد قراردادهايي به مبلغ پنج ميليارد ريال(5.000.000.000ريال) براي هريك ازمناطق با نرخ آسفالت مصوب سال87 و ماده19 مقررات مالي شهرداري با سازمان عمران شهرداري منعقدگردد. ضمناً آقاي مهندس عظيمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مشروط برنظارت عامل چهارم و معرفي ناظر مقيم با رعايت كامل مشخصات و اصول فني (اجراء مقاطع عرضي تيپ طرح تفصيلي ومناسب كوچه ها) موردتصويب قرارگرفت.
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت30/19خاتمه يافت.