دويست و پنجاهمين جلسه سومین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و پنجاهمين جلسه سومین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست و پنجاهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز يكشنبه مورخ10/3/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدارياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ، اعمال تروريستي انجام شده توسط منافقين كوردل دريكي از مساجد شهر زاهدان در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) كه باعث كشته وزخمي شدن عده اي ازهموطنان شد را تسليت عرض نمود وگفت: اميدواريم بتوانيم با وحدت وهمدلي وبا هوشياري هرچه تمامتر همچون گذشته درمقابل دشمنان اسلام وپاسداري ازنظام مقدس جمهوري ايستادگي ومقاومت نمائيم .
 ايشان درادامه ضمن برشمردن عملكرد خوب كميسيونهاي داخلي شورا وهمچنين انتخاب حسابرس بومي جهت بررسي مسائل مالي شهرداري وسازمانهاي وابسته و دررابطه با جلسه برگزار شده دركارخانه كمپوست پيرامون مسائل ومشكلات موجود و واگذاري اداره آن كارخانه به سازمان بازيافت توضيحاتي ارائه نمودند .    
   وي درادامه درجهت ايجاد انسجام و وحدت رويه بيشتر دركميسيونهاي ماده صد ويكسان سازي ويكنواختي جهت صدورآراء پيشنهاد نمود شوراي اسلامي شهر يزد با هماهنگي وبا دعوت از رؤساي شوراهاي اسلامي مراكز استانهاي كشور تحت همايشي تمامي نقطه نظرات ، ديدگاهها وپيشنهادهاي سازنده را جهت بهبود وضعيت كار كميسيونهاي ماده صد ومسائل مربوط به شوراها و هماهنگي با يكديگر مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گيرد . ايشان درادامه از بررسي وپيگيريهاي بعمل آمده درخصوص ساختمان كشتارگاه قديم وكتابخانه مجاهد جهت بهره برداري هرچه سريعتر آن مطالبي را عنوان نمودند .  
 سپس درادامه جلسه درخصوص مسائل ومشكلات موجود دركشتارگاه صنعتي دررابطه با پيش بيني اعتبارات لازم براي خريد ماشين هاي يخچال دار جهت حمل گوشت توسط شركت فرآوري ومواد پروتئيني ، امكان واگذاري سهام شهرداري دركشتارگاه وتمامي مسئوليت آن به سازمان پشتيبان اموردام وغيره بحث وتبادل نظر بعمل آمد كه درپايان مقرر گرديد موضوع از طريق كميسيون خدمات شهري شورا وبا دعوت از آقاي مهندس مشتاقيون مدير عامل شركت فرآوري ومواد پرتئيني موضوعات فوق بررسي ونتيجه نهايي درصحن علني شورا مطرح گردد .
 
 درادامه براساس دستوركار جلسه ودرسخنان پيش ازدستورآقاي پارسائيان مواردي بشرح ذيل مطرح نمودند:
- ارائه طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون برنامه وبودجه مبني بر مطرح شدن لوايح شهرداري در كميسيونهاي مربوطه جهت بررسي وپيگيري وشفاف شدن موضوعات و مصوب شدن آن دركميسيون وبعد ارجاع به صحن شورا جهت تصميم گيري نهايي .
- ارائه گزارش ازنحوه عملكردحوزه مالي شهرداري دررابطه با تعهدات ايجادشده درطرحهاي عمراني وعدم پرداخت حقوقات مالكين پلاكها درطرح براساس توافقات انجام شده وتأكيدبرانجام تعهدات درقبال حقوقات مردم جهت جلوگيري ازتضييع حقوق شهروندان ازجمله مالكين پلاكهاي درطرح چهارراه معلم وپل پروفسور حسابي .
- قرائت شكوائيه اهالي وكسبه حاشيه پروژه چهارراه معلم مبني بر كندي كار درپروژه وتعطيلي واحدهاي صنفي آن محل .
- پيشنهاد درجهت اصلاح بند 4 از رديف 2-42 تعرفه عوارض سال 88 شهرداري بابت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري با اضافه نمودن طرحهاي فضاي سبز دركاربريهاي قيد شده جهت پرداخت حقوق قانوني مالكين املاك درطرحهاي عمراني شهرداري .
 سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم دررابطه با عملكرد مالي شهرداري درچند ماهه گذشته وهمچنين موضوعات مطرح شده فوق توضيحاتي ارائه نمودند .
 درپايان رئيس كميسيون خدمات شهري شورا دررابطه با بند يك صورتجلسه 30/2/88 بابت مديريت دوگانه موجود برتاكسي هاي تلفني درسطح شهر متن تهيه شده جهت ارائه به استاندار محترم يزد مبني بر رسيدگي وبرخورد قاطعانه وهمچنين تعيين تكليف نهايي قرائت نمود .
* مصوبات : 
 
    *بررسي وتأييد طرحهاي اجرايي ارسالي از سوي شهرداري 
1-  براساس بند34 ماده76 قانون تشكيلات ووظايف شوراها ،درخصوص بررسي و تأييد طرحهاي اجرايي ارسالي از سوي شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد شهرداري مواردي را كه عيناً منطبق بر طرح تفصيلي و يا مصوبه كميسيون ماده 5 باشد فقط جهت اطلاع به شورا ارسال نمايد ومواردي كه نسبت به طرح تفصيلي يا مصوبات كميسيون ماده5 تغييراتي داردرا با ذكر وجود تغييرات نسبت به طرح تفصيلي يا مصوبه كميسيون ماده5 براي بررسي وتأييدبه شورا ارسال نمايد تا در شورا پس از بررسيهاي لازم درصورت تأييد با ذكر عبارت «  مورد تأييد است » درمصوبات نيز منظورگردد . بديهي است شهرداري مي بايست براساس بند34  ماده 76 قانون شوراها مراحل تصويب آنرا از طريق مراجع ذيربط پيگيري نمايد .
 
      * تصويب بودجه سال 88 سازمانهاي وابسته به شهرداري
2- به استناد بند12ماده76 قانون شوراهاي اسلامي شهرارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجه سال1388سازمانهاي وابسته به شهرداري يزد بشرح ماده يك ،بودجه هاي مذكور با رعايت بخشنامه بودجه سال88 شهرداريها و سازمانهاي وابسته ،ابلاغي وزارت محترم كشور و با بهره گيري ازتوانائيها و موقعيتهاي موجود درشهر و توان سازمانها تهيه گرديده و به تصويب شوراي سازمانهاي موصوف رسيده است بشرح 3ماده ، 12بند و24تبصره مشروط به انجام موارد ذكر شده درمواد اين مصوبه تأييد مي گردد ؛ ضمناً مقرر مي دارد مديران عامل سازمانها حداكثر ظرف يك هفته نسخه اصلاح شده ، تكميلي و نهايي هر سازمانها را با فراهم شدن شرايط مندرج درماده2 (تبصره هاي 18لغايت23) ارائه تا ممهور به مهر شورا گردد.
1-2 كل بودجه سازمان تاكسيراني به مبلغ دوميلياردوچهارصدوپنجاه ميليون ريال ( 2.450.000.000ريال)مورد تصويب قرارگرفت كه كل آن بودجه جاري مي باشدوازمبلغ فوق، مبلغ هفتصدميليون ريال(700.000.000 ريال) كمك شهرداري مي باشد و مبلغ سيصدميليون ريال(300.000.000 ريال) بعنوان سايرمنابع كه هيأت مديره موظف مي باشد ازمحل وصول مطالبات و چكهاي برگشتي و همچنين پيگيري درجهت افزايش درآمد و واگذاري امور آژانسهاي مسافربري شهري و باربري شهري به سازمان تاكسيراني اقدام نمايد .
2-2 كل بودجه سازمان اتوبوسراني به مبلغ هفتادوشش ميلياردريال(76.000.000.000ريال ) موردتصويب قرار گرفت كه مبلغ پنجاه ميلياردونهصدوهشتادميليون ريال(50.980.000.000ريال) آن بودجه جاري و مبلغ بيست و پنج ميلياردوبيست ميليون ريال(25.020.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد. از مبلغ فوق نوزده ميلياردوچهارصد ميليون ريال(19.400.000.000ريال) كمك شهرداري مي باشد كه مبلغ هفده ميلياردو چهارصدميليون ريال (17.400.000.000ريال )درجهت هزينه هاي جاري ومبلغ دوميلياردريال (2.000.000.000ريال) درجهت هزينه هاي عمراني هزينه گردد و همچنين مبلغ سه ميلياردونهصدميليون ريال (3.900.000.000ريال) بودجه پيشنهادي عمراني ازمحل ساير منابع تصويب گرديده كه هيأت مديره موظف است نسبت به تأمين آن از طريق وصول مطالبات و يا افزايش درآمدها اقدام نمايد و در صورت عدم تحقق آن نسبت به تنظيم لايحه اصلاح بودجه و تقديم به شورا اقدام نمايد.
3-2 كل بودجه سازمان ميادين ميوه وتره بار بمبلغ چهارميلياردوبيست وهفت ميليون ريال(4.027.000.000ريال) موردتصويب قرارگرفت كه مبلغ سه ميلياردونهصدوشصت وهفت ميليون و پانصدهزار ريال(3.967.500.000ريال) آن بودجه جاري و مبلغ پنجاه ونه ميليون و پانصدهزارريال(59.500.000ريال) بودجه عمراني مي باشد. 
4-2 كل بودجه سازمان آتش نشاني مبلغ هيجده ميلياردو هشتصد ميليون ريال (18.800.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ هفده ميليارد وپانصدو شصت وشش ميليون ريال(17.566.000.000ريال) آن بودجه جاري ومبلغ يك ميلياردو دويست وسي وچهار ميليون ريال(1.234.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد . از بودجه سازمان آتش نشاني مبلغ يازده ميليارد ريال(11.000.000.000ريال) آن كمك شهرداري مي باشد كه شامل مبلغ نه ميلياردو نهصد ميليون ريال(9.900.000.000ريال) بودجه جاري ومبلغ يك ميلياردو صد ميليون ريال(1.100.000.000ريال) بودجه عمراني مي باشد.
5-2 كل بودجه سازمان آرامستانها مبلغ نه ميلياردو هشتصدو شصت وپنج ميليون ريال(9.865.000.000ريال) موردتصويب قرارگرفت كه مبلغ پنج ميلياردو شصت وپنج ميليون ريال(5.065.000.000ريال) آن بودجه جاري ومبلغ چهار ميلياردو هشتصد ميليون ريال(4.800.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد . از كل بودجه مصوب سازمان آرامستانها مبلغ يك ميلياردو نهصدو هفتادو پنج ميليون ريال(1.975.000.000ريال) آن كمك شهرداري مي باشد كه شامل مبلغ نهصدو هفتادو پنج ميليون ريال(975.000.000ريال) بودجه جاري ومبلغ يك ميليارد(1.000.000.000ريال) بودجه عمراني مي باشد.
6-2 كل بودجه سازمان پاركها وفضاي سبز مبلغ شصت ونه ميلياردوهشتصدونودونه ميليون و سيصدوهفتادهزار ريال(69.899.370.000ريال) موردتصويب قرارگرفت كه مقررگرديد تفكيك هزينه هاي جاري و عمراني براساس رويه شهرداري محاسبه و منظورشود .
7-2 كل بودجه سازمان آماروفناوري اطلاعات مبلغ سي وپنج ميليارد و دويست و سي و هفت ميليون وسيصد و دوازده هزارريال(35.237.312.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه ازكل بودجه مبلغ سه ميلياردونهصدوپنجاه وچهارميليون و سيصد و نود وهفت هزارريال(3.954.397.000ريال) جاري ومبلغ سي ويك ميلياردودويست و هشتادودو ميليون ونهصدو پانزده هزار ريال(31.282.915.000 ريال) عمراني مي باشد. 
8-2 كل بودجه سازمان عمران به مبلغ يكصدو نود ميلياردريال(190.000.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت . كه ازكل بودجه به ميزان دو درصد (2% ) معادل مبلغ سه ميلياردو يكصدو شصت ميليون ريال(3.160.000.000 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ يكصدو هشتادو شش ميلياردو هشتصدو چهل ميليون ريال(186.840.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد .
9-2 كل بودجه سازمان فرهنگي ،تفريحي بمبلغ نه ميلياردو پانصدو چهل ميليون ريال(9.540.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت .كه مبلغ سه ميلياردو نهصدو هشت ميليون ريال(3.908.000.000ريال) آن بودجه جاري ومبلغ پنج ميلياردو ششصدو سي ودوميليون ريال(5.632.000.000 ريال) آن بودجه عمراني مي باشد .ازكل بودجه مبلغ پنج ميلياردو نهصدميليون ريال(5.900.000.000 ريال) كمك شهرداري مي باشدكه مبلغ يك ميلياردونهصد ميليون ريال(1.900.000.000ريال) آن بودجه جاري ومبلغ چهارميليارد ريال(4.000.000.000ريال) بودجه عمراني مي باشد . 
10-2 كل بودجه سازمان بازيافت وتبديل مواد به مبلغ نه ميلياردو هفتصدو هشتادو دو ميليون ريال(9.782.000.000ريال) موردتصويب قرارگرفت . كه مبلغ سه ميلياردونودو هفت ميليون ريال(3.097.000.000ريال) آن بودجه جاري ومبلغ شش ميلياردوششصدوهشتادوپنج ميليون ريال(6.685.000.000ريال)آن بودجه عمراني مي باشد.از كل بودجه مصوب مبلغ سه ميلياردوپانصد ميليون ريال        ( 3.500.000.000ريال) كمك هاي شهرداري مي باشد كه مبلغ يك ميليارد ريال(1.000.000.000ريال) اعتبارات جاري ومبلغ دو ميلياردو پانصد ميليون ريال(2.500.000.000ريال) اعتبارات عمراني در قالب پروژه مي باشد كه مبلغ دو ميليارد ريال (2.000.000.000ريال) در رابطه با پسماند ومبلغ پانصد ميليون ريال(500.000.000 ريال) دررابطه با نخاله هزينه شود .
11-2 كل بودجه سازمان بهسازي ونوسازي بمبلغ بيست ونه ميلياردوهشتصدميليون ريال(29.800.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ يك ميلياردوششصدوسي ونه ميليون ريال(1.639.000.000ريال) آن بودجه جاري و مبلغ بيست وهشت ميلياردويكصدوشصت ويك ميليون ريال(28.161.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد.
12-2 كل بودجه سازمان پايانه هاي مسافربري به مبلغ نه ميلياردوهشتصدوشصت وهفت ميليون وهشتادهزارريال (9.867.080.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت و مقررگرديد مواردي كه مرتبط با عوارض شهرداري در بودجه لحاظ گرديده بصورت كمك عمراني شهرداري منظور ونهايتاً دراصلاح بودجه شهرداري نيز پادار گردد. 
 
تبصره 1 :
اعتبارات بودجه سال1388بارعايت  بندهاي مواد مصوبه  بودجه وتبصره هاي  مربوطه كهجذيلاً اعلام  مي گردد درچارچوب برنامه ها ،طرحها ،پروژه ها ،فصول ،‌مواد ورديفهاي  مربوطه  ورعايت  سايرضوابط ومقررات جاري  ومالي  قابل اجرامي باشد.
تبصره 2:
سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليتها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادرو ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداختها وهزينه ها نيزدرحدوداعتبارات مصوب وبارعايت كليه ضوابط ومقررات قانوني ازحسابهاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
تبصره 3 :‌
درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل ازدرآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
تبصره4 :
سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال88 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمانهاي قانوني جهت پيشنهاد و بررسي توسط شوراي اسلامي ، پس از تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند ؛ بديهي است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه بر پيش بيني بودجه قبل از تأييد شورا به هيچ وجه مجاز نمي باشد .
تبصره 5:
سازمان  موظف  است  عمليات  موضوع  اين بودجه  را درچارچوب  فرمهاي  ابلاغ شده  و بارعايت  ماده79 قانون  شهرداري به اجرا گذارد.
تبصره6:
اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي موردنظردرآئين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداريها بوده و نيز استخدامي آنها كليه مراحل يادشده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صوت گيرد.
تبصره 7:
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
تبصره8 :
سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
تبصره 9:
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمانهاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
تبصره10:
دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغيري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
تبصره11:
هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكانپذير مي باشد .
تبصره12:
درصورت  اجراي پروژه هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً ازوجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
تبصره 13 :
تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين نامه مالي شهرداريها، اساسنامه سازمان ويا اخذمجوزهاي قانوني متناسب بادرآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد .
تبصره 14 :
تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
تبصره 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصره 16 :
با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش هاي مذكوربراساس زمانهاي تعيين شده درقانون شهرداري ها صورت پذيرد .
تبصره 17:
اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان ومديران مالي مي باشد .
ماده دو :
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
تبصره 18 :
فرم هاي شماره هفت عمراني تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود ، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
تبصره 19 :
به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 :
اولويت هاي ذكرشده درپروژه هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه هايي است كه ضرورت داردحداكثردرشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه هاي اولويت دونيزبراساس وصولي هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
تبصره 21 :
با توجه به بند شش بخش ضوابط مالي تهيه وتنظيم بودجه سال 86 شهرداريها وسازمانهاي تابعه كه سقف اعتبارات مواد 16و17 را حداكثر معادل دو درصد اعتبارات جاري تعيين نموده است ، مقتضي است سازمانها اين مواردرارعايت نموده وچنانچه بودجه تنظيمي بادستورالعمل مذكورمغايرت داردنسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
تبصره 22 :
سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصابهاي ذكر شده در دستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه به نحوي اقدام نمايند تا هنگام تجميع بودجه سازمانها با بودجه شهرداري موجب عدم رعايت نصابهاي ذكر شده قانوني نگردد .
تبصره 23 :
اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام  شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيردكه سازمان  درپايان  سال مالي88 داراي كمترين  بدهي وكمترين پروژه  نيمه  تمام  باشد تاشورا بتواند دريك  محيطي آرام وبدون  دغدغه  خاطر نسبت  به  بدهيهاي  معوق  وپروژه هاي  نيمه تمام  و باقيمانده  ازقبل  برنامه ريزي  وتصميم لازم را اتخاذ نمايد .
تبصره 24 :
با توجه  به  اينكه  تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه  و مفاصا  حساب مديران،ذيحسابان  ومديران  مالي سازمان خواهد بود، لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم را بنمايند ، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 88 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت45/19خاتمه يافت.