دويست و هفتاد و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هفتاد و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وهفتادوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت40/16 روزيكشنبه مورخ 8/6/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) فرارسيدن سالروز وفات حضرت خديجه كبري (س) همسرگرامي پيامبراسلام (ص) وسالروز شهادت شهيدان رجايي وباهنروهمچنين فرارسيدن سالروز شهادت سومين شهيد محراب حضرت آيت ا... صدوقي كه به دست منافقين كوردل به شهادت رسيدند را به مردم شهيدپرور درالعباده يزد تسليت عرض نمود واز اعضاي شورا خواست تادرمراسمي كه به همين مناسبت درمسجد روضه محمديه روزيكشنبه بعداز نماز مغرب وعشاء برگزارمي گردد حضور فعال داشته باشند . ايشان درادامه با اشاره به خطبه هاي نمازجمعه درهفته گذشته وباز هم مطرح شدن مسئله افزايش كرايه بليط اتوبوس خط واحد واظهار ناراحتي نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه يزد ازعدم پاسخگويي مسئولين مربوطه دراين زمينه ازاقدامات انجام شده ونامه تهيه شده از سوي سازمان اتوبوسراني جهت شفاف سازي موضوع وارسال به دفتر امام جمعه محترم يزد مطالبي را مطرح نمودند واين نكته را يادآورشدند كه طي بررسي هاي بعمل آمده از سوي شهروندان ، همه ازخدمات وكار سازمان اتوبوسراني رضايت كامل را دارندفقط اين مسئله افزايش نرخ بليط است كه بايد حل وفصل گردد . وي درادامه دررابطه با پيگيري هاي بعمل آمده جهت گرفتن سند ترمينال مسافربري با همكاري سازمان مسكن وشهرسازي توضيحاتي ارائه نمود وپيشنهاد نمود باتوجه به ضرورت واهميت موضوع ،شهرداري دراسرع وقت نسبت به ارسال لايحه خود دراين زمينه جهت اخذ مجوز ازشورابراي واريزمبلغ ذكر شده اقدامات لازم معمول نمايد . ايشان درادامه تأكيد نمود شهرداري پيگيري هاي لازم درخصوص احداث وساخت مسجد درشهرك مهرآوران توسط خيرمحترم آقاي كاظميني كه قبلاً هم درخواست خودرا ارائه نموده بودند شد . 
   سپس درادامه آقاي ميروكيلي شهردار محترم دررابطه با پروژه هاي عمراني شهرداري ازجمله شروع گودبرداري جهت احداث ساختمان ايستگاه آتش نشاني واقع درسيلو ، شش مورد از اصلاحات هندسي درسطح شهر ازجمله پروژه حضرت آيت ا... خامنه اي ،فعاليت واقدامات انجام شده درپايانه مسافربري وهمچنين كارخانه كمپوست توضيحاتي ارائه نمود .
* مصوبات  :
* تملك قسمتي از اداره كاروامور اجتماعي
1- لايحه شماره 1 سيار– 8/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2668- 8/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست عين توافق تنظيمي صورت گرفته في مابين شهرداري واداره كل كار وامور اجتماعي استان كه درپي بازديد مورخ 8/6/88 ازپروژه باتفاق استاندار محترم يزد ومعاون محترم وزيركاروامور اجتماعي مورد تأئيد قرارگرفت ارسال مي گردد . خواهشمنداست با عنايت به مفاد تفاهم نامه كه حسب آن مقررگرديده مقدار يك هزارويكصد مترمربع بنا درازاء بناي موجود كه مي بايست صددرصد تخريب شود بشرح يكصدو پنجاه مترمربع بنا درادامه وتكميل بناي جديد الاحداث واقع درسايت اداري به صورت صددرصد تكميل وحدود نهصدو پنجاه مترمربع درمحل ساختمان موجود درمحل اداره كار جنب زيرگذر معلم بصورت 70% درصدتكميل وبراساس جدول سازمان برنامه وبودجه كه به تأئيد طرفين رسيده است از يك سو بعلاوه تهاتر حقوقات وعوارضات مورد مطالبه شهرداري از اداره كل كارواموراجتماعي درپلاك 1/14528 كه درتاريخ تنظيم توافقنامه احداث گرديده يا دردست احداث مي باشد وهمچنين عوارض زمين باقيمانده پلاك مرقوم با ميزان زمين واقع درطرح درقبال آزادسازي ميزان بنا وعرصه درمسير طرح به مساحت تقريبي 800 (هشتصد) مترمربع ، لذا خواهشمنداست1- موافقت فرمائيد درمورد احداث بناي حدود 950 (نهصدوپنجاه مترمربع ) نسبت به تهيه طرح وبطور همزمان پس از تخريب اجراء ديواركشي درسال جاري وشروع احداث بنا درسال هاي آينده كه زمان تكميل آن حدوداً دو سال پس از انتخاب پيمانكار وانعقاد قرارداد اجراء خواهدبود اقدام شود .
2- درارتباط با احداث يكصدوپنجاه مترمربع بنا درادامه بناي موجود درسايت اداري جديد اداره كل كار از محل اعتباري 03-010-334 احداث برج عمليات آتش نشاني ، عمليات ساختماني مزبور پس از طي تشريفات لازم درسال جاري آغاز گردد كه مدت اجراء اين پروژه نيز حدود هيجده ماه تعيين مي گردد . ضمناً آقاي منصوري زاده با مالك جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، باتوجه به توضيحات شهردار محترم پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* تملك تمامي پلاكهاي متعلق به ورثه محمد دهقان وشركاء     
 2- لايحه شماره 502/29014 – 5/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2636- 5/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاكهاي شماره2و3/1003 و10و11/8972 بخش 4 يزد متعلق به ورثه محمد دهقان وشركاء واقع در طرح تقاطع معلم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيئت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ يازده ميليارد ريال(000/000/000/11 ريال) بستانكاري مالكين از شهرداري مي باشد كه مقررگرديد پس از انتقال رسمي اسناد پلاكهاي در طرح مبلغ چهارميليارد ريال (000/000/000/4 ريال)بصورت نقد و مابقي طي 12 قسط دروجه مالكين پرداخت گردد ضمناً مالكين موظف به انتقال رسمي پلاكهاي در طرح بنام شهرداري مي باشند عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاكهاي فوق بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 06-020-531 تملك اراضي چهار راه معلم اقدامات لازم معمول گردد .ضمناً در صورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*تملك پلاكهاي بخش 4يزد متلق به ورثه محمدعلي شهبازي وصديقه انوري    
 3- لايحه شماره 502/29013 – 5/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2637- 5/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاكهاي 7/1003 و6/8972 بخش 4 يزد متعلق به ورثه محمد علي شهبازي و خانم صديقه انوري واقع در طرح تقاطع معلم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيئت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ دو ميلياردو ششصدونودوهشت ميليون و پنجاه هزار ريال(000/050/698/2ريال) بستانكاري مالكين از شهرداري مي باشد كه مقرر گرديد مبلغ نهصدميليون ريال (000/000/900 ريال )نقداً پس از انتقال رسمي ملك در طرح ومبلغ نهصدميليون ريال (000/000/900 ريال )در اسفند ماه سال جاري و مبلغ هشتصدو نودوهشت ميليون وپنجاه هزارريال (000/050/898 ريال ) در خرداد ماه 1389 دروجه مالكين پرداخت گرددضمناًمالكين موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري مي باشندعليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك فوق بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 06-020-531 تملك اراضي چهار راه معلم اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*درخواست شركت آب وفاضلاب
4- رونوشت نامه شماره 19960/1 – 18/4/88 شركت آب وفاضلاب ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1870- 21/4/88 دررابطه با شكستگي شبكه آب وخسارت وارده به ملك متعلق به آقاي علي بيرجندي واقع درخيابان امام درسال 87 ومساعدت جهت حذف اخذ عوارض پاركينگ موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بازديد وبررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران ومستندات موجود مبني بر مقصر نبودن مالك درتخريب ساختمان وهمچنين با توجه به زمان ساخت بنا ونبود قانون درآن زمان جهت پرداخت عوارض كسرپاركينگ با عنايت به مراتب فوق ،نامبرده مشمول پرداخت عوارض كسرپاركينگ نمي گردد .  
 
*درخواست شهرداري درخصوص شركت دربرنامه راديويي
5- نامه شماره 140/16728- 30/3/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1468- 31/3/88 دررابطه با بند سه صورتجلسه مورخ 3/3/88 شورا جهت شركت دربرنامه راديويي به صورت مشترك (شوراي شهروشهرداري) وافزايش زمان آن از 45 دقيقه به يك ساعت وشروع از شش ماهه دوم سال جاري موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديدروابط عمومي شهرداري ليست حاضرين دربرنامه راديويي رابه شورا ارائه نمايد .ضمناً تعيين زمان پخش درقرارداد طرفين به عهده شهرداري مي باشد .
  
*درخواست شركت فرآوري مواد پروتئيني 
6- نامه شماره 502/27709- 27/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2482- 27/5/88 درخصوص درخواست شركت فرآوري مواد پروتئيني درقالب كمك وافزايش سرمايه موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر مقررگرديدلايحه فوق جهت بررسي به كميسيون خدمات شهري ارجاع گردد .ضمناً مقررگرديد شركت فرآوري مواد پروتئيني نيازهاي موجود را براساس مصوبه هيأت مديره آن شركت طي ليستي به شورا اعلام نمايد تا شركت مربوطه مطابق حق السهم نيازها را تأمين نمايد . 

جلسه باذكرصلوات درساعت 10/19خاتمه يافت .