دويست و هفتاد و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هفتاد و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
   دويست وهفتادوهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت9صبح روز چهارشنبه مورخ 18/6/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي قبولي طاعات وعبادات دراين ماه پرخيروبركت وعرض تسليت به مناسبت شهادت اميرمؤمنان حضرت علي (ع) ، توفيق بهره گيري ودرك بيشترفيوضات ليالي قدر را از خداوند متعال براي همه مؤمنان مسئلت نمود .
   درادامه سركارخانم وزيري درسخنان پيش ازدستور ،ازجلسه برگزارشده  دراستانداري   دررابطه با بزرگداشت استاد مهدي آذريزدي ومعرفي شخصيت آن استاد به دانش آموزان وتوزيع كتب قصه آن مرحوم بين دانش آموزان مطالبي را ارائه نمود ودرادامه پيشنهاد نمود با توجه به فصل بازگشايي مدارس وبراساس سنوات گذشته شهرداري نسبت به آبپاشي ونظافت كوچه هاي منتهي به مدارس بخصوص مناطق محروم واهداء گل وگلدان به مدارس جهت عرض تبريك سال تحصيلي جديداقدامات لازم معمول نمايند .            وي درادامه اظهارداشت : با توجه به اينكه طرح جامع شهريزد به تصويب رسيده است اميدواريم شهرداري بايك برنامه ريزي هدفمند ودرراستاي اجراي نهضت آسفالت بخصوص درمناطق محروم شهر ودرجهت رفاه مردم گامهاي مؤثر ومثبت بردارد .  
مصوبات  :
* تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به آقاي سعيدحسيني واقع درطرح تقاطع چهارراه معلم   
1- لايحه شماره 502/30926– 17/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2834- 17/6/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 13/8972 بخش 4 يزد واقع در چهار راه معلم متعلق به‌آقاي سعيد حسيني اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دوميلياردوهفتصدوپنجاه وسه ميليون وششصد هزارريال( 000/600/753/2 ريال )بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد يك زمين رديف158 از اراضي شركت تعاوني مسكن تلاش مداوم به مساحت 264 متر مربع وطبق نظريه هيأت كارشناسي از قرار هر متر مربع دوميليون وپانصد هزارريال              ( 000/500/2 ريال) جمعاًششصدوشصت ميليون ريال (000/000/660 ريال )وسه باب مغازه طبقه اول مجتمع تجاري ستاره به شماره هاي 2129 و 2124 و 2123 جمعاً به متراژ12/39 متر مربع طبق نظريه هيأت كارشناسي از قرار هر متر مربع شصت ميليون ريال( 000/000/60 ريال )جمعاً به مبلغ دوميلياردوسيصدوچهل وهفت ميليون ودويست هزارريال ( 000/200/347/2 ريال )به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ دويست وسي وپنج ميليون وششصد هزارريال( 000/600/235 ريال )بدهكاري آقاي حسيني به شهرداري ميباشد كه طي 22 قسط مساوي پس از انتقال رسمي ملك بنام شهرداري در وجه شهرداري پرداخت نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد06-020-531 تقاطع چهار راه معلم به صورت تهاتري اقدام لازم معمول گرد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به بانو صفا نقيبي واقع درطرح تقاطع چهارراه معلم        
 2- لايحه شماره 502/30975 – 17/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2830- 17/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزددر نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك شماره 9/8972 و4/1003 بخش 4 يزد واقع در طرح تقاطع چهارراه معلم و متعلق به بانو صفا نقيبي اقدام نمايد در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دو ميلياردوهفتصدو سي وپنج ميليون وهفتصدوپنجاه هزارريال( 2.735.750.000 ريال )بابت غرامت ملك درطرح تعيين و مقرر شد پس ازانتقال رسمي ملك در طرح به نام شهرداري مبلغ يك ميلياردو دويست ميليون ريال ( 1.200.000.000 ريال )به صورت نقد و مابقي در 13 اسفند سال جاري به ايشان پرداخت گردد.عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيداز محل كد 06-020-531 تملك تقاطع چهارراه معلم اقدام لازم معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي متعلق به آقاي غلامرضا سلطاني واقع درطرح تقاطع چهارراه معلم         
3- لايحه شماره 502/30959 – 17/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2831- 17/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 147/115/14528 بخش 8 يزد واقع در طرح تقاطع چهارراه معلم و متعلق به آقاي غلامرضا سلطاني اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست ودوازده ميليون ويكصدوهشت هزارريال                           (1.212.108.000 ريال)بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ دويست وبيست وشش ميليون وهفتصدو بيست هزارريال( 226.720.000 ريال )جمعاً مبلغ نهصدوهشتادو پنج ميليون وسيصدوهشتادو هشت هزارريال( 985.388.000 ريال ) بستانكاري مالك از شهرداري مي باشد كه مقررشد مبلغ سيصد ميليون ريال(300.000.000 ريال )به صورت نقد پس از انتقال رسمي قسمت در طرح به نام شهرداري و مابقي در دو قسط مساوي كه قسط اول دربهمن ماه سال جاري و قسط دوم در خرداد ماه سال آتي به ايشان پرداخت خواهد شد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمايند ازمحل كد 06-020-513 تملك چهارراه معلم اقدام لازم معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*ساماندهي وضعيت تابلوهاي تبليغاتي درميادين سطح شهر          
4- درخصوص ساماندهي وضعيت تابلوهاي تبليغاتي درميادين سطح شهرازجمله ميدان حضرت امام علي (ع) ميدان امام حسين (ع) ، ميدان شهداي محراب وچهارراه معلم موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي ، اجتماعي وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد: با توجه به مصوبه قبلي شورا واينكه فراخوان طراحي تابلوهاي تبليغاتي توسط سازمان فرهنگي ، تفريحي درميدان هاي فوق برگزارشده، شهرداري موظف است ضمن خريد طرح برگزيده وهمچنين با برگزاري مناقصه محدود ، طرح منتخب را ظرف مدت يكماه اجرا وهمزمان نسبت به واگذاري جهت بهره برداري يكساله ازآنها ،مزايده نيزبرگزار نمايد .
 
 
*واگذاري مكانهاي ورزشي شهرداري به سازمان فرهنگي ، تفريحي
5- دررابطه با واگذاري مكانهاي ورزشي شهرداري به سازمان فرهنگي ، تفريحي موضوع درصحن علني شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق مقررگرديدبه محض تأسيس وراه اندازي سازمان فرهنگي ، ورزشي مكانهاي ورزشي شهرداري به آن سازمان واگذار شود . ضمناً شهرداري موظف است نسبت به ارائه ليست كليه اماكن ورزشي وهمچنين علت عدم بهره برداري سالن ورزشي جنب باغ كاج وگزارشي ازوضعيت سالن ورزشي زارچي پورواقع درمحله كسنويه به شورا، اقدامات لازم                 معمول نمايد .
 
 *درخواست مركز خدمات حوزه علميه درخصوص پرداخت عوارض  
6- نامه شماره 7988 مدير مركز خدمات حوزه علميه يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2011- 28/4/88 درخصوص پرداخت عوارض بابت ساخت مسكن (طرح 99 ساله) جهت طلاب، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرداري درراستاي هرگونه مساعدت ،پيشنهادات خودرا طي لايحه اي جهت بررسي وتصميم گيري به شورا ارائه نمايد .
 
*معرفي يك نفر كارشناس به عنوان عضو اصلي هيأت تحريريه نشريه يزد آوا   
7- نامه شماره140/ 23872- 6/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2174- 7/5/88 دررابطه با معرفي يك نفركارشناس به عنوان عضو اصلي هيأت تحريريه نشريه يزدآوا موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي ،اجتماعي وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق آقاي مطهريان رياست كميسيون فرهنگي ، اجتماعي ،آقاي ميرحسيني سخنگوي شورا ، آقاي خباززاده منشي شورا به عنوان اشخاص حقوقي جهت نظارت تعيين وهمچنين مقررشد يك نفر به عنوان كارشناس ازسوي نامبردگان به شورا معرفي تا تصميم لازم اتخاذ شود .   
  
جلسه باذكرصلوات درساعت 30/11خاتمه يافت.