دويست و هفتاد و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هفتاد و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
   دويست وهفتادوهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روز يكشنبه مورخ 22/6/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي قبولي طاعات وعبادات واستفاده هرچه بيشتر درفرصت هاي باقيمانده ازماه پرخيروبركت رمضان اظهارداشت : با توجه به مصوبه شورا وقولهاي داده شده به مردم شهرداري بايد هرچه سريعتر نسبت به كارهاي عقب مانده ونيمه تمام خود درپايانه مسافربري جديد جهت افتتاح وبهره برداري رأس موعد مقرر اقدامات لازم وبايسته را انجام دهد . سپس درخصوص اجراي پروژه بلوار 30 متري خاتم ادامه بلوار امام جعفرصادق (ع) مجدداً تأكيد نمود شهرداري درجهت آزادسازي وتوافقات با مالكين پلاكهاي درمسير هرچه زودتر انجام دهد تا درجهت اجراي عمليات عمراني آن با توجه به ضرورت هرچه سريعتر اين امرميسرگردد .وي درادامه خواستارحل مشكل بدهي هاي ايجادشده درشهرداري منطقه سه به پيمانكاران وهمچنين بدهيهاي شهرداري به مالكيني كه پلاكهاي آن درمسيرپروژه هاقرارداردشد   .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم گزارشي ازوضعيت عمراني پروژه هاي شهرداري ازجمله پايانه مسافربري وبرگزاري مزايده ها وتجهيز دفاتر تعاوني وتكميل ساختمان پايانه ، پيشرفت 90% پروژه كارخانه كمپوست ، مشاركت جهادنصر درپروژه هاي شهرداري وپيش بيني اعتبارات لازم درجهت اجراي پروژه 30 متري بلوار خاتم وهمچنين جابه جايي اعتبارات جهت پرداخت بدهي شهرداري منطقه سه به پيمانكاران توضيحاتي ارائه نمود .
مصوبات  :
* افتتاح پايانه مسافربري    
1- لايحه شماره2 سيار- 22/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2939– 22/6/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،نظر به اينكه مرحله سوم مزايده غرفه ها وتعاوني هاي ساختمان پايانه مسافربري جديد برگزارشده است درچند روز آينده برندگان مزايده مذكور مشخص خواهد گرديد ودرراستاي تسريع درتجهيز وراه اندازي تعاوني هاي پايانه مسافربري جديد وتشويق تعاوني ها درراه اندازي سريعتر خواهشمنداست موافقت فرمائيد جهت 5 تعاوني اول كه ظرف كمتر از يكماه نسبت به تجهيز وراه اندازي تعاوني خود اقدام نمايند درحد 50 درصد از اجاره مهرماه وجهت 5 تعاوني دوم 25 درصد از اجاره مهرماه تخفيف اعمال شود . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به توضيحات شهردارمحترم وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد با توجه به وعده هاي داده شده قبلي افتتاح فاز اول پايانه مسافربري مقارن با عيد سعيدفطر صورت پذيرد .
 
*معرفي آقاي عباس اميري معاون اداري مالي به عنوان قائم مقام 
 2- لايحه شماره 204/31224 – 18/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2866- 19/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده79 قانون شهرداريها وهمچنين با استناد به ماده 33 آئين نامه مالي شهرداري ، بدينوسيله آقاي عباس اميري معاون اداري ومالي به عنوان قائم مقام معرفي مي گردد تا براساس موارد فوق وتاسقف پانصد ميليون ريال ( 500.000.000 ريال) نسبت به انجام اموراقدام نمايد ، خواهشمنداست دستور فرمائيد موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تأئيد امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي مدير امور مالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* عدم پيش بيني اعتبار جهت خريد سخت افزارو...        
3- لايحه شماره 204/27264 – 25/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2449- 26/5/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه سازمان آمار و فن آوري اطلاعات به شماره24448-10/5/88 (تصوير پيوست) مبني برعدم پيش بيني اعتبارجهت خريدسخت افزاردر راستاي اجراي پروژه هاي It وهمچنين راه اندازي سيستم هاي جامع شهرسازي در مناطق، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد كد 22-040-531 خريد سخت افزار و لوازم كامپيوتري به مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال )اضافه و از كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر ودر اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد. ضمناً آقاي فعالي مدير عامل سازمان فاوا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*طرح اجرايي شبكه 12 متري چمران          
4- نامه شماره 310/17410 – 2/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1546- 3/4/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، سلام عليكم ؛ احتراماً به پيوست چهارسري طرح اجرايي شبكه 12متري چمران به انضمام كپي طرح تفصيلي ،گزارش توجيهي وCD  مربوطه ارسال مي گردد، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
*طرح اجرايي گذر 12 متري شهيد احمد حسيني نصرت آبادي واقع درحسن آباد  
5- نامه شماره 310/27963 – 29/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2590- 3/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، سلام عليكم ؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذر 12متري شهيد احمد حسيني نصرت آبادي واقع درحسن آباد به انضمام كپي طرح تفصيلي ،وفايل كامپيوتري طرح اجرايي(CD  ) ارسال مي گردد، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد.                     ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
 
*طرح اجرايي گذر 14 متري قندهاري واقع درحسن آباد   
6- نامه شماره 310/22591 – 31/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2052- 31/4/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، سلام عليكم ؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذر 14متري قندهاري واقع درحسن آباد به انضمام كپي طرح تفصيلي وفايل كامپيوتري طرح اجرايي(CD  ) ارسال مي گردد، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
 
*طرح اجرايي گذرهاي 12 متري منشعب ازخيابان بهاران واقع درحسن آباد    
7- نامه شماره 310/41284 – 2/9/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3911- 9/9/87 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد، سلام عليكم ؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذرهاي 12متري منشعب از خيابان بهاران واقع درحسن آباد به انضمام كپي طرح تفصيلي ارسال مي گردد، خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تأييد قرارگرفت.
 
*نحوه همكاري ومبالغ حق الزحمه نيروي انتظامي     
8- لايحه شماره 230/22511 – 31/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2042- 31/4/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،پيرو پيشنهاد شماره 110/24792 مورخ 14/07/86 و شق 1-7 از بند 7 صورتجلسه مورخ 13/08/86 (تصاوير پيوست) در خصوص نحوه همكاري و مبالغ حق الزحمه نيروي انتظامي در قسمتهايجمختلف اداره اجرائيات وسايرواحدهاي شهرداري بپيوست دو نسخه فهرست بهاي پيشنهادي هزينه هاي خدمات براي سال 88 در امور اداره اجرائيات و سازمان بازيافت و يك نسخه حق الزحمه عوامل نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم بر اساس تعرفه هاي پيشنهادي در سال جاري معمول گردد و نتيجه را جهت اجرا به شهرداري ابلاغ فرمائيد. ضمناً محل تامين اعتبار كد 10-205-512 حق الزحمه مي باشد.ضمناً آقايان ساجدي فر و پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با افزايش حداكثرده درصد( 10% )نسبت به نرخ مصوب سال 86 مورد تصويب قرارگرفت .
*مسائل ومشكلات مجموعه پنجشنبه بازار    
9- با توجه به مسائل ومشكلات جمعي ازفروشندگان مجموعه پنجشنبه بازار ودرخواست آنان درجهت مرتفع شدن مشكلات موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وبازديد انجام شده وجلسات برگزارشده باحضور مسئولين مربوطه وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت : 
الف : مقررگرديد اماكن نيروي انتظامي با همكاري پيمانكار مربوطه نسبت به شناسايي وتعيين صلاحيت يكايك افرادي كه درمحل غرفه دارند اقدام بنمايد .
ب: مقرر گرديدراهنمايي ورانندگي دررابطه بامسائل ترافيكي وپاركينگ مناسب بررسي نموده ودرصورتيكه در محل مشكلات ترافيكي وجود داشت مراتب را اعلام نمايند .
ج: پيمانكار موظف است با اداره بازرگاني هماهنگي هاي لازم را داشته باشد .
د: باتوجه به اينكه بنظرمي رسد نظارت بر روز بازارها وانجام مزايده وسايراموردرحيطه سازمان پاركها وفضاي سبز نمي باشدكميسيون پيشنهاد مي دهدوظيفه نظارت،اجرا وسياستگذاري به سازمان رفاهي ،تفريحي واگذار گردد .
هـ : باتوجه به اينكه مزايده برمبناي 80 واحد صنفي جهت روز بازار درنظر گرفته شده است درصورتيكه پيمانكاربه هر علتي اضافه بر80 واحددرمحل به كارگرفت ضمن بررسي انگيزه وي وبرخوردهاي لازم ، شهرداري موظف است بابت هرواحدصنفيببه نسبت80 واحدمشخص شده مبلغ مربوطه رااز پيمانكاراخذ نمايد .
و: مقرر گرديدتازمانيكه پيمانكار مربوطه مجدانه درراستاي مصوبات شوراي شهر وابلاغيه هاي فرمانداري وشهرداري وساير مراجع اقدام مي نمايد بايستي مورد پشتيباني وحمايت شورا وشهرداري وسايرمراجع قرارگيرد .
ز: تمامي فروشندگان ملزم به رعايت شئونات اسلامي وهنجارهاي جامعه بوده ودرصورتيكه از اين موضوع تخطي نمايند شهرداري وپيمانكار مي توانند نسبت به حذف آنها از روز بازار اقدام نمايند . ضمناً اين موضوع شامل حال پيمانكار مربوطه نيز مي باشد .
ح: پيشنهاد مي گردد فروشندگاني كه درروز بازار به كار گرفته مي شوند الزاماً از افراد نيازمند فاقد مغازه وشغل باشند تا ضمن رفع نياز مردم ايجاد اشتغال براي طبقات كم درآمد نيز شود . ضمناً مقرر شد دراين زمينه هماهنگي هاي لازم با اداره بهزيستي وكميته امداد امام خميني (ره) معمول گردد .
 
*بهبود وضعيت كارت پارك      
10- رونوشت نامه شماره 600/11837- 3/3/88 معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 962- 4/3/88 درخصوص بهبود وضعيت طرح كارت پارك موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل موردتصويب قرار گرفت :
الف: قبل از اضافه نمودن خيابانهاي جديد به كارت پارك ، شهرداري موظف است اطلاع رساني مناسب از طريق رسانه ها ، نصب تابلو ، بيلبورد ، پلاكارد و... بنمايد .
ب: با توجه به اينكه رانندگان وقت آنچناني جهت پيداكردن مسئول فروش كارت پارك راندارند شهرداري بايددريك پروسه زماني مناسب كه بايستي ظرف يكماه اعلام نمايد اقدام به هوشمندكردن كارت پارك وبرقراري اقداماتي از قبيل موبايل پارك وغيره بنمايد .
ج: شهرداري موظف است درمعابري كه طرح كارت پارك درحال اجرا مي باشدبه حدكافي تابلوهاي لازم با متن هاي گويا ورعايت موارد قانوني اقدام نمايد .
د: با توجه به اينكه رانندگان ازدردسترس نبودن مسئولين فروش كارت پارك گله مند مي باشند شهرداري بايستي بررسي نمايددرچه فواصلي مسئولين فروش كارت پارك را بگمارد كه هميشه وهمه وقت دردسترس باشند .
هـ : مسئولين فروش كارت پارك بايستي افراد موجه با ظاهري آراسته ولباس منظم باشند واز بكارگيري افرادي كه رعايت ضوابط را نمي نمايند جداً توسط پيمانكار پرهيز گردد .
و: شهرداري موظف است ساعات استفاده از كارت پارك را درهر خيابان ومعبري با توجه به حجم ترافيك ونيازهاي مردم تعريف نمايد .
ز: مقرر گرديد درساعات اقامه نمازهاي پنجگانه يوميه، شهرداري به طور جد از فروش كارت پارك واعمال طرح در جلوي مساجد وتكايا ومحلهايي كه نماز برگزار مي گردد جلوگيري نمايد . بديهي است درصورتي كه فرد يا افرادي درجلوي مساجد اقدام به پارك دوبله وتوقف درايستگاه اتوبوس وسد معبر مي نمايند راهنمايي ورانندگي برابر ضوابط خود اقدام نمايد .
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 19 خاتمه يافت.