دويست و هفتاد و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هفتاد و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وهفتادوششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16روزيكشنبه مورخ 15/6/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وعرض تبريك مجدد ميلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، درخصوص ديدار اعضاي شورا با نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه يزد جناب حجت الاسلام صدوقي پيرامون نرخ كرايه اتوبوسهاي شهري وبحث هاي مطرح شده درآن جلسه وتوضيحات مديرعامل سازمان اتوبوسراني ومسائل مطرح شده ديگرمطالبي را عنوان نمودند .
   درادامه ايشان درخصوص اخذسند مالكيت زمين پايانه مسافربري وواريز مبلغ مشخص شده آن توسط سازمان مسكن وشهرسازي مجدداً تأكيد نمودند تا شهرداري با توجه به ضرورت واهميت موضوع دراسرع وقت نسبت به تنظيم لايحه جهت اخذ مجوز ازشورا اقدامات لازم معمول نمايند . سپس آقاي ميرحسيني اظهارداشت : باتوجه به نزديك بودن زمان بهره برداري وافتتاح پروژه هاي شهرداري ازجمله كارخانه   كمپوست وپايانه مسافربري درعيدسعيدفطر باعنايت به مصوبات شورا يادآوري نمود تا شهرداري هرچه سريعتربا برنامه ريزيهاي اصولي ومناسب درجهت راه اندازي رأس موعد مقرر اقدامات لازم را معمول نمايد .
   درادامه سركارخانم حيدري پيشنهاد نمود با توجه به اينكه سركارخانم دكتر دستجردي اولين وزير زن به عنوان وزير بهداشت دولت دهم وسردار وحيدي با كسب بيشترين آراء موافق به عنوان وزيردفاع ازسوي مجلس شوراي اسلامي برگزيده وانتخاب شدندپيام تبريكي ازسوي شوراي اسلامي شهربراي آنان ارسال شود .سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم درخصوص روند مشاركتهاي شهرداري وپيگيري هاي انجام شده دررابطه با ساخت واحداث مجتمع تجاري ، اداري بلوار طالقاني با مشاركت شركت جهادنصر وطلب شهرداري بابت صدورپروانه وهمچنين واگذاري بخشي از سهام خود به شريك جهت اجراي پروژه هاي عمراني با اخذ مجوز ازشوراي اسلامي شهر نظير ساخت مجتمع فرهنگي رفاهي كشتارگاه ، تقاطع غير همسطح چهارراه مهديه ، چهارراه فضاي سبز ، سه راه حكيميان ، پل روزگذر شهداي محراب وبلوار ولايت توضيحاتي ارائه نمودند .    
مصوبات  :
* واگذاري تعدادي ازپروژه ها به شركت جهاد نصر  
1- لايحه شماره 100/30677– 15/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2791- 15/6/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد با عنايت به صورتجلسه مورخ 13/06/ 88 ( تصوير پيوست) و به استناد ماده 49 قرارداد مشاركت احداث مجتمع تجاري و اداري بلوار طالقاني اجراي پروژه هاي زير را در ازاي طلب و سهم خود درقالب مشاركت پروژه مجتمع تجاري واداري بلوارطالقاني و براساس قوانين و مقررات و ضوابط شهرداري و پس ازتصويب شوراي محترم اسلامي شهر به شركت جهادنصر يزد واگذار نمايد لذا خواهشمند است دستورفرمائيد موضوع درصحن علني شورا مطرح ودرصورتيكه آن شوراي محترم با كليات موضوع موافقت دارد مراتب را اعلام تا شهرداري نسبت به اخذ پيشنهادات شركت جهاد نصر در خصوص زمان اجراي روژه ها ، قيمت پيشنهادي نحوه انعقاد قراردادها اقدام نمايد. ضمناً پروژه ها به شرح زير مي باشد :
1- بلوار ولايت   2- تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه   3- تقاطع غيرهمسطح چهارراه فضاي سبز   4- مجتمع فرهنگي رفاهي كشتارگاه    5- تقاطع غيرهمسطح سه راه حكيميان    6- روگذر شهداي محراب   ضمناً آقاي عظيمي زاده به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، باتوجه به توضيحات شهردارمحترم وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .ضمناً مقرر گرديد شهرداري درانتخاب پروژه ها باهماهنگي ونظر شورا اقدامات لازم معمول نمايد .
 
*طرح پيشنهادي اعضاي شورا     
2- طرح پيشنهادي اعضاي شورا آقايان فقيه خراساني ، ميرحسيني ، پارسائيان ، خباززاده ، حرزاده وسركارخانمها حيدري ،وزيري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2794- 15/6/88 درخصوص چگونگي وجلوگيري از ساخت و سازها درمعابرحفاظت شده بلوارهاي حضرت امام جعفرصادق(ع)،حضرت آيت ا...خامنه اي، استقلال، پروفسور حسابي و جانباز وارائه مجوز درقالب طرح مصوب سيما ومنظرشهري مناسب وبا رعايت خط آسمان درطول معبر موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، شهرداري مكلف گرديدعلاوه برجلوگيري خاص ازساخت وسازدربلوارهاي فوق الذكر،نسبت به تهيه حداقل ضوابط سيماي شهري درمعابرموصوف اقدام نمايد تا پس ازتصويب شوراي اسلامي شهر وكميسيون ماده پنج بعنوان ضمانت اجرايي ملاك عمل قرارگيرد.  
 
*واريز مبلغي از سازمان شهرداريها ودهياريهاي كل كشوربه حساب درآمد شهرداري      
 3- لايحه شماره 204/27263 – 25/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2450- 26/5/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه سازمان آمار وفن آوري اطلاعات به شماره 3540 مورخ 10/5/88 (تصوير پيوست) مبني بر واريز مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال)از سازمان شهرداريها ودهياريهاي كل كشور به حساب درآمدشهرداري(كد2206)بابت راه اندازي سيستم جامع شهرسازي شهرداريها، شهرداري يزد در نظر دارد به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها با سازمان آمار وفن آوري قراردادي بابت راه اندازي سيستم جامع شهرسازي در منطقه يك شهرداري به مبلغ پانصد ميليون ريال( 000/000/500 ريال )منعقد نمايد، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد كد21-040-531 (راه اندازي سيستم جامع شهرسازي در منطقه 1 )به مبلغ پانصد ميليون ريال( 000/000/500 ريال)اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي فعالي- مدير عامل سازمان آمار بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده واقدامات انجام شده درسال گذشته وتأمين اعتبار آن ازمحل سازمان شهرداريها ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*عوارض كوره هاي دستي        
4- لايحه شماره 230/24882 – 12/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2303- 13/5/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانطوري كه مستحضرهستيد كوره هاي آجرپزي كه صنعتي بوده وداراي پروانه ازاداره كل صنايع استان هستندمشمول قانون ماليات برارزش افزوده مي باشند،ليكن كوره هاي دستي كه بيش از 330 مورد مي باشند وبه دليل اينكه پروانه آنها صنفي مي باشد فعلاً مشمول قانون فوق الاشاره نيستند . نظر به اينكه تعداد كوره هاي فوق قابل توجه بوده واز ابتداي اجرايي شدن قانون ماليات برارزش افزوده (1/7/87)عوارض پرداخت ننموده اند ، پيشنهاد مي گردد همانند سنوات قبل عوارض مشاغل براساس 1% فروش ازكوره هاي فوق الذكر دريافت گردد . خواهشمنداست دستور فرمائيد موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس ازتصويب نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت ومقررگرديد شهرداري با عنايت به بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ،نسبت به بررسي وتعطيلي كوره هايي كه براساس مفاد بند فوق مغاير ضوابط ومقررات مي باشد اقدام نمايد وهمچنين مقررگرديد موضوع فوق با محوريت كميسيون فرهنگي ،اجتماعي وزيست محيطي شورا درجهت كمك به شهرداري مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد .
 
*درخواست معافيت مساجد وحسينيه ها ومعابد اقليتهاي مذهبي ازپرداخت عوارض پذيره ونوسازي        
5- لايحه شماره 230/24881 – 12/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2302- 13/5/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند درتعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 ، درخصوص عوارض پذيره مساجد وحسينيه ها ومعابد اقليتهاي مذهبي كه بدون پروانه احداث مي شوند تعيين تكليف نشده است لذا پيشنهاد مي گردد بناهاي فوق درصورتي كه ازآنها صرفاً استفاده مذهبي بشود ازپرداخت عوارض پذيره ونوسازي معاف گردند. خواهشمنداست دستورفرمائيد پس ازتصويب امر به ابلاغ نمايند . ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق درصورت ارائه تأئيديه استحكام بنا ازطريق سازمان نظام مهندسي ودرمورد ساختمانهايي كه تا اين تاريخ ساخته شده پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*پرداخت بدهي هيأت تصفيه شركت جنوب يزد         
6- نامه شماره 47- 27/5/88 هيأت تصفيه شركت جنوب يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2509- 29/5/88 دررابطه با پرداخت بدهي آن شركت به شهرداري بمبلغ يك ميلياردوچهارصدو نودميليون وپانصدوشانزده هزارو بيست وچهار( 1.490.516.024 ريال ) به صورت اقساطي ،موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد درراستاي مساعدت وكمك به شركت مذكورشهرداري پيشنهادات خودرادراين زمينه طي لايحه اي جهت بررسي وتصميم گيري به شورا ارائه نمايد .
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 10/19خاتمه يافت.