دويست و هفتاد و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هفتاد و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وهفتادوسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخ 4/6/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) وعرض تسليت به مناسبت سالروز شهادت شهيدان رجايي وباهنر وبا گراميداشت هفته دولت وآرزوي موفقيت براي همه دولتمردان جمهوري اسلامي وكليه مسئولين نظام اظهارداشت : اميدواريم با تعاملي كه بين شوراها ودولتمردان فراهم مي شود بتوانيم به نحو احسن درجهت پيشبرد اهداف ومقاصد شوراها كه همان خدمت رساني به شهروندان ورضايت خداوند متعال مي باشد گامهاي مؤثرومثبت برداريم . ايشان درادامه فرارسيدن روز بزرگداشت محمدبن زكرياي رازي – روز داروساز را به تمامي دكترهاي داروساز به ويژه سركارخانم دكتر زهراحيدري عضو شوراتبريك عرض نمود كه درادامه به پاس خدمات وزحمات ارزشمند ايشان درعرصه داروسازي درصحن علني شورا تقديروتشكر به عمل آمد .
   سپس آقاي فقيه خراساني از جلسه برگزارشده دراستانداري پيرامون بررسي وضعيت كشتارگاه صنعتي با حضور استاندارمحترم وعدم پيگيريهاي لازم ازسوي مسئولين كشتارگاه ،مشكلات مربوط به حمل وتوزيع گوشت غيربهداشتي،انتخاب  چهارنفرجهت اخذ مجوزهاي لازم  ازسوي  وزارت كشورجهت  خريد13دستگاه خودرويخچال دار، پيگيري مبلغ دويست ميليون تومان جهت احداث جاده كنارگذر جهت دسترسي آسانتر به كشتارگاه ، بستن كشتارگاههاي سنتي وغيربهداشتي دراستان وبدهي كشتارگاه به شركت آب وفاضلاب توضيحاتي ارائه نمودند وتأكيدنمود : با توجه به ضروري وحساس بودن موضوع مديرعامل بايد با حضور فيزيكي مستمرومداوم دركشتارگاه جهت رفع حل مسائل ومشكلات داشته باشد .
   درادامه براساس دستوركارجلسه وبا توجه به درخواست وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقايان دشتي وجعفري از شوراي اسلامي شهرحميديا، آقاي يارمند (شهردارحميديا) دررابطه با بررسي ورايزني هاي لازم جهت ادغام شهر حميديا به شهريزد درجلسه حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان وآرزوي قبولي طاعات وعبادات وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم اظهارداشت : اميدواريم با تشكيل اينگونه جلسات زمينه هاي مشترك فراهم گردد تا بتوانيم درجهت ادغام نمودن آن شهر باشهريزد با توجه به موقعيت جغرافيايي اين دو شهر كه نزديك به هم مي باشند وبا اخذ اعتبارات دولتي وامكانات بيشترجهت گسترش وتوسعه شهريزد وهمچنين كلان شهرشدن شهريزد واستفاده ازمزاياي مناسب درجهت رفاه حال شهروندان اقدامات لازم ومؤثر صورت گيردكه دراين راستا بايدشوراي شهر حميديا وشوراي شهر يزد با تعامل وهمفكري وبا برنامه ريزي هدفمند واصولي مقدمات كاررا فراهم نمائيم وشما نمايندگان مردم شهر حميديا بايد مردم آن منطقه را با تشكيل جلسات وبهره گيري ازمزايا،آنان را توجيه نمائيد . وي درادامه پيشنهاد نمودجهت پيگيري واستمرار واجرايي شدن اين موضوع حداقل هرپانزده روز يكبار دراين راستاجلسه اي تشكيل گردد .
   آقاي دشتي رياست شوراي اسلامي شهر حميديا ضمن عرض تبريك ماه مبارك رمضان وقبولي طاعات وعبادات دراين ماه پرخيروبركت وتقدير وتشكر از رئيس واعضاي شوراي شهر يزد بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت :        با توجه به موقعيت جغرافيايي اين دوشهر ونزديك بودن به هم ادغام شدن آن مي تواند تأثير بسزايي درجهت رشد وآباداني شهر وخدمت رساني به مردم داشته باشد چراكه مادرحال حاضر پروژه هاي عمراني مشتركي با شهرداري يزد داريم كه درصد زيادي ازكارهاي آن با تعامل وهمكاري يكديگر انجام شده است ازجمله آسفالت بلوار معراج حميديا (90هكتاري كوثر) ، روكش آسفالت بلوار جهاد وبلوار پاسداران وهمچنين طراحي وآزادسازي واجرا خيابان شهيد سامعي ودسترسي آن به كوره هاي آجرپزي به بلوارمدرس به دليل آنكه درحال حاضر ساخت وسازي صورت نگرفته است بهترين موقعيت مي باشد كه جهت احداث آن خيابان با تعامل وهمكاري شهرداري يزد اقدامات لازم واساسي دراين زمينه نمود . وي درادامه ضمن استقبال از ادغام شدن شهر حميديا به شهر يزد گفت :‌ با توجه به ضرورت واهميت موضوع ما بايد زمينه ادغام شدن اين دو شهر را فراهم كنيم وبا اطلاع رساني لازم وضرورت تشكيل جلسات ونشست با مردم آن منطقه ودرجريان گذاشتن آنان از امتيازات وامكانات وبهره گيري از اعتبارات دولتي جهت بهبودوضعيت شهروخدمت رساني بيشتر،ذهنيت ساكنين آن منطقه را ازهرجهت آماده نمائيم .
   آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن عرض خيرمقدم اظهارداشت : شهرداري يزد درحال حاضر فعاليتهاي مشتركي درجهت دفن زباله ، خدمات آتش نشاني واتوبوسراني با شهرداري حميديا دارد كه بايد درجهت ادغام شدن اين دوشهرعزم را جزم نمود تا بتوانيم با گسترش شهر يزد وتوسعه آن وكلان شهر شدن شهر يزد درهمه زمينه ها وابعاد به خصوص بهبود وضعيت حمل ونقل شهري وپروژه هاي عمراني گامهاي مؤثر ومثبت برداشت وبا توجه به اينكه شهر يزد ازلحاظ تاريخي وتوريستي وساير امتيازاتي كه دارد كلان شهر شود مي توانيم با اخذ امتيازت دولتي بيشتر وساير امتيازات دولتي ،شهر يزد را ازهر لحاظ بهبود وضعيت بدهيم .
   آقاي يارمند شهردار حميديا ضمن عرض تبريك ماه مبارك رمضان وبرپايي اين جلسه اظهارداشت : با توجه به اينكه شهرحميديا درجنوب شهريزد واقع گرديده است يكي از بزرگترين دغدغه ما مهاجرت پذيري وحاشيه نشيني درشهر است كه با توجه به اين موضوع ما هرروز شاهد ساخت وسازهاي غيرمجاز دراطراف شهر هستيم كه بايد تدابيرلازم دراين راستا انديشيده شود .وي درادامه ازادغام شدن شهرحميديا وشهريزد گفت : اين موضوع بحث هاي زيادي مي طلبدكه بايد با يك برنامه ريزي هدفمند واصولي وبا درنظر گرفتن تمامي جوانب ودرجريان گذاشتن مردم شهر حميديا جهت ارائه نقطه نظرات وديدگاههايشان براي يكپارچه سازي وهماهنگي نمودن ولحاظ نمودن منابع اعتباري وهزينه هاي زياد با تعامل وهمكاري دو شهر به نتيجه رسيد .وي درادامه ازخدمات رساني شهرداري يزد به شهر حميديا ضمن تقدير وتشكر ازخدمات ارزنده شهرداري يزد درآن شهر گفت : چون ما نمي توانيم سازمان مستقل داشته باشيم بايد از شهرداري يزد درزمينه خدمات آتش نشاني واتوبوسراني و.... كمك بخواهيم كه تاكنون اين شهرداري درراستاي وظايف انجام شده تمام هزينه هاي مربوطه را پرداخت نموده است . وي درپايان پيشنهاد نمود شهرداري يزد درجهت ساماندهي ميدان آقابابايي ازلحاظ فضاي سبز و... باتوجه به دوري شهر يزد اقدامات لازم واساسي را معمول نمايد .
   آقاي جعفري عضو شوراي اسلامي شهر حميديا ضمن آرزوي قبولي طاعات وعبادات درماه مبارك رمضان واعلام موافقت خود جهت ادغام شهر حميديا وشهر يزد اظهارداشت : با توجه به اينكه اين موضوع مي تواند مزايا ومحاسن خوبي براي مردم شهر حميديا داشته باشد بايدبه اهالي آن منطقه ازجمله رحمت آباد ، نجف آباد ، قاسم نقي اطلاع رساني شود تا آنها هم درجريان كار قرارگيرند واگر تيمي دراين راستا تشكيل شود كه با جلسات مستمر بتوانند مردم آن منطقه را توجيه نمايند بهتر مي توان به نتيجه رسيد .
   درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن قبولي طاعات وعبادات دراين ماه پرخيروبركت وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان مواردي را جهت ادغام نمودن شهر يزد با شهر حميديا به شرح ذيل مطرح نمودند : آقاي پارسائيان :
 جهت ادغام شدن شهر يزد و حميديا اعتبارت خاصي را بايد درنظر گرفت بايد پرداخت كننده بها ودريافت كننده بهاي اين موضوع مستحق باشد واگر بتوان شهر يزد را با حميديا ادغام نمود مي توان با توجه به بودجه هر دوشهرداري وگرفتن اعتبارات دولتي خاص درجهت بهبود وضعيت هر دوشهر ازلحاظ عمراني وآباداني وتوسعه فضاي سبز و... اقدامات اساسي نمود .
آقاي كوچك زاده :
 پيشنهادنمودهيأتي مركب از4 نفر نمايندگان شوراي شهر،شهرداري يزدوحميديا ويك نفراز سوي استانداري تفاهم نامه اي في مابين شهريزد وحميديا منعقد گردد تا موضوع زودتر به نتيجه برسد وي درادامه گفت : بايد مزايا ومحاسن ادغام اين دو شهر به مردم اطلاع رساني شود تا درجريان كامل اين امور قرارگيرند تا اگر پيشنهادي يا انتقادي درجهت ادغام شدن دارند ارائه نمايند .
آقاي خباززاده :
 درصورت ادغام شدن شهر حميديا وشهر يزد چون جمعيت شهر يزد به بالاي پانصد هزارنفر مي رسد اعضاي شورا از 9 نفر به 11 نفر مي رسد واين خود مي تواند درآينده زمينه تصميم گيري را جهت خدمت رساني بيشتر به مردم فراهم سازد وما بايد درحال حاضر با تشكيل اينگونه جلسات ونظرخواهي از مردم با يك برنامه ريزي هدفمند وصحيح درجهت شكل گيري هرچه زودتر اين موضوع اقدام نمود .
آقاي مطهريان :
 بايدازقبل موضوع به اطلاع شهروندان برسدتا ذهنيت خوبي در اين رابطه داشته باشندتابتوانندنقطه نظرات وديدگاههاي خودرا بابت ادغام شدن شهرحميدياباشهريزدارائه وراهكارهاي مناسبي دراين زمينه پيداشودودرماه مبارك رمضان فرصت خوبي است كه مي توان باتشكيل جلسات با حضورشهروندان ومسئولين مربوطه درمساجدموضوع بامردم درميان گذاشت وازامتيازات ومزايايي وبودجه اي كه براي شهرداري آن منطقه منظور        مي گردد به اطلاع آنها رساند .
خانم حيدري :
 درجهت ادغام شدن شهر حميديابا شهر يزد اصلاً جاي هيچ نگراني نمي تواند باشد چراكه هدف ماخدمت به مردم وشهروندان است اين موضوع به نفع خود شهروندان مي باشد كه با ايجاد شهرداري درآن منطقه وهمچنين با بودجه اي كه براي آنجا پيش بيني ودرنظر گرفته مي شود مي تواند از لحاظ عمران ، آباداني وفضاي سبز و.... چهره آن منطقه را دگرگون نمود واين همت مسئولين واهالي آن منطقه را مي طلبد كه با پيگيري هاي مستمر خود هرچه زودتر اين موضوع رابه نتيجه برسانند .
آقاي حرزاده :
 همه ما بحث ادغام شدن را قبول داريم وبايد آنچه كه به مصلحت مردم وجامعه مي باشد انتخاب كنيم چراكه هدف ما خدمت رساني به مردم مي باشدوبايد دراين زمينه برنامه ريزيهاي هدفمند واصولي صورت گيرد تا برنامه ها به صورت يكسان پيش برده شود مثل نامگذاري ميدان سفير اميد با توجه به درخواست فرمانداري درشهرحميديا نامگذاري شده است واگريزد هم نامگذاري شود براي مردم معنا ومفهومي نخواهد داشت .
 سپس آقاي عظيمي زاده از فعاليتها وپروژه هاي مشترك شهرداري يزد با شهرداري حميديا درزمينه روكش نمودن آسفالت بلوار پاسداران ، تعويض ونصب سنگ جدول در بلوار جهاد وهمچنين آقاي اميري درخصوص طرح جامع پسماندها ، بحث ورودي شهر يزد ، ميدان آقابابايي وپل دانه سا مطالبي مطرح نمود .
* مصوبات :
 * پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي پرونده شعبه چهارم حقوقي    
 1- لايحه شماره 204/28507 – 2/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2582- 2/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به نامه رئيس اداره حقوقي به شماره 1530/ق مورخ 22/5/88 در رابطه با پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي و جلب ثالث پرونده كلاسه 0766/86 شعبه چهارم حقوقي موضوع الزام به پرداخت بهاي پلاك 21 فرعي از 5938 اصلي بخش 4 يزد واقع در طرح مسير بلوار جانباز و ميدان امام علي به خواهان پرونده آقايان يدا... نصيري ، محمد حسن كتيرائي و خانم زيبا مه لقا با توجه به دادنامه 8809970301200378 (تصوير پيوست )كه طبق وكالت نامه (پيوست)توسط آقاي محمودسليمي وكيل شهرداري درحال رسيدگي مي باشد خواهشمند است موضوع با قيددوفوريت درشوراي اسلامي شهرمطرح ، اجازه فرمائيد مبلغ پانصد ميليون ريال (500.000.000 ريال ) بابت هزينه تجديدنظر خواهي وجلب ثالث پرونده فوق الذكر ، پرداخت گردد. ضمناً محل تأمين اعتبار كد 09ـ020ـ531 تملك ميدان امام علي مي باشد.ضمناً آقاي محمد برزگري ـ رئيس اداره حقوقي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 15/11خاتمه يافت.