دويست و هفتادمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد (فوق العاده)

دويست و هفتادمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد (فوق العاده)
صورتجلسه
  دويست وهفتادمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد (فوق العاده) با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 40/16 روزيكشنبه مورخ 25/5/88 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) پيشاپيش فرارسيدن ماه مبارك رمضان وهمچنين فرارسيدن بيست وششم مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به ميهن عزيزاسلامي تبريك وتهنيت عرض نمود .سپس آقاي كوچك زاده دررابطه با برگزاري جلسات آزاد سازي درشهرداري منطقه بابت توافقات انجام شده با مالكين پلاكهاي تقاطع چهارراه معلم وآزاد سازي قسمتي از مسيرپلاك مربوط به اداره كار واموراجتماعي وجلسه برگزارشده دراستانداري بابت مرمت وكف سازي بازار خان ، كميسيون ماده پنج وطرح تفصيلي درمسكن وشهرسازي مطالبي را ارائه نمود . درادامه آقاي خباززاده هم ازجلسات برگزار شده بابت تكميل فضاي سبز وپاركهاي سطح شهر وبودجه اختصاص يافته جهت طرح هاي ارائه شده دراين زمينه ، بازديد ازپروژه هاي سازمان فناوري واطلاعات ، كميسيون نظارت ونرخگذاري درسازمان بازرگاني ، برگزاري جلسه دراستانداري پيرامون گراميداشت يادوخاطره مرحوم استاد مهدي آذر يزدي وهمچنين آقاي حرزاده گزارشي از برگزاري جشنهاي نيمه شعبان بصورت مشاركتي درچند نقطه شهر ازجمله پارك بزرگ شهر ، پارك آزاد شهر ، ميدان فرهنگ وبرگزاري نمايشگاه كتاب با همكاري هيأت رايه المهدي ، طرح خادمان افتخاري درفرهنگسراي شهرداري ، همايش مربوط به فعالان جشن هاي نيمه شعبان كه توسط سازمان فرهنگي ،‌تفريحي شهرداري درجلو خان باغ دولت آباد برگزارشده بود توضيحاتي ارائه نمودند .
   درادامه طبق دستوركار وبا توجه به درخواست وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا حضور آقاي ميروكيلي (شهردارمحترم)، آقاي مقوم (مدير كل مخابرات استان)، آقاي معلي (مديرعامل شركت گاز) ، آقاي حاجي مهدي (حقوقي مخابرات) ، آقاي جوكار (معاونت اداري ومالي شهرداري) ، آقاي پيرنيا (اداره درآمد شهرداري) دررابطه با بررسي پرداخت عوارض حق الارض توسط شركتهاي حفار درجلسه حضور يافتند كه درابتدا آقاي فقيه خراساني ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم تعامل وهمكاري سايردستگاهها ازجمله شركت مخابرات ، گاز، آب وفاضلاب با شهرداري وپرداخت هرگونه عوارض وبدهي به شهرداري را تأكيد نمود .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم دررابطه با پرداخت عوارض حق الارض اظهارداشت : اين موضوع براساس قانون وسلسله مراتب انجام شده با تأئيد شوراي اسلامي شهر وعدم اعتراض از سوي فرمانداري همچون ساير مراكز استانهاي كشور ازشركتهاي حفار عوارض حق الارض دريافت مي گردد . ايشان درادامه تأكيد نمود با توجه به شروع نهضت آسفالت ، دستگاههاي حفار بايد با برنامه ريزي هدفمند وهماهنگي هاي لازم با شهرداري جهت آسفالت نمودن سطح شهر ومعابر وجلوگيري از هرگونه دوباره كاري تعامل وهمكاري داشته باشند .
   آقاي معلي (مديرعامل شركت گاز) ضمن تقدير وتشكر از رئيس واعضاي شوراي شهر بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : با توجه به شرايط ومشكلات پيش آمده وساخت وسازهاي صورت گرفته دراطراف شهر ودرخواست مردم وانبوه سازان وشهركهاي جديدالاحداث جهت گاز رساني وعدم اعتبارات لازم دراين زمينه واعتراضات مردمي به مراجع بالاتر حتي رياست جمهوري وپرداخت هزينه هاي خسارت آسفالت وحق الارض باعث شده است تا ما نتوانيم به شهروندان خدمات مناسب ارائه دهيم واگر شهرداري اقداماتي را كه شركت آب وفاضلاب انجام مي نمايد براي شركت گاز هم درنظر بگيريد مشكلات ما كمتر خواهد شد وما اميدواريم با تشكيل اينگونه جلسات وحمايت ساير مسئولين استان بتوانيم همچون گذشته خدمات ارزنده اي به شهروندان ارائه دهيم .
   آقاي مقوم (مديرعامل مخابرات استان) ضمن تقديروتشكراز اعضاي شورا ازبرپايي اينگونه جلسات اظهارداشت : تعامل بسيار خوبي بين دستگاههاي حفاروشهرداري بوده ودرحال حاضر ارتباط بسيار نزديك با شهرداري داريم وشركت مخابرات نسبت به ساير دستگاهها بالاترين خدمات را به شهروندان ارائه مي دهد ولي متأسفانه اعتباراتي كه ساليانه براي ما تعيين وپيش بيني شده است نسبت به سالهاي گذشته 3/1 رسيده است كه با توجه به نگهداري وتوسعه ارتباطات مخابراتي وهمچنين ساخت وسازهاي انجام شده دراطراف شهر بخصوص آپارتمان سازي وارائه خدمات ارتباطي به آنان وسرويس دهي به مردم مارا دچارمشكلاتي ساخته است كه اگربخواهيم عوارض حق الارض به شهرداري پرداخت نمائيم ديگر اعتباري جهت ارائه خدمات به شهروندان نداريم كه اميدواريم با حمايت شوراي اسلامي شهر وشهرداري به نوعي اين موضوع حل وفصل گردد .
   آقاي حاجي مهدي (مسئول حقوقي مخابرات) ضمن اشاره به موارد حقوقي پيرامون اخذ عوارض حق الارض توسط شهرداري ورأي ديوان عدالت اداري درهمين راستاخواستار پيگيري وحل موضوع توسط شوراي شهروشهرداري شد .
آقاي خباززاده در رابطه با پرداخت حق الارض توسط دستگاههاي حفار اظهارداشت تمامي دستگاههاي حفار مكلفند با توجه به شرايط مالي و مشكلات شهرداري و در جهت عمران و آباداني شهر تمام و كمال عوارض مربوطه را پرداخت نمايند . وي در ادامه گفت مسئولين استان بايد با تشكيل جلسات مشترك و با حضور مديران ادارات مختلف و با اخذ اعتبارات دولتي و با تعامل و همكاري درجهت رشد و آباداني وتوسعه شهر يزد و خدمت رساني به شهروندان تمام سعي وتلاش خود را بنمايندتا شاهد مشكلات ازلحاظ مالي درادارات سطح استان بخصوص شركتهاي حفارنباشيم. درپايان مقررگرديد دستگاههاي حفاردرخواست هاي خودرا طي نامه اي بصورت مكتوب جهت بررسي وتصميم گيري به شورا ارائه نمايند .
   درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي نصيري مديركل كميته امداد امام (ره) درخصوص تفاهم نامه منعقد شده في مابين شوراي شهر وكميته امداد جهت كمك به افراد مستمند وبي بضاعت با ارائه معرفي نامه كتبي ازسوي اعضاي شورا وتحقيق وبررسي هاي لازم از سوي كميته امداد دراين زمينه بحث و تبادل نظر بعمل آمد .درپايان آقاي نصيري درخواست نموددرجهت ترويج فرهنگ انفاق با طراحي زيبا وبا اشاره به  آيات ، روايات واحاديث ونصب آن ترجيحاً درميدان امام حسين (ع) جهت اطلاع عموم شهروندان وهمچنين برگزاري مراسم اطعام درماه مبارك رمضان درمساجد ومنظور نمودن اعتبارات خاص دراين زمينه خواستار همكاري ازسوي شوراي اسلامي شهر شد .
* مصوبات :
 *اخذ وام از سازمان شهرداريها ودهياريها جهت تأمين هزينه هاي كارخانه كمپوست     
 1- لايحه شماره 110/26992 – 24/5/88 ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2428- 24/5/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 110/20148-17/4/88 موضوع اخذ وام از سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور جهت تأمين هزينه هاي كارخانه كمپوست بدينوسيله مبلغ پيشنهادي وام از چهارميلياردريال به شش ميلياردريال اصلاح مي گردد.خواهشمنداست دستورفرمائيد بارديگر موضوع باقيددوفوريت درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. درضمن آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*اخذ وام از بانك تجارت جهت آزاد سازي واجراي پروژه چهارراه معلم
2-لايحه شماره 220/26934 – 22/5/88 ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2418- 22/5/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با توجه به ضرورت آزادسازي واجراي پروژه چهارراه معلم ، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به اخذ مبلغ سي ميليارد ريال( 30.000.000.000 ريال) وام از بانك تجارت (بيست ميليارد (20.000.000.000 ريال) جهت آزاد سازي و ده ميليارد (10.000.000.000 ريال) جهت اجرا ) اقدام نمايد ، لذا خواهشمنداست موضوع با قيد دو فوريت درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه را امربه ابلاغ فرمائيد . ضمناً درصورتيكه نياز به جابه جايي ارقام فوق باشد متعاقباً اعلام مي گردد . ضمناً آقاي مجيدي مدير امور مالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
  
*جذب پانزده نفر نيروي شركتي با توجه به آزمون برگزارشده  
 3- پيرو بند3 صورتجلسه مورخ 6/3/88 نامه شماره 1246/ 88/م – 17/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2439-17/5/88 دررابطه با انجام مراحل مصاحبه ، گزينش جهت جذب پانزده نفر نيروي شركتي با توجه به آزمون برگزار شده موضوع درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر آقايان حرزاده وخباززاده بعنوان نمايندگان شورا جهت نظارت برانجام مراحل يادشده انتخاب شدند .
   جلسه با ذكرصلوات در ساعت45/19خاتمه يافت.