دويست و هشتاد و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هشتاد و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
    دويست وهشتادوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت10/7صبح روز چهارشنبه مورخ 15/7/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند وكليه مسئولين ، فرارسيدن هفته نيروي انتظامي را به كليه زحمت كشان وپرسنل نيروي انتظامي به خصوص جناب آقاي سرهنگ ميرحسيني عضو شوراتبريك وتهينت عرض نمود . سپس درخصوص پروژه چهارراه معلم اظهارداشت : با توجه به اينكه تا زمان افتتاح وبهره برداري اين پروژه فرصتي باقي نمانده است شهرداري بايد همت وتلاش مضاعفي با نظارت بيشتر وكاملتر وبا آزادسازي هاي مسير وتخريب واحدهاي تجاري خريداري شده جهت تسريع درروند امور اجرايي پروژه اقدامات لازم معمول نمايد.
   درادامه آقاي ميرحسيني دررابطه با جلسه برگزارشده با حضور شهردار محترم وسردار منيري مدير بنياد تعاون ناجا بابت مشاركت درپروژه هاي عمراني وپروژه دردست ساخت ميدان مركزي جديد ميوه وتره بار مطالبي را مطرح نمود . سپس آقاي پارسائيان از اقدامات وفعاليتهاي انجام شده وپيگيري هاي صورت گرفته دررابطه با وصول چكهاي برگشتي ومعوقه شهرداري توضيحاتي ارائه نمود .
   درادامه جلسه با توجه به حضور آقاي عظيمي زاده معاونت امور عمراني شهرداري دررابطه با وضعيت كنوني ودرحال حاضر پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم واقدامات صورت گرفته با اداره كار وامور اجتماعي جهت عقب نشيني وتخريب واحدهاي تجاري درپروژه وگسترش شعاع ميدان با توجه به ضرورت ونياز جهت روان سازي ترافيك وهمچنين گزارشي ازوضعيت پروژه هاي عمراني شهرداري ازجمله تكميل پل راه آهن ميدان همافر و پياده روسازي هاي اطراف آن،اصلاح هندسي ميدان حضرت ابوالفضل (ع) ،پياده روسازي هاي بلوار 17 شهريور، خيابان چمران،خيابان ايرانشهر،ميدان اميرچقماق واقدامات صورت گرفته درتكميل پروژه پل راه آهن خيابان كاشاني وجابه جايي تيرهاي برق وهماهنگي بعمل آمده با راهنمايي ورانندگي وتوافقات تنظيمي با نيروي انتظامي جهت عقب نشيني ديوارپلاك متعلق به نيروي انتظامي درمسيرشهداي محراب تاميدان ابوذرارائه نمود .
   درادامه جلسه با توجه به درخواست وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي كبيري وهمراهان ازجامعه نابينايان استان درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شوراضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان اظهارداشت : اميدواريم همچون گذشته بتوانيم با همكاري ساير مسئولين استان خدمت گذار خوبي براي جامعه نابينايان ومعلولين جامعه باشيم وبا تأمين امكانات وبرآورده نمودن نيازهاي آنان بخشي از مشكلات ومعضلات آنها را برطرف نمائيم .
   درادامه آقاي كبيري رياست جامعه نابينايان استان يزد ضمن عرض تقديروتشكر از رياست واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه وگراميداشت يادوخاطره مرحوم حاج اسكندراصلاني رياست اسبق شوراي شهر اظهارداشت : مشكل اصلي ما نابينايان درحال حاضر بحث تردد مي باشد بخصوص درخيابانهاي سطح شهر كه بايد مسئولين استان به مسائل افراد نابينا توجه جدي وخاص داشته باشند وبا ايجاد مديريت واحد شهري همچون كشورهاي پيشرفته جهان باداشتن يك مديريت واحدمسائل ومشكلات نابينايان را در جهت رفاه حال آنان كاهش دهندوشهرداري هم مي تواند با توجه به وضعيت عمومي شهرنسبت به پياده روسازي مناسب ، برطرف نمودن موانع ومشكلات موجود درچهارراهها وتقاطعات وميادين بخصوص ميدان ابوذرصفائيه با توجه به ازدحام وترافيك زياد وعدم امكانات مناسب جهت پيدا نمودن ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي جهت رفت وآمد و پارك نمودن وسائط نقليه به خصوص موتور دركنار ايستگاهها مشكلاتي را براي افراد نابينا جهت سوارشدن وپياده شدن از اتوبوس وتاكسي بوجود آمده است كه اميدواريم مسئولين شهرداري با درايت ويك برنامه ريزي اصولي وهدفمند درجهت كاهش مشكلات موجود براي نابينايان بخصوص محلهاي ذكرشده اقدامات لازم معمول نمايند . وي درادامه جلسه هدف جامعه نابينايان طبق اساسنامه ارتقاء همه جانبه دركليه سطوح زندگي براي افراد نابينا عنوان كرد ودرخواست هايي را به شرح ذيل مطرح نمود :
- با توجه به اينكه روز پنجشنبه مورخ 23/7/88 به عنوان روز جهاني عصاي سفيد نامگذاري شده است شوراي اسلامي شهر وشهرداري مساعدت وهمكاريهاي لازم درجهت برگزاري مراسم داشته باشند .
- نامگذاري يكي از ميادين ، بلوارها ، پاركها يا فضاي عمومي شهر بنام عصاي سفيد .
- مساعدتهاي لازم درجهت تعيين وانتخاب يك محل مناسب جهت دفتركار جامعه نابينايان .
- پيگيري مداوم ومستمر از سوي شهرداري درجهت مناسب سازي پياده روها ، برطرف نمودن موانع و...
   درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وپيشاپيش عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن روز جهاني عصاي سفيد به جامعه نابينايان دررابطه با مسائل ومشكلات افراد نابينا درجامعه از جمله مناسب سازي شهر ولحاظ نمودن طرح تفصيلي درآن، جمع آوري نمودن سدمعبرهاي موجود درپياده روها جهت تسهيل دررفت وآمد ، پياده رو سازي مناسب وهمچنين استفاده بهتر وهرچه بيشتر معلولين از خودپرداز بانكها و... مطالبي مطرح نمودندكه درپايان مقررگرديدكميسيون خدمات شهري شورا موضوعات مربوط به نابينايان جامعه را پيگيري وبررسي نمايد .      
مصوبات  :
* تعيين تكليف زمين هاي افتاده محدوده بين دو ساختمان واملاك مزاحم شهري
1- دررابطه با تعيين تكليف زمينهاي افتاده محدود بين دو ساختمان وهمچنين املاك مزاحم شهري اعم از ساختمانهاي مخروبه ونيمه ساز مزاحم ،موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتشكيل جلسات متعدد با حضور مسئولين مربوطه وبا عنايت به توضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد براساس ماده 110 قانون شهرداريها ، پس از اطلاع رساني كامل درسطح شهر توسط شهرداري ، شهرداريهاي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي سريعاً نسبت به موارد زيركه مورد تصويب اين شورا قرارگرفته است اقدامات لازم معمول نمايند : 
1-1 با اخطار كتبي ونصب تابلو (يا ديوار نويسي )به مالكين املاك مذكوراعلام گردد تادرموعد مقرر نسبت به حصاركشي يا رفع مزاحمت اقدام نمايند درغير اين صورت با توجه به ماده 110 قانون شهرداريها ، شهرداري اقدام خواهد نمود (هزينه رفع مزاحمت به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه گردد)
2-1 به مالكيني كه جهت حصاركشي ملك خود مراجعه مي نمايند براي رفع مزاحمت ملك مورد نظر، شهرداري مجوز لازم راصادرنمايد .
3- درصورت عدم مراجعه مالك عليرغم اخطار ،از زمان اخطار تا زمان رفع مزاحمت براساس تعرفه عوارض سال 88 اقدام گردد .
4-1 به منظور وحدت رويه متن تابلو يا ديوار نويسي به شرح زير مي باشد :
« مالك محترم؛چنانچه به استناد ماده 110 قانون شهرداريها ازتاريخ .............. ظرف مدت حداكثر 2 ماه جهت رفع مزاحمت اين ملك اقدام ننمائيد وسپس موضوع رفع مزاحمت را به شهرداري براي كنترل اطلاع ندهيد ، شهرداري رأساً نسبت به رفع مزاحمت واستفاده بهينه از ملك مذكور بعنوان فضاي عمومي شهري اقدام خواهد نمود . »
ضمناًپيشنهادمي گردد براي اجراي اين مصوبه درسال جاري براي هرمنطقه پانصد ميليون ريال (500.000.000 ريال ) اعتباراختصاص داده شودو شهرداري محترم لايحه مربوطه را درموردتأمين اعتبارجهت بررسي وتصميم گيري به  شورا ارسال نمايد .              
 
* ساماندهي مسائل ومشكلات موجود درميدان ميوه وتره بار
2- درراستاي رسيدگي به وضعيت وساماندهي مسائل ومشكلات موجود درميدان ميوه وتره بار موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وبرگزاري جلسه درسازمان ميادين ميوه وتره بار وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-2 کليه غرفه هایی که دراختیارغیر ویاورثه قرارگرفته شهرداری ملزم است نسبت به تخلیه آن اقدام نماید.  
2-2 شهرداری از فعالیت غرفاتی که مبادرت به تنظیم قرارداد ننموده اند برابر ضوابط جلوگیری نماید.
3-2 شهرداری مکلف وملزم میگرددغرفاتی که حکم دادگاه درزمینه های مختلف برعلیه آنهاصادرشده،نسبت به اجرای حکم با همکاری مراجع محترم قضایی و نیروی انتظامی اقدام نماید.
4-2 با توجه به باسکول واقع در میدان میوه وتره بار ظاهراً قرارداد بهره برداری بیست ساله با آقای مکّی منعقد گردیده ضمناً درمفادآن ذکرگردیده که35% فروش باسکول بعنوان حق السهم شهرداری تعیین گردیده مقررمی گردد:
الف- شهرداری با تکیه برقوانین ومقررات موجود تلاش درجهت لغوقرارداد منعقده بعمل بیاورد.
ب- همزمان با اقدامات بند الف ، شهرداری نسبت به تأدیه حق السهم خود از طرف آقای مکّی اقدام بنماید.
5-2 شهرداری ملزم است بدون هرگونه اغماض ویاتخفیف نسبت به اجرای احکام تخلیه غرفات صادره ازمراجع قضایی اقدام نماید.
6-2 شهرداری درقالب بودجه مصوب 88مکلف است نسبت به احداث بازارچه های محلی اقدام نماید. ضمناً نتیجه اقدامات به عمل آمده تاکنون خود را به شورا گزارش نماید.
7-2 دررابطه با موضوع امهار مجعول توسط بعضی ازکارکنان سازمان ،شورا اصراردارد شهرداری بدون انجام کدخدامنشی و مشابهم ، جاعلین را باتوجه به قانون مجازات اسلامی به عنوان جاعل به مراجع قضایی معرفی و برائت یا محکومیت را به عهده مراجع ذیربط بگذارد.
8-2 شهرداری تلاش نمایدتا درمحل با استفاده ازنیروی انتظامی وراهنمایی ورانندگی نظم بخشی مناسب بعمل بیاورد.
9-2 شهرداری ملزم است نسبت به جمع آوری و جلوگیری از خرده فروشیهایی که با غرفه داران در ارتباط هستند اقدام نماید.
10-2 لازم است شهرداری ساماندهی مناسب در زمینه های ترددی و توقفی بعمل بیاورد.
11-2 سازمان ميوه وتره بار موظف است نسبت به صدور كارت شناسايي وتشكيل پرونده براي غرفه داران و پرسنل تحت امرآنان ،اقدام نمايد.ضمناً از بكارگيري اتباع بيگانه درميدان جلوگيري بعمل آيد وهمچنين سازمان ميدان ميوه وتره بارموظف است كليه كاركنان ميدان ميوه وتره بارراملبس به يونيفرم يك رنگ نمايد .
12-2 مقررگرديد شهرداری نسبت به واگذاری اداره و مدیریت میدان میوه وتره بار به بخش خصوصی اقدام نماید و نسبت به سیاستگذاری و نظارت دراین زمینه اقدام نماید.
13-2 مقررگرديد شهرداری (سازمان میوه وتره بار) مکلف می گردد هر ماه گزارشی ازاقدامات خود را به شورا ارائه نماید . ضمناً آقای خباززاده مسئول پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب و گزارش به شورا تعیین می گردد .
 
* درخواست آقاي ساتيار رمضانپور  
3- درخواست آقاي ساتيار رمضانپور ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3179- 6/7/88 دررابطه باساخت وسازمغازه و خصوصي نمودن بخشي از فضاي سبز واقع درميدان فيضيه كوچه شكوفه توسط يكي از ساكنين آن محل (بنام آقاي اميرخاني)موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بازديد انجام شده وجلسه برگزار شده وبا حضور مسئولين مربوطه وافراد آن اهالي وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد فضاي سبز مذكور توسط شهرداري نامگذاري ونگهداري شود وزيرداربست درخت انگور درختان زينتي غرس شود تا درزمان مناسب داربست فوق جمع آوري شود وبا نصب تابلو زمينه استفاده اهالي آن محل از فضاي سبز ممكن شود. ضمناً مقررگرديد دررابطه با ساخت مغازه توسط آقاي اميرخاني ،پرونده دركميسيون ماده صد بررسي گردد.
 
* تهيه وساخت ونصب پلاك كدپستي ده رقمي 
4- نامه شماره 13768- 12/7/88 اداره كل پست استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3305- 12/7/88 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر سلام عليكم ؛با احترام با عنايت به جلسه مشترك بين اداره كل با شوراي محترم اسلامي شهر يزد دراوايل تيرماه سال جاري وقول مساعد آن شورا مبني بر پيگيري ورفع معضل تهيه و ساخت ونصب پلاك كد پستي ده رقمي وسرگرداني چندين ساله مردم ومراكز وسازمانهاي فاقد پلاك خواهشمنداست دستور فرمائيد از اقدامات صورت گرفته دراين زمينه اين اداره كل را مطلع فرمائيد . ضمناٌ همانگونه كه قبلاً نيزاعلام گرديد حدود 30% مكانهاي شهري يزد فاقد پلاك مي باشد وهر روز نيز به علت ساخت وسازهاي جديد بر اين درصد افزوده ومشكل بيشتري را به وجود مي آورد پيش بيني مي گردد حدود 1.500.000.000 ريالي 2.000.000.000 ريال براي تكميل پروژه تهيه وساخت ونصب پلاك مكانهاي فاقد پلاك مورد نياز باشد وهمه ساله نيز بايستي اعتبار مورد نياز جهت اين امر دربودجه ساليانه وبا توجه به رشد ساخت وسازهاي شهري پيش بيني گردد . عطارزاده – مديركل »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر مقرر گرديد شهرداري لايحه پيشنهادي خود را دراين زمينه به شورا جهت بررسي وتصميم گيري ارسال نمايد .
  
جلسه باذكرصلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت .