دويست و هشتاد و يكيمن جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هشتاد و يكيمن جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  دويست وهشتادويكيمن جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 10/19روز چهارشنبه مورخ 8/7/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند وكليه مسئولين ، از شهرداري به خاطر افتتاح وبهره برداري فاز يك ساختمان پروژه پايانه مسافربري واقدامات انجام شده تاكنون تقدير وتشكر نمود واظهارداشت : اميدواريم درآينده نزديك هم شاهد افتتاح وبهره برداري پروژه هاي ديگر عمراني شهري ازجمله پل زيرگذر چهارراه معلم و... باشيم . وي درادامه ازجلسات برگزار شده با مسئولين سازمان مسكن وشهرسازي پيرامون اخذ سندمالكيت ترمينال مسافربري وپرداخت وجه قيمت آن زمين وزمين اختصاص داده شده به شهرداري جهت اجراي نهضت فضاي سبز توسط مسكن وشهرسازي درمسيركارخانه فولاد آلياژي به مساحت 700 هكتار وهمچنين عدم واگذاري زمينهاي اطراف بلوار ملائك مطالبي را عنوان نمود . سپس ايشان درخصوص پيگيري جدي شهرداري بابت وصول نمودن چكهاي برگشتي ومعوقه وتشكيل كارگروهي براي بررسي ودنبال نمودن اين موضوع حساس درشهرداري شدند . وي درادامه ازنتايج جلسات برگزارشده شوراي آرد ونان جهت بهبود وضعيت پخت نان و... توضيحات ارائه نمود .
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم از فعاليتها واقدامات صورت گرفته دررابطه با راه اندازي فازيك پايانه مسافربري جديد وهمچنين گزارشي از وضعيت وروند عمليات اجرايي وپيشرفت كار براساس زمانبندي تعيين شده پروژه پل زيرگذرچهارراه معلم ارائه نمود ودرادامه دررابطه با پروژه هاي مشاركتي شهرداري باشركت جهادنصر بابت مشاركت دراحداث مجتمع تجاري اداري بلوار طالقاني ازجمله بلوار ولايت ، تقاطع غيرهم سطح چهارراه مهديه ، چهارراه فضاي سبز ، سه راه حكيميان وتعيين اولويت ها براساس ضرورت ونياز شهر، تعهدات انجام كار توسط پيمانكار ، ميزان سهام ، تضمين مالي شريك بحث وتبادل نظر به عمل آمد كه مقررگرديد دررابطه با تعيين اولويت ها موضوع درجلسات بعدي شورا تصميم گيري شود .
   درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده وبنا به درخواست رياست مجمع امور صنفي جناب آقاي مسلم وهمراهان وآقاي پيرنيا (مدير درآمدهاي عمومي شهرداري) دررابطه با طرح مشكلات اصناف واتخاذ راهكارهاي مناسب جهت ساماندهي صفوف فاقد پروانه كسب درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم وبا گراميداشت هفته دفاع مقدس وياد وخاطره شهيدان هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت : اميدواريم با تعامل وهمكاري بيشتر بتوانيم گامهاي مؤثر ومثبت درجهت رفاه حال شهروندان ومردم جامعه برداريم . سپس آقاي مسلم رياست مجمع امور صنفي ضمن عرض تقديروتشكر ازرياست واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : درشهر يزد حدود 25000 واحد صنفي وجود داردكه بالغ بر 55 درصد از آنان فاقد پروانه كسب مي باشند كه اين موضوع شهريزد دركشور رتبه خوبي ندارد ولي ازلحاظ بازرسي نمودن ، رهگيري جهت املاك ، ملت كارت در سطح كشور رتبه اولي دارد .  
   وي درادامه گفت : درچند ماهه گذشته با همكاري اداره اماكن چند باب از مغازه هايي كه فاقد پروانه كسب بودند پلمپ شدند كه بايد دراين راستا با حمايت مسئولين مربوطه وبا برنامه ريزي هدفمند وارائه طرحي مناسب جهت صدور پروانه هاي كسب وپيشه به صورت دائم اقدام نمائيم . وي درادامه اعلام آمادگي نمود تا شهريزد همچون شهرهاي بزرگ كشور مثل مشهد ، شيراز ،اصفهان جهت پروانه عوارض كسب وپيشه توسط مؤديان با هماهنگي وازطريق مجمع امور صنفي به حساب شهرداري واريز گردد.سپس ايشان درخصوص ساخت وسازهاي انجام شده ومجتمع هاي درحال احداث وبا توجه به وجود 25000 واحد صنفي دريزد كه نسبت به سايرشهرهاي كشور روبه افزايش است خواست تاتدابيري دراين زمينه ازسوي مسئولين انديشيده شود.وي درادامه درخواست نمودتاشوراي شهر وشهرداري دررابطه باپرداخت عوارض بابت تابلوهاي سردرب مغازه ها وتابلوهاي تبليغاتي بررسي مجددشود.وي درپايان مطالبي ازايجادمديريت دوگانه برتاكسي تلفني ها ومشكلات آن وبلاتكليفي اتحاديه صنفي مربوطه ارائه ودرخواست رسيدگي وحل موضوع توسط مسئولين استان شد .
   سپس آقاي پيرنيا مدير درآمدها عمومي شهرداري درخصوص جلسات برگزارشده با حضور مسئولين مربوطه درجهت يكسان سازي براي صدور پروانه كسب وعوارض مربوط به آن وانجام تعهدات داده شده توضيحاتي ارائه نمود وگفت : شهرداري تاكنون همكاري هاي لازم را با مجامع امورصنفي دراين زمينه معمول نموده است .
   سپس هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان وبا گراميداشت هفته دفاع مقدس دررابطه با بررسي هاي بعمل آمده وكارگروههاي تشكيل شده درراستاي ساماندهي نصب تابلوي سردرب مغازه ها وتابلوهاي تبليغاتي وپرداخت عوارض آن وهمچنين فرهنگ سازي ونظارت كامل آن ازسوي شهرداري وتعيين تكليف وضعيت دوگانگي مديريت تاكسي هاي تلفني وبلاتكليفي اتحاديه صنفي ذيربط ومشخص نبودن سازماني جهت نظارت وحفظ امنيت جاني ، مالي وناموسي شهروندان ومواردي درخصوص صدور پروانه كسب مطرح نمودند .
مصوبات  :
* انتخاب يكي از اعضاي شورا جهت عضويت درشوراي سازمان مديريت پسماند       
1- نامه شماره 455/32807- 30/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3050- 31/6/88 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً ، نظر به ابلاغ "اصلاحيه نام ومفاد " اساسنامه جديد سازمان بازيافت وتبديل مواد اين شهرداري به نام "سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد" وبا عنايت به بند 3 ماده 9 اساسنامه مذكور (تصوير پيوست) ، خواهشمنداست يك نفر از اعضاي آن شوراي محترم ويا خارج ازآن ، كه داراي مدرك كارشناسي ويا بالاتر وهمچنين داراي تخصص وتجربه كافي درامورمربوط به سازمان مذكور باشد را به عنوان "عضو شوراي سازمان مديريت پسماند " انتخاب ومعرفي نماييد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرآقاي فقيه خراساني به عنوان نماينده اين شورا جهت عضويت درشوراي آن سازمان انتخاب شدند .
 
 *معرفي نماينده شورا درجلسات كميته انضباطي ورسيدگي به تخلفات بخش خصوصي  
 2- نامه شماره 7403– 23/6/88 سازمان اتوبوسراني ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3060- 31/6/88 :
 «رياست محترم شوراي اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً ، به استناد ماده 17 تصويب نامه شماره 111393/ت036160 مورخ 8/9/1385 هيأت محترم وزيران خواهشمنداست نماينده شوراي اسلامي شهر يزد جهت شركت درجلسات كميته انضباطي ورسيدگي به تخلفات بخش خصوصي به اين سازمان معرفي نمائيد .  كريمي – مدير عامل سازمان »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرآقاي وحيدرضا خباززاده يزدي به عنوان نماينده اين شورا جهت حضور درجلسات كميته انضباطي آن سازمان انتخاب شدند .
  
* پيگيري جهت وصول چكهاي برگشتي درشهرداري          
3- دررابطه با پيگيري چكهاي برگشتي ومعوقه درشهرداري جهت وصول آن موضوع با حضورشهردار محترم درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد دراين راستا كارگروهي با حضور نمايندگان اين شورا آقايان مطهريان وپارسائيان ونماينده شهرداري آقاي پيرنيا تشكيل تاضمن پيگيري موضوع نتيجه درجلسات شورا گزارش شود.
  
جلسه باذكرصلوات درساعت 15/22خاتمه يافت.