دويست و هشتاد و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هشتاد و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست وهشتادوهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز چهارشنبه مورخ 6/8/88 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، فرارسيدن يازدهم ذيقعده سالروز ولادت هشتمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) را تبريك وتهنيت عرض نمود ودر ادامه خواستار بهبود وضعيت ورسيدگي به مشكلات مربوط به مجموعه پزشك قانوني دريزد با توجه به ارباب رجوع وكار زياد وهمچنين پيگيري درجهت ارائه راهكارهاي مناسب مبني بر بازنشسته شدن كاركنان شاغل در بخشهايي از بيمارستانها درسطح شهركه سابقه بيش از 20 سال كار را دارند توسط مسئولين مربوطه شد .
   سپس آقاي پارسائيان از فعاليتها واقدامات انجام شده دررابطه با وصول چكهاي برگشتي ومعوقه وهمچنين آقاي سرمست مسئول روابط عمومي شهرداري درخصوص برنامه ريزيهاي انجام شده درجهت افتتاح وبهره برداري ميدان وپل زيرگذر معلم كه قرار استدر روز پنجشنبه مصادف با شب ولادت حضرت امام رضا (ع) با حضور مسئولين استان صورت گيرد گزارش كامل وجامع ارائه نمود .
 
مصوبات  :
* ضرورت ونياز شهرداري جهت شروع پرژه هاي عمراني درسطح شهر
1- با توجه به اتمام وبهره برداري از پروژه پل زيرگذر وميدان معلم وباعنايت به ضرورت ونياز شهرداري جهت شروع پروژه هاي عمراني سطح شهر ودراولويت قرارگرفتن پروژه ها موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري به ترتيب اولويت نسبت به شروع پروژه هاي عمراني مربوط به چهارراه دولت آباد ، تقاطع غيرهم سطح چهارراه مهديه وچهارراه فضاي سبز اقدامات لازم معمول نمايد .
  
* طرح اصلاحي بلوار جانباز به شهرك رزمندگان   
2- نامه شماره 310/32799- 30/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3036- 30/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستحضار مي رساند به پيوست چهارنسخه طرح اصلاحي ورودي شهرك رزمندگان از بلوار جانبازان به انضمام فايل كامپيوتري طرح اجرايي ( CD ) ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق طرح فوق موردمخالفت قرارگرفت ومقررگرديد شهرداري ظرف مدت يكماه باآينده نگري كافي طرح اجرايي فوق رابا توجه به ارتباط آن باساير دسترسي هاي شهرك رزمندگان تجديد نظر ونتيجه را به شورا جهت هرگونه تصميم گيري ارائه نمايند . ضمناً چون قسمتي از باقيمانده پلاك 70 فرعي 5938 بخش 4يزد متعلق به آقاي سيد مهدي حيدري درهرحال مورد نياز شهرداري مي باشد ودرطرح فضاي سبز حاشيه اي قراردارد ، شهرداري مجاز است با بررسي مالكيت نسبت به تملك آن اقدامات لازم معمول نمايد .
 
* ضرورت تجهيز مبلمان پاركهاي سطح شهر
3- لايحه شماره 204/36339-18/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3435-19/7/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به نامه مدير عامل سازمان پاركها به شماره 430/5904 مورخ 31/6/88 (تصوير پيوست) بابت ضرورت تجهيز مبلمان پاركهاي سطح شهر و با توجه به عدم اعتبار در بودجه سال جاري ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد مبلغ پانصد ميليون ريال (500.000.000 ريال) بابت تجهيز مبلمان پاركهاي سطح شهردرقالب كمك به آن سازمان باكد 19- 010-535 به بودجه 88 اضافه و از محل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي مهندس زارع ، مسئول زيباسازي سازمان و خانم مهندس مرشدي مدير عامل به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقررگرديد شهرداري (سازمان پاركها وفضاي سبز)نسبت به تقسيم عادلانه مبلغ پيشنهادي فوق درمناطق سه گانه شهر وهمچنين برآورد جهت ايمن سازي پاركهاي سطح شهر اقدامات لازم معمول نمايد وبرآورد هزينه ساماندهي كليه پاركهاي درون محله اي براي برنامه ريزي ويژه به شورا ارائه نمايند .
 
* معافيت از پرداخت عوارض معاينه فني خودروهاي تاكسي سطح شهر  
4- لايحه شماره 230/38425-28/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3642-29/7/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست سازمان مديريت ونظارت برتاكسيراني وبه استناد بند 4 صورتجلسه مورخ 10/6/88 كميسيون محترم خدمات ، پيشنهاد مي گردد خودروهاي تاكسي شهري از عوارض معاينه فني به ميزان (30%) سهم شهرداري معاف گردند . لذاخواهشمنداست دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي – شهردار يزد » 
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد با هماهنگي مراكز فني خودروها درسطح شهر جهت تخفيف بيشتر ، توافقي دراين زمينه معمول گردد .
  
* تأسيس دفاتر كارگذاري امور شهرسازي شهرداري
5- لايحه شماره 310/38437-28/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3640-29/7/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،و با عنايت به اهداف و برنامه ريزي شهرداري يزد در خصوص برون سپاري امور اجرايي و تسريع و تدقيق در انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختماني و ديگر امور مربوط به شهرسازي به پيوست يك نسخه از دستورالعمل اجرايي دفاتر كارگزاري امور شهرسازي شهرداري يزد ارسال مي گردد .لذا خواهشمند است موضوع در صحن شوراي اسلامي شهر يزد مطرح و پس از تصويب جهت طي مراحل بعدي امر به ابلاغ فرمايند .ضمناً آقاي مهندس عباس دهقان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1-5- به منظور برون سپاري خدمات شهرسازي وصدورپروانه ساختمان وپايان كار وصدور مجوز انجام معامله وغيره درراستاي تسهيل وروان سازي خدمات شهرداري ورضايتمندي هرچه بيشتر شهروندان ،اين دفاترتأسيس مي گردد .
2-5- شوراي گزينش ونظارت متشكل از شهردار بعنوان رئيس ، معاونت شهرسازي ومعماري بعنوان نايب رئيس ، يكي ازكارشناسان واحد شهرسازي بعنوان دبيرشورا ، يك نفراز اعضاي شوراي اسلامي شهر ، يك نفراز مديران مناطق به انتخاب شهردار ، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ، جمعاً پنج نفر داراي حق رأي به منظور مديريت امور گزينش و نظارت وعنداللزوم برون سپاري نظارت بر امور دفاتر كارگزاري تشكيل مي گردد .
3-5- شوراي اسلامي شهر درهر زمان تشخيص دهد مي تواند با هماهنگي شوراي گزينش ونظارت مواردي از اين آئين نامه را حذف يا اضافه ويا تغيير دهد .
4-5- قراردادي براساس ضوابط ومقررات بين شهرداري ودفاتركارگزاري منعقد مي گرددكه نمونه آن پيوست آئين نامه مي باشد .
5-5- اين دفاتر به صورت شخصيت حقوقي خواهند بود وتركيب اعضاي آن ومشخصات دفتر را شوراي گزينش ونظارت اعلام مي دارد .
6-5- از مديرمسئول دفتر تعهد وضمانت لازم از طرف شهرداري اخذ مي گردد .
7-5- دفاتر كارگذاري بايد خودكفا باشند .
8-5- آئين نامه تخلفات دفاتر بايد جهت بررسي وتصويب به شورا ارسال نمايند .
9-5- تعرفه آن بايد به تصويب شوراي شهر برسد .
 
*احداث پاركينگ جنب سينما جام جم
6- نامه شماره 502/32672-28/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3028-28/6/88 دررابطه با پلاك ثبتي شماره 1203 بخش 4يزد واقع دربلوار 17 شهريور متعلق به آقاي محمدحسين عليرضايي به منظور تأمين پاركينگ مورد نياز سينما جام جم موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري پيشنهادهاي خودرا با انجام كارشناسي جديد مشروط بر احداث پاركينگ درهمين مكان طي لايحه اي جهت بررسي وهرگونه تصميم گيري به شورا ارائه نمايد .
 
* هزينه هاي انجام شده در رابطه با موضوع سامانه 137  
7- لايحه شماره 144/33153-31/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3062-31/6/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،پيرو پيشنهاد 144/15984 مورخ 25/03/88 و مصوبه بند 5 صورتجلسه 31/03/88 شهرداري يزد در نظر دارد بر اساس بند 2 و 3 صورتجلسه مورخ 05/06/88 ( تصوير پيوست) بابت هزينه هاي انجام شده در رابطه با موضوع سامانه 137 در5 ماهه اول 88 و مابقي تا پايان سال 88 تفاهم نامه اي باسازمان آماروفن آوري اطلاعات براساس ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها به مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000 ريال ) ازمحل كد 17-040-531 جوابگويي به سامانه 137 منعقد گردد.خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي فعالي مدير عامل سازمان فاوا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 * بدهي معوقه هيئت تصفيه شركت ريسندگي وبافندگي جنوب
8- لايحه شماره 230/33558-2/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3140-4/7/88:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به استحضار مي رساند هئيت تصفيه شركت ريسندگي و بافندگي جنوب يزد بابت بدهي معوقه به مبلغ يك ميلياردوچهارصدونود ميليون وپانصد وشانزده هزاروبيست وچهار( 024/516/490/1 ريال ) و نتيجتاً توقيف چند پلاك زمين شركت توسط شهرداري ، طي نامه شماره 23545 مورخ 5/5/88 آمادگي پرداخت بدهي خود را به صورت اقساطي اعلام نموده است .لذا در صورت صلاحديد آن شوراي محترم پيشنهاد مي گردد 30 % از كل مبلغ بدهي توسط شركت مزبور نقداً و مابقي طي شش قسط مساوي پرداخت گردد و به ازاي پرداخت هر قسط ، به اداره ثبت اسناد اعلام تا نسبت به رفع توقيف يكي از پلاكهاي توقيفي اقدام نمايد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمايند . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 10 خاتمه يافت .