دويست و هشتاد و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هشتاد و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  دويست وهشتادو ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت15/7روز چهارشنبه مورخ 29/7/88 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد .
مصوبات  :
* تشكيل ستاد برگزاري جشنهاي عيد غدير
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا بنامهاي فقيه خراساني ، حرزاده، مطهريان، كوچك زاده و سركارخانم وزيري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3414- 18/7/88 درخصوص تشكيل ستاد برگزاري جشنهاي عيدغدير و هزينه نمودن آن تا سقف يكصدوپنجاه ميليون ريال (150.000.000ريال) از رديف اعتبارات فرهنگي توسط شهرداري (سازمان فرهنگي - تفريحي) موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت.ضمناً آقاي مطهريان بعنوان نماينده اين شورا جهت هماهنگي و پيگيري موضوع معرفي گرديد.
 
* تفويض اختيار نامگذاري به كميته نامگذاري و كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا  
2- طرح پيشنهادي اعضاي شورا آقايان كوچك زاده ، مطهريان و سركارخانم وزيري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3549-25/7/88 درخصوص تفويض اختيار نامگذاري به كميته نامگذاري و كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا بشرح ذيل :
« احتراماً با توجه به طولاني شدن مراحل اداري نامگذاري معابر و اماكن سطح شهر و ايجاد مشكلاتي براي شهروندان امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي نمايند نامگذاري بن بست ها و معابر 9 متر و كمتر از آن با تصويب كميته نامگذاري و معابر 9 متر تا 19 متر با تصويب كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و 19 متر و بيش از آن معابر اصلي ، ميادين و اماكن با تصويب شوراي اسلامي شهر يزد صورت پذيرد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق  طرح پيشنهادي فوق موردتصويب قرارگرفت . ضمناً در نامگذاري لازم است در جاهائيكه امكان شماره گذاري وجود دارد شماره گذاري در اولويت قرار گيرد.
  
* تمديد قرارداد نيروهاي شركتي 
3- لايحه شماره 204/35683-14/7/88 ثبت دبيرخانه شورا بشماره3364-14/7/88 بشرح ذيل :
« شوراي محترم اسلامي شهر؛ سلام عليكم: احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،پيروپيشنهاد110/54951-19/11/87وبند2 صورتجلسه19/1/88 دررابطه باتأمين نيروي انساني موردنيازشهرداري ازطريق شركتهاي خدماتي(تصويرپيوست) نظر به اينكه درحال حاضرقراردادشركت آراكويربابت تأمين نيروتاپايان مهرماه88مي باشد و باتوجه به اينكه شهرداري تاكنون موفق به اخذمجوزاستخدام نشده است، لذاخواهشمنداست موضوع مجدداًدرشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدشهرداري نسبت به تمديدقراردادنيروهاي شركتي شاغل درشهرداري به تعداد101نفر از طريق مناقصه محدود با يكي ازشركتهاي خدماتي تا پايان ماه فروردين89 اقدام لازم معمول نمايد. ضمناًآقايان مجيدي وصلواتي بعنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با حذف شركتهاي واسط و انعقادقرارداد كار موقت بمدت شش ماه (تا پايان فروردين سال89) مورد تصويب قرار گرفت.
 
* قيمت منطقه اي ملاك عمل شهرداري
4- لايحه شماره230/26214-19/5/88 ثبت دبيرخانه شورابشماره2396-19/5/88 بشرح ذيل :
«  شوراي محترم اسلامي شهر؛ سلام عليكم : احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، نظربه اينكه طبق بند الف قسمت اول ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاك ارزش املاك (قيمت منطقه اي) تا2000 مترمربع برابر ارزشهاي تعيين شده در دفترچه ارزش معاملاتي و تا4000متر مازاد بر2000متر80% و...مي باشد كه به نظر مي رسد اين ارزش براي املاكي كه داراي عرض كم و طول زياد مي باشند منطقي نباشد . لذاجهت كاهش آن پيشنهادمي گردد، قيمت منطقه اي براي املاك تا عمق20متر برابر قيمت منطقه اي بر اصلي و مازاد بر آن تا 20 متر عمق بعنوان جبهه دوم براساس85% قيمت جبهه اول و مازاد بر40 مترعمق(20مترعمق جبهه اول و20عمق جبهه دوم) بعنوان جبهه سوم و براساس65% جبهه اول محاسبه گردد مشروط برآنكه ارزش ملك براساس اين مصوبه از ارزش محاسبه شده طبق بند الف قسمت اول ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاك بيشتر نشود.
تبصره : اين مصوبه براي تعيين قيمت منطقه اي املاكي مي باشد كه در تعرفه به صراحت درخصوص قيمت منطقه اي آن تعيين تكليف نشده باشد. خواهشمند است دستورفرمائيد پس ازتصويب امر به ابلاغ نمايند. ضمناً آقاي  محمد رضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»
موضوع درصحن علني شورا مطرح، باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد قيمت منطقه اي براي املاك تا عمق20متربرابر قيمت منطقه اي بر اصلي و مازاد برآن تا 20مترعمق بعنوان جبهه دوم براساس70% قيمت جبهه اول و مازادبر40مترعمق بعنوان جبهه سوم و براساس50% جبهه اول محاسبه گردد. بديهي است براي املاكي كه داراي دو بر يا بيشتر مي باشند قيمت منطقه بندي با اعمال ضرايب فوق نبايداز ارزش منطقه بندي بر اصلي كمتر باشد.
 
* مساعدت جهت برگزاري همايش بزرگ پياده روي خانوادگي  
5- نامه شماره 10235/2/227-7/7/88 مديركل تربيت بدني ثبت دبيرخانه شورا بشماره3223-7/7/88 در خصوص مساعدت جهت برگزاري همايش بزرگ پياده روي خانوادگي در روز جمعه مورخ8/8/88 بمناسبت ميلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) موضوع درصحن علني شورا مطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد مبلغ بيست ميليون ريال (20.000.000ريال)ازطريق ماده 17 شهرداري پرداخت شود .
 
*برگزاري دومين نشست كميته تخصصي كميسيون عمران
6- با عنايت به پيشنهاد آقاي كوچك زاده مبني بر برگزاري دومين نشست كميته تخصصي كميسيون عمران مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي مراكز استانهاي يزد، اصفهان وچهارمحال وبختياري در روز پنجشنبه مورخ 7/8/88 به ميزباني شوراي اسلامي شهريزد براساس اعتبارات مصوب موضوع درصحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت .
 
* تفاهم نامه سازمان عمران با شهرداري ناحيه تاريخي جهت زيرسازي وآسفالت
7- لايحه شماره 204/33172-31/6/88 ثبت دبيرخانه شورا بشماره3100-2/7/88 بشرح ذيل :
«  شوراي محترم اسلامي شهر؛ سلام عليكم : احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، باعنايت بنامه سرپرست محترم ناحيه تاريخي و دستور معاونت عمراني هامش نامه985/1999-26/3/88 موضوع زيرسازي و آسفالت و جدول گذاري و روكش درسطح ناحيه تاريخي،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدبه استنادماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها بافت زيرسازي و آسفالت و... درسطح ناحيه تاريخي تفاهم نامه اي به مبلغ پنج ميليارد ريال (5.000.000.000ريال) باسازمان عمران شهرداري ازمحل كد03-080-533زيرسازي وآسفالت و...درسطح ناحيه تاريخي منعقدگردد. ضمناً آقاي عظيمي معاونت عمراني  بعنوان نماينده  جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد.»
موضوع درصحن علني شورا مطرح،  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 10 خاتمه يافت .