دويست و هشتاد و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و هشتاد و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
 صورتجلسه
    دويست وهشتادودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روز چهارشنبه مورخ 8/7/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند با توجه به درخواست رياست دانشگاه يزد درخصوص عقب نشيني وتعريض خيابانهاي پرديسه شرقي دانشگاه وآزاد سازي محدوده اي از اراضي مزبور مطابق با نقشه هاي ارائه شده وصدور اسناد مالكيت اراضي يادشده به نام دانشگاه از سوي اداره ثبت كه اين موضوع هم به دفتر نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه يزد درجهت حل آن درحال پيگيري ارجاع شده است اظهار داشت : با توجه به اينكه توافق انجام شده في مابين شهرداري ودانشگاه يزد براساس بند 3-1 صورتجلسه مورخ 13/5/87 نيز به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است وموضوع فوق مورد ايراد واعتراض فرمانداري قرارگرفته است پيشنهاد نمود درجهت حل اين مصوبه موضوع ازطريق كميسيون عمران شورا وبا دعوت ازمسئولين ذيربط حل وفصل گردد .
   درادامه حجت السلام مطهريان براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 5/7/88 كه به عنوان يكي از نمايندگان شورا جهت پيگيري چكهاي برگشتي ومعوقه درشهرداري معرفي شده بود از اقدامات انجام شده تاكنون دراين زمينه مطالبي عنوان نمود كه مقررشد درجلسات بعدي گزارش كاملي ازنحوه وصول چكهاي برگشتي ارائه نمايد .
   سپس سركار خانم حيدري يكي از نمايندگان شورا دركميسيون هاي ماده صد شهرداري اظهارداشت : با توجه به اينكه بعضي از شهروندان پاركينگ منزلشان را به عنوان واحدهاي تجاري بدون پروانه احداث وازآن استفاده مي نمايند چون طبق اصول شهرسازي نيست وقابل استفاده تجاري نبوده وازنظر فضا وامكانات نيز قابل استفاده نمي باشد ضمن صدور رأي براساس مفادپروانه درمورد جمعي از آرايشگران درسطح شهر لذا پيشنهاد نمود شهرداري دراين راستا درجهت كمك به اين قشر طرحي را دراين زمينه تهيه تا موضوع درشورا مورد بررسي وتصميم گيري قرار گيرد .
   درادامه جلسه حجت السلام حرزاده دررابطه با وضعيت درحال حاضر محلات قديمي يزد ومسائل ومشكلات موجود دربافت قديم وعدم سرويس دهي مناسب به ساكنين آن محلات وعدم هرگونه همكاري ازسوي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري موضوع تحت عنوان خشت پرستي درصحن علني شورا مطرح وتوضيحاتي دراين زمينه ارائه نمود كه درپايان مقررگرديد نامه اي دراين زمينه تنظيم وبه سازمان ميراث فرهنگي ورونوشت آن به استاندار محترم جهت بهبود وضعيت بافت قديم ارسال گردد .  
مصوبات  :
* بهبود وضعيت مسائل مربوط به بافت تاريخي
1- درراستاي بهبود وضعيت وبررسي مسائل مربوط به بافت تاريخي وقديمي شهر يزد وپيگيري نمودن آن به صورت دائم ومستمر مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق به ترتيب آقايان كوچك زاده وحرزاده به عنوان نمايندگان اين شورا جهت پيگيري وبررسي موضوع انتخاب شدند .
 
*بررسي سوابق پلاك ثبتي بخش 5 يزد بعداز احداث بلوار شهيد قندي
 2- لايحه شماره 502/23399– 4/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2115- 4/5/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بررسي از سوابق پلاك شماره ثبتي 748/2/2023 بخش 5 يزد بعد از احداث بلوار شهيد قندي مساحت 85/36 مترمربع زمين مازاد بر عرض بلوار جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك پلاك فوق از طريق منطقه سه شهرداري درخواست خريد زمين مازاد را نموده است و موضوع توسط آن منطقه جهت تعيين ارزش زمين فوق به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و طبق نظريه هيأت مذكور از قرار هر مترمربع هفده ميليون ريال( 17.000.000 ريال )جمعاً مبلغ ششصدوبيست وشش ميليون وچهارصدوپنجاه هزارريال ( 626.450.000 ريال) برآورد و اعلام نظر گرديده است سپس موضوع در كميسيون آزادسازي منطقه مربوطه مطرح و منجر به توافقنامه شماره 34552 مورخ 19/12/87 گرديده است . متقاضي مجدداً طي درخواستي از شهرداري منطقه درخواست اقساطي نمودن مبلغ مذكور را نموده است و با توجه به توافق درخصوص قسطي نمودن مبلغ فوق مالك مبلغ يكصدوبيست وچهارميليون وچهارصدوپنجاه هزار ريال ( 124.450.000 ريال )طي فيش شماره 7367 و مبلغ دوميليون ريال (2.000.000 ريال ) طي فيش شماره 70344 به صورت نقد و مابقي طي سه قسط در وجه شهرداري پرداخت نموده است . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد 7201-2-417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد .ضمناً آقاي خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق باتوجه به نرخ كارشناسي جديد ازقرار هرمتر مربع مبلغ هفده ميليون وپانصد هزاريال( 17.500.000 ريال )مورد تصويب قرارگرفت .  
 
* بررسي سوابق پلاك متعلق به خانم زحمتكش واقع درمسيرخيابان آذريزدي
3- لايحه شماره 502/31871- 23/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2955- 23/6/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بررسي از سوابق پلاك 3668 بخش 4 يزد واقع در مسير خيابان آذر يزدي بدينوسيله به استحضار مي رساند قسمتي از پلاك فوق متعلق به خانم زحمتكش در طرح خيابان آذر يزدي قرار گرفته و توافقنامه اي في مابين در سال 80 تنظيم گرديده است كه در ازاء واگذاري متراژ 220 متر مربع و پس از كسر عوارض حق تشرف جمعاً مبلغ يازده ميليون ونهصدونودوچهارهزارو پانصد ريال (500/994/11ريال ) بستانكاري مالك تعيين و طبق مفاد توافقنامه مذكورمقررگرديد يكصد متر مربع از مساحت باقيمانده به تجاري تغيير كاربري گردد كه به دليل عدم اجراي پاركينگ موضوع درخواست مالك جهت خريد پاركينگ بررسي و طي صورتجلسه مورخ 15/7/87 (مضبوط در پرونده) وطبق نظريه كارشناسي مقرر گرديد مساحت 60 متر مربع كه در طرح پاركينگ قرار دارد و در محل اجرا نگرديده است از قرار هر متر مربع چهارميليون ريال ( 000/000/4 ريال ) جمعاً به مبلغ دويست وچهل ميليون ريال (000/000/240 ريال )به ايشان واگذار وبا توجه به درخواست نامبرده بشماره31074 مورخ 17/6/88 مبلغ فوق بصورت نقدي به شهرداري پرداخت مي گردد و شهرداري نسبت به انتقال اسناد با هزينه مالك اقدام خواهد نمود عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه و برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد فروش زمين كد 7201-2-417 اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
 
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* طرح اجرايي شبكه 18 متري مسجد ابوذر
4- نامه شماره 310/31378- 19/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3069- 31/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي شبكه 18 متري مسجد ابوذر به انضمام CD مربوطه وكپي مصوبه كميسيون ماده پنج جهت بررسي وتأئيد ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد.ميروكيلي-شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق پيشنهاد فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
* طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب ازكوچه صحرا 
5- نامه شماره 310/32282- 25/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3053- 31/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستحضار مي رساند به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب ازكوچه صحرا (كوچه 18صحرا) به انضمام كپي طرح تفصيلي وفايل كامپيوتري طرح اجرايي  ( CD ) ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد .  ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق پيشنهاد فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
 * طرح اجرايي تقاطع انتهاي بلوار شهداي گمنام 
6- نامه شماره 310/32144- 25/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3019- 28/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛احتراماً،باستحضار مي رساندبه پيوست چهارنسخه طرح اجرايي تقاطع انتهاي بلوارشهداي گمنام بانضمام طرح آمده سازي اراضي ماسه شفيعي وفايل كامپيوتري طرح اجرايي (CD ) ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد .  ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق پيشنهاد فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
 * طرح اجرايي گذر 16 متري حدفاصل ادامه بلوار امام حسين (ع)وبلوار كارگر(كوچه آرزو) 
7- نامه شماره 310/30711- 16/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2813- 16/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستحضار مي رساند به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذر 16 متري حدفاصل بلوار امام حسين (ع) وبلوار كارگر (كوچه آرزو) به انضمام كپي طرح تفصيلي ارسال مي گردد  . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد نتيجه را به شهرداري ارسال نمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق پيشنهاد فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
* تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه مرحوم يدا... پهلوان پور 
8- لايحه شماره 502/23209- 3/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2094- 4/5/88 :

11
13
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 502/46776 مورخ 3/10/87 و بازگشت به نامه شماره 5502 مورخ 14/12/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك دوسهم ازبيست سهم از پلاك 1/7559 بخش يك يزد متعلق به ورثه مرحوم يدا... پهلوان پور واقع در طرح تقاطع كاشاني ـ بلوار امام جعفر صادق اقدام نمايد كه در اين خصوص مجدداً توافقنامه اي في مابين تنظيم و براين اساس پلاك مذكور مجددا ًمورد ارزيابي هيات كارشناسي رسمي قرار گرفت بابت متراژ در طرح تقاطع به مساحت 92/93 مترمربع جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصدو هشت ميليون وهشتصد هزار ريال( 1.408.800.000 ريال ) بابت غرامت ملك در طرح مذكور تعيين و مقرر گرديد با توجه به نامه شماره 42ـ 4/73595 مورخ 6/9/1387 مديركل دفتر امور شهري استانداري و جهت حل مشكل ورثه مبلغ مذكور بابت سطوح خدمات پلاك شماره 6966 بخش 4 يزد واقع در بلوار دانشجو به مبلغ هفتصدو بيست ودو ميليون و يكصدوشصت وچهارهزار ريال ( 722.164.000 ريال )و مبلغ هفتصدو بيست وپنج ميليون وچهارصدو پنجاه وچهارهزار و يكصدو بيست وپنج ريال ( 725.454.125 ريال )بابت خريد پاركينگ پلاكهاي 51 و 52 و 53 و 54/6/7/8775 بخش 4 يزد واقع دربلوارمنتظرقائم جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصدو چهل وهفت ميليون و ششصدو هيجده هزارو يكصدو بيست وپنج ريال ( 1.447.618.125 ريال )بدهكاري پلاكات فوق به شهرداري مي باشد كه توسط اداره درآمد منطقهدو محاسبه و برآورد واعلام نظر گرديده است و مابه التفاوت آن به مبلغ سي وهشت ميليون وهشتصدو هيجده هزارو يكصدو بيست وپنج ريال ( 38.818.125 ريال ) مي بايست نقداً توسط ورثه به شهرداري پرداخت گردد و ورثه موظف به انتقال رسمي اسناد درمسير بنام شهرداري مي باشند،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه هاي مربوطه كه موقعيت پلاكها بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد 55-020-531 اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »

مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده ونامه ارسالي از سوي شهرداري به شماره 502/30881-17/6/88 پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد پيشنهاد فوق براساس توافق انجام شده درسال 74 اقدام گردد .
 
*رعايت دقيق مفاد ماده صد قانون شهرداري
9- رونوشت نامه شماره 5693/ م – 5/5/88 معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2328- 14/5/88 دررابطه با رعايت دقيق مفاد ماده صد قانون شهرداري وتباصر ذيل آن توسط اعضاي محترم كميسيون ماده صد درهنگام رسيدگي به تخلفات ساختماني وتغيير كاربري غيرمجاز اراضي ازمسكوني به تجاري ، اقدام به صدور جريمه به منظور ابقاء تخلف وتثبيت كاربري تجاري مي نمايند ، موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق با توجه به بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد اين تذكر هيچ گونه معارضات حقوقي وقانوني ندارد وكاملاً موجه وبجا مي باشد .
  
*اجراي مصوبه شوراي فرعي ترافيك استان مربوط به تلاقي بلوار جانباز وميدان ابوالفضل (ع)
10- نامه شماره 7= 5/5/1201/1/3913 – 12/5/88 رئيس پليس راهور استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2430- 24/5/88 دررابطه با اجراي مصوبه شوراي فرعي ترافيك استان مورخ 2/4/88 مربوط به تلاقي بلوار جانباز وميدان ابوالفضل(ع) جهت كاهش ترافيك وحوادث وتصادفات موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرمقرر گرديد شهرداري با همكاري راهنمايي ورانندگي طرح اصلاح هندسي ميدان ابوالفضل(ع) را درقالب يك برنامه كوتاه مدت تهيه واجرا نمايد .  
 
جلسه باذكرصلوات درساعت  10 خاتمه يافت.