دويست و هشتادمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و هشتادمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
 صورتجلسه
    دويست وهشتادمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روز چهارشنبه مورخ 1/7/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وعرض تبريك عيد سعيد فطر وفرا رسيدن هفته دفاع مقدس وبا گراميداشت يادوخاطره شهيدان وامام شهيدان وآرزوي شفاي عاجل تمامي جانبازان هشت سال دفاع مقدس وهمچنين عرض تبريك به مناسبت آغاز سال تحصلي جديد وبازگشايي مدارس را به تمامي دانش آموزان ومعلمان گرانقدر تبريك عرض نمود واظهارداشت : اميداست با درايت وحمايت بي دريغ مسئولين وبا برنامه ريزي هدفمند وارائه تمهيدات لازم بتوانيم نسلي متخصص ومتعهد درآينده براي ميهن عزيز اسلامي داشته باشيم . وي درادامه از اعضاي شورا خواست تا درمراسم افتتاحيه وبهره برداري فاز يك پايانه مسافربري جديد حضورفعال داشته باشند.سپس ايشان تأكيد نمود شهرداري با پيگيري هاي لازم ونظارت كامل درجهت بهره برداري وافتتاح پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم رأس موعد مقرر اقدامات اساسي معمول نمايد .
    سپس سركار خانم وزيري اظهارداشت : درخصوص بررسي ورسيدگي به پرونده هاي مربوط به آزادسازي درمناطق شهرداري بايد شهرداري با دقت نظر كافي وبا تفهيم كارشناسي بيشتر ،پرونده ها را درجلسات مطرح نمايد تا ان شاءا... حق وحقوق شخص يا شهرداري دراين زمينه ضايع نشود .  
   درادامه آقاي كوچك زاده درسخنان پيش ازدستور،ضمن تشكر از تلاش فوق العاده شورا وشهرداري وپيمانكاردرپيگيري آزادسازيها واجراء خوب پروژه بزرگ چهارراه معلم وسرعت اجرا درماههاي اخير اعتراض خودرا نسبت به اجراء قسمت اضافه پل عليرغم پيشنهاد قبلي اعلام داشت ونيزبا قدرداني از اجراء كف سازي بازارخان وزرگري كه با پيگيري استانداري محترم بطورمشترك با همكاري سازمان ميراث فرهنگي توسط سازمان بهسازي ونوسازي شهرداري اجراء مي شود از بي توجهي به مقاوم سازي كف بازارخان وعدم شروع مقاوم سازي سقفهاي شكسته بازار توسط ميراث فرهنگي با توجه به نزديكي فصل زمستان تذكر داد . وي درمورد ابهامات موجود درچند پرونده توافقات دردست بررسي وكم توجهي به اولويت آزادسازي آنها ، مالكيت وقيمت ونيز تفهيم كامل كارشناسي مواردي رامتذكرگرديد وپيشنهاد متمركز نمودن جلسه آزادسازيها درشهرداري مركز وارسال پرونده هاي مذكوريكهفته قبل به شورا جهت بررسي لازم را نمود ولزوم تعيين حدود نرخ پايه در هرمرحله زماني آزادسازي هرپروژه برحسب نوع كاربري را جهت اجراء عدالت نسبي توسط هيأتي ذيصلاح را داشت . ايشان درخصوص كسب درآمد بيشتر درشهرداري تحول اساسي را خواستار شد ولزوم تشكيل كارگروهي متشكل از كارشناسان ذيربط درشهرداري ، شورا ومتخصصين شهر را براي بررسي روشهاي كسب درآمد بيشتر ودرآمد پايدار براي شهرداري را شد تا ازتجربه ساير شهرهاي موفق استفاده شود وروشهاي جديد براي كسب درآمد بدست آيد وبه طور مستمر بودجه شهرداري وتحقق آن توسط آن گروه كارشناسي وارائه طريق گردد .   
مصوبات  :
* روند بهبود وضعيت جهت رسيدگي به پرونده هاي آزادسازي      
1- درخصوص روند وچگونگي بهبود وضعيت جهت بررسي ورسيدگي به پرونده هاي آزادسازي مربوط به شهرداريهاي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر مقررگرديد درجهت انجام كارشناسي بيشتر ودقت نظركافي درپرونده ها كارگروهي با حضور نمايندگان شورا آقايان كوچك زاده ، ميرحسيني ، پارسائيان با معيت شهرداران مناطق مربوطه تشكيل ونتيجه را حداكثرتا تاريخ 15/7/88 به شورا گزارش نمايند .
 
*تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به آقاي سيدرضا موسوي    
 2- نامه شماره 502/32902 – 30/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3047- 31/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 5/1003 و 8/8972 بخش 4 يزد واقع درتقاطع چهارراه معلم ومتعلق به آقاي سيدرضا موسوي وعباس فرازاقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دوميلياردو هفتصدو بيست وهشت ميليون ودويست هزار ريال ( 2.728.200.000 ريال )بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد مبلغ يك ميلياردوپانصد ميليون ريال(1.500.000.000ريال )پس از انتقال رسمي اسناد ملك در طرح به نام شهرداري و مابقي به مبلغ يك ميلياردودويست وهشتادوهشت ميليون ودويست ريال(1.228.200.000 ريال )در اسفند ماه سالجاري قابل پرداخت خواهد بود عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 06-020-531 تملك چهارراه معلم اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد موردتصويب قرار گرفت .
 
 * تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به آقاي محمدحسين يوسفي         
3- لايحه شماره 502/32837 – 30/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3061- 31/6/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 12/8972 بخش 4 يزد به متراژ 50 متر مربع واقع در چهار راه معلم ومتعلق به آقاي محمد حسين يوسفي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دوميلياردوششصدو چهل وسه ميليون وهفتصدو هشتاد وچهارهزار ريال ( 000/784/643/2 ريال )بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين و مقررشد مبلغ نهصدميليون ريال( 000/000/900 ريال ) پس از انتقال رسمي اسناد در مسير بنام شهرداري و مبلغ پانصد ميليون ريال( 000/000/500 ريال )در پنجم اسفند ماه سالجاري و مابقي به مبلغ يك ميلياردو دويست وچهل وسه ميليون هفتصدوهشتادوچهارهزارريال( 000/784/243/1 ريال )در تير ماه 89 قابل پرداخت خواهد بود عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 06-020-531 تملك چهار راه معلم اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تفاهم نامه سازمان بهسازي ونوسازي با شهرداري    
4- نامه شماره 204/28655 – 3/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2647- 6/5/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي ونوسازي يزد بابت مرمت ميدان خان به مبلغ پانصدميليون ريال (500.000.000 ريال) ارسال ،خواهشمند است اجازه فرمائيد براساس پيمان مديريت با 20 درصد حق مديريت في مابين شهرداري وسازمان بهسازي ونوسازي به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد08-040-535 (تكميل ميدان خان) دربودجه 88 منعقد گردد . ضمناًمديرعامل سازمان بهسازي ونوسازي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با 15 درصد حق مديريت في مابين شهرداري وسازمان بهسازي ونوسازي مورد تصويب قرار گرفت . 
 
*ساماندهي سامانه  137    
5- پيرو بند 4 صورتجلسه مورخ 4/5/88 درخصوص ساماندهي سامانه 137 شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر مقررگرديد شهرداري دراسرع وقت اقدامات وفعاليتهاي انجام شده دراين زمينه را به شورا گزارش نمايند .
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 10 خاتمه يافت.