دويست و نود و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست و نود و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/18روزيكشنبه مورخ 1/9/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) ضمن عرض تبريك ايام مبارك ماه ذي الحجه و همچنين عرض تسليت به مناسبت شهادت پنجمين امام همام حضرت محمدباقر (ع) اظهارداشت : با توجه به سفر جمعي از سفراي كشورهاي خارجي به يزد جهت شناساندن استان يزد و صحبت از وضعيت گردشگري ودرآمدهاي آن در مراسم افتتاحيه درسالن شهيد عباس پور اداره برق وبا عنايت به ايام ذي الحجه وايام حج هيچگونه صحبتي درباره اين ايام مبارك نشد كه بجاست به مسئولين تذكر داده شود تا درجهت ترويج وگسترش دين مبين اسلام وشعائر مذهبي در بين افراد خارجي مسائل گفته شود . وي درادامه از كارگروه تشكيل شده دررابطه با ادغام شهر حميديا به شهر يزد با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر حميديا وكارشناسان مربوطه وهمچنين جلسه برگزار شده با سازمان امور خيريه پزشكي حضرت سيد الشهداء جهت حل مسائل فيمابين شهرداري وكارخانه سعادت نساجان مطالبي عنوان نمود . ايشان درادامه تأكيد نمود با توجه به ضرورت واهميت شهرداري بايد هرچه سريعتر با برنامه ريزي نسبت به انتقال دفاتر تعاوني به ترمينال جديد با پيگيري جدي مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري اقدامات لازم معمول گردد . درادامه جلسه آقايان پارسائيان ، حرزاده ، خباززاده مواردي را به شرح ذيل جهت پيگيري واقدامات لازم ازسوي شهرداري مطرح نمود :
- تكميل واجراي دو راستگرد درميدان حضرت امام علي (ع) وتعيين تكليف باسكول متعلق به آقاي دهقان .
- ساماندهي اطراف ميدان باهنر وجابه جايي تيرهاي برق وهمچنين ساماندهي پياده روهاي آن ميدان .
- برداشت وتهيه شناسنامه پلاكهاي درمسيرخيابان كاشاني حدفاصل ميدان شهداي محراب به ابوذرباتوجه به مصوبات شورا .
- تكميل ميدان وراستگردهاي معلم با توجه به تعهدات قبلي .
- آزادسازي پلاك باقيمانده جهت تكميل خيابان مشير .
- هزينه كرد درآمد عوارض كسرپاركينگ ازاعتبارجاري وهزينه كرد اعتبار سال 87 براساس بند يك صورتجلسه مورخ 27/12/87 شورا .
- درزگيري و روكش آسفالت معابر و خيابانهاي سطح شهر با توجه به نزديكي فصل زمستان و همچنين برنامه ريزي در جهت دفع آبهاي سطحي درمعابروغيره.
- ساماندهي بلوار آزادگان واجراي راستگرد خيابان معراج .
- تكميل وآزادسازي پلاك باقي مانده در بلوار حضرت آيت ا... خامنه اي .
- احداث سرويس هاي بهداشتي با توجه به بودجه واعتبارات اختصاص داده شده بخصوص كوچه برخوردار جنب مسجد.
- تعيين تكليف دفاتر كارگذاري .
- اجراي مصوبات شورا دررابطه با تسهيل وروان سازي صدور پروانه هاي ساختماني .
- پيگيري اعمال ماده 19 براي شركت مسكن سازان براساس بررسي هاي بعمل آمده كه شركت مذكور صد درصد خصوصي مي باشد .
- با عنايت به اولويت هاي تعيين شده از سوي شورا در رابطه با احداث پل هاي غيرهمسطح چهارراه مهديه ، فاطميه با توجه به ضرورت هرچه سريعتر اقدامات لازم معمول نمايد .
- بهبود وضعيت فضاي داخلي پاركهاي سطح شهر وتأمين اعتبار آن .
- ساماندهي ومناسب سازي پياده رو خيابان قيام با توجه به رفت وآمد زياد .
     درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم از وضعيت پروژه هاي عمراني درحال حاضر شهرداري ازجمله تكميل پلهاي راه آهن خيابان آيت ا...كاشاني و پروفسورحسابي ، پياده روسازي خيابانهاي چمران، ايرانشهر،17شهريور،آسفالت قسمتي ازميدان شهيدآقابابايي، عمليات عمراني ميدان وكيل واقعدرانتهاي بلوارسيدمحمدكاظم يزدي،آغازمجددكف سازي بازارخان، مطالعات انجام شده در رابطه با تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه و فاطميه با همكاري دانشگاه يزد، اقدامات انجام شده با همكاري سازمان عمران شهرداري جهت پروژه ميدان امام رضا(ع) (چهارراه فضاي سبز)، پيگيريهاي انجام شده در رابطه با اخذ حواله قير جهت اجرانمودن نهضت آسفالت و همچنين پيگيريهاي انجام شده در خصوص اجراي پروژه هاي شهرداري درقالب مشاركت با شركت جهادنصربراساس ضوابط ومقررات ،اقدامات صورت گرفته درجهت وصول چكهاي برگشتي ومعوقه و شناسايي 700پرونده دراين راستاگزارشي ارائه نمود و درادامه اظهارداشت شهرداري در جهت بهبودوضعيت نقدينگي خود و وصول نمودن عوارض و ايجاد انگيزه جهت پرداخت بدهي هاي مردم به شهرداري در نظر دارد پيشنهادي را مبني بر اعطاي تخفيفات و جايزه خوش حسابي به آن دسته ازكساني كه به موقع بدهي خود را به شهرداري پرداخت مي نمايد با اخذ مجوزازشورا و اعلان عمومي اقدامات لازم معمول نمايد. 
    درادامه جلسه باتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي قهرماني معاون امورشعب مؤسسه مالي و اعتباري شهر و آقاي كياني مديرپشتيباني امورشعب بانك شهر آقاي رمضاني مديرمشاركتهاي شهرداري درجلسه شورا حضور يافتندكه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم اظهارداشت اميدواريم بتوانيم با تشكيل بانك شهر و استفاده ازتسهيلات آن در راستاي تقويت و بهبود وضعيت عمراني وآباداني شهر گامهاي مؤثر و مثبت برداريم.
    سپس آقاي قهرماني معاون امورشعب ومؤسسه مالي واعتباري شهر ضمن تقديروتشكرازرياست و اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ، گزارش مختصري ازچگونگي شكل گيري بانك شهر واهداف تشكيل آن بانك ارائه نمود و اظهارداشت درسال1381بانك شهر در قالب تعاوني اعتباري شهرتأسيس شد كه در زمان دوران تصدي آقاي احمدي نژاد بعنوان شهرداروقت تهران اين بانك از يك شعبه به چهارشعبه افزايش پيداكرد و درسال84 با پيگيري مجدانه آقاي قاليباف تعداد اين شعبه به 63 رسيد و درسال87 تعاوني اعتبارشهربه مؤسسه مالي شهرتغييرنام داده شد كه اولين شعبه آن درتهران افتتاح گرديد كه شهرهاي تبريز،شيراز،اصفهان،مشهد، قم ،كرج و قزوين هركدام ازشهرها7% درصد به استثناي مشهد كه 8%درصدسهام دار آن هستند و شهرداري تهران10%درصدو سازمان بازنشستگي شهرداري10%درصد و 30%درصد باقيمانده متعلق به مردم مي باشد كه درقالب پذيره نويسي سهام آن فروخته شده كه درحال حاضر هفتادهزارنفرسهام دارآن هستند.
ايشان اهداف بانك شهر را تأمين مالي شهرداري جهت اجراي پروژه هاي عمراني برشمرد و گفت به گونه اي عمل مي شود كه شهرداري دراجراي پروژه ها ازلحاظ مالي هيچ كمبودي را احساس نكنند و اميدواريم بتوانيم بسترخوبي براي اجراي برنامه و چشم انداز20ساله شهرداريها باشيم .
    درادامه جلسه هريك ازاعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان ارجمندپيشنهادات، نقطه نظرات وديدگاههاي خودپيرامون تشكيل بانك شهرواهداف آن دراجراي بهبود وضعيت پروژه هاي عمراني وحدودواختيارات، سقف تسهيلات ، كارمزد وغيره مطالبي را مطرح نمودند.
 
مصوبات :
* تفاهم نامه فيمابين شهرداري يزدومؤسسه مالي واعتباري شهر
1- نامه شماره 114/44821-1/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4197-1/9/88 :
« احتراماً به پيوست يكنسخه ازتفاهم نامه فيمابين شهرداري يزدومؤسسه مالي واعتباري شهر تقديم مي دارد خواهشمند است دستورفرمائيدموضوع درصحن علني شورا مطرح ونظر آن شوراي محترم اعلام فرمايند. ميروكيلي- شهردار يزد »
توافقات :
1- باتوجه به اينكه شهرداري يزدفاقد محل قابل قبول بانك شهر براي تأسيس شعبه بوده لذا مؤسسه فعلاً بطور موقت بلوارجمهوري را معرفي مي نمايد و متعاقباً محل دائمي با هماهنگي شهرداري دراختيارقرارخواهدگرفت.
2- توافق گرديد پس ازتأسيس شعبه به منظور مديريت بهينه منابع پولي اكثر حسابهاي شهرداري و سازمانهاي وابسته وضمانت نامه هاي مربوط به شهرداري يزد درمؤسسه مالي واعتباري شهر متمركز گردد.
3- منابع و سپرده هاي مؤسسه مالي و اعتباري شهر يزد عمدتاً به مصرف پيشبرد وتوسعه پروژه هاي شهري يزد تخصيص خواهديافت.
4- باعنايت به سياست عدم تمركزدراموراعتباري وتوسعه اي مؤسسه مالي واعتباري شهر و اداره اموردر چارچوب هيأت استاني،شهرداري يزديكي ازمديران ارشدرا به عنوان رئيس هيأت عامل مؤسسه درهيأت عامل استاني معرفي خواهندكرد .
5- عمل به اين تفاهم نامه منوط به تصويب و تأييد شوراي اسلامي شهراست و درصورت عدم تصويب مفاد آن  كان لم يكن خواهد بود. سيدعلي اكبرميروكيلي(شهرداريزد) ، عيسي قهرماني چابك(معاون مديرعامل درامورشعب) .
مراتب درصحن علني شورا مطرح، با عنايت به توضيحات شهردارمحترم و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق كليات تفاهم نامه فوق مورد تصويب قرارگرفت.
* تكميل فاز2پروژه خيابان مشير
2- لايحه شماره 204/39120-2/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3714-3/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن و عطف به بند 4 صورتجلسه مورخ 12/6/88 كميسيون بودجه و پيرو لايحه شماره 204/22196- 28/4/88 ،كد01- 020-539 (ديون حاصل ازپروژه هاي اجرايي)بابت تأمين اعتباروپرداخت صورت وضعيت آن پيشنهاد فوق الذكر معرفي مي گردد.خواهشمنداست دستورفرمائيدپس ازبررسي وتصويب اقدام لازم معمول فرمايند.ضمناً آقاي عظيمي زاده ، معاونت عمراني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»
- لايحه شماره 204/22196-28/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره2021-30/4/88 : (لايحه پيرو)
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن،باستحضارمي رساند بابت تكميل فاز 2 پروژه خيابان مشير قراردادي به شماره 221/49533 -21/12/85 باسازمان عمران بمبلغ هفتصدميليون ريال(700.000.000ريال) منعقدگرديده كه با توجه به صورت وضعيت قطعي(تصوير پيوست) بيش از سقف قرارداد مي باشد كه با توجه به دستور معاونت عمراني در هامش نامه از محل اعتبارات سال 88 تامين اعتبار گردد، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد بر اساس ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري با سازمان عمران تفاهم نامه اي بمبلغ يك ميلياردريال(1.000.000.000ريال) از محل كد 06-100-533 (تكميل خيابان مشير )منعقد گردد. ضمناً آقاي مهندس دهقان مدير عامل سازمان عمران و آقاي مهندس عظيمي زاده معاونت عمراني بعنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند.   ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق لايحه شماره 204/ 39120شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3714- 3/8/88 مورد تصويب قرارگرفت.
 
جلسه درساعت 30/21 باذكر صلوات خاتمه يافت .