دويست و نود و هشتمين جلسه فوق العاده سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و هشتمين جلسه فوق العاده سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست و نود و هشتمين جلسه فوق العاده شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت18روزسه شنبه مورخ 10/9/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وعرض تبريك عيد قربان وغدير وبا عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمان ارجمند جناب آقاي طلايي عضو محترم شوراي اسلامي شهر تهران كه درجلسه شورا حضور يافتند اظهارداشت : اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران كه منتخب جمع كثيري از مردم هستند شايسته احترام والگوي ساير شوراهاي اسلامي شهر مراكز استانها بشمار مي آيند كه عملكرد وفعاليت آن شورا در زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي وعمران وآباداني قابل تقدير است كه ما اميدواريم بتوانيم با وجود آقاي مهندس چمران رياست شوراي شهر تهران و شوراي عالي استانها مسائل ومشكلات مربوط به شوراها ازجمله شفاف سازي قوانين ومقررات وجايگاه ونقش شوراهاي شهر وهمچنين شخصيت حقوقي شوراها به دولتمردان جهت توجه بيشتر ودادن اختيارات به شوراها جهت كارهاي اجرايي انعكاس داده شود وچون شوراها نمايندگان ومنتخبين خود مردم هستند بايد مسائل ومشكلات آنان به هرنحو كه مي شود حل وفصل گردد . درادامه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به آقاي طلايي مواردي را درخصوص چگونگي مكاتبات وارسال لوايح شهرداري وبررسي هاي آن ، برگزاري ملاقاتهاي مردمي ، اقدامات صورت گرفته درجهت رسيدن به مديريت واحدشهري ، همكاري با رسانه هاي ملي و... مطرح نمودند .
   سپس آقاي طلايي عضو محترم شوراي اسلامي شهر تهران ضمن تقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه وبا عرض تبريك عيد غدير خم اظهارداشت : عليرغم وجود يكسري از مسائل ومشكلات درقانون شوراها تاكنون دراين سه دوره ،شوراها توانستند دوره تكامل خودرا سپري نمايند وبيشتر مورد توجه مردم قرارگيرند وجايگاه وشخصيت شوراها را بشناسند وحتي با ارتباط نزديك با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مسائل ومشكلات مطرح وحل وفصل نمايند . ايشان درادامه درخصوص بحث مديريت يكپارچه شهري وتنگناهاومشكلات فراروي شوراها وراههاي برون رفت از آن ، بحث تجميع انتخابات شوراها ورياست جمهوري وبررسي آسيب هاي اجتماعي وتوجه بيشتر شوراها درجهت رفع مشكلات ومعضلات فرهنگي جامعه ، نحوه برگزاري ملاقات هاي عمومي درشهرداريهاي مناطق تهران با حضور شورايارها وشهروندان ،برنامه ريزي پنج ساله براي شهرداري تهران جهت توسعه ونيازهاي شهر ، همكاري وارتباط با رسانه هاي ملي ، روزنامه ها ، سايت هاي خبري جهت انعكاس فعاليتها وعملكردها درسطح ملي مطالبي عنوان نمود ودرپايان از اعضاي شوراي شهر يزد دعوت نمود تا با حضور خود ،ازپروژه هاي عمراني شهرداري تهران وبرج ميلاد وهمچنين اقدامات و فعاليتهاي صورت گرفته توسط شوراي شهر تهران بازديد داشته باشند .
 
مصوبات :
*فروش 29 دستگاه اتومبيل ازطريق مزايده توسط شهرداري  
1- لايحه شماره 240/35061- 11/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3293- 11/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375
واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد به استناد ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري در نظر دارد تعداد 29 دستگاه اتومبيل مازاد كه قيمت پايه آن طبق 2 برگ ليست پيوست توسط كارشناس مشخص گرديده از طريق مزايده بفروش برساند ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد طبق مقررات اقدام گردد. ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق ضمن موافقت باپيشنهاد فوق مقرر گرديد معادل مبلغ آن براي خريد ماشين آلات به منظور بازرسي وامور عمراني شهرداري هزينه شود .
* برگزاري مناقصه جهت خريد لوازم برقي جهت اداره موتوري  
2- لايحه شماره 204/44619 – 30/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4199-1/9/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن به استحضارمي رساند كه بابت خريد لوازم برقي جهت اداره موتوري مناقصه اي در تاريخ 2/10/87 برگزار و برنده مناقصه نيز مشخص گرديد كه با توجه به آماده نمودن تعدادي از وسايل ، تحويل آن تا سال 88 به طول انجاميد ، درحال حاضر دربودجه 88اعتبار ندارد ،لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ نودو چهار ميليون وهشتصدو پنجاه وچهار هزارو هشتصد ريال (94.854.800 ريال )از محل كد 06ـ010ـ537 ساماندهي ساختمان مركز كسر و به كد 08ـ010ـ537 ساماندهي اداره موتوري اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي احمد انتظاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* كسري اعتبار پروژه پارك كوثر 
3- لايحه شماره 204/38287 – 28/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3645-29/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با عنايت به نامه معاونت محترم عمراني به شماره 37559 مورخ 25/07/1388 ( تصوير پيوست) مبني بر كسري اعتبار پروژه پارك كوثر ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ دويست وپنجاه ميليون ريال(250.000.000 ريال )از محل كد 02-010- 537 تكميل ساختمان منطقه دو شهرداري كسر و به كد18-010-535 احداث پارك كوثر اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي عظيمي زاده معاونت عمراني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق با كليات احداث پارك كوثر موافقت گرديد. ضمناً با توجه به اهميت مقاوم سازي ساختمان شهرداري منطقه دو مقررگرديد شهرداري اعتبار آن را ازمحل ديگري جهت بررسي وتصميم گيري به شورا پيشنهاد وهمچنين هرچه زودتر پيمانكار مقاوم سازي انتخاب وبه شورا معرفي نمايند. درضمن آقاي كوچك زاده بعنوان نماينده شورا جهت نظارت ومقاوم سازي ساختمان شهرداري منطقه دو معرفي شدند .
 
* واريز مبلغي ازاعتبارات منظور شده جهت تعمير وراه اندازي اتوبوسهاي سازمان اتوبوسراني  
4- لايحه شماره 204/43442 – 24/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4083-24/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با عنايت به نامه معاون محترم امور عمراني استانداري به شماره 4/63651 مورخ 25/06/88 ونامه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به شماره 32143 مورخ 24/06/88 موضوع واريز مبلغ 50% ازاعتبارات منظور شده جهت تعمير و راه اندازي اتوبوسهاي متوقفي تحت پوشش سازمان اتوبوسراني ، خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل افزايش سقف كد درآمدي 2206 ( كمك به اجراي طرح هاي عمران و خدمات
شهري ت 2 م 3) به مبلغ يك ميليارد و يكصدو هشت ميليون ريال ( 1.108.000.000 ريال ) كد 01-090-533 كمك عمراني به سازمان اتوبوسراني به همين مبلغ اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 منظور گردد .توضيح اينكه فعلا 50% مبلغ مذكور به حساب واريز گرديده است . ضمناً آقاي محمد جواد كريمي مديرعامل سازمان اتوبوسراني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد سازمان اتوبوسراني تمهيدات لازم را به منظور استفاده بهتر و بيشتر معلولين وجانبازان از اتوبوس را معمول نمايد . 
 
* طرح بدنه سازي تقاطع غير همسطح امام حسين (ع)    
5- نامه شماره 310/38426- 28/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3695- 2/8/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به ضرورت بدنه سازي تقاطع هاي غيرهمسطح واهميت اين موضوع دربهبود سيماي شهري با اولويتهاي فرهنگي – مذهبي – اقليمي و... به پيوست طرح بدنه سازي زيرگذر تقاطع غيرهمسطح امام حسين (ع) جهت بررسي واعلام نظر ارسال مي گردد ، خواهشمنداست نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت .
 
* قسمتي از پلاك 1826 مقابل قلعه اسدان  
6- لايحه شماره 502/44807 – 1/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4220-1/9/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن شهرداري يزد بمنظور تأمين بخشي از اراضي معوض اجراي شبكه بلوار دهه فجر قسمتي از پلاك 1826 بخش 8 يزد مقابل قلعه اسدان را بدون احراز مالكيت قطعي تصرف و به افرادي كه ملك آنها در مسير بلوار مذكور قرار گرفته واگذار نموده است . با عنايت به بند 3 مصوبه مورخ 11/11/61 قائم مقام شوراي اسلامي شهر مقرر شده بود كه ارزش عرصه زمين معوض معادل ارزش عرصه در مسير منظور و مابه التفاوت متراژ عرصه زمين معوض براساس قيمت عرصه در مسير محاسبه و وجه مربوطه در زمان انتقال سند معوض از مالكين اخذ گردد . از آنجايي كه عليرغم خريداري اراضي معوض از مالكين پلاك فوق بدليل تداخل پلاكها و بروز مسايل ثبتي صدور اسناد مالكيت اراضي معوض با مشكلات مواجه شده است ، لذا تعدادي از مالكيني كه اراضي معوض به آنان واگذار شده از طريق ماده 147 قانون ثبت نسبت به صدور سند مالكيت اقدام نموده و از 13 مورد معوض واگذار شده مالكين 10 مورد از اراضي معوض حسب پيشنهاد شماره 502/3661 مورخ 20/9/84 شهرداري و بند 1 مصوبه مورخ 20/9/84 نسبت به پرداخت مابه التفاوت وجه عرصه معوض براساس قيمت زمان واگذاري اقدام و مفاصاحساب صادر گرديده است. در حال حاضر ورثه محمد رحيمي نيز از طريق آقاي رضا زينلي درخواست پرداخت وجه مابه التفاوت عرصه معوض و هزينه تفكيكي و تشرف با شرايط مذكور را نموده ، عليهذابا عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از مدارك مورد اشاره ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداري يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* كمبود اعتبار تكميل ساختمان شهرداري منطقه سه   
7- لايحه شماره 315/39041 – 2/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3713-3/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي ،و با عنايت به ضرورت تكميل ساختمان شهرداري منطقه سه و كمبود اعتبار در نظر گرفته شده جهت اجراي پروژه مذكور در سال جاري خواهشمند است موافقت فرمائيد مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال از رديف  09-040-535 ساماندهي خيابان قيام و ميدان سيد مصطفي خميني كسر وبه رديف01-010-537 احداث ساختمان منطقه سه اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي مهندس عظيمي زاده و محمود دهقان بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات آقاي عظيمي زاده معاونت امور عمراني شهرداري و قول پيگيري واجراي اين موضوع ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* درخصوص صورتجلسه تنظيمي تني چند از اعضاي شورا
8- صورتجلسه تنظيمي مورخ 1/9/88 تني چند از اعضاي شوراي شهر ، نمايندگان محترم مؤسسه خيريه حضرت سيدالشهداء (ع)، كارخانه سعادت نساجان ، شركت عمران يزدباف درخصوص تهاتر بعضي از املاك به شرح پيوست درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران شورا وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق كليات صورتجلسه تنظيمي فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد درصورت تصرف زمين جنب كارخانه نقشين از آن رفع تصرف گردد وشهرداري لايحه خودرا دراين زمينه جهت بررسي وهرگونه تصميم نهايي به شورا ارائه نمايد .
 
جلسه درساعت 21 ذكر صلوات خاتمه يافت .