دويست و نود و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست ونودونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7روزچهارشنبه مورخ 11/9/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) فرارسيدن سالروز ميلاد سراسرسعادت دهمين اختر تابناك آسمان امامت وولايت حضرت امام هادي (ع)وهمچنين عيد سعيد غديرخم ، عيد ولايت را تبريك وتهنيت عرض نمود واظهارداشت : با توجه به حضور آقاي سردار طلايي عضو محترم شوراي اسلامي شهرتهران درجلسه شورا ودعوت ايشان جهت بازديد اعضاي اين شورا مبني براستفاده بيشتر وبهره كافي ازتجربيات وحضور درجلسات علني وكميسيونهاي داخلي شوراي شهر تهران وهمچنين بازديد ازپروژه هاي عمراني شهرداري تهران برنامه ريزيهاي لازم دراين زمينه معمول گردد . وي درادامه از اعضاي شورا دعوت نمود تا درگردهمايي رؤساي شوراهاي اسلامي استانها كه به ميزباني شوراي اسلامي استان يزد در روز چهارشنبه مورخ 18/9/88 برگزار مي گردد حضور فعال داشته باشند . سپس ايشان ازجلسه برگزار شده درپايانه مسافربري جديد توضيحاتي ارائه نمود واظهارداشت : طبق صورتجلسه تنظيمي مقررگرديد درتاريخ 15/10/88 پايانه مسافربري با انتقال دفاتر تعاوني جهت سرويس دهي راه اندازي كامل صورت گيرد .
   درادامه سركار خانم وزيري ازجلسه برگزارشده درصداوسيما دررابطه با اجراي اصلاح الگوي مصرف با حضور مديران مختلف ادارات ومكلف نمودن روابط عمومي دستگاهها جهت داشتن ستادهايي دراين زمينه وارائه نقطه نظرات و پيشنهادات كارمندان هردستگاه ، گزارشي ارائه نمود .
   سپس آقاي مطهريان با توجه به مصوبه شورا مبني براجراي طرح مبشرغدير واقدامات انجام شده از سوي سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري ازجمله تشكيل ستاد و برپايي 14 ايستگاه مبشر غدير درسطح شهر با مشاركت هيأتهاي مذهبي ، برگزاري مسابقات غدير ، تزئينات وچراغاني نمودن ، مطالبي عنوان نمود .
   درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي راسخي نژاد مشاور شورا دركميسيون عمران درجلسه حضور يافتند وگزارشي ازنحوه چگونگي رسيدگي  به صورت وضعيت هاي پيمانكاران ونظارت برپروژه هاي عمراني سطح شهر و تحويل موقت – قطعي پروژه ها جهت اطلاع اعضاي شورا توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .
 
 مصوبات :
*تمديد قرارداد اجاره منزل مسكوني آقاي غلامرضا زكي زاده   
1- لايحه شماره 240/43679- 25/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4121- 26/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه 40867 مورخ 10/8/88 آقاي غلامرضا زكي زاده كارمند بايگاني شهرداري منطقه يك بابت تمديد قرارداد اجاره منزل مسكوني شهرداري به استحضار مي رساند با توجه به اينكه نامبرده بدليل ناشنوا بودن خود و همسرش و همچنين بيماري و هزينه هاي درمان و ساير مشكلات ، قادر به رهن و اجاره منزل نمي باشد ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد قرارداد اجاره منزل مسكوني نامبرده به مدت 2 سال ديگر طبق شرايط قرارداد 240/22726 مورخ 27/6/88 ( تصوير پيوست ) تمديد گردد.ضمناً آقاي سعيد خادمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* اتمام اعتبار آزادسازي وضرورت اجراي طرحهاي عمراني   
2- لايحه شماره 315/39933 – 5/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3778-6/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با توجه به اتمام اعتبار آزاد سازي وضرورت اجراي طرحهاي عمراني خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ چهارميليارد ريال(000/000/000/4 ريال )از محل كد 08-010-533 اجراي بلوار خاتم كسر وبه كد 24-020-531 تملك خاتم اضافه و مبلغ يك ميليارد ريال (000/000/000/1 ريال)از محل كد 06-010-533 اجراي مشير كسر وبه كد 72-020-531 تملك مشير اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد .ضمناً آقاي عظيمي زاده معاونت عمراني و اقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* كمك به سازمان پايانه مسافربري   
3- لايحه شماره 204/42559 – 19/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره4016- 19/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با عنايت به نامه مدير عامل محترم سازمان پايانه هاي مسافربري به شماره 630/378 مورخ 8/6/88 ( تصوير پيوست )و با توجه باينكه سازمان مذكور جديد مي باشد ، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ،اجازه فرمائيد درجهت كمك به سازمان مذكورمبلغ پانصدميليون ريال(500.000.000 ريال ) از محل هزينه هاي پيش بيني نشده كد 01ـ030ـ539 كسر و به كد 02ـ080ـ537 كمك عمراني به سازمان پايانه ها اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي محمد صلواتي ، مديرعامل سازمان پايانه ها به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* راه اندازي سيستم پرداخت الكترونيك عوارض نقليه    
4- لايحه شماره 230/39531 –4/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3740-4/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي رساند با توجه به راه اندازي سيستم پرداخت الكترونيك عوارض نقليه ، خواهشمنداست دستور فرمائيد نسبت به افتتاح حساب فراگير بانك تجارت ومسدود نمودن حساب جاري 2091510033 اقدام لازم را مبذول دارند . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* تعيين اجاره بهاي كيوسكهاي سطح شهر(21 باب كيوسك)
5- نامه شماره 240/39209- 2/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3715- 3/8/88 :
« احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير نظريه مورخ 10/05/88 كارشناس رسمي در خصوص تعيين اجاره بهاء كيوسكهاي سطح شهر (21 باب كيوسك ) ارسال ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد بر اساس نظريه اعلام شده نسبت به تنظيم قرارداد و اخذ اجاره بهاء ماهيانه در سال 88 براي مدت يك سال اقدام گردد. ضمناً سوابق مربوط به سال قبل به پيوست ارسال مي گردد.ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* تفاهم نامه في مابين سازمان پايانه هاي مسافربري وسازمان پاركها    
6- لايحه شماره 204/38707 – 29/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3657-30/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با توجه به هزينه هاي نگهداري از فضاي سبز مجموعه پايانه مسافربري جديد تفاهم نامه اي فيمابين سازمان پايانه هاي مسافربري و سازمان پاركها منعقد گرديده است (تصوير پيوست) كه شهرداري يزد در نظر دارد به منظور كمك به سازمان پايانه ها همچنين عدم پيش بيني اعتبار در بودجه 88مبلغ ششصد ميليون ريال  ( 600.000.000 ريال) تحت عنوان كمك عمراني به سازمان پايانه ها كد 02-080-537 را به بودجه 88 اضافه و از محل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر و در اصلاحيه بودجه سال 88لحاظ نمايد . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقايان صلواتي و مجيدي به عنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* وصول اجاره بهاء مغازه هاي واقع درخيابان مسجد ملا اسماعيل     
7- لايحه شماره 240/36832 – 20/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3483-20/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي ، شهرداري يزد باتوجه به تصوير بند 1 صورتجلسه مورخ 19/10/62 تعداد 10 باب مغازه واقع در خيابان مسجد ملااسماعيل به مستأجرين به رسم اجاره واگذار نموده كه هر ساله با نظر كارشناس رسمي و مصوبه شوراي محترم تا سال 87 نسبت به وصول اجاره بهاء اقدام گرديده و نظر به اينكه مغازه هاي مذكور 26 سال در اختيار مستأجرين مي باشد . بنابراين امكان برگزاري مزايده مقدورنمي باشد . عليهذا با توجه به كارشناسي انجام شده درمورخه 10/5/88 خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح واجازه فرماييدنسبت به وصول اجاره بهاءماهيانه در سال 88 اقدام گردد . شايان ذكراست تصويركارشناسي سال قبل به پيوست جهت استحضار ارسال مي گردد.ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد اداره حقوقي شهرداري نسبت به بررسي وتعيين تكليف به منظور پرداخت سرقفلي وتخليه واحدها  به منظور فروش اقدامات لازم معمول نمايد .
 
* طرح پيشنهادي اعضاي شورا
8- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا(آقايان كوچك زاده، مطهريان و سركارخانم وزيري)‌ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3470- 20/7/88 بشرح ذيل:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم احتراماً ؛ امضاءكنندگان زير پيشنهاد مي نمايند به منظور ايجاد نظم و نسق درنامگذاري كوچه هاي اصلي منشعب از شبكه هاي اصلي وكوچه هاي فرعي منشعب ازآن كوچه ها براساس روشي كه دراكثر شهرهاي بزرگ انجام مي گيرد نامگذاريها بر مبناء شماره گذاري به شرح ذيل نامگذاري شود :
الف : كوچه هاي منشعب از شبكه اصلي بادرج نام شبكه اصلي وجلو آن شماره به طوريكه ازمركز شهر كوچه هاي سمت راست شماره فرد وكوچه هاي سمت چپ شماره زوج .
تبصره 1: درصورت وجود نام قبلي اعم از شهيد وغيره با فونت كوچكتر وبا رنگ متمايز درزير آن درج شود براي مثال دربلوار شهيد باهنر كوچه نام قبلي شهيد محمدرضا دهقان به شكل زير :                                   آرم شهرداري كوچك گوشه سمت چپ
باهنر    باهنر      5                                                  
شهيد  محمدرضا دهقان
                                حدود50-40 سانتيمتر
     زمينه آبي خط سفيد  
    زمينه سفيد خط آبي(با خط كوچكتر)
 
حدود 20  سانتيمتر
 
تبصره 2 : محلهايي كه هنوزمنطقه شكل نگرفته است قسمت بالاي تابلو فعلاًخالي بماندودررديف ومسيرنام انتخاب وپس ازشكل گيري منطقه ، شماره درج شود .                                                                        
ب : كوچه هاي فرعي منشعب از كوچه هاي مذكور ظبق مثال زير :             حدود50-40 سانتيمتر    
 آرم کوچک شهرداری گوشه سمت چپ

20سانتيمتر
فرعي    فرعي     2

گلبهار گلبهار
باهنر    باهنر    5
ج : بقيه انشعابات با پيشنهاد اهالي وفقط تصويب كميته نامگذاري »
مراتب درصحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً درمورد بند «ج» مقررگرديد بقيه انشعابات براساس بند 2 صورتجلسه 17/8/88   شورا اقدام گردد .  
* پيشنهاد پرداخت كارانه به مامورين فني مناطق ، وصول چكهاي معوقه و برگشتي   
9- لايحه شماره 230/24642- 11/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2235- 11/5/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند مأمورين فني مناطق در طول ساعات كاري موظفند نسبت به بازديد ساختمان تا ده مورد به شكل مميزي اقدام نمايند ، لذا پيشنهاد مي گردد به منظور ايجاد انگيزه و تلاش و افزايش ابتكار عمل و خلاقيت در مأمورين فني مناطق ، مازاد بر آن ( ده مورد ) و به ازاي هر مورد بازديد در خارج از وقت اداري معادل ده هزار ريال ( 10000 ريال ) از محل كد 16-205-512هزينه هاي رفاهي كاركنان به عنوان كارانه ( مازاد بر اضافه كار و ساير پرداختهاي غير مستمر) به آنها پرداخت وباتوجه به عدم پيش بيني اعتبار دربودجه 88كسري اعتبار دراصلاحيه بودجه سال 88منظور خواهد گرديد . همچنين پيشنهاد ميگردد مأموريني كه در وصول چكهاي معوقه و برگشتي مؤديان پيگيري مي نمايند به ميزان 5/1درصد از مبلغ چك وصول شده،بعنوان كارانه به آنها پرداخت گردد .در ضمن آئين نامه اجرائي دو پيشنهاد فوق متعاقباً تنظيم و ارسال خواهد شد . ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل تصميم گيري گرديد :
9-1دررابطه با با بازديد مأمورين فني درخارج از ساعات  اداري به ازاي هرمورد بازديد ، مبلغ بيست هزارريال(20.000 ريال )ودرصورت بروز هرگونه تخلف به مراجع قضايي معرفي شوند ، مورد تصويب قرار گرفت .
9-2دررابطه با وصول چكهاي معوقه وبرگشتي  مؤديان برحسب مبلغ چك  بين نيم درصد (5%)تا دودرصد (2%) چكهاي وصول شده مربوط به قبل ازسال 88 مورد تصويب قرارگرفت .
ضمناً مقررگرديد شهرداري آئين نامه اجرايي خودرا درزمينه هاي فوق به شورا ارائه نمايد . 
 
جلسه درساعت 15/10ذكر صلوات خاتمه يافت .