دويست و نود و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست ونودوسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/18روزيكشنبه مورخ 24/8/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) وبا عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن شهادت نهمين امام شيعيان حضرت امام جواد(ع) وهمچنين گراميداشت يادوخاطره آيت ا... علامه سيدمحمدحسين طباطبايي اظهارداشت : با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با رياست شوراي اسلامي شهر حميديا مبني برحضور ايشان درجلسه شورا پيرامون الحاق شدن شهر حميديا با شهر يزد وعدم حضور ايشان دراين جلسه ابراز گلايه نمود . سپس ايشان از آقاي مطهريان به عنوان يكي از فعالان برگزيده كشوري درحوزه مديريت قرآني كه درروزپنجشنبه هفته گذشته درمراسم تجليل از خادمان قرآن كريم توسط رياست محترم جمهوري لوح سپاس دريافت نمودند تقدير وتشكر نمود . وي درادامه دررابطه با مطالب مندرج دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه توسط شهردار تهران آقاي قاليباف دررابطه با هدفمند كردن يارانه ها واضافه شدن مبلغ هشت هزار ميليارد تومان به كل بودجه شهرداريهاي سراسر كشور وهمچنين حضور ميهمانان وسفيران كشورهاي خارجي دريزد وبرقراري ارتباط وتعامل بيشتر صدا وسيما به شوراي شهر وشهرداري درجهت انعكاس اخبار و اطلاعات وعملكرد به شهروندان مطالبي را عنوان نمود .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم ازجلسات برگزارشده درخصوص حضور ميهمانان خارجي به يزد با موضوع شناساندن شهر يزد وتوانمنديهاي استان ، بازديد آنان از بافت تاريخي وقديمي شهريزد ، كويرنوردي مطالبي را عنوان نمود ودرادامه پيشنهاد نمود با توجه به نزديك شدن به پايان سال ودرجهت درآمدزدايي بيشتر براي شهرداري برحسب صلاحديد ونظر شورا ، شهرداري لايحه اي مبني برتخفيف عوارض به شهروندان جهت بررسي واعلام نظربه شورا ارائه نمايد .وي درادمه گزارش كاملي از نقشه تهيه شده ازسوي معاونت شهرسازي دررابطه با ملحق شدن شهرهاي حميديا و شاهديه به شهريزد وهمچنين از طراحي ومطالعات انجام شده درخصوص اجراي پروژه تقاطع غيرهمسطح چهارراه فضاي سبز (ميدان امام رضا (ع))توسط سازمان عمران شهرداري ومراسم كلنگ زني آن پروژه ارائه نمود .
مصوبات :
 
* اجراي طرح خيابان شهيد چمران به سه راه تعاون(بلوار پيرنيا)    
1- لايحه شماره 275/43284- 23/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4076- 23/8/88 : 
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،همانگونه كه مستحضرمي باشيد شهرداري يزد جهت اجراي طرح خيابان شهيد چمران به طرف سه راه تعاون (بلوار پيرنيا) تا كنون مصوباتي از شوراي اسلامي شهر اخذ كه مي توان بند 12 صورتجلسه مورخ 19/01/86 و صورتجلسه مورخ 21/01/86 و بند 2 صورتجلسه مورخ 28/01/86 اشاره نمود كه شهرداري جهت اجراي مصوبات فوق با تعدادي از شركتها و مؤسسات وارد مذاكره كه آخرين آن با بنياد تعاون ناجا برگزار كه نهايتاً پس از جلسات متعدد بنياد مذكور انصراف خود را جهت اجراي طرح از طريق مشاركت اعلام نمود. لذا شهرداري تقاضا دارد اجازه فرمائيد اجراي پروژه ادامه چمران در قالب فروش اوراق مشاركت صورت پذيرد و با توجه به اينكه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي پيگير برنامه هماهنگي انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداريهاي مراكز استانهامي باشد از طريق شركت عمران و مسكن سازان يزد وارد مذاكره و با توجه به تجربه انتشار سه دوره اوراق مشاركت توسط شركت مذكور در نظر است از شركت ياد شده جهت انتشار اوراق مشاركت در قالب كارگزار فرآيند اوراق مشاركت به استناد بند 19 قانون بودجه سال 88 كل كشور استفاده گردد . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و با عنايت به ضرورت كار در صورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدي در اين رابطه به عمل آيد . لازم به ذكر است در صورت لزوم نمايندگان شهرداري(آقايان روستايي ورمضاني) و شركت مذكور آمادگي دارند تا در كميسيونهاي مربوطه در شوراي اسلامي شهر حضور يافته و توضيح لازم ارائه نمايند. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات شهردار محترم وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق صرفاًجهت پيگيري موضوع ازطريق شركت مذكور(عمران ومسكن سازان يزد) مورد موافقت قرار گرفت ومقررگرديد ساير تصميمات بعدي دراين زمينه بعداً توسط شورا اتخاذ گردد .
 
* تملك تمامي پلاكهاي ثبتي واقع درطرح ميدان شهداي محراب متعلق به ورثه مجيد ديهيمي     
2- لايحه شماره 502/43275- 23/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4072- 23/8/88 :  
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاكهاي شماره11و12 /7320 بخش 4 يزد واقع در مسير طرح ميدان شهداي محراب متعلق به ورثه مجيد ديهيمي اقدام نمايد با عنايت به اينكه پلاكهاي فوق براساس اجراي ماده 9 قانون تملك اراضي و املاك مصوب سال 1358توسط شهرداري به تصرف و جز مسير قرار گرفته است هم اكنون در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابيهاي انجام شده وبا توجه به توافق طرفين مقرر شد بستانكاري مالكين بابت پلاكات فوق بمبلغ چهار ميلياردوسيصدوپنجاه ميليون ريال(000/000/350/4 ريال)محاسبه و توافق گرديد لذا در ازاء مبلغ مذكور سه واحد تجاري از واحدهاي تجاري مجتمع ستاره به شماره 2002 و2003 و 2004 به ترتيب به مساحت 12/15 متر مربع 67/13 متر مربع و 41/13 متر مربع و جمعاً به ارزش دوميلياردوچهارصد وبيست ميليون و هفتصدو هشتادهزار ريال( 000/780/420/2 ريال )و همچنين يك واحد آپارتماني به مساحت 118 متر مربع تحت پلاك ثبتي باقيمانده 2/1598 بخش 4 يزد واقع در ميدان باهنر و يك قطعه زمين تحت پلاك شماره 6888 از اراضي مهرآوران برابر ارزيابي به عمل آمده بعنوان معوض به مالكين واگذار گردد. و مابه التفاوت آن به مبلغ سيصدوچهل ونه ميليون ودويست وبيست هزار ريال ( 000/220/349 ريال ) مي باشدكه مبلغ سيصد ميليون ريال         ( 000/000/300 ريال )بصورت نقد وپس ازانتقال رسمي ملك درطرح بنام شهرداري در وجه مالكين پرداخت گردد و مابقي تاپايان سال جاري پس ازتأمين اعتبار پرداخت خواهد شد و انتقال اسناد معوض پس از انتقال اسناد در طرح و طي مراحل قانوني صدور سند مالكيت صورت خواهد گرفت.لازم به توضيح است مبلغ پنجاه ميليون ريال پرداخت شده علي الحساب توسط شهرداري به مالكين از مبلغ بستانكاري مالكين كسر خواهد شد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 03-020-531 تملك ميدان شهداي محراب به صورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي برزگري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
ج
 
* پلاك ثبتي متعلق به بنياد 15 خرداد      
3-  لايحه شماره 502/38391- 28/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3644- 29/7/88 : 
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 502/60072 مورخ 21/6/87 و بازگشت به مصوبه بند 1 صورتجلسه مورخ 26/12/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه بر روي پلاك شماره 849 بخش 5 يزد متعلق به بنياد 15 خرداد تصرفاني اتفاق افتاده و موجب تقليل مساحت زمين مذكور گرديده است لذا مجدداً پيرو توافقنامه شماره 58985 مورخ 15/12/87و طبق كارشناسي موجود و براساس متراژ هاي جديد توافقنامه اي في مابين تنظيم گرديد كه طبق مفاد آن مقرر شد براساس نقشه موجود كه به تأييد رسيده است در ازاء واگذاري ميزان حدود21000 متر مربع كه حدود 10757 متر مربع آن بصورت خالص و مابقي آن در طرح خيابان 30 متري خاتم و بخشي در طرح 18 متري ضلع جنوبي قرار گرفته و پرداخت مبلغ يك ميليارد تومان بابت عوارض تغيير كاربري و زير بنا كه 40 درصد آن بصورت نقد و مابقي در 20 قسط توسط بنياد به شهرداري پرداخت گردد و شهرداري بر روي دو قطعه به شماره هاي 1 و2 كه در نقشه به امضاء طرفين رسيده به ترتيب به مساحتهاي 1000 متري درضلع شرق بلوارخاتم و 2000 متردرضلع غرب بلواربصورت تجاري وسالن پذيرايي و جشن هاي عروسي جهت تغيير كاربري اقدام نمايد ضمناً مقرر شد همزمان اين تفاهم نامه سهم هر يك در اختيار طرفين قرارگرفته و به تصرف درآيد در ضمن بنياد فوق نسبت به تنظيم وكالت نامه تام الاختيار و بلاعزل بر روي سهم شهرداري اقدام تا شهرداري بتواند نسبت به تغيير كاربري اقدام نمايد و انجام تفكيك بشرح نقشه مذكور پس از تغييركابري خواهد بود عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي محاسبات مربوطه به همراه نقشه و موقعيت ملك خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد شهرداري تمهيدات لازم درجهت اخذ نقدي وجه ،تلاش واقدام نمايد .
 
 
* تملك تمامي پلاك متعلق به ورثه عباسعلي ميرشمسي
4-  لايحه شماره 502/32958- 31/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3046- 31/6/88 : 
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 502/58247 مورخ 12/12/87 و بازگشت به صورتجلسه مورخ 16/2/88 آن شوراي محترم كه طي نامه شماره 1/1697 مورخ 2/3/88 طي رديف 4 بند 5 مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفته است بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 5065/5066 بخش 8 يزد واقع در مسير خيابان 24 متري محمود آباد متعلق به ورثه عباسعلي ميرشمسي اقدام نمايد كه در اينخصوص مجدداً توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست وهفتادوسه ميليون وهشتصدوشصت هزارريال( 1.273.860.000 ريال)بستانكاري مالكين تعيين و مقرر گرديد با توجه به درخواست ورثه دو قطعه از زمينهاي مهرآوران به قطعات 2430 و 2429 به مساحت هر كدام 200 متر مربع با كاربري مسكوني طبق نظريه كارشناس از قرار هر متر مربع دوميليون ويكصد هزار ريال( 2.100.000 ريال )جمعاً به مبلغ هشتصدو چهل ميليون ريال(840.000.000 ريال )به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ چهارصدو سي وسه ميليون وهشتصدو شصت هزار ريال(433.860.000 ريال )در خرداد ماه سال 1389 به ورثه پرداخت گردد، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 08-020-531 تملك اراضي 24 متري محمود آباد به مبلغ هشتصدوچهل ميليون ريال ( 840.000.000 ريال ) زمين معوض بصورت تهاتري اقدام و مبلغ نقد از اعتبارات سال 89 اقدام گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* برگزاري دوره هاي آموزشي مباني انديشه اسلامي  
5-  لايحه شماره 204/34367- 7/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3234- 8/7/88 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه مسئول بسيج دانشجويي استان يزدبشماره 21/579 مورخ 1/4/88 ،موضوع كمك به برگزاري دوره هاي آموزشي مباني انديشه اسلامي تحت عنوان(طرح ولايت)توسط سازمان دانشجويي،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ،‌درصورت صلاحديد وضرورت از سهم شورا نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً اينجانب وآقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرداري از سهم خود درصورت وجود اعتبار اقدامات لازم معمول نمايد .
 
 * درخواست مساعدت جهت شركت درمسابقات تورنمنت كاراته  
6-  درخواست آقايان سعيد عدالت نيا وحميد هزارپيشه ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3035- 30/6/88 درخصوص مساعدت جهت شركت درمسابقات تورنمنت جهاني دررشته كاراته به ميزباني كشور ژاپن ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شوراي اسلامي شهر با اهداء لوح سپاس وربع سكه بهار آزادي درصحن علني شورا از نامبردگان تجليل بعمل آورد.
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 45/21 خاتمه يافت .