دويست و نود و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست ونودودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روزچهارشنبه مورخ 20/8/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند فرارسيدن سالروز ارتحال عالم رباني مجاهد نستوه حضرت آيت ا... حاج سيدمحمد جواد مدرسي را تسليت عرض نمود واز اعضاي شورا خواست تا درمجالسي كه به همين منظور برگزار مي گردد حضور بهم رسانند . سپس ايشان ازجلسه برگزار شده باحضور مديركل دفترفني استانداري ، شهردار شاهديه و مسئولين مربوطه شهرداري دررابطه بااصلاح هندسي بلوارفقيه خراساني و ورودي هاي شهريزد وهمچنين كارگروه تشكيل شده با حضورتني چند ازاعضاي شوراوكارشناسان مربوطه شهرداري درخصوص بررسي قراردادمشاركت وسرمايه گذاري دراحداث وبهره برداري پلهاي مكانيزه عابر پياده سطح شهر ومشاركتهاي شهرداري درجهت كسب درآمد بيشتر وبهبود وضعيت درآمدي وتأمين قيرمورد نياز شهرداري جهت اجرايي نمودن هرچه بيشتر نهضت آسفالت مطالبي را عنوان نمود .
   سپس با توجه به حضور آقاي صلواتي مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري درجلسه ، گزارشي از وضعيت درحال حاضر ومشكلات وكارهاي معوقه جهت انتقال دفاتر تعاوني به پايانه جديد ازجمله عدم راه اندازي سيستم تهويه ، سيستم حفاظتي تصويري ، نصب دوربين هاي مداربسته ، عدم امكان واگذاري تلفن توسط شركت مخابرات واعلام هزينه آن،نصب پارتيشن هاي داخل سالن ونرده هاي دفاتروپشت بام ارائه نمود .
   درادامه از آقاي محمد شيخ عليشاهي كارمند بازنشسته شهرداري كه از بين بازنشستگان به عنوان نمونه از سوي شهرداري انتخاب وبرگزيده شده بود به پاس زحمات وخدمات ايشان درطول سي سال خدمت ، درصحن علني شورا با اهداء لوح سپاس وهديه اي به رسم يادبود از ايشان تجليل به عمل آمد .
  
مصوبات :
 
* قرارداد منعقده دررابطه با احداث پلهاي مكانيزه عابر پياده    
1- لايحه شماره 114/29239- 7/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2666- 7/6/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تصوير برابر با اصل يك نسخه از قراردد منعقده فيمابين شهرداري يزد و آقايان سيد علي ابريشم و امير حسين دانشيان درخصوص مشاركت در احداث پلهاي مكانيزه عابر پياده سطح شهر ارسال مي گردد.ضمناً شهرداري با توجه به دونوبت برگزاري تشريفات قانوني و عدم حصول نتيجه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده است ، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع با قيد دو فوريت در شورا ي اسلامي شهر مطرح و مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي مهندس رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به كارگروه تشكيل شده با حضور مسئولين مربوطه شهرداري وبررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* معرفي نماينده شورا درشوراي سازمان فرهنگي ،ورزشي     
2-  رونوشت نامه شماره 210/25570- 14/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2344- 15/5/88 درخصوص معرفي يك نفر از اعضاي شورا اسلامي شهر جهت حضور درشوراي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري براساس بند 3 ماده 10 اساسنامه آن سازمان موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق آقاي حميدرضا مطهريان به عنوان نماينده اين شورا درشوراي سازمان فوق انتخاب وبرگزيده شدند .
 
* بررسي سوابق پلاك باقيمانده 2/8745 و 8746 بخش 4 يزد واقع در مسير بلوار شهيد بهشتي
3-  لايحه شماره 502/36847- 20/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3487- 20/7/88 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك باقيمانده 2/8745 و 8746 بخش 4 يزد قسمتي از پلاك فوق در مسير بلوار شهيد بهشتي قرار گرفته و با شهرداري تسويه حساب نموده است پس از اجراي طرح مساحت 60/5 متر مربع از پلاك مذكور بيشتر در مسير بلوار فوق قرار گرفته است كه متعاقب آن شهرداري منطقه دو موضوع را به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و طبق نظريه ارائه شده جمعاً مبلغ هفتادوپنج ميليون وششصد هزار ريال( 000/600/75 ريال ) بستانكاري مالك از شهرداري مي باشد كه براساس توافقنامه في مابين به شماره15806 مورخ 8/7/88 مقرر شد مبلغ مذكور به حساب تتمه عوارضات پلاك فوق كه توسط واحد درآمد منطقه محاسبه و مبلغ يكصد ميليون ونهصدوشصت ونه هزار وپانصدوهفتادوسه ريال( 573/969/100 ريال )مي باشد منظور ومابه التفاوت آن به مبلغ بيست وپنج ميليون و پانصدو هفتادوسه هزاروسيصدو شصت ونه ريال ( 369/573/25 ريال )نقداً در وجه شهرداري پرداخت گردد . ضمناً مالك موظف به تعهد رسمي و اقرار نامه محضري طبق نظريه اداره حقوقي به شماره 37776 مورخ 4/10/85 مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 01-010-539 ديون اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه‌منصوري جهت توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مبني برپرداخت وجه به مالك اوليه ( زمان توافق )مورد تصويب قرارگرفت .
  
* معرفي يك نفر از اعضاي شورا جهت هيأت مديره وهيأت انضباطي  سازمان تاكسيراني
4-  نامه شماره 600/33750- 4/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3203- 7/7/88 دررابطه با حضور يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر به جاي دونفر جهت هيأت مديره وهيأت انضباطي سازمان تاكسيراني، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق آقاي سيدعلي محمد ميرحسيني بعنوان نماينده اين شورا جهت حضور درجلسات هيأت مديره وهيأت انضباطي سازمان فوق انتخاب وبرگزيده شدند.
 
 * تعيين اجاره بهاء غرفه هاي فروش بليط وكيوسكهاي مستقر درترمينال قديم
5-  لايحه شماره 240/34243- 6/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3212- 7/7/88 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تصوير نظريه مورخ 10/5/88 كارشناس رسمي درخصوص تعيين اجاره بهاء غرفه هاي فروش بليط و كيوسكهاي مستقر در ترمينال قديم (28 واحد غرفه و كيوسك) ارسال، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد براي تصوير نظريه كارشناس به پيوست در سال 88 تا زمانيكه ترمينال به محل ترمينال جديد الاحداث انتقال داده نشده اجازه ماهيانه از مستأجرين برابر نرخ كارشناسي وصول شود. ضمناً سوابق مربوط به سال قبل به پيوست ارسال مي گردد ضمناً آقاي محمد برزگري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري تا پايان سال 88 نسبت به جابه جايي وانتقال غرفه ها به ترمينال مسافربري جديد اقدامات لازم معمول نمايد .
* تملك قسمتي از پلاك واقع درطرح چهارراه معلم متعلق به شركت فرانسوز    
6-  لايحه شماره 502/42558- 19/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4017- 19/8/88 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تصوير برابر با اصل يك نسخه از قراردد منعقده فيمابين شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 121/14258 بخش 8 يزد واقع در طرح چهارراه معلم و متعلق به شركت فرانسوز اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست وپنجاه ميليون ودويست هزار ريال(1.250.200.000 ريال)بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ ششصدو چهل وهشت ميليون ريال ( 648.000.000 ريال )جمعاً مبلغ ششصدو دو ميليون ودويست هزار ريال (602.200.000 ريال )بستانكاري آن شركت از شهرداري مي باشد كه طبق درخواست شركت مربوطه مقرر گرديد به عمق 5 متر در ضلع شرقي ملك پاركينگ بر معبر رعايت گردد و قسمت باقيمانده به متراژ 161 مترمربع زيرزمين بصورت پاركينگ و 161 مترمربع همكف يك واحد تجاري و طبقه اول و دوم و سوم هر طبقه دو واحد جمعاً شش واحد دفاتر تجاري تغيير كاربري و پروانه ساختماني صادر گردد و محاسبه زيرزمين 161 مترمربع پاركينگ و همكف 161 مترمربع تجاري و طبقات اول و دوم و سوم جمعاً به زيربنا 516 مترمربع دفاتر تجاري و 33 مترمربع بالكن سرپوشيده به مبلغ يك ميلياردو دويست وپنجاه وهشت ميليون ويكصدو هفتادو شش هزار وپانصد ريال ( 1.258.176.500ريال ) با كسر پاركينگ محاسبه شده كه پس ازكسر غرامت مبلغ ششصدو پنجاه وپنج ميليون ونهصدو هفتادوشش هزار و پانصد ريال (655.976.500 ريال )بدهكاري شركت به شهرداري مي باشدكه پس از تصويب كميسيون ماده 5 بابت تغيير كاربري و انتقال رسمي اسناد در مسير بنام شهرداري قابل وصول خواهد بود،عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد اقدامات بعدي از محل كد 06ـ020ـ531 بصورت تهاتري بعمل آيد .ضمناً درضورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.           ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت .
جلسه باذكرصلوات درساعت 10 خاتمه يافت .