دويست و شصت و چهارمين جلسه سومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد

دويست و شصت و چهارمين جلسه سومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    دويست وشصت وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح  روزچهارشنبه مورخ31/4/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .   
    درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وعرض تبريك اعياد گذشته وهمچنين عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند جناب آقاي اولياء نماينده محترم مردم يزد و صدوق وحجت الاسلام يحيي زاده نماينده محترم مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي كه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي درجهت بررسي موضوع طرح امضاء شده از سوي 72 نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح بند يك از ماده 76 قانون تشكيلات ووظايف شوراها مبني بر انتخاب وانتصاب شهرداران با رعايت مقررات مندرج درآئين نامه اجرايي شرايط متصدي سمت شهرداربنا به پيشنهاداستاندار وحكم وزيركشوربمدت چهارسال اظهار داشت :  همانطور كه مستحضرهستيد اعضاي شوراي اسلامي شهرها ازنمايندگان ومنتخبين مردم هستند وبا توجه به اينكه درحال حاضرشوراها سومين دوره خودرا تجربه مي كنند سطح توقعات وانتظارات مردم در همه زمينه ها بخصوص مسائل شهري بيشتر شده است كه اين امر مستلزم اين است كه شوراها بايد با هماهنگي وبرنامه ريزي هدفمند وحمايت همه جانبه ساير مسئولين وبا نظارت كامل وهمه جانبه درجهت پيشبرد وتحقق اهداف خود كه همانا رضايت خالق هستي وعمران وآباداني شهرها هست از هيچ كوششي دريغ ننمايند وطبق قول و وعده هايي كه به مردم درهنگام انتخابات داده اند بتوانند اقداماتي انجام دهند .
   وي درادامه گفت مهمترين وظيفه شوراها انتخاب شهردار به مدت چهارسال است كه مي توانند با همكاري شهردار منتخب ونظارت كامل شورا بر مسائل شهرداري درجهت برطرف نمودن مشكلات با همكاري ساير ادارات وارگانها وتسريع درامور وپروژه هاي عمراني ، زمان اجراي كار سرعت عمل ودقت بيشتر دركارهاي شهرداري اقدامات مؤثر ومثبت انجام نمود. وي درادامه از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواست تا با رايزني هاي خود وبا پيگيري اساسي ودرايت وبينش خود وتوجيه نمودن ساير همكارانشان از اين طرح دفاع نمايند وحتي الامكان با توجه به نقش وجايگاه شوراها اختيارات ووظايف اين شوراها را افزايش دهند . 
   آقاي اولياء نماينده محترم مردم يزد وصدوق درمجلس شوراي اسلامي ضمن عرض تبريك عيد سعيد مبعث حضرت رسول اكرم (ص) وابراز خرسندي از رئيس واعضاي شوراي اسلامي شهر بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : شوراها از عصاره ومنتخبين مردم هستند كه بايد روز به روز بتوانند جايگاه بيشتري درجهت خدمت رساني پيدا نمايند وهدف ما درمجلس تقويت جايگاه مديريت محلي مي باشد واين رويكرد در وزارت كشور هم وجود دارد ومجلس شوراي اسلامي با توجه به قانون اساسي نمي توانيم مسئوليت اجرايي به شوراها بدهيم ومعتقديم بايد يكسري از قوانين موجود اصلاح شود كه درحال حاضر قانون شوراها دردستوركار مي باشد ومجلس شوراي اسلامي درصدد مي باشد با واقعي تر شدن جايگاه شوراها از وظايف واختيارات شوراها كاسته نشود .           وي درادامه دررابطه رسيدگي وساماندهي بافت فرسوده وتاريخي يزد گفت : قراراست تاچند روز آينده جلسه اي با حضور مسئولين مربوطه كشوري ومسئولين استان جهت بررسي وبهبود وضعيت بافت قديم يزد برگزار گردد خواهان حضور وهمكاري اعضاي شوراي شهر وشهرداري شد .
   حجت الاسلام يحيي زاده نماينده محترم مردم ميبد وتفت درمجلس شوراي اسلامي بادرود وسلام بر ارواح پاك طيبه شهداي اسلام وامام شهداء وعرض تسليت به مناسبت درگذشت تعدادي از هموطنان عزيز درسانحه هوايي وتقدير وتشكراز اعضاي شوراي شهر وشهرداري بابت بهسازي وعمران وآباداني شهر يزد اظهارداشت : دغدغه مجلس وشوراي شهر تقريباً يكي است چراكه آنطور بايد وظايف درقانون مشخص شود نشده است ودرحال حاضر قانون هست كه همه وظايف واختيارات را مشخص نموده است . وي دررابطه با طرح تنظيمي 72 تن از نمايندگان مجلس گفت : چون بعضي ازطرح هاي ارائه شده از سوي نمايندگان بعضاً مباحثي است كه درصحن علني مجلس صورت مي گيرد ممكن است امضاء كنندگان طرح نيز به آن رأي مثبت ندهند كه اين جاي نگراني ندارد وما موضوع را با كمك همكارانمان بررسي وحل وفصل مي نمائيم . وي درادامه پيشنهاد نمود با توجه به اينكه مشكلات مراجعه كنندگان ما بيشتر درزمينه مسائل شهري است اعضاي شورا وشهرداري درجلسات پرسش وپاسخ ما حضور داشته باشند . وي درادامه اظهارداشت : با توجه به ضرورت ونياز شهر بايد اطلس خدمات شهري تهيه شود تا معلوم گردد نقاطي كه درآن كار شده ونقاطي كه بايد درآن كار شود مشخص گردد .
خانم وزيري :
   ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وتبريك اعياد گذشته اظهارداشت : طرح امضاء شده از سوي 72 تن از نمايندگان مجلس شورا موضوع درمجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي وهمچنين مجمع بانوان عضو شوراهاي اسلامي سراسر كشور به ميزباني شوراي شهر كرج برگزارشده بود مطرح شد كه دراين راستا علاوه بر ناراحتي ونگراني نمايندگان بيانيه اي دراين خصوص صادر شد كه مقررگرديد جهت اطلاع عموم مردم درروزنامه كثيرالانتشار وهمچنين جهت اطلاع نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انعكاس داده شود . ايشان درادامه افزود با توجه به نقش وجايگاه شوراها وانتظارات وتوقعات مردم از نمايندگانشان درشوراي شهر وبدليل نظارت بيشتر وتعامل وهمكاري شهردار با شورا بهتر مي توان مسائل ومشكلات مردم وشهر را با كمك ساير مسئولين حل وفصل نمود كه اميدواريم شما نمايندگان استان درمجلس شورا بادرايت وپيگيري هاي خود از اين موضوع مهم دفاع شود .  
آقاي ميرحسيني :
   ضمن عرض خوشامدگويي به ميهمانان محترم اظهارداشت : با توجه به موارد اشاره شده درقانون ، شوراها ازجايگاه بسيار بالايي دراركان تصميم گيري به شمار مي روند كه بايد درجهت تقويت ورشد جايگاه شوراها وظايف واختيارات راگسترش دهند ولي درحال حاضر با توجه به ابلاغ آئين نامه جديد تاكسيراني به كليه استانداريها مبني برعدم حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر دركميته انضباطي ونماينده شوراي شهرستان دركميسيون ماده پنج وهمچنين حضورسه نماينده دولتي دركميسيونهاي ماده صدمي تواند نقش شوراها ونمايندگان مردم راكم رنگ نمايد .
آقاي پارسائيان :
   ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي وبا آرزوي موفقيت كليه مسئولين اظهارداشت : وجه اشتراك مجلس شوراي اسلامي با شوراي اسلامي شهر اين است كه نمايندگان توسط مردم تعيين وانتخاب مي شوند كه دراين راستا سطح توقعات وانتظارات مردم درجهت حل مسائل ومشكلات شهري مي تواند بالا باشد لذا بدين منظور تقاضا دارد درراستاي تحقق قوانين ووظايف محوله به شوراها وحتي افزايش حيطه نظارت به منزله رسيدن به مديريت واحد شهري كه قطعاً درجهت كاهش هزينه ها ودسترسي سريعتر به نتيجه تصميمات مديريتي شهري با درنظر گرفتن شرايط خاص منطقه اي وتقسيم عدالت درمحلات كه به غير از تقويت شورا تحقق موارد فوق امكان پذير نخواهد بود خواستار برخورد ومخالفت طرح پيشنهادي 72 تن از نمايندگان مجلس شد .
آقاي مطهريان :
   ضمن عرض خير مقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم اظهارداشت : همانطور كه مستحضرهستيد مجلس شوراي اسلامي وشوراي اسلامي شهر مجموعاً از يك خانواده هستند چون همه نمايندگان ازسوي مردم انتخاب  مي شوند كه قطعاً همه مردم از منتخبين خود انتظاراتي دارند كه بايد برآورده نمود واينطوربه نظر مي رسدكه طرح تنظيمي توسط تعدادي ازنمايندگان مجلس تقريباً كساني بودندكه قبلاً ودرسالهاي گذشته درسمت شهردار انجام وظيفه مي نمودند كه بنا به دلايلي عزل شدند ودرحال حاضردرصدد جبران هستند كه ما اميدواريم با تلاش وسعي نمايندگان مجلس استان موضوع پيگيري وطرح موردنظر پس گرفته شود.ايشان درادامه پيشنهاد نمودباكمك نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درجهت راه اندازي مجددشوراي محلات وهمچنين حتي الامكان درصورت صلاحديد انتخاب استانداران از سوي شوراي اسلامي شهرها جزء وظايف واختيارات شورا قرار گيرد.  
خانم حيدري :
   ضمن عرض خير مقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم وتقديروتشكر از نمايندگان استان درمجلس شوراي اسلامي بدليل امضاء ننمودن طرح تنظيمي توسط 72 تن از نمايندگان مجلس اظهارداشت : با توجه به بند يك ماده 76 قانون شوراها درحال حاضر انتخاب شهردار با شوراي شهر مي باشد كه دراين راستا شورا مي تواند با همراهي وهمكاري با شهردارمحترم مشكلات شهر وشهروندان را ازهر لحاظ مرتفع نمايد واگر شرايطي فراهم گردد تاشوراي شهربتواند نسبت به تعيين وانتخاب سايرمسئولين استان ازجمله رياست اداره برق ، گاز ، مخابرات، آب اقدام نما يدخيلي بهتروراحت ترميتوان با ايجاديك مديريت واحد شهري مسائل ومشكلات شهر ومردم را حل نمود . وي درادامه گفت : درطرح تنظيمي از سوي نمايندگان مجلس آمده است نظرات به صورت غيركارشناسي وهمچنين پس رفت برنامه هاي عمراني مي باشد ولي اين گفته صحت ندارد چون مهمترين كارشورا بررسي وكارشناسي هاي لازم درزمينه انتخاب يك شهردارمي باشدودرحال حاضراگرعملكردشوراي اسلامي شهردردوره هاي قبل مقايسه كنيد چهره شهر دگرگون شده كه اين خودنشان دهندة پيشرفت دربرنامه هاي عمراني بوده است لذا از نمايندگان استان درمجلس شوراي اسلامي انتظار داريم برنامه ريزي وپيگيري هاي لازم درجهت افزايش اختيارات شورا وحتي انتخاب مديران ازسوي شوراي اسلامي شهر داشته باشند .
آقاي خباززاده :
   ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان ارجمند دررابطه با طرح تنظيمي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  اظهارداشت : نمايندگان بايد بررسي نمايند وببينند كه پيشرفت شهرها از ابتداي تشكيل شوراهاي اسلامي شهر رشد چشمگيري داشته وميزان رضايت مندي مردم از شهرداري وشوراي شهر در هرزمينه بخصوص درعمران وآباداني بيشتر شده است واز بدو تشكيل شوراها ، شهرها نظم ونسخ گرفته اند واز خود رأي هاي فردي به خرد جمعي ورشد متوازن از سوي شورا رسيده اند وبايد به اين نكته اشاره شود كه هنوز نقش وجايگاه شوراها آنطور كه بايد وشايدمشخص نشده است لذا كليه مسئولين مربوطه بايد درجهت تبيين اين جايگاه ورسيدن به مديريت واحد شهري تلاش مضاعف داشته باشند وارزش رأي مردم كه اينجانب افتخار مي كنم با رأي مستقيم دوازده هزارنفر شهروندان يزدي به عضويت شورا انتخاب شده ام بيش از هرچيز احترام قائل شوند چون شوراها نماد مردم سالاري ديني هستند كه اميد است امضاء كنندگان طرح به جاي كم نمودن فعاليت واختيارات شورا به فكر فعالتر نمودن شوراها وافزايش وظايف واختيارات شورا جهت نظارت بيشتر وكاملتر برنامه ريزي نمايند .
   درادامه نامه سرگشاده اعضاي شورا خطاب به امضاء كنندگان طرح يك فوريتي بابت اصلاح بند يك از ماده 76 قانون وظايف وتشكيلات شوراها پيرامون انتخاب وانتصاب شهرداران توسط آقاي ميرحسيني قرائت گرديد كه مقررشد موضوع جهت اطلاع ساير مسئولين كشوري واستاني منعكس شود .
   درادامه آقاي ميروكيلي شهردار محترم درخصوص طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به نقش، وظايف واختيارات شوراها اظهارداشت : اگر وظايف واختيارات شوراها تقويت گردد موفق خواهيم بود وافزايش توان اجرايي شوراها باعث مي شود تا هرچه زودتر مديريت واحد شهري با تعامل ساير دستگاهها تحقق يابد .
   وي درپايان درخصوص نامه ارسالي بشماره 42-4/26111 -9/3/88 از سوي مدير كل امور شهري استانداري مبني برعدم فعاليت مالياتي سازمانهاي وابسته به شهرداري موضوع را درصحن علني مطرح نمود كه اعضاي شورا تأكيد داشتند كه شهرداري دراين زمينه پرداختي نداشته باشد .
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 15/10خاتمه يافت.