دويست و شصت و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و شصت و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وشصت وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16روز يكشنبه مورخ 4/5/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
  درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وبا آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند فرارسيدن ميلاد سراسر با سعادت حضرت امام حسين (ع) - روز پاسدار ، ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) پرچمدار كربلاء وروز جانباز وميلاد حضرت امام زين العابدين (ع) را به محضر آقا امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري وهموطنان عزيز وبزرگوارتبريك وتهنيت عرض نمود. سپس با توجه به هماهنگي هاي قبلي با حضور مداح اهل بيت آقاي ميرزايي به مناسبت گراميداشت اعياد شعبانيه اشعاري دروصف امامان وائمه اطهار (ع) سرود ودرادامه به مناسبت گراميداشت ولادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) روز جانباز ازجانبازان جنگ تحميلي حجت الاسلام مطهريان ،آقاي ميروكيلي وآقاي عبدالعليان درصحن علني شورا بااهداء لوح سپاس ازآن بزرگواران تجليل بعمل آمد .
   درادامه براساس دستوركارجلسه ودرسخنان پيش از دستور آقاي كوچك زاده دررابطه با مأموريتشان به تهران جهت شركت درنخستين همايش ملي ساختمان ، انبوه سازان مسكن وشهرسازي كه با حضور مسئولين عالي رتبه ومديران ارشد وفعالان عرصه ساختمان درمركز همايش هاي بين المللي سازمان صداوسيما برگزارشده بود مطالبي را عنوان نمود ودرادامه از بازديد انجام شده درمناطق مختلف شهر توسط اعضاي كميسيون عمران شورا  وتني چند از كارشناسان جهت مكان يابي مناسب براي احداث پارك شهري وتفرجگاهي وقرآني توضيحاتي ارائه نمود كه مقررگرديد جهت احداث پارك شهري جنب پل الغدير با همكاري شهرداري زارچ موضوع از طريق آقاي كوچك زاده با معيت آقاي ميرحسيني پيگيري ونتيجه را به شورا گزارش نمايند . 
  
مصوبات :
 *تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع درمنطقه 10 كيلومتري شمال خلدبرين با كاربري كارخانه كمپوست
 1- نامه شماره502/23449–4/5/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره2120- 4/5/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره ثبتي 18230 اصلي بخش 8 يزد واقع در10 كيلومتري شمال خلدبرين با كاربري كارخانه كمپوست به متراژ 1497950 متر مربع اقدام نمايد با عنايت به اينكه سازمان مسكن وشهرسازي طبق نامه شماره 9724/2 مورخ 3/5/88 ثبت دبيرخانه شهرداري بشماره 23129 مورخ 3/5/88 حاضر به پرداخت مبلغ دو ميلياردو يكصدو پنجاه ويك ميليون ونهصدو سي وسه هزارو دويست وهشتادو هشت ريال (2.151.933.288 ريال)بابت عوارض پروانه وتراكم مسكن مهردر وجه شهرداري گرديده است واز طرفي به منظورطي تشريفات قانوني لازم به منظور انعقاد قرارداد واگذاري اراضي موصوف شهرداري نيز مكلف به پرداخت بهاي آن به مبلغ يك ميلياردو چهارصدو نودوهفت ميليون ونهصدو پنجاه هزارريال (1.497.950.000 ريال) دروجه آن سازمان مي باشد وبا توجه به عدم اعتبار جهت تملك ملك فوق ضروري است شهرداري پس از دريافت مبلغ عوارض پروانه از سازمان مربوطه نسبت به پرداخت ثمن ملك دروجه آن سازمان اقدام نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال مدارك مورد اشاره خواهشمنداست اجازه فرمائيد مبلغ يك ميلياردو چهارصدو نودوهفت ميليون ونهصدو پنجاه هزارريال (1.497.950.000 ريال) از رديف اعتباري 53102001 اقدام ودر وجه سازمان مسكن وشهرسازي پرداخت گردد . ضمناً درصورت نيازآقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهادفوق پرداخت آن ازمحل بودجه جاري سال 88 رديف 53102002 تملك اراضي واقع درمسير طرح هاي عمراني (تهاتر) مورد تصويب قرارگرفت .
 
*تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به آقاي محمد چاوش واقع درطرح چهارراه معلم    
2- نامه شماره 502/22702–31/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره2065- 1/5/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد بند8 و9ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك 125/14528 بخش 8 يزد به مساحت 60/16 مترمربع متعلق به آقاي محمد چاوش واقع در طرح چهارراه معلم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً به مبلغ هشتصدو شصت ودو ميليون وسيصدو نودو شش هزارريال         ( 862.396.000 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر گرديدبه جاي اين بستانكاري يك قطعه زمين از اراضي مهرآوران به شماره 2438 به مساحت 235 مترمربع و طبق نظريه هيأت كارشناسي از قرار هر مترمربع پنج ميليون وپانصد هزار ريال ( 5.500.000 ريال)جمعاً به مبلغ يك ميلياردو دويست ونودودو ميليون وپانصد هزارريال ( 1.292.500.000 ريال ) به نامبرده واگذار گردد و مابه التفاوت آن به مبلغ چهارصدوسي ميليون ويكصدو چهارهزار ريال( 430.104.000 ريال )طي 24 قسط به شهرداري پرداخت گردد. مالك موظف به انتقال اسناد ملك در طرح به نام شهرداري مي باشد و عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد 06-020-531 تملك طرح چهارراه معلم به صورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد» 
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مشروط برپرداخت مابه التفاوت ذكر شده طي دوازده (12) قسط توسط مالك به حساب شهرداري ، مورد تصويب قرار گرفت .
  
*ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري وتراكم اصلاحاتي    
3- نامه شماره 230/18211–6/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1612- 7/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد بند8 و9ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، و دراجراي رديف 42 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 88 ، موضوع ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري و تراكم اصلاحاتي به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد:
1- با توجه به اينكه عنوان بعضي از كاربري ها در تعرفه عوارض ذكر نشده و ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري آن به مسكوني براساس بند4 تعرفه وتحت عنوان ساير وبراساسp30محاسبه مي شود، لذا در جهت كاهش آن، عوارض ارزش افزوده ناشي ازتغييركاربري از كاربري پيشنهادي فضاي سبز ، نوارسبز، اداري(دولتي و خصوصي)،پاركينگ وكاربري هايي كه ادارات دولتي وياشهرداري بايد نسبت به تملك آن اقدام نمايند ونيز املاك فاقدكاربري به كاربري مسكوني به ازاي هرمترمربع زمينp 5 وازكاربري تجاري به مسكوني به ازاي هرمترمربع p3
2- ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري از هر نوع كاربري و يا فاقدكاربري (با توجه باينكه ارزش افروده ناشي از تغييركاربري ازهرنوع كاربري به صنعتي p 30 ) به انباري به ازاي هر متر مربع p30
3- درصورتيكه زمين فاقد كاربري بوده ودرخواست كاربري مزروعي داشته باشد ارزش افزوده آن به ازاي هرمترمربع زمينp5 محاسبه مي گردد.خواهشمنداست دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد.ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر موارد بشرح ذيل مورد تصميم گيري قرار گرفت:
بند يك : با تغيير كاربري ها به كاربري مسكوني به ازاي هرمتر مربع p5 مورد تصويب قرارگرفت وبا تغيير تجاري به مسكوني به ازاي هر مترمربع p3 مورد مخالفت قرارگرفت .
بند دو : مورد تصويب قرارگرفت .
بند سه : موردمخالفت قرارگرفت .
  
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درطرح بلوار جوان ومتعلق به تعاوني مسكن – بسيجيان - الغدير   
4- نامه شماره 502/18374–7/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1619- 7/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد بند8 و9ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضارمي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاكهاي ثبتي شماره 6518 و6519 و6521 و6525 بخش 4 يزد واقع در طرح بلوار جوان و متعلق به تعاوني مسكن ـ بسيجيان ـ الغدير ثبت اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي بشماره 913/12513 مورخ 30/7/83 فيمابين تنظيم گرديده است كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ سه ميلياردو هفتصدو هفتادو چهارميليون وچهارصد هزار ريال(3.774.400.000 ريال) بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ يازده ميلياردو يكصدو پنجاه وهفت ميليون وسيصدوشصت هزارريال(11.157.360.000 ريال )جمعاٌ مبلغ هفت ميلياردو سيصدو هشتادو دوميليون ونهصدو شصت هزارريال( 7.382.960.000 ريال ) بدهكاري تعاونيهاي فوق به شهرداري مي باشد كه مقررگرديده بود بصورت نقد و اقساط به شهرداري پرداخت نمايند با توجه به بررسيهاي بعمل آمده از سوابق تعدادي از چكها وصول نگرديده است كه پس از پيگيريهاي تعاونيهاي فوق منجر به صورتجلسه شماره 30164 مورخ 8/11/87 گرديده است و در حال اقدام مي باشد با توجه به اينكه باقيمانده پلاك از طريق ماده 147 قانون ثبت قطعه بندي و براي قطعات مذكور سند اخذ گرديده است و بنا بر ضرورت اجراي طرح بلوار جوان شهرداري طبق توافقنامه فوق نسبت به تصرف و احداث بلوار اقدام نموده است و در نتيجه قسمت در مسير قابل انتقال رسمي به شهرداري نمي باشد، لذا خواهشمند است اجازه فرمائيد از محل كد 56ـ020ـ531 تملك طرح بلوار جوان بصورت تهاتري و براساس پيشنهاد شماره 502/16102 مورخ 26/3/88 از طريق انتقال قولنامه و تعهد محضري و صورتجلسه تحويل ملك اقدام لازم معمول و پاسخ تعاونيهاي فوق جهت اخذ مجوز پروانه و انتقال قطعاتي كه داراي سند ماده 147 قانون ثبت مي باشند برابر ضوابط داده شود ؛ ضمناً با عنايت به تصوير پيوست صورتجلسه شماره 33812ـ 13/12/87 جهت تامين سطوح خدماتي مورد نياز شهرداري يزد ، ده درصد از كل اراضي مذكور به متراژ 25/15482 مترمربع توسط شركت تعاوني ستاد مربوطه پس از تغيير كاربري در كميسيون ماده پنج و تصويب نقشه تفكيكي موظف به انتقال بنام شهرداري مي باشند.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه و برگ ارزيابي و نقشه مربوطه و صورتجلسه فوق الذكر موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و پس از تصويب ابلاغ تا اقدامات لازم بعمل آيد. ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد» 
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق ضمن موافقت با كليات پيشنهاد فوق ،مقررگرديد 13480 متر مربع از ملك مورد نظر كه درمسير بلوار جوان قرار گرفته ونيز 25/15482 مترمربع مساحت سطوح خدماتي بصورت مشاع بنام شهرداري گردد وسپس پرونده جهت اقدامات بعدي به كميسيون ماده پنج ارجاع تا پس از تصويب آن كميسيون موارد مذكور به صورت تفكيك شده بنام شهرداري گردد .
 
*اخذ بهاي خدمات شهري از اتباع خارجي    
5- نامه شماره 230/16137–26/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1392- 27/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد بند8 و9ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، ضمن ارسال تصوير نامه شماره 24/1/5655 مورخ 10/11/87 مدير كل محترم امور اتباع ومهاجرين خارجي ، درراستاي اخذ بهاي خدمات شهري از اتباع خارجي داراي مجوز به صورت يكنواخت دراستان ، پيشنهاد مي گردد رديف 1-45 تعرفه عوارض وبهاي خدمات براي سال88 طبق نرخ نامه فوق الاشاره افزايش يابد ودرضمن اخذ 50% عوارض موضوع اين رديف توسط دفتر اتباع ومهاجرين خارجي استانداري وصول گردد. لذا خواهشمنداست دستور فرمائيد درصورت تصويب امر به ابلاغ فرمايند . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.    ميروكيلي – شهرداريزد» 
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق با افزايش رديف 1-45 تعرفه عوارض وبهاي خدمات براي سال 88 مورد مخالفت قرارگرفت .ضمناً درخصوص اخذ 50% عوارض مربوطه مقررگرديد شهرداري براساس ضوابط ومقررات مالي كما في السابق اقدام نمايد .
 
*ساماندهي سامانه 137    
6- دررابطه با ساماندهي سامانه پاسخگويي 137 شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بازديد بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :  
1-6- درراستاي جلوگيري ازامورموازي مقررگرديدسامانه137ومركزپيام شهرداري دريكديگرادغام شده وسامانه137 كليه امورذيربط را عهده دارباشد.
2-6- مقررگرديد137بطور24ساعته وبدون هيچگونه وقفه اي درطول سال به فعاليت بپردازد.
3-6- شهرداري موظف گرديد كانال ارتباطي مردم را اعم ازشكايات ،انتقادات و پيشنهادات ، با شهرداريها وسازمانها منحصراً‌ از طريق تلفن سامانه137برقرارنمايد.
4-6- مسئول سامانه 137 به عنوان نماينده شهردارمحترم رابطي بين مردم و قسمتهاي شهرداري و شخص شهردار را عهده داربوده و بازخوردكليه امور را تا حصول نتيجه پيگيري نموده و نقاط ضعف وقوت كار را بصورت روزانه به شهردارمحترم گزارش نمايد.
5-6- در راستاي عدم لوث وظايف وتقويت اختيارات شهرداران، سامانه 137 امور را به هيچ وجه به پيمانكاران ارجاع نداده وصرفاً مطالب و مسائل را به مسئولين شهرداري و سازمانهاي ذيربط ارجاع نمايند تا آنها برابر سياست خود مراتب را به زيرمجموعه ابلاغ نمايند.
6-6- مقررگرديد يك فردبصيركه احاطه كامل به امورشهرداري دارد درمقرسامانه 137 مستقرشده تاپاسخگوي كليه سؤالات و ابهامات مردم باشد.
 
*دفاتر تعاوني حمل ونقل درپايانه
7- نامه شماره3375/84-3/4/88 انجمن صنفي كارفرمايي،شركتها ومؤسسات مسافربري يزدثبت دبيرخانه شورا بشماره1537 -3/4/88 در رابطه با انتقال پايانه مسافربري يزد موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس ازبحث وتبادل نظرموارد بشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت‌:
1-7- مقررگرديد شهرداري در راستاي جلب همكاري و همدلي دفاتروجلوگيري ازضرر وزيان آنها حداكثر سه ماه از پرداخت اجاره معاف نمايد تا در سه ماهه اول بهره برداري متحمل ضرروزيان نگردند.
2-7- مقررگرديد درصورتيكه انجمن صنفي برابر اساسنامه مجاز به انجام امورنگهداري از پايانه باشدمساعدتهاي لازم در اين زمينه با آنها صورت گيرد.
3-7- مقررگرديددربرگزاري مزايده، واگذاري دفاتربگونه اي عمل گرددكه حق وحقوق حقه مسئولين فعلي دفاتررعايت گردد.
  
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 30/19 خاتمه يافت.