دويست و شصت و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و شصت و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
    دويست وشصت ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ17/4/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .   
    درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) فرارسيدن پانزدهم رجب سالروز وفات اسوه صبر وشكيبايي حضرت زينب كبري (س) را به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري وملت شهيد پرور ايران تسليت عرض نمود . سپس ايشان گزارشي از مأموريتشان به تهران درخصوص پيگيري مراحل پاياني اساسنامه سازمان فرهنگي - ورزشي شهرداري ، پيگيري طرح جامع بازيافت ، خريد خودرو آتش نشاني ، اخذ مبلغ چهارصد ميليون تومان (400.000.000 تومان ) وام جهت كارخانه كمپوست ، پيگيري اخذ اعتبارات لازم جهت خريد ماشين آلات عمراني وماشين هاي يخچال دار جهت حمل گوشت مطالبي را عنوان وپيشنهاد نمود شهرداري درجهت بهتر نتيجه گرفتن وثمر رسيدن كارها يك نفر را به عنوان نيروي رابط با وزارت كشور وسازمان شهرداريها به صورت دائم معرفي نمايد .
   وي درادامه از پيگيريهاي انجام شده توسط شهردار محترم دررابطه با اخذ سند زمينهاي پايانه مسافربري وكارخانه كمپوست درمسكن وشهرسازي ، با توجه به سير مراحل انجام شده ودستور وزير محترم مسكن وشهرسازي واينكه تاكنون سازمان ياد شده هيچگونه اقدامي وهمكاري دراين زمينه با شهرداري نداشته است ابراز گلايه نمود .
* مصوبات :
*اساسنامه سازمان زمين ومسكن شهرداري
 1- لايحه شماره 300/5854–6/2/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره429- 6/2/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، وبا عنايت به شق يك از بند يك مصوبه جلسه مورخ 29/3/87 شوراي اسلامي شهر يزد وهمچنين صورتجلسه مورخ 22/1/88 كميسيون اصلاح وبهبود روشها به پيوست اساسنامه سازمان زمين ومسكن شهرداري يزد ارسال مي گردد خواهشمنداست موضوع درصحن شوراي اسلامي شهر يزد مطرح وپس از تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي پيله ور بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق اصل تأسيس سازمان زمين ،املاك ومسكن شهرداري يزد مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد با محوريت كميسيون عمران شورا وبا دعوت از كارشناسان مربوطه ، اساسنامه سازمان فوق بررسي ونتيجه آن جهت تصميم گيري نهايي به شوراگزارش نمايند.
  
*دريافت مبلغ چهار ميليارد ريال وام از سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور توسط شهرداري 
2- لايحه شماره 110/20148–17/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1794- 17/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به اينكه شهرداري يزد درنظر دارد جهت هزينه هاي كارخانه كمپوست مبلغ چهار ميليارد ريال (4.000.000.000 ريال) وام از سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور دريافت نمايد. خواهشمنداست دستور فرمائيد موضوع با قيد دو فوريت درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي  بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . جوكار – كفيل شهرداري يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقرر گرديد شهرداري مبلغ وام را علاوه بر اعتبار پيش بيني شده دربودجه سال 88 دركارخانه كمپوست هزينه نمايد .  
 
*تخفيف عوارض صدور پروانه براي پروژه هاي مسكن مهر
3- لايحه شماره 110/20098–17/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1786- 17/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به نامه شماره 8609/2 مورخ 16/4/88 سازمان مسكن وشهرسازي ، شهرداري يزد درنظر دارد مطابق بند 3 نامه فوق الذكر نسبت به پاياپاي نمودن بهاي زمين كارخانه كمپوست با يارانه تخفيف عوارض صدور پروانه براي پروژه هاي مسكن مهر كه درمرحله صدور پروانه مي باشد اقدام نمايد عليهذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر يزد مطرح ، درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي               مي گردد . جوكار – كفيل شهرداري يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
  
*تملك تمامي پلاك متعلق به آقاي علي اكبر حاجي جعفري واقع درطرح بلوار آيت ا... خامنه اي
4- لايحه شماره 502/17111–31/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1486- 1/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 734/1/4634 بخش 4يزد متعلق به آقاي علي اكبر حاجي جعفري واقع درطرح بلوار آيت ا... خامنه اي وتقاطع خيابان 18 متري كوچه مسجد ابوذر اقدام نمايد . با عنايت به اينكه عليرغم پيگيري هاي متعدد واخطاريه هاي شماره 913/22506 مورخ 22/9/86 و913/23168 مورخ 29/9/86 و 913/25158 مورخ 16/9/87 وگذشت مدت طولاني تاكنون نسبت به تعيين تكليف ويا معرفي كارشناس رسمي دادگستري اقدامي ننموده است ، لذا به استناد مواد 4و8 لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت مصوب سال 58 وازطريق مراحل قانوني دادگستري وبراساس نظريه كارشناسان معرفي شده دادگستري نسبت به ارزيابي پلاك فوق جمعاً به مبلغ يك ميلياردو هفتصدو شصت وسه ميليون و دويست وهفتاد هزارريال (1.763.270.000 ريال) اقدام نموده است ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير نامه ارسالي به دادگستري ونظريه هيأت كارشناسان دادگستري ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15-020-531 تملك بلوار آيت ا.... خامنه اي اقدام گردد ضمناً درصورت نيازآقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*معافيت عوارض سازمان انتقال خون
5- لايحه شماره 230/16192–26/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1393- 27/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، دراجراي تبصره 6 بند 6-5 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 به پيوست تصوير نامه شماره 1233/64/ ح مورخ 28/5/87 سازمان انتقال خون ايفاد مي گردد ، پيشنهاد مي شود درصورت عام المنفعه بودن سازمان موصوف از پرداخت عوارض پذيره معاف گردد ، خواهشمنداست دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ فرمايند .ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*كاهش تعرفه عوارض حق مشرفيت
6- لايحه شماره 230/16868–30/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1461- 30/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيشنهاد مي گردد درجهت كاهش تعرفه عوارض حق مشرفيت موضوع رديف 17 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 دو تبصره به شرح ذيل به رديف تعرفه فوق اضافه گردد :
تبصره 7 : عوارض محاسبه شده براساس فرمول فوق براي هر متر مربع زمين مشمول ، نبايد از 20% (بيست درصد) قيمت روز هر متر مربع آن بيشتر باشد . منظور از قيمت روز ، قيمت روز دريافت عوارض به تشخيص كارشناس رسمي مرضي الطرفين از كارشناسان رسمي دادگستري مي باشد .
تبصره 8 : درتعيين 20% قيمت املاكي كه داراي دو بر ويا دو نبش مي باشند ، بايد صرفاً ارزش زمين براساس معبري كه موجب تعلق حق مشرفيت است محاسبه گردد ومعبر احداثي قبلي (معبر ديگر) درتعيين قيمت تأثيري نداشته باشد . خواهشمنداست دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد .ضمناً آقايان دشتي وخواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*ابلاغ آئين نامه مديريت حمل ونقل بارومسافر درشهر  
7- رونوشت نامه شماره 1/35283–1/4/88 استانداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1637- 8/4/88 دررابطه با ابلاغ آئين نامه مديريت حمل ونقل وبار مسافر درشهر وحومه (آژانسها) موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت .  
1-7- مقررگرديد برابرماده پنج آئين نامه فوق سازمان تاكسيراني ظرف مدت دوماه ،كليه افرادحقيقي وحقوقي تمام سوابق ومدارك مربوط به آژانس ها را تحويل سازمان تاكسيراني بنمايند در غيراينصورت پس ازموعدمقرر پليس ملزم گردد از فعاليت رانندگان وسائط نقليه اي كه فاقد مجوز از سازمان تاكسيراني هستند در سطح شهر جلوگيري نموده و اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي نيز نسبت به پلمپ آژانسهايي كه اقدام به تطبيق خود باشرايط جديد ننموده ويا ازطرف اتحاديه ذيربط مدارك واسناد مربوط به آنها را به تاكسيراني تحويل ننموده اند اقدام نمايد .
2-7- باتوجه به اينكه درجلسه شوراي ترافيك بنا به نظر استاندار محترم مقررگرديده است سازمان تاكسيراني و اتحاديه ذيربط مبادرت به صدورمجوز آژانس و يا تاكسي تلفني ننمايند فلذا تمامي مجوزهايي كه پس از اين مصوبه صادر گرديده ملغي و بلااثر تلقي گرديده تا سازمان مجدداً بدون در نظرگرفتن هيچگونه حقي بررسي بنمايد.
3-7- پيشنهاد مي گردد شوراي ترافيك استان نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده اقدام و تكاليف سازمانهاي ذيمدخل را در اين زمينه بطور شفاف مشخص نمايد.
4-7- سازمان تاكسيراني موظف مي باشد از يوم جاري به كليه آژانسهاي موضوع اين مصوبه ابلاغ نمايد تا ظرف مدت دو ماه به آن سازمان جهت بررسي و تعيين تكليف مراجعه نمايند.
5-7- پيشنهاد مي گردد جهت رسيدگي وتسريع درمواد مندرج درآئين نامه ذيربط درصورت صلاحديد استاندارمحترم نسبت به تشكيل كارگروه مندرج درماده 10 (ده) دستورات لازم صادرفرمايند.
  
*مساعدت به آقاي ولي يزدي زاده خليلي
8-درخواست آقاي ولي يزدي زاده خليلي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1698- 10/4/88 درخصوص كمك ومساعدت به فرزندشان جهت اعزام به مسابقات دررشته ورزشي كونگ فو دركشور ايتاليا موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000 ريال) از اعتبارات ماده 17 از سهم خود اقدامات لازم معمول نمايند .  
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 10 خاتمه يافت.