دويست و شصت و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و شصت و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وشصت وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 15/7صبح روز چهارشنبه مورخ 7/5/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند وعرض تبريك اعياد شعبانيه ،مطالبي را درخصوص جلسه برگزارشده باحضور آقاي ميروكيلي شهردارمحترم وآقاي سامبراني مديرشركت ساخت وابزارتراكتور سازي (پيمانكار مربوطه) جهت راه اندازي كارخانه كمپوست طبق تعهدات انجام شده ارائه نمود وپيشنهاد نمود شهرداري درجهت راه اندازي دستگاهها وماشين آلات با استفاده از توان وتجربيات كارشناسان بومي وغيربومي ترجيحاً كارشناسان شهرداري اصفهان وهمچنين برقراري وايجاد يك مديريت صحيح وقاطعانه وبا تجربه دراين زمينه اقدامات لازم معمول نمايند . سپس ساير اعضاي شورا ديدگاهها ونظرات خودرا درباره راه اندازي وبهره برداري كارخانه كمپوست بيان نمودند كه درهر صورت وبه هردليل پيمانكار مربوطه عليرغم گذشت چند سال نتواند پروژه فوق را به بهره برداري برساند مراتب ازسوي مراجع قضايي پيگيري شود .
   درادامه آقاي كوچك زاده از بازديد بعمل آمده از سوي اعضاي شورا باتفاق شهردار محترم ومسئولين مربوطه درشهرداري از پروژه هاي عمراني سطح شهر از جمله پروژه زيرگذر چهارراه معلم ، تأسيسات شن وماسه وآسفالت ، ميدان جديدالاحداث ميوه وتره بار ، پروژه ساختمان شهرداري منطقه سه ، مجتمع تجاري ستاره مطالبي را مطرح نمودندكه درپايان اعضاي شورا تأكيدداشتند باتوجه به ضرورت شهرداري هرچه زودترنسبت به تملك پلاكهاي باقيمانده درپروژه چهارراه معلم بادرنظرگرفتن اعتبارات خاص جهت بهره برداري آن پروژه اقدامات لازم معمول نمايند .
   سپس سركار خانم حيدري درخصوص جلسه برگزارشده دراستانداري با موضوع كارگروه زنان وخانواده دررابطه با تحكيم خانواده ها ، حقوق زنان ، دادن تسهيلات به خانواده هاي بي سرپرست ، مسائل اجتماعي زنان ، افزايش آمار طلاق توضيحاتي ارائه نمودند .
* مصوبات :
* تسريع در روند اموراجرايي پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم
1- دررابطه با تسريع درروند امور اجرايي پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد بعمل آمده از آن پروژه وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق با توجه به عدم پيشرفت مناسب وكندي كار درپروژه توسط پيمانكار مربوطه ودرجهت رعايت حال شهروندان وكاهش بار ترافيكي درآن محل وهمچنين بهره برداري هرچه زودتر مقررگرديد شهرداري ضمن نظارت كامل وتشديد در برنامه هاي خود وهمچنين با نصب دستگاه روز شمار جهت اطلاع وآگاهي عموم شهروندان از اتمام كار آن پروژه اقدامات لازم معمول نمايند.
  
* تملك قسمتي از پلاكهاي ثبتي واقع درطرح تقاطع بلوار جمهوري اسلامي متعلق به آقاي حبيب ا... عليخاني 
 2- نامه شماره502/19733–14/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1756- 14/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاكهاي 2946 و2947 و 2948 همگي بخش 8 يزد واقع در طرح تقاطع بلوار جمهوري اسلامي و كوچه شرق متعلق به آقاي حبيب الله عليخاني اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري املاك موصوف و براساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي بابت غرامت قسمتي از 3 پلاك در طرح به ترتيب پلاك 2946 متراژ 60 متر مربع پلاك 2947 متراژ 114 متر مربع و پلاك 2948 متراژ 40/140 متر مربع جمعاً مبلغ سه ميلياردوچهارصدو نودو هفت ميليون وهشتصد هزارريال ( 000/800/497/3 ريال )بابت غرامت املاك در طرح تعيين گرديد با عنايت به اينكه مالك قصد تجميع قسمتي از پلاك 2958/79/14259 بخش 8 يزد در باقيمانده سه پلاك در طرح را دارد وطبق نظريه هيأت كارشناسي رسمي حق تشرف حاصل از تجميع پلاكهاي فوق مبلغ يك ميلياردو شصت ودو ميليون ريال( 000/000/062/1 ريال )اعلام نظر گرديده است و مبلغ هشتصدو سي ويك ميليون وهشتصدو سيزده هزارو چهارصد ريال( 400/813/831 ريال )طبق محاسبه منطقه هزينه تفكيك واجراي ماده 147 قانون ثبت وافزاز پلاكهاي فوق مي باشدكه پس ازكسر جمع مبلغ فوق ازبستانكاري ايشان جمعاً مبلغ يك ميلياردو ششصدودو ميليون ويكصدو هشتادو شش هزاروششصد ريال( 600/186/602/1 ريال )مالك بستانكار شهرداري مي باشد با توجه به توافق طرفين مقرر گرديد بصورت پاياپاي و تهاتر اقدام و مالك طي تعهد نامه رسمي بستانكاري خود را به شهرداري صلح و حق هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط مي نمايد (تصوير پيوست) و املاك در مسيررا بنام شهرداري منتقل يا نسبت به اصلاح حد پلاكهاي در طرح به تقاطع فوق اقدام نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيداز محل كد62-020-531 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً باستناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداريها اجازه فرمائيد مبلغ يك ميلياردو ششصدودو ميليون ويكصدو هشتادو شش هزاروششصد ريال( 600/186/602/1 ريال )به عنوان هبه به شهرداري پذيرفته شود. ضمناً در صورت نياز اقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .          ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ضمن موافقت  باپيشنهاد فوق،شهرداري موظف است نسبت به اجراي كامل جراستگردورفع موانع موجوداقدامات لازم معمول نمايد .
 
 *تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع دربلوار كمربندي وطرح 18 متري كوچه بيوك متعلق به متولي غلامعلي آهنگري
 3- نامه شماره502/17758–3/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1542- 3/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 996 بخش 4 يزد واقع در بلوار كمربندي و طرح 18متري كوچه بيوك و متعلق به موقوفه سيدالشهداء به متولي آقاي غلامعلي اهنگري اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو نهصدو يك ميليون وبيست وپنج هزار ريال( 1.901.025.000 ريال )بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين كه پس ازكسر عوارض حق تشرف به مبلغ يك ميلياردويكصدوسيزده ميليون وهفتصدوشانزده هزاروششصدوبيست وهشت ريال(1.113.716.628ريال )جمعاً مبلغ هفتصدو هشتادو هفت ميليون وسيصدوهشت هزارو سيصدوهفتادو دوريال( 787.308.372 ريال ) بستانكاري ايشان از شهرداري مي باشد كه مقرر گرديد بجاي اين بستانكاري يك قطعه از اراضي مهرآوران به شماره قطعه 2377 و به مساحت 70/198 مترمربع و طبق نظريه هيات ارزيابي شهرداري جمعاً به مبلغ پانصدوپنجاه وشش ميليون وسيصدو شصت هزارريال ( 556.360.000 ريال )به ايشان واگذار و ما به التفاوت آن به مبلغ دويست وسي ميليون ونهصدو چهل وهشت هزاروسيصدو هفتادو دو ريال( 230.948.372 ريال )طي چهار قسط پس از انتقال اسناد در مسير بنام شهرداري دروجه متولي پرداخت گردد با عنايت به اينكه پلاك به ثبت نرسيده است و در حال حاضر متولي در حال پيگيري موضوع مي باشد و چنانچه موفق به اخذ سند گرديد قسمت در مسيرهاي كمربندي و كوچه بيوك بنام شهرداري منتقل خواهد گرديد و در غير اينصورت اصلاح حد باقيمانده پلاك ( دريافت سند باقيمانده ) به منزله انتقال به شهرداري تلقي و قسمت در مسير كوچه بيوك فقط به شهرداري منتقل خواهد گرديد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد57ـ020ـ531 بصورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً در صورت نياز اقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق وبا عنايت به توضيحات آقاي خواجه منصوري رئيس اداره املاك شهرداري مبني بر اينكه ملك موصوف وقف نمي باشد ومالكيت آن نيز محرز مي باشد پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
  
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع دربلوار شهيد صدوقي متعلق به مهربان خاوريان
 4- نامه شماره502/21087–22/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1904- 22/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره5/3774 بخش 4 يزد واقع در بلوار شهيد صدوقي به آذر يزدي (گذر18 متري) و متعلق به مهربان خاوريان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ يك ميلياردوهشتصدو هفتادو هشت ميليون ريال( 000/000/878/1 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر گرديد بجاي بخشي از اين بستانكاري يك قطعه از اراضي مهرآوران به شماره2447 به متراژ235 متر مربع و طبق نظريه كارشناسي جمعاً به مبلغ يك ميلياردو دويست ونودو دو ميليون وپانصد هزار ريال( 000/500/292/1 ريال ) به مالك واگذاري و مابقي بستانكاري ايشان بابت موضوع نامه شماره923/8720 مورخ 1/4/88 به مبلغ دويست وهفتاد ميليون وپانصد هزارريال( 000/500/270 ريال )                    وهمچنين بدهكاري حق تشرف پلاك 2986 بخش 4 يزد در حوزه شهرداري منطقه يك به مبلغ يكصدو هشتادو چهار ميليون ريال( 000/000/184 ريال ) وحق تشرف پلاكات 4496 و4497 بخش 4 يزد به مبلغ چهل ميليون ريال( 000/000/40 ريال ) واقع درخيابان آذر يزدي جمعاً به مبلغ چهارصدو نودو چهار ميليون وپانصد هزار ريال (000/500/494 ريال )محاسبه و ازحساب بدهي نامبرده كسرگرديد و درخصوص مابقي بستانكاري به مبلغ نودو يك ميليون ريال( 000/000/91 ريال )مقرر شد بعنوان عوارض و غيره در سطح منطقه سه تاپايان سال 88 اقدام گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در مسير بنام شهرداري مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد  63 -020-531 به صورت تهاتري اقدمات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع درمسير 18 متري نگاران متعلق به امير علي عطار وشركاء 
 5-  نامه شماره204/20530–20/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1863- 21/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد شماره 502/59309 مورخ 17/12/87 و عطف به مصوبه رديف 2 بند3 مورخ 2/3/88 (اعتراض فرمانداري) شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 213/64/6319 بخش 8 يزد واقع در مسير 18 متري نگاران و متعلق به امير علي عطار و شركاء اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ ششصدو هفتادو دوميليون ونهصدو سي هزار ريال(000/930/672 ريال )بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف بمبلغ نهصدوچهل ميليون ريال( 000/000/940 ريال )جمعاً مبلغ دويست وشصت وهفت ميليون وهفتادهزار ريال( 000/070/267 ريال ) شهرداري از نامبرده بستانكار مي باشدكه مي بايست به شهرداري پرداخت نمايد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در مسير بنام شهرداري مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 02-020-531 بصورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع درطرح راستگرد بلوار نواب صفوي متعلق به آقاي حاج حسن دهقان 
 6- نامه شماره502/21157–23/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1941- 24/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 1/6359 بخش 8 يزد متعلق به حاج حسن دهقان واقع درطرح راستگرد بلوار نواب صفوي و 20 متري استاد چيتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو پنجاه ميليون ويكصدو هفتادو پنج هزار ريال( 000/175/150/1 ريال )بابت غرامت ملك در طرح تعيين و بنا به درخواست مالك و موافقت اعضاء كميسيون آزاد سازي مقرر گرديد بجاي اين بستانكاري دو قطعه زمين از اراضي مهر آوران به رديفهاي 2569 به مساحت 230 متر مربع و 2585 به مساحت 20/199 متر مربع وطبق نظر هيأت كارشناسي جمعاً به مبلغ هفتصدو پنجاه ويك ميليون ويكصد هزار ريال( 000/100/751 ريال) به ايشان واگذار گردد و مابقي وجه غرامت بابت جريمه و عوارض 20 متر مربع تجاري با توجه به رأي كميسيون شماره 4 ماده صد بمبلغ يكصدو يك ميليون ونهصد هزار ريال( 000/900/101 ريال ) و مبلغ دويست ونودو پنج ميليون وششصدو هشتادو پنج هزار ريال( 000/685/295 ريال ) بابت عوارض تغيير كاربري و پذيره و زير بناي 65 متر مربع عرصه باقيمانده ملك نامبرده بصورت زيرزمين انباري همكف و طبقه اول تجاري و نيم طبقه تجاري با منظور نمودن كسري پاركينگ براساس توافق، تغيير كاربري و پروانه ساختمان صادرگردد و مابه التفاوت غرامت به مبلغ يك ميليون وچهارصدو نود هزار ريال(000/490/1 ريال )طلب مالك پس از انتقال رسمي ملك در مسير بنام شهرداري در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 08-020-531 بصورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد.. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع درطرح گذر14متري عيش آباد متعلق به آقاي رجبعلي راسخي نژاد
7-  نامه شماره502/22589–31/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره2143- 5/5/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به پيشنهاد شماره502/16102 مورخ 26/3/88 شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره ثبتي 1/4441 بخش 4 يزد واقع در طرح گذر 14 متري عيش آباد و متعلق به آقاي رجبعلي راسخي نژاد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ سي وسه ميليون ويكصدو پنجاه هزار ريال (000/150/33 ريال )بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ دو ميليون وهشتصدو هشتاد هزار ريال( 000/880/2ريال )جمعاً مبلغ سي ميليون ودويست وهفتاد هزار ريال( 000/270/30 ريال )بستانكاري ايشان مي باشد كه مقرر گرديد اين بستانكاري پس از انتقال قولنامه اي و تعهد محضري بنام شهرداري در وجه ايشان تاپايان سال جاري پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايئد از محل كد 22-020-531 بصورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي احمد خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*بررسي سوابق پلاك ثبتي متعلق به ورثه محمد تقي كاظم زاده  
 8-  نامه شماره502/18770–9/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1675- 9/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 549 بخش 2 يزد كه متعلق به ورثه محمد تقي كاظم زاده مي باشد. و در طرح پاركينگ مسجد ملااسماعيل قرارگرفته كل بستانكاري مالكين مبلغ دويست وپنجاه وشش ميليون ودويست وپنجاه هزار ريال ( 000/250/256 ريال )از طريق كارشناسان منتخب دادگستري ارزيابي وبه تعدادي از ورثه براساس قدر السهم پرداخت گرديده است وهم اكنون خانم فاطمه فرش فروش باتوجه به درخواست مورخ 2/9/87 خواستاردريافت سهم غرامت خود براساس ارزيابي سال 82 مي باشد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه با توجه به سهم نامبرده جمعاً مبلغ نه ميليون ويكصدو پنجاه ويك هزاروپانصدو هفتادو يك ريال ( 571/151/9 ريال ) پس از انتقال قولنامه اي و تعهد محضري بنام شهرداري قابل پرداخت خواهدبود. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي سال 82 ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازكد 53-020-531 تملك طرح پاركينگ مسجد ملااسماعيل اقدامات لازم معمول گردد ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*توافقنامه في مابين شهرداري ودكتر عابديني
 9- نامه شماره502/19656–14/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1753- 14/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد شماره 502/60592 مورخ 2/12/87 و نامه شماره 1/2810 مورخ 30/03/88 فرمانداري شهرستان يزد بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به توافقنامه اي كه في مابين شهرداري و آقاي دكتر عابديني در سال 80 تنظيم شده است . ايشان مساحت 88 مترمربع از پلاك شماره 9696 بخش 4 يزد به صورت خالص پس از رعايت نوار سبز بر بلوار به عمق 10 متر بابت تغيير كاربري از فضاي سبز به پمپ بنزين پلاكهاي 9692 الي 9695 بخش 4 يزد به صورت قولنامه اي و وكالت رسمي به شهرداري واگذار نموده است . نظر به اينكه پلاك فوق به صورت مشاعي تحت مالكيت شهرداري و آقاي عابديني مي باشد و عرض بر بلوار پلاك مذكور 5 متر بوده كه از نظر سهم مالكيت عرض متعلق به شهرداري 65/3 متر و عرض سهم مالكيت آقاي عابديني 35/1 متر مي باشد كه عملاً واگذاري به صورت معوض توسط شهرداري ميسر نبوده لذا با توجه به درخواست ثبت شده به شماره 47975 مورخ 08/10/87 نامبرده جهت تعيين تكليف و پيشنهاد واگذاري يك واحد آپارتمان تجاري همكف به شماره 9707 بخش 4 يزد به جاي سهم مشاعي به شهرداري مراتب به هيأت كارشناسان منتخب طرفين ارجاع گرديد و پلاك توسط هيأت مذكور كارشناسي گرديده و موضوع در جلسه آزادسازي مطرح و توافقنامه اي في مابين تنظيم شده و مقرر گرديد كه در ازاء واگذاري يك واحد آپارتمان تجاري همكف به مساحت 05/69 مترمربع و به ازاء هر متر مربع بيست وهشت ميليون ريال ( 28.000.000 ريال )جمعاً بمبلغ يك ميلياردو نهصدوسي وسه ميليون وچهارصدهزارريال( 1.933.400.000 ريال ) به شهرداري واگذار و مساحت 88 مترمربع از پلاك شماره 9696 بخش 4 يزد موضوع توافقنامه قبلي و به ازاء هر مترمربع بيست ويك ميليون وپانصد هزار ريال( 21.500.000 ريال )جمعاً به مبلغ يك ميلياردو هشتصدو نودودو ميليون ريال ( 1.892.000.000 ريال )و طبق نظريه هيأت كارشناسي رسمي به صورت تهاتر و پاياپاي به ايشان بازگردانده شود . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از بزرگنمايي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند از محل كد فروش زمين 7201-2-417 اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع درمسير خيابان فضيلت ومتعلق به شركت يزد پدرو
 10-  نامه شماره502/21914–27/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1973- 27/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 31/5938 بخش 4يزد واقع درمسير خيابان فضيلت ومتعلق به شركت يزد پدرو اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو سيصدو سي هشت ميليون و چهارصدوهشتاد هزارريال (1.338.480.000 ريال) بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ يك ميلياردو يكصدو پانزده ميليون وچهارصد هزار ريال (1.115.400.000 ريال) جمعاً مبلغ دويست وبيست وسه ميليون وهشتاد هزار ريال (223.080.000 ريال) بستانكاري شركت فوق تعيين ومقررگرديد مبلغ مذكور به حساب بدهي آن شركت درباقيمانده ملك (تغيير كاربري وعوارض قسمتي از باقيمانده ) منظور گردد ومالكين موظف به انتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 34-020-531 تملك اراضي بلوار فضيلت به صورت تهاتري اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد بدهي آن شركت بابت تغيير كاربري وعوارض قسمتي از باقيمانده تا پايان سال 88 تسويه گردد .
 
 *سرمايه نقدي سازمان پايانه ها 
 11- نامه شماره204/18768–9/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1673- 9/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد 600/55387 مورخ 21/11/87 موضوع سرمايه نقدي سازمان پايانه ها ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وبا توجه به عدم پيش بيني اعتبار دربودجه سال 88 اجازه فرمائيد مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000 ريال) كد 01-020-541 سرمايه گذاري درسازمان پايانه ها افزايش واز كد 01-420-512 ديون جاري كسر ودراصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*نرخ منطقه بندي خيابان جديدالاحداث 35 متري منشعب ازبلوار دانشجو تا بلوار شهيد بهشتي
 12- نامه شماره502/16115–26/3/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1362- 26/3/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به بررسي هاي بعمل آمده نرخ منطقه بندي خيابان جديدالاحداث 35 متري منشعب از بلوار دانشجو تا بلوار شهيد بهشتي دردفترچه قيمت منطقه اي كه براساس تبصره 3 بند يك توضيحات تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 تنظيم گرديده مشخص نمي باشدوباتوجه به اينكه نرخ منطقه اي براساس مصوبه فوق (رديف 7و9 بلوك شماره 68) جهت گذرهاي 12 متري به بالا و20 متري به ترتيب پنج هزارودويست ريال( 5.200 ريال ) وده هزاروهفتادو پنج ريال (10.075 ريال) مي باشد،لذا پيشنهاد مي گردد بهاي منطقه اي خيابان مذكورسيزده هزار ريال( 13.000 ريال) تعيين ودرصورت موافقت جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق با درنظرگرفتن مسيرهاي مشابه وعرض معبر ووجود رودخانه درمسير با نرخ منطقه اي خيابان مذكور به مبلغ هفت هزاروپانصد ريال (7500 ريال) مورد تصويب قرارگرفت .
*تكميل ساختمان اداري وپاركينگ جنب ساختمان شهرداري مركز 
 13- نامه شماره204/22584–31/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره2037- 31/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به نامه معاونت محترم عمراني بابت كسري اعتبار پروژه تكميل ساختمان اداري وپاركينگ جنب ساختمان شهرداري مركز ، خواهشمنداست با توجه به ضرورت موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد مبلغ سه ميلياردو هشتصد ميليون ريال(3.800.000.000 ريال)ازمحل كد01- 030- 539 (هزينه هاي پيش بيني نشده)كسر وبه كد 07- 010- 537 تكميل ساختمان اداري پاركينگ باغ ملي اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد . ضمناً آقاي عظيمي زاده معاونت عمراني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
*انجام آزمايشهاي كنترل كيفيت جوش پل راه آهن خيابان كاشاني  
 14- نامه شماره315/21153–23/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1921- 23/4/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، وبا توجه به ضرورت انجام آزمايشهاي كنترل كيفيت كامل جوش شاهتيرهاي اجرا شده درپروژه پل راه آهن خيابان كاشاني وهمكاريهاي مطلوب آزمايشگاه جهاد دانشگاهي دراين خصوص با شهرداري، خواهشمنداست دستور فرمائيد موضوع واگذاري با جهاد دانشگاهي بابت انجام خدمات آزمايشگاهي كنترل كيفيت جوش پروژه مذكور ، به مبلغ يكصدو هشتاد ميليون ريال (180.000.000 ريال) از قرارهر كيلو گرم وزن آهن آلات تأئيد شده درصورت وضعيت نهايي پروژه برابر چهارصد ريال با احتساب كسورات قانوني از محل كد 04-030- 533 تكميل پروژه كاشاني درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس از بررسي مراتب را به شهرداري اعلام نمائيد . ضمناً آقاي عظيمي زاده به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 10خاتمه يافت.