دويست و شصت و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و شصت و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    دويست وشصت وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روزچهارشنبه مورخ28/4/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .   
    درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) فرارسيدن بيست وهفتم رجب سالروز بعثت پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد (ص) را به محضر مقدس آقا امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري وهموطنان عزيز وبزگوار تبريك وتهنيت عرض نمود . سپس ايشان از طرح تنظيم شده توسط هفتادودوتن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دررابطه با اصلاح بند يك از ماده هفتادوشش (76) قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور پيرامون انتخاب وانتصاب شهرداران بنا به پيشنهاد استاندار وحكم وزير كشور ابراز گلايه نمود كه مقررگرديد دراين راستا شوراي اسلامي شهر با دعوت از نمايندگان محترم استان يزد درمجلس شوراي اسلامي موضوع درصحن علني شورا مطرح ومورد بحث وبررسي قرارگيرد.
   سپس آقاي ميرحسيني گزارش كاملي از مأموريتشان دررابطه با شركت در يكدوره كلاس آموزشي كه توسط دانشگاه تربيت مدرس دركشور تركيه با حضور تني چنداز اعضاي اين شورا واعضاي شوراهاي شهر ساير مراكز استانها وهمچنين شهرداران سراسر كشور برگزار شده بود ارائه نمود .
   درادامه براساس دستور كارجلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم گزارشي از وضعيت عملكرد وفعاليتهاي عمراني شهرداري درسطح شهر ازجمله اقدامات وپيگيريهاي انجام شده دررابطه با اخذ سند زمين كارخانه كمپوست با همكاري سازمان مسكن وشهرسازي وفعاليتهاي صورت گرفته درپايانه مسافربري ورايزني هاي انجام شده جهت برطرف نمودن مشكل گاز آن پايانه با همكاري شركت گاز وآسفالت نمودن بعضي معابر درسطح شهر وهمچنين پيگيريهاي انجام شده بابت ساخت ادامه خيابان چمران مطالبي را مطرح نمودند ودرادامه از اعضاي شورا خواست تا پيشنهادات ونظرات خود درباره ساخت مجتمع اداري ، تجاري درميدان امام علي (ع) وميدان امام حسين (ع) وهمچنين بازديد ازپروژه هاي عمراني سطح شهروميدان ميوه وتره بارمركزي كه درحال ساخت مي باشد داشته باشند .
   درادامه جلسه اعضاي شورا مواردي را بشرح ذيل مطرح وخواستاررسيدگي وپيگيري آن از سوي شهرداري شدند: 
آقاي پارسائيان :
- جلوگيري از بازنمودن درب توسط نيروي انتظامي درمسير ميدان شهداي محراب تا ميدان ابوذربدليل تعرض درمسير وبروز مشكلات ترافيكي وپيگيري شهرداري جهت عقب نشيني مسير.
- جلوگيري از ساخت وساز غير مجاز درسطح شهر به خصوص درحاشيه ميدان شهداي محراب ورسيدگي به پرونده متعلق به الكتريكي هامانيان .
- پيگيري واقدام عمراني مطابق طرح اصلاحي ورودي شهر يزد از مهريز و ميدان شهيد آقابابايي.
- تكميل حاشيه پل ميدان باهنر وحذف تيرهاي برق وساماندهي پياده رو آن .
- ساماندهي  وتكميل وبهره برداري حاشيه   بلوارجانباز ، تكميل وتوسعه پارك كوهستان ،احداث پاركينگ مجيبيان، مطالعات چهارراه فاطميه جهت رفع مشكل ترافيكي .              
- پيگيري تملك پلاك متعلق به آقاي ميروكيلي واقع درميدان شهداي محراب .
- ساماندهي وتكميل پروژه ادامه خيابان صحرا .
- ساماندهي پلهاي عابرپياده درسطح شهر .
- اصلاح وتكميل طرح دسترسي ميدان امام حسين (ع) از بلوار كوثر.
- تعيين تكليف وضعيت احداث بلوار خاتم ،حاشيه ميدان نماز واتصال آن به بلوار خاتم ، راستگرد خيابان انقلاب ، راستگرد ميدان امام علي (ع) وبلوار جانباز ، تملك باسكول دهقان ، ساماندهي ادامه خيابان وكيل – خيابان مشيرالممالك ، تكميل پل ميدان همافر وپل خيابان آيت ا... كاشاني ، ساماندهي بلوار فرودگاه وراستگرد خيابان معراج به آزادگان ، تملك پلاك باقيمانده دربلوار آيت ا... خامنه اي وپيگيري جهت تسريع درروند امور اجرايي چهارراه معلم واعلام زمان بهره برداري آن .
- چگونگي نحوه محاسبه وارائه توجيه اقتصادي پيش بيني شده شهرداري معادل سيصد ميلياردتومان درمشاركت زمين ميدان امام حسين (ع) جهت احداث مجتمع تجاري ، اداري به كميسيون برنامه وبودجه  .
آقاي خباززاده :
- برنامه ريزي وارائه راهكارهاي مناسب درراستاي درآمدزدايي بيشتردرشهرداري جهت محقق شدن بودجه سال 88 .
- پيگيريهاي لازم از سوي شهرداري جهت تسريع درروند امور اجرايي پروژه هاي چهارراه معلم با توجه به ترافيك زياد آن وهمچنين پيگيريهاي لازم درجهت راه اندازي كارخانه كمپوست ونصب دستگاه روز شمار جهت پروژهاي فوق درميدان آزادي جهت اطلاع وپاسخگويي بهتر به مردم .
- پيگيري شهرداريججهت عدم رعايت شركت جهادنصردرموردقراردادمنعقده باشهرداري وتسريع درسرمايه گذاري توسط آنجشركت وجلوگيري شهرداري ازپيش فروش غيرقانوني آن شركت قبلجازاينكه 30% پروژه طبق قراردادانجام شود .
* مصوبات :
*افزايش ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت درسال88
 1- نامه شماره204/21014–22/4/88 شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره1903- 22/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به نامه سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور به شماره 01/132/11939 مورخ 5/3/88 (تصوير پيوست) مبني برافزايش ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت درسال 88 به ميزان 600 ريال وهمچنين عدم پيش بيني اعتبار دربودجه سال 88 خواهشمنداست موضوع با قيد دو فوريت درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد حقوق ومزاياي پرسنل برمبناي دستورالعمل صادره واحكام كارگزيني پرداخت وكسري اعتباري دررديفهاي مربوطه دراصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد . ضمناً آقايان مجيدي مديرمالي وميرجليلي مديراموراداري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهادفوق براساس دستورالعمل مربوطه وپرداخت آن ازمحل بودجه جاري سال 88 (رديف حقوق ومزايا) موردتصويب قرار گرفت .
*پرداخت كمك رفاهي به افراد درپستها ووظايف محوله   
2- نامه شماره 204/14434–17/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1191- 18/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد بند8 و9ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد 110/28725مورخ 17/6/87 وبند يك صورتجلسه مورخ 14/7/87 وشهرداري يزد درنظر دارد نسبت به پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپست ها ووظايف محوله به شرح ذيل علاوه برحقوق ومزاياي مستمر اقدام نمايد .
1- معاونين شهردار تا سقف ماهيانه هشت ميليون ريال .
2- مديران مناطق وناحيه تاريخي تا سقف ماهيانه پنج ميليون ريال .
3- مديران ستادي تا سقف ماهيانه چهارميليون ريال .
4- دبير كميسيون ماده صد تاسقف ماهيانه سه ميليون ريال .
5- ناظرين محترم شورا اعم ازكميسيونهاي معاملات ، توافقات ،آزادسازي مناطق وناحيه تاريخي وغيره تا سقف ماهيانه پنج ميليون ريال .
6- رؤساي واحد ها تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال .
7- اعضا ودست اندركاران كميسيونهاي توافقات وآزادسازي ، كميسيون ماده پنج ودست اندركاراني كه خارج از ساعات اداري دركميسيونهاي ماده صد و77 و..... ،كارشناسي قدمت وارزيابي املاك درمسير طرحهاي عمراني درصورتي كه جزء موارد شش گانه وفوق الذكر نباشد تا سقف ماهيانه چهار ميليون ريال ودرصورتي كه جزء موارد فوق الذكر باشند ماهيانه تا سقف سه ميليون ريال .
8- كاركنان املاك كه درجهت شناسايي املاك فعاليت دارند وپرسنل اداره درآمد كه خدمات برجسته اي دارند به تشخيص وپيشنهاد مديران براي واحدهاي ذيربط وتصويب معاون اداري مالي تاسقف ماهيانه سه ميليون ريال .
قابل توجه است كه موارد فوق الذكر با پيشنهادمعاون اداري ومالي وتأئيد شهردار محترم از محل كد 16- 205- 512 هزينه هاي رفاهي قابل پرداخت مي باشد . لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس از تصويب مراتب جهت امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديدپيشنهاد فوق از اول سال88 تا پايان شهريور ماه بمدت شش ماه براساس سال گذشته پرداخت شود .ضمناً شهرداري مكلف است ليست كاملي از مبالغ پرداختي را همراه با اسامي نيروهاي ستادي واجرايي جهت بررسي واعلام نظر به شورا ارائه نمايند .
  
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 15/19خاتمه يافت.