دويست و شصتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و شصتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست و شصتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روزيكشنبه مورخ14/4/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .   
    درابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا فرا رسيدن سيزدهم رجب سالروز ولادت با سعادت اميرمؤمنان حضرت علي (ع) را تبريك عرض نمود واز خداوند متعال آرزوي توفيق ، بهره گيري واستفاده از فيوضات دراين ايام پرخير وبركت مسئلت نمود .
    وي درادامه در جهت ساماندهي وزيباسازي ورودي هاي شهر بويژه از ميدان ابوذر تا ميدان شهيدان آقابابايي پيشنهاد نمود شوراي اسلامي شهر طي نشستي مشترك با اعضاي شوراي اسلامي شهر حميديا وشاهديه موضوع را بررسي وتدابير لازم وراهكارهاي مناسب جهت اجراي مبلمان شهري در ورودي هاي شهر اقدامات لازم واساسي صورت گيرد . ايشان درادامه با توجه به برگزاري همايش رؤساي كميسيونهاي فرهنگي ، اجتماعي شوراها كه در روز پنجشنبه مورخ 25/4/88 وهمچنين برگزاري مجمع مشورتي بانوان عضو شوراهاي اسلامي سراسر كشور كه در روز جمعه مورخ 26/4/88  به ميزباني شوراي اسلامي شهركرج تشكيل مي گردد مطالبي را عنوان نمودند كه درپايان مقررگرديد به ترتيب سركار خانم ها وزيري وحيدري بعنوان نمايندگان شورا درهمايش هاي فوق شركت نمايند .
   درادامه براساس دستوركارجلسه وپيرو بنددوصورتجلسه مورخ 3/4/88 شورا آقاي مطهريان گزارش كاملي از پيگيري وبررسي هاي بعمل آمده دررابطه با تعيين مكان مناسب جهت ساخت واحداث پارك قرآني مطالبي را ارائه نمودند. سپس آقاي پارسائيان از بررسي هاي بعمل آمده درخصوص لايحه شهرداري دررابطه با تفريغ بودجه سال 86 و87 با حضور كارشناسان مربوطه آقايان خاكباز واقبالي توضيحاتي ارائه نمود .     
 
* مصوبات :
*نامگذاري ميدان حدفاصل بين ميدان حضرت امام علي (ع) وپل شهيد تقوي
1- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 18/12/87 شورا دررابطه با نامگذاري ميدان حد فاصل بين ميدان حضرت             امام علي (ع) وپل شهيد تقوي بنام حضرات آيات مدرسي موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به توضيحات آقاي حرزاده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق ضمن كان لم يكن تلقي شدن مصوبه فوق ، مقررگرديد بند يك صورتجلسه 1/10/87 مبني برنامگذاري محل ياد شده بنام آيت ا... سيد جواد مدرسي به قوت خود باقي بماند .
 
*اجراي مديريت ترافيك وراه اندازي مركز نظارت تصويري   
2- دررابطه با اجراي مديريت ترافيك وراه اندازي مركز نظارت تصويري درتقاطع ها وميادين سطح شهر وكنترل سرعت بادوربين هاي مداربسته ونصب سرعت گيروساماندهي وضعيت پاركينگ هاي موجوددرسطح شهر وحاشيه اي به درون محله اي موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وجلسه برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه دراين زمينه وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-1 باتوجه به مذاكرات انجام شده و اعلام آمادگي سازمان آماروفناوري اطلاعات شهرداري تا تاريخ1/7/88 ، مقرر گرديد شهرداري نسبت به راه اندازي مركزنظارت تصويري وكنترل ترافيك حداقل درسه تقاطع ازسطح شهر اقدام نمايد و دراين زمينه كميسيون خدمات موضوع را پيگيري نمايد.
2-1 تأكيد مجدد مي گردد تاپايان  مهرماه شهرداري  با كمك سازمانهاي ذيربط و بويژه راهنمايي ورانندگي ودبيرخانه شوراي ترافيك نسبت به ايجاد معبرامن شامل ميدان شهيد بهشتي ، خيابان فرخي وميدان آزادي بگونه اي اقدام نمايدكه كليه امورترافيكي وحمل ونقل وامورمهندسي ترافيكي  ومديريت ترافيك  درآن رعايت گردد.
3-1 باتوجه به ماده 206 آئين نامه راهور و اعلام نظر يكايك كارشناسان عالي ورسمي دادگستري ترافيك حاضر درجلسه، سرعت گيرهاي موجوددرسطح شهربه عنوان مانعي كه موجب انحراف وبه نوعي سدمعبرتلقي مي گردد و درصورت لزوم شهرداري بايستي با همكاري معاونت راهنمايي ورانندگي سرعت گير را از نظر عرض و ارتفاع و قوس سينوسي مناسب ودارابودن كانال عابرپياده در بالاترين نقطه تعريف نموده و مكان آن نيز بايستي درمراجع ذيربط به تصويب برسد.ضمناً يكنسخه ازمحلهايي كه ايجاد سرعت گير درآن موردتصويب قرار مي گيرد به شورا اعلام نمايند و متعاقباً نسبت به جمع آوري سرعت گيرهاي قبلي اقدام گردد.
4-1 با توجه به اينكه وضعيت پاركينگ درشهر درسالهاي آتي به نقطه بحراني مي رسد پيشنهاد مي گردد شهرداري اهتمام لازم را در زمينه ايجاد پاركينگ اعم از درون محله اي و حاشيه اي اقدام نمايد و همچنين كليه جرائم و عوارض حق پاركينگ را بدون دخل و تصرف جهت ايجاد پاركينگ هزينه نمايد.
5-1 با توجه به اينكه تقاطع هاي مهديه ، فاطميه ، بسيج ، سلمان و مهدي پتانسيل بالقوه اي جهت ايجاد موج سبز دارد پيشنهاد مي گردد شهرداري تا پايان شهريورماه اين اقدام را حداقل در اين مسيرها عملي نمايد.
6-1 مقررگرديدشهرداري باتوجه به مصوبات استانداري و به تأسي ازشهرهاي بزرگ اقدام به ايجاد كميته فني ترافيك متشكل ازشهرداري،راهنمايي ورانندگي وسايردستگاههاي مسئول براي بررسي مسائل ترافيكي شهريزد نمايد. ضمناً‌ شوراي شهر نيز نماينده اي جهت حضورعنداللزوم درجلسه معرفي بنمايد.
7-1 با توجه به اينكه مسأله معاينه فني ازاهم امور ترافيكي سطح شهر مي باشد ،مقررگرديدشهرداري تا پايان 15مردادماه سالجاري نسبت به تشكيل ستادمعاينه فني با تمامي اختيارات موجود واعضاء قانوني به شكل پويا اقدام نمايد. ضمناً نماينده اي ازشورا نيز درستاد حضورداشته باشد .
8-1 پيشنهادگرديدشهرداري درجهت آرامش بخشي وافزايش ايمني ترافيك تا پايان سالجاري نسبت به نصب پنج دستگاه دوربين ثبت سرعت اقدام نمايد.
ضمناً مقررگرديد اجراي تمامي موارد فوق براساس رديف (53104018 ، هوشمندكردن چراغهاي راهنمايي) بودجه مصوب سال 88 شهرداري اقدامات لازم معمول گردد .
 
*مكان يابي پارك قرآني
3- با توجه به لزوم اخذ نظرات كارشناسان مربوطه براي مكان يابي پارك قرآني جهت تهيه طرح ، براساس موافقت شهردار محترم موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر مقررگرديد مبلغ چهارميليون ريال (4.000.000 ريال) جهت حق الزحمه چهار نفر از كارشناسان دراين زمينه از طرف شهرداري پرداخت شود .  
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 30/19 خاتمه يافت.