دويست و سي و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و سي و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وسي وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/16 روزيكشنبه مورخ6/2/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدا رياست شورا دررابطه با انتخاب شوراي اسلامي شهر يزد بعنوان شوراي نمونه درسال 87 دربين شوراهاي اسلامي سطح استان بدليل برگزاري جلسات متعدد علني شورا ، كميسيونهاي داخلي ، نظارت برعملكرد شهرداري وسازمانهاي وابسته وكميسيونهاي مختلف ازجمله ماده 100 و77 شهرداري را تبريك عرض نمود واز اعضاي شورا خواست تا همچون گذشته درجهت رشد وبهبود وضعيت عمراني شهر وخدمت رساني به مردم شريف ومتدين شهردارالعباده وتحقق اهداف شورا كوشا وپرتلاش باشند .
 سپس آقاي فقيه خراساني درجلسه اي كه در استانداري دررابطه با تعيين وانتخاب شوراي شهر نمونه بعنوان نماينده اين شورا درآن جلسه حضور داشتند درخصوص معيارها ، ملاكها ، جهت انتخاب نمودن شوراي نمونه توضيحات كامل وجامع جهت اطلاع واستحضار اعضاي شورا ارائه نمودند .
 درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده وبا حضور آقاي ميروكيلي شهردار محترم ، آقاي جوكار معاونت اداري ومالي ، آقاي اقبالي مشاور شورا ، آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معانت امورعمراني ، آقاي مجيدي مدير مالي بخشهاي ديگري ازبودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري رديفهاي مربوط به طرح بهبود ترافيك از جمله اصلاح هندسي تقاطع ها وترميم واجراي رفوژ مياني درسطح مناطق سه گانه ، تكميل مطالعات طرح جامع ترافيك ، ساماندهي بلوار آزادگان ، ساماندهي علائم وتجهيزات ترافيكي وخط كشي ها ، ايمن سازي ومناسب سازي پياده روها ، طراحي تقاطع هاي غير همسطح ، طرح مطالعاتي قطار سبك شهري ، طرح احداث وتكميل تجهيزات ساختمان مركزي وايستگاههاي آتش نشاني ، احداث ايستگاه آتش نشاني سيلو وامام شهر برج عملياتي آتش نشاني ، طرح خريد ماشين آلات وتجهيزات وكمك عمراني شهرداري به آتش نشاني ، خريد وتجهيز يك دستگاه خودرو نيمه سنگين نجات ، طرح احداث مراكز انباشت وبازيافت زباله ، طرح بهبود محيط بافتهاي قديمي شهري ، طرح ايجاد ساير تأسيسات ومجتمع هاي ورزشي وتفريحي وتوريستي ، طرح خريد واحداث وتكميل توسعه ساختمانهاي اداري از جمله تكميل وتجهيز ساختمان اداري منطقه دو وسه ، مرمت ساختمان اداري ناحيه تاريخي ، مرمت اداره اجرائيات ، ساماندهي ساختمان مركزمورد بررسي وبحث وتبادل نظرصورت گرفت .كه درپايان مقررگرديد شهرداري رديف هاي مربوط به برنامه بهبود محيط شهري وطرح احداث پارك وايجاد فضاي سبز از جمله بهسازي وتجهيز ونگهداري وتوسعه فضاي سبز مناطق سه گانه ورديف هاي مربوط به طرح خريد وسائط نقليه وماشين آلات حمل ونقل زباله از جمله خريد ونصب سطل زباله درسطح شهر ، خريد ماشين آلات وتجهيزات جهت اداره موتوري ورديف احداث وتكميل وتوسعه ساختمانهاي اداري بابت ايجاد ساختمان فرهنگسرا پيشنهادهاي جديد خودرا جهت بررسي وتصميم گيري به شورا تقديم نمايد . ضمناً‌ مقرر گرديد نام كتابخانه مجاهد دررديف بودجه سال 88 شهرداري تغيير داده شود .  
* مصوبات :
 
    *پرداخت خسارت از رديف ماده 17
1- لايحه شماره 505/399 – 9/1/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره23-9/1/88 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد 204/25536 م 28/5/87 ومصوبه بند 6-2 صورتجلسه مورخ 17/7/87 فرمانداري محترم با آن مخالفت نموده است واز طرفي آقاي رضا سخويدي طبق قرارداد شماره 1552 مورخ 22/9/76 به عنوان راننده تراكتور قادر به خدمت بوده وابلاغ داشته است وارجاع كار رانندگي با تراكتور از طرف شهرداري به وي محول گرديده است معذالك شركت بيمه كه طرف قرارداد بيمه ثالث بوده است به بهانه نداشتن پروانه مخصوص از پرداخت خسارت موضوع دادنامه قطعي شماره 645-86 شعبه 105 دادگاه عمومي جزائي يزدخود داري مي نمايد وراننده به هيچ وجه قادر به اجراي دادنامه مزبور نمي باشد لذا دراجراي مواد 12 و13 قانون مسئوليت مدني چون مسئوليت رانندگي تراكتور از طرف شهرداري به وي محول گرديده است مراتب جهت موافقت با اجراي دادنامه مزبور از ناحيه شهرداري پيشنهاد مي گردد مبلغ دادنامه فوق الذكرشصت وچهار ميليون ريال (64.000.000 ريال)از محل ماده 17 كد 01-417-512 كمك به اشخاص درسال 88 پرداخت گردد .ضمناً آقاي رحيمي نژادجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
   * گزارش هيأت ويژه بازرسي ازوضعيت كميسيونهاي ماده صد ومشكلات موجود
2- لايحه شماره 220/46230 – 1/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3308-2/8/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد 110/24825 مورخ 23/5/87 ومصوبه شق 1-9 ازبند 9صورتجلسه مورخ 20/6/87آن شورا موضوع گزارش هيأت ويژه بازرسي از وضعيت كميسيونهاي ماده صد ومشكلات موجود ، خواهشمنداست موضوع مجدداً‌ درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد كميسيونهاي ماده صد به وضعيت اوليه (بدوي وتجديد نظر)باز گردد .ضمناً‌ پيشنهاد مي گردد كميسيون شماره 5 ماده صد به كميسيونهاي موجود اضافه شود . ضمناً‌ آقاي مهندس عظيمي زاده به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، مقررگرديد پيشنهاد شهرداري درحال حاضر مسكوت بماند .
جلسه باذكرصلوات در ساعت30/19خاتمه يافت.