دويست وهفتمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست وهفتمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 30/16روز شنبه مورخ 24/5/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدارياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) ، فرارسيدن اول ماه ذيقعده سالروز ولادت با سعادت كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (س)- روز دختر و دهه كرامت را به همگان تبريك و تهنيت عرض نمود. وي درادامه از جلسه برگزار شده در دفتر حضرت آيت ا... ناصري نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد به اتفاق تني چند از اعضاي شورا و شهردار محترم درخصوص احداث پرديس فرهنگي شهر يزد براي برگزاري‌مراسم هاي مذهبي ،ملي و... همچون ساير استانهاي كشور مطالبي را عنوان نمود.

سپس ايشان از اعضاي شورا خواست در همايشي كه قراراست با حضور حضرت آيت ا... ناصري ، استاندار محترم و استانداران و شهرداران بعداز انقلاب اسلامي ،با موضوع هم انديشي انتقال تجربه در راستاي تدوين اصول برنامه ريزي شهر يزد روز پنجشنبه مورخ 29/5/94 در هتل مشيرالممالك برگزار گردد با آمادگي هرچه بيشتر در اين همايش حضور يابند . درادامه جلسه آقايان مدرسي ، نيكنام ، كاشفي زاده و سركار خانم اميني درسخناني پيش از دستور ضمن تبريك ميلاد حضرت معصومه (س)- روز دختر و آغاز دهه كرامت مواردي را به شرح زير مطرح نمودند :

آقاي مدرسي :

- دقت نظر وبرنامه ريزي هاي لازم از سوي شهرداري جهت جمع آوري متكديان .

- جلوگيري از نصب هرگونه تابلوي پرچمي درخيابان هاي سطح شهر توسط شهرداري .

- پي گيري هاي لازم از سوي شهرداري جهت تملكات پلاك هاي باقي مانده در بلوار ولايت با تأمين اعتبارات مالي لازم .

- برنامه ريزي شهرداري در راستاي درآمدزايي هرچه بيشتر جهت محقق شدن بودجه سال 94 .

- جمع آوري خودروي تبليغاتي در بلوار دانشجو جنب كتابخانه حضرت امام علي (ع) توسط شهرداري .

 

آقاي نيكنام :

- ساماندهي كارگران ساختماني جهت نظارت و كنترل هرچه بيشتر برآنان به خصوص در ميادين و هم چنين جمع آوري دست فروش هاي سطح شهر .

- برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي لازم در راستاي كم نمودن بروكراسي اداري در شهرداري جهت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع به خصوص براي صدور مجوزهاي ساختماني .

- جمع آوري تابلوهاي غيرمجاز توسط اجرائيات شهرداري و هم چنين ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از ورود شهروندان درميدان امام حسين (ع) به دليل خطرات احتمالي .

آقاي كاشفي زاده :

- پي گيري هاي لازم از سوي شهرداري جهت تسريع در تنظيم قرارداد با شركت مورد نظر جهت تكميل پروژه كارخانه كمپوست و ارسال آن طي لايحه اي براي هرگونه تصميم گيري به شورا .

سركارخانم اميني :

درابتدا ضمن ارائه گزارشي از حضور خود درسومين نمايشگاه دستاوردهاي نوين شهري درتهران با حضور شهرداريهاي كشورجهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود و درادامه از شهرداري خواست تا هرچه زودتر نسبت به جمع آوري متكديان به خصوص دربافت قديم كه افراد توريست و گردشگر تردد مي نمايند اقدامات لازم معمول نمايند .  

درادامه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم درخصوص طرح حفاظت از بافت تاريخي و تصويب آن در كميسيون‌ماده 5درشوراي سوم واضافه شدن‌آن بافت،حضور شهرداري‌درسومين نمايشگاه دستاوردهاي نوين شهري در تهران وتفاهم نامه هاي منعقد شده باساير شهرداريها ، ساماندهي و جمع آوري     متكديان و الزام سازمان بهزيستي براي هرگونه تعامل و همكاري با شهرداري ، لزوم همكاري اداره راه و شهرسازي جهت بازگشايي مسير مسدودشده در بلوار شهداي گمنام ، ساماندهي كارگران ساختماني ، توافقات انجام شده در بلوار ولايت ، اقدامات انجام شده و لايحه تنظيمي دردست اقدام شهرداري براي كارخانه كمپوست جهت ارسال به شورا ، صورتجلسه تحويلي كارخانه جنوب و پرداخت بخشي ازبدهكاري آن وغيرو جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود و درادامه با توجه به حضور آقاي مشتاقيون معاونت اداري مالي شهرداري عملكرد درآمد هزينه سه ماهه نخست سال 94 شهرداري مطرح گرديد كه با توجه به بررسي هاي بعمل آمده آن موضوع با حضور مسئولين مربوطه دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات نائب رئيس آن كميسيون مقرر گرديد شهرداري طرف مدت ده روز نسبت به ارائه راهكارهاي لازم براي كسب درآمد بيشتر و محقق شدن بودجه به شورا ارسال نمايد . سپس ايراد فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه 3/5/94 شورا درخصوص تفاهم نامه منعقد شده پروژه پيرنيا قرائت و مقرر گرديد رايزني هاي لازم با مسئولين مربوطه معمول و نتيجه در جلسه آتي شورا مورد تصميم گيري براي ارائه پاسخ به فرمانداري مطرح گردد .   

 

مصوبات :

    پاسخ به ايراد فرمانداري     

 

1- نامه شماره 4291 مورخ 12/5/94 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001869- 12/5/94 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 23/4/94 بابت نحوه تغيير كاربري و تفكيك اراضي موصوف به بلوار جوان موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق و مخالف مقرر گرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

«شورا برمصوبه خود تأكيد و اصرار دارد»

 

    تملك پلاك متعلق به علي اكبر قادريه     

 

2- لايحه شماره 940017237-14/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001438- 14/4/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 25/6353 بخش 8 يزد به كدنوسازي شماره 1-1-72-43-1 متعلق به آقاي علي اكبر قادريه كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني مي باشد به منظور پاركينگ درون محله اي اقدام نمايد . كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/950/197/1 ريال بابت غرامت ملك مذكور تعيين و مقررشده پس از انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري و تحويل پلاك در وجه ايشان پرداخت گردد . علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200046 پاركينگ منطقه يك اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق عيناً مورد تصويب قرار گرفت .

 

      طرح پيشنهادي 

3- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ،شايق ،مدرسي وسركارخانم ها يادگار ،وزيري و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001970- 24/5/94 بشرح ذيل :

« نظربه بند 34 مسئوليت قانوني و شرح وظايف شوراي اسلامي شهر وضرورت پاسخگويي مناسب به شهروندان و همچنين مسئوليت شهرداري در اجراي طرح هاي شهرسازي و معماري و جامع و تفضيلي درشهر بدينوسيله امضاء كنندگان اين طرح پيشنهاد مي نمايند شهرداري موظف شود قبل از اجراي هرگونه طرح و پروژه اي كه از طرف دستگاهها به شهرداري ابلاغ مي شود (از قبيل طرح هاي ترافيكي ، جامع ، تفضيلي ، موضوعي ،موضعي ، معماري وغيره) قبل از اجراء درقالب لايحه به شوراي اسلامي شهر و مصوبه لازم را اخذ نمايد و بدون مصوبه شورا از اجراي طرح خود داري نمايد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 19/50 خاتمه يافت.