دويست وهفتاد و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست وهفتاد و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وهفتادوپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت8صبح روزچهارشنبه مورخ 11/6/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا ریاست شورابا سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) پیشاپیش فرارسیدن میلاد سراسر با سعادت دومین امام شیعیان حضرت امام حسن مجتبی (ع) را به همکاران ارجمند وهمشهریان تبریک وتهنیت عرض نمود وگفت : امیدواریم همه ما پیروان صدیق آن بزرگواران باشیم . وی درادامه پیشنهاد نمود شهرداری با توجه به گذشت زمان وکندی کار جهت اجرای پروژه بلوارخاتم وعدم برگزاری جلسات توافقات وآزادسازی هرچه زودتر اقدامات لازم را دراین زمینه معمول نمایندکه دراین راستا مقررگردیدکمیسیون عمران شورا دستورالعملی دراین رابطه تهیه نماید . سپس آقای عظیمی زاده معاونت عمرانی شهرداری گزارش کاملي ازپیشرفت ووضعیت درحال حاضر پروژه پل زيرگذر چهارراه معلم ارائه نمود .
   درادامه جلسه با توجه به درخواست وهماهنگی بعمل آمده قبلی آقای ودیعتی مدیرکل محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وهمراهان وآقای میروکیلی شهردار محترم درجلسه شورا حضور یافتند که درابتدا ریاست شورا ضمن عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان محترم وآرزوی قبولی طاعات وعبادات اظهارداشت : امیدواریم زمینه های تعامل بیشتری را فراهم نمائیم تا بتوانیم با شناسایی وانجام کارهای مشترک ودرصورت امکان تشکیل کارگروههای مختلف جهت حل مسائل ومشکلات وخدمت به مردم گامهای مؤثر ومثبت برداریم .
   آقای ودیعتی مدیرکل محترم ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضمن عرض تبریک ماه مبارک رمضان وآرزوی قبولی طاعات وعبادات از رئیس واعضای شورای شهر بخاطر برپایی این جلسه تقدیر وتشکر نمود ودرادامه کلیه فعالیتها واقدامات صورت گرفته ووظایف آن ستاد را ازجمله مبارزه بازمین خواری ، زمینهای بایر بلاصاحب شهری ، خرید زمین ، ساخت وساز بدون مدارک ، وجوه بانکها را تشریح نمود ودرادامه درخصوص تشکیل بنیاد برکت اظهارداشت : دونفر اعضای آن بنیاد یزدی هستند که درکارهای مشارکتی وکارآفرینی فعالیتهای چشمگیری نظیر ساخت وساز هزارمدرسه در دورترین ودورافتاده ترین نقاط مرکز ازجمله حوالی شهرستان طبس وهمچنین احداث پالایشگاه هوفر وغیره توضیحات جامع وکامل ارائه نمود .
   سپس هریک از اعضای شورا ضمن عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان محترم وآرزوی قبولی طاعات وعبادات دراین ماه پرخیروبرکت مواردی را بشرح ذیل مطرح نمودند :
- برنامه ریزیهای لازم وارائه راهکارهای مناسب درجهت مشارکت بنیاد برکت با شهرداری درزمینه های عمرانی .
- آیا امکان واگذاری دائم ویا به صورت رهن واجاره مسکن های بلاصاحب وبلااستفاده که ازلحاظ قانونی بتوان به افراد محروم وبی بضاعت جامعه تحویل نمود هست یا خیر؟
- شهرداری می تواند درمورد اراضی واملاکی که به نوعی واز لحاظ قانونی مشکل دارد از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)استعلام نماید .
- آیا امکان مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درخصوص اراضی وزمینهایی که شرایط احداث پارکینگ را حتی به صورت موقت داشته باشد با شهرداری همکاری نماید یا خیر ؟
- مدت زمان ونحوه نگهداری زمینهایی که درسطح شهر به صورت تابلودست نویس ومتعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد چگونه است .
   درادامه آقای ودیعتی درخصوص موارد مطرح شده توضیحاتی ارائه نمود.      
* مصوبات  :
* درخواست شركت فرآوري مواد پروتئيني درقالب كمك وافزايش سرمايه  
1- لايحه شماره 502/27709– 27/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2482- 27/5/88 دررابطه با درخواست شركت فرآوري مواد پروتئيني درقالب كمك وافزايش سرمايه موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وجلسه برگزارشده باحضورمسئولين مربوطه وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مشروط به رعايت موارد زير مورد تصويب قرارگرفت :
 1) احداث جاده بين كشتارگاه وروستاي محمودي ازطريق سازمانهاي مسئول استاني مورد استقبال مي باشدولي شهرداري با توجه به وضعيت فعلي دراين مورد هزينه ننمايد .
2) با توجه به اينكه 55 درصد سهام كشتارگاه متعلق به شهرداري مي باشدفلذا شهرداري درهيأت مديره بايد داراي رأي غالب باشد .
3) شهرداري موظف ميگرددمتصرفين گاراژهايي كه نسبت به پرداخت مبلغ خريدگاراژهاي خود اقدام ننموده اند درصورت استنكاف از پرداخت ،ظرف سه ماه خلع يد نمايد .
4) پيشنهاد مي گردد شهرداري ، نيروي انتظامي ، بهداشت محيط ، محيط زيست ومعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد وساير مراجع مسئول با محوريت فرمانداري نسبت به جلوگيري ازكشتارهاي غيرمجاز،غيربهداشتي ودرحواشي شهراقدام مستمر به عمل آورند .
5) مقررگرديدبا سازوكار مناسب از ورود قصابها به كشتارگاه براساس برنامه زمانبندي جلوگيري بعمل آيد وگوشت مورد نياز آنها با كاميون يخچال دار تحويل گردد .
6) شهرداري دررابطه با اجاره كشتارگاه به افراد حقيقي وحقوقي دراسرع وقت فراخوان و مزايده برگزارنمايد.
7) شهرداري موظف است پيش سردخانه وسردخانه را دركوتاهترين زمان ممكن راه اندازي نموده تا مردم بتواننداز گوشت سالم وبهداشتي برخوردارباشند.
8) درقبال پرداخت مبلغ سه ميلياردريال توسط شهرداري همزمان سايرشركاءنيز بايستي به نسبت سهام خود سهميه خودرا پرداخت نمايند .
 9) حتي الامكان ساير شهرداريهاي استان نيز بطورجداگانه مقداري ازسهام كشتارگاه را خريداري نمايند.
 
*اجراي فيبر نوري وهوشمندكردن چراغهاي راهنمايي     
 2- لايحه شماره 204/22483 – 30/4/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2035- 30/4/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به اجراي فيبر نوري (Dark Fiber) – هوشمندكردن چراغهاي راهنمايي اقدام نمايد كه به اعتباري بالغ بر پنج ميليارد ريال (5.000.000.000 ريال) نياز دارد با توجه به اينكه اعتبار رديف مذكور دربودجه مصوب سال 1388 مبلغ سه ميليارد ريال (3.000.000.000 ريال) مي باشد ، خواهشمنداست موضوع با قيد دوفوريت درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد با توجه به كسري اعتبار ، ازمحل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده مبلغ دوميليارد ريال ( 2.000.000.000 ريال )كسر وبه كد 18- 040- 531 هوشمندكردن چراغهاي راهنمايي (فيبرنوري) افزايش ودراصلاحيه بودجه لحاظ گردد . ضمناً آقاي مهدي فعالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .

جلسه باذكرصلوات درساعت 30/11خاتمه يافت.