دويست وسومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

   دويست وسومين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 6/5/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدارياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا تصميماتي را كه دراين جلسه اتخاذ مي گردد مورد رضايت پروردگار متعال و شهروندان عزيز قرار گيرد .

سپس آقاي كاشفي زاده از حضور خود در جلسه كميته رفاه كاركنان شهرداري در خصوص بررسي موضوع تأسيس صندوق ذخيره كاركنان شهرداري و اهداف و فعاليت هاي آن صندوق جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود . 

درادامه آقاي شايق با اشاره به برخي از مسائل و مشكلات كشور و اعتراضات بعضي از مردم مبني بر عدم ثبات نرخ به خصوص قيمت نان و برخي از گراني ها و تحت فشار قرارگرفتن طبقه محروم جامعه با توجه به انتخابات آينده و حربه هاي دشمن و عدم نظارت و كنترل مسئولين مربوطه پيشنهاد نمود اين شورا با صدور بيانيه اي دراين زمينه خطاب به مسئولين كشور براي جلوگيري از اينگونه مسائل و نابساماني ها اقدام گردد . وي درادامه از شهرداري خواست با توجه به مطرح شدن موضوع خشك شدن درختان در مجموعه كارخانه كمپوست ،هرچه زودتر علت و عوامل مقصر دراين زمينه را به شورا گزارش نمايد . سپس ايشان از اقدامات خوب انجام شده توسط شهرداري جهت راه اندازي پايانه مسافربري درون شهري واقع در ميدان دروازه قرآن جهت رفاه حال شهروندان تقدير و تشكر نمود .

 

مصوبات :

    تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي سرسنگي  

 

1- نامه شماره 940017340-14/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001437- 14/4/94:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 5/3111  بخش 8 يزد واقع در طرح تعريض گذر محله نصرآباد كه فاقد طرح اجرايي ميباشد به كد نوسازي شماره            9027 – 26 – 43– 1متعلق به آقاي احمد سرسنگي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/220ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شده به عنوان زمين معوض  قطعه شماره 37  از اراضي تجاري خيابان بهار آزادي به مساحت 5/39مترمربع و به مبلغ 000/000/474 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن كه مبلغ 000/000/254ريال مي شود توسط ايشان طي30 قسط در وجه شهرداري پرداخت گردد . ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه‌منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد  از محل کد 15310200046 تملک پارکینگ منطقه یک اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

    آب قنات فضاي سبز وپارك بانوان حسن آباد  

 

2- نامه شماره 940015453-6/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001299- 6/4/94:  

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع: آب قنات فضاي سبز وپارك بانوان حسن آباد با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً پيرو لايحه شماره 940002582  مورخ 26/1/94 و عطف به بند 4 صورتجلسه مورخ 29/1/94 به پيوست درخواست وراث محمد گلكار به شماره 940014624  ثبت‌دبيرخانه شهرداري ارسال مي گردد لذا به استحضار مي رساند منظور از انضمام آب قنات حسن آباد به ميزان 44 دقيقه در مدار هفت روز كه در لايحه مذكور اشاره گرديده است حق آبه بوده كه داراي قولنامه عادي            مي باشد وغيرقابل انتقال رسمي‌سند بنام شهرداري است و دربرگ كارشناسي نيز محاسبه  نگرديده است لذاخواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي محترم شهرمطرح  ونتيجه را جهت اقدامات بعدي به اين اداره اعلام نماييد.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح‌پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق مقرر گرديد شهرداري درخصوص ‌حق‌آبه باتنظيم مبايعه نامه وقولنامه عادي واخذ تعهد محضري‌ اقدام نمايد .

 

      تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي عباس انتظاري و شركاء   

 

3- نامه شماره 940016277-9/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001359- 9/4/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 1192 بخش 8  يزد به كد نوسازي شماره1 – 26 – 43– 36 – 2 متعلق به آقای عباس انتظاري و شركا با وكالت آقای سيد احمد مدرس كه داراي كاربري مسكوني- مسیر مي باشد، به منظور استفاده پاركينگ و سرويس بهداشتي براي مسجد امام حسن (ع) مريم آباد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/300/438 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200047 تملک وآزادسازی پارکینگ منطقه دو اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نيازآقاي محمدحاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

      طرح پيشنهادي 

4- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ،پاك نژاد، رادمنش ، مدرسي ، فقيه خراساني ، خباززاده وسركارخانم ها يادگار ،وزيري و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001117- 26/3/94 بشرح ذيل :

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ساماندهي كارهاي محوله احتراماً، لازم است به منظورنظم دركارها و جلوگيري از معوق ماندن برنامه ها و كارهاي روزانه اعم از شخصي و اداري پرسنل ساماندهي شود . لذا فرم پيوست جهت اين امر پيشنهاد مي گردد . »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي كميسيون تحول واملاك و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ضمن موافقت با طرح پيشنهادي فوق مقرر گرديد شهرداري (سازمان فاوا) با تهيه نرم افزار به صورت سيستمي راه اندازي و در يكي از مناطق يا سازمانهاي وابسته به صورت پايلوت اقدام نمايد درضمن اين طرح پس از تهيه و اجرا به روز بوده تا مقام مافوق (شهردار، معاونين مربوطه ) بتوانند روند كارهاي انجام شده توسط پرسنل خود را براساس نرم افزار مربوطه نظارت داشته باشد .

     معرفي نماينده

 

5- نامه شماره 5859/94 – 30/2/94 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000829- 4/3/94 :

« حجت الاسلام والمسلمين زارع رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با سلام احتراماً ،پيرو مذاكرات به عمل آمده درمورد تشكيل كارگروه مشترك بررسي عوامل افزايش تخلفات ساختماني و راههاي تسهيل صدور پروانه ساختمان ، مستدعي است دستور فرمائيد نمايندگان محترم شورا در اين خصوص را معرفي نمايند . پيشاپيش از بذل عنايت حضرتعالي كمال تشكر را دارم. فرشيد- رئيس سازمان  »

موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات آقاي شايق و سركار خانم يادگار به عنوان نمايندگان شورا جهت حضور دركارگاه مربوطه تعيين و انتخاب شدند .

 

     كف سازي كوچه شماره 22 واقع درخيابان امام خميني (ره)

 

6- رونوشت درخواست آقاي سيدهادي رضوي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000697- 27/2/94 درخصوص كف سازي كوچه شماره 22 واقع درخيابان امام خميني (ره) (تصوير پيوست)موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف مقرر گرديدشهرداري پلان‌هاي اجرايي‌مختلف براي كف سازي كوچه‌هاي زير6 متربا درنظرگرفتن آبراه در وسط كوچه هاي بافت قديم با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و همچنين بافت جديد و نيز كوچه هاي بن بست و بن بازبه صورت سنگ فرش‌ياموازييك فرش(به سبك قديم)به جاي آسفالت ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ تهيه وجهت تصميم گيري به شورا ارسال نمايد به‌نحوي كه در سال جاري كليه كوچه هاي مذكور به همين منوال فرش شود.

 

     معرفي نماينده  

 

7- رونوشت نامه 795/3/1208/3913-27/2/94 فرمانده انتظامي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000879- 7/3/94 با موضوع معرفي نماينده شورا جهت بررسي معابر پرتصادف شهر يزد موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر آقاي زارع به عنوان نماينده دراين زمينه تعيين و انتخاب گرديد . ضمناً مقررگرديد مصوبات مربوطه جهت هرگونه تصميم گيري به شورا ارائه شود .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.