دويست ودوازدهمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست ودوازدهمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 16/30  روز شنبه مورخ 7/6/94  با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند و با گراميداشت هفته دولت ويادوخاطره شهيدان والامقام رجايي وباهنر از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم ادامه دهنده راه خون شهدا باشيم و براي مردم خدمت صادقانه انجام بدهيم . وي درادامه از همه اعضاي شورا خواست تا دربازديدي كه قراراست روز دوشنبه مورخ 9/6/94 از مجموعه پارك حسن آباد و پياده روسازي هاي بلوار ولي عصر(عج) امام شهر برگزار گردد حضور فعال داشته باشند .

سپس آقاي رادمنش درخصوص عملكرد درآمد – هزينه شهرداري در پنج ماهه نخست سال براساس وصولي هاي انجام شده و عدم تحقق بودجه پيش بيني شده درمدت ذكر شده به خصوص پرداخت مبلغي جهت خريد كارخانه جنوب كه جزء تعهدات بودجه درسال 93 بوده از شهرداري خواست ضمن علت يابي اين موضوع ، پي گيري هاي لازم را نسبت به وصولي هاي مربوطه به آراء صادره و جرائم تعيين شده از سوي كميسيون ماده صد اقدام نمايد . وي درادامه خواستار پي گيري شهرداري بابت برگشت ماليات بر ارزش افزوده بابت پيمانكاران گرديد . درادامه جلسه آقاي محيي الديني مدير امور مشاركتها و سرمايه گذاري شهرداري در رابطه با پي گيري ها و اقدامات انجام شده در خصوص تفاهم نامه منعقد شده        في مابين شهرداري و پيمانكار مربوطه جهت اجراي پروژه دكتر پيرنيا مطالبي را جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .

سپس آقاي اشرف نماينده محترم اهالي محله سر دوراه درجلسه شورا حضور يافت و ضمن ارائه بعضي از مسائل و مشكلات آن محل و تقدير و تشكر از اقدامات انجام شده توسط شهرداري منطقه يك به خصوص آسفالت كوچه ها ، خواستار تعيين تكليف موضوع تملك پلاك هاي مجاور مسجد وحسينيه آن آن محل جهت تأمين پاركينگ با دسترسي مناسب براي رفاه حال آن اهالي گرديد .

مصوبات :

    اصلاح هندسي ميدان مهديه    

 

1- نامه شماره 940026527- 7/6/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941002189- 8/6/94 :

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال طرح اصلاح هندسي تقاطع مهديه با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً با عنايت به لزوم بازنگري در طرح ترافيكي تقاطع مهديه و مطالعات صورت­گرفته توسط مشاور ،به پيوست طرح اصلاح هندسي تقاطع مذكور ارسال مي­گردد. خواهشمند است‌ دستورفرماييد طرح فوق­الذكر درجلسه شوراي شهرمورد بررسي قرارگيرد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزارشده دركميسيون عمران شورا با حضور مشاورين و كارشناسان مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به اجراي دوربرگردان از طرف بلوار شهيد بهشتي و همچنين بلوار شهيد منتظر قائم به ميدان مهديه درفاز اول اقدامات لازم معمول نمايد.

                               

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ناهيد رازقي وشركاء  

 

2- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 10/5/94 اين شورا مجدداً لايحه 940016349-9/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001363- 9/4/94 بشرح زير :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 2/3704 بخش يك يزد به كد نوسازي شماره 1– 10– 32– 15– 2متعلق به خانم ناهيد رازقي وشركا ، كه داراي كاربري مسكوني مي باشد به منظوراستفاده پاركينگ جنب حسينيه سلسبيل اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/417/2 ريال بابت غرامت عرصه و اعيان ملك در طرح تعيين ومقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200047 تملک و آزادسازی پارکینگ های منطقه دواقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي كميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به عباس امينيان       

 

3- لايحه شماره 940032664-17/5/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001882- 17/5/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 1773 بخش 5 يزد واقع در طرح تعريض خیابان كاشاني به كد نوسازي شماره 1 –8042 –5 – 39– 2 متعلق به آقاي عباس امينيان و شركاء اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/370/8  ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين‌كه پس ازكسرعوارض‌حق تشرف به مبلغ 000/025/893ريال‌جمعاً مبلغ 000/975/476/7  ريال مالك از شهرداري‌بستانكار مي باشد  كه مقررشد پس ازانتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك  در3 قسط در وجه ايشان پرداخت گردد.. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200071 تعریض خیابان کاشانی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

    معرفي نماينده       

 

4- نامه شماره 940025190-31/5/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941002095- 31/5/94 : 

«رئيس محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع: معرفی نماینده شورا با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً با عنایت به ضرورت بررسی و اصلاح ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها، کارگروهی در حوزه شهرسازی در این رایطه تشکیل و موارد اصلاحی را در دست تهیه دارد. بنابراین مستدعی است یک نفر به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر به منظور ارائه نقطه نظرات‌شورای اسلامی شهر معرفی نمائید، تا درجلسات کارگروه حضور یابند.عظيمي زاده– شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، آقاي مدرسي به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين و انتخاب گرديد .

 

 

    تعيين تكليف جهت قطعي نمودن حساب        

 

5- لايحه شماره 940017928-20/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001488- 20/4/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند طي صورتجلسه صورت گرفته في مابين شهرداري يزد و آموزش و پرورش در سال 81  درخصوص قسمتي از خوابگاه دانشجويان واقع در طرح گذر پنبه كاران كه در مسير تعريض گذر قرار گرفته بود، مقرر شد شهرداري مبلغ 100.000.000 ( يكصد ميليون) ريال در رابطه با آزادسازي مسير مذكور به حساب آموزش و پرورش واريز و مسير تحويل شهرداري گردد .شهرداری نیزمبلغ 50.000.000 ( پنجاه ميليون ) ريال بابت اعياني و ساخت و ساز مسير به حساب آموزش و پرورش واريز و مسير فوق آزادسازي و مورد استفاده عموم قرار گرفته كه با توجه به مدارك پيوست ، ملك تحويل شهرداري گرديده است . لذا خواهشمند است با توجه به اينكه مبلغ فوق تاكنون درحساب هاي شهرداري بصورت قطعي منظورنگرديده ، اجازه فرماييد از محل کد 15310200045 تملک گذر پنبه کاران نسبت به قطعي نمودن حساب مذكور اقدام لازم به عمل آيد.ضمناً آقاي محمد حاجي رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    طرح پيشنهادي  

 

6- طرح پيشنهادي تني‌چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ،پاك نژاد ،خباززاده يزدي ،كاشفي زاده  ، سركارخانم ها وزيري ، يادگار و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001998- 25/5/94 بشرح زير :  

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با توجه به اينكه هنرمندان ، فرهيختگان ونخبگان (تئاتر، هنرهاي نمايشي ،سينما ،نقاشي و گرافيك ، مجسمه سازي وهنرهاي تجسمي ، نويسندگان و خبرنگاران ، ادبا و شعرا ، صنايع و هنرهاي دستي ، مخترعين و مكتشفين و از اين قبيل) كه يزدي يا ساكن در يزد هستند از افرادبسيار مؤثرفرهنگي مي باشندوبهادادن به‌ايشان بالابردن‌ارزشهاي‌فرهنگي وبومي استان مي باشد و هم ايشان مي باشند كه پايه گذار قسمتي از فرهنگ امروز و فرداي اين ديار مي باشند و شناخت مردم از آنها درامر فرهنگ سازي تسريع مي بخشد و شالوده واساس فرهنگ مردم يزد را تقويت مي نمايد ، لذا به واسطه اين طرح كليه ممنوعيت هايي كه درگذشته و تاكنون براي ايشان درنماياندن چهره و تصوير ايشان و نام و امضاء ايشان (به صورت معمول و متناسب) بر روي محصولات وتوليدات و كارهايشان وجود داشته،رفع مي گردد وسازمانهاي وابسته به شهرداري ازجمله سازمان فرهنگي ورزشي و سازمان رفاهي تفريحي و سازمان هاي ديگر ملزم به رعايت اين طرح از تاريخ تصويب وتأييد آن مي باشند . همچنين نام وجود آورنده يا بوجود آورندگان توليدات فرهنگي كه براي شهرداري يا سازمان هاي وابسته به وجود  مي آيد بايد توسط همان سازمان بصورت رسمي اعلام گردد .  »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

    طرح پيشنهادي  

 

7- طرح پيشنهادي‌تني‌چند ازاعضاي شورا (آقايان زارع ،مطهريان ، پاك نژاد،خباززاده يزدي ،كاشفي زاده ، سركار خانم ها وزيري،يادگار واميني) ثبت دبيرخانه‌شورا بشماره941001992- 25/5/94 بشرح زير :  

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با توجه به نيازهاي مادي و معنوي سالمندان و توصيه هاي مكتب گرانقدر اسلام براي گراميداشت سالمندان ، شهرداري دراسرع وقت يكي از پارك هاي سطح شهر را ضمن تجهيز به وسايل مخصوص سالمندان ،مناسب سازي نمايد و با برنامه هاي متنوع تفريحي و فرهنگي دراختيار اين قشر قراردهد . چنانچه دراين زمينه نياز به ارائه لايحه مي باشد ، شهرداري ظرف مدت بيست روز از تاريخ تصويب و تأييد اين مصوبه ، لايحه مربوطه را به شورا ارائه دهد . »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    طرح پيشنهادي  

 

8- طرح‌پيشنهادي تني‌چند از اعضاي شورا (آقايان زارع،پاك نژاد،خباززاده يزدي،رادمنش، فقيه خراساني ، نيكنام، سركار خانم ها وزيري ، يادگار و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941002190- 7/6/94 بشرح زير :

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با آرزوي موفقيت براي همه عاملين اجرايي در شهرداري و اعضاء محترم شورا به اطلاع مي رساند : ازآنجا كه خريد واجراي طرح كارخانه جنوب يكي از افتخارات اين شوراست ، كمال مطلوب است كه اين شورا ثمره اين كار خود را درطول باقيمانده عمر اين شورا ببيند، درخواست ميشود كه شهرداري فردي يا سازماني را مسئول اجراي اين طرح و درابتدا فراخوان جهت نقشه هاي اجرائي طرح معرفي گردد و شورا هم با مشخص كردن فرد يا كميسيوني پيگيري ها را انجام داده و جهت اجرائي آن را دنبال نمايد . »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت يك هفته نماينده خود را به شورا معرفي نمايد .  

جلسه با ذكر صلوات درساعت 19/30 خاتمه يافت.